Haftalık Bültenler

Takas İşlemlerini Müteakip 2023 Yılı UBAK İzin Belgesi Tahsis ve Ödeme ListesiT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "Takas İşlemlerini Müteakip 2023 Yılı UBAK İzin Belgesi Tahsis ve Ödeme Listesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 2023 yılına ait UBAK İzin Belgesini almaya hak kazanan firmaların, Bakanlık internet sitesinde yayınlanan listedeki belge numaralarının karşısında belirtilen ödeme numaraları ile Ziraat Bankası şubelerinden, internet bankacılığı işlemlerinden ve ATM'lerinden veya Vakıflar Bankası şubelerinden 1 Aralık 2022-14 Aralık 2022 tarihleri arasında (10 iş günü içerisinde) ücretlerini yatırmaları halinde belgelerini teslim alabilecekleri, belge almaya hak kazanıp 14 Aralık 2022 tarihine kadar UBAK İzin Belgelerine ilişkin ücretlerini yatırmayan firmaların haklarını kaybetmiş sayılacakları bildirilmiştir.

Belgelerini teslim almaya gelecek firmaların "Teslim Tutanağı"nı doldurarak, Bakanlıkça oluşturulacak randevu listelerine göre belgelerini almaya gelmelerinin işlemlerin hızlandırılması açısından önemli olduğu belirtilmiştir.
Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler30 Kasım 2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmi Gazete'de "Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanmıştır.

Yönetmeliğin "IBC Kod Kapsamındaki Yükler" başlıklı 17. maddesinde yapılan değişiklik doğrultusunda ilgili maddenin 5. fıkrasında Asfalt ürünleri hariç olmak üzere IBC Kod Bölüm 17'de bulunan tablonun "zararlılar (hazards)" başlıklı "d" sütununda "emniyet (safety)-S" ibaresi bulunan zararlı tehlikeli sıvı dökme yükler kıyı tesislerinde supalan olarak elleçlenemeyecektir. Bu yükler ancak boru hatları vasıtasıyla gemilerden tesiste bulunan tanklara tahliye edilerek ve bu tanklardan da kara tankerlerine dolum yapılarak elleçlenebilmektedir. Kara tankerlerinden gemilere yüklemelerde de aynı kural geçerlidir.

Yapılan değişiklikle yönetmelikte belirtilen uygulamadan hariç tutulan Asfalt ürünlerine ek olarak Bitkisel Yağlar da söz konusu uygulamadan hariç tutulacaktır. Böylece "bitkisel yağlar ve asfalt ürünleri" kıyı tesislerinde supalan olarak elleçlenebilecektir.
Döviz Cinsi Faturaya İstinaden Türk Lirası Cinsinden Ödemenin Yapıldığı Durumlarda Yapılacak İşlemlerT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Döviz Cinsi Faturaya İstinaden Türk Lirası Cinsinden Ödemenin Yapıldığı Durumlarda Yapılacak İşlemler" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda beyanname konusu eşya bedeline ilişkin faturanın döviz cinsinden, ödemenin ise Türk Lirası cinsinden yapıldığı durumlarda ithal eşyasının gümrük kıymetine esas olacak değerinin faturada yer alan döviz tutarının Gümrük Kanunu’nun 30. maddesinde belirtildiği şekilde gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte yürürlükte olan T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru karşılığı Türk Lirası olarak beyan edilmesinin, KKDF kesintisi doğmaması açısından ise faturada yer alan eşya bedelinin ödemenin yapıldığı tarihteki karşılığı Türk Lirasının beyanname tescil tarihi dahil bu tarihten önceki bir tarihte transfer edildiğinin TBF ID ile 2014/18 sayılı Genelge kapsamı ithalatta ise banka yazısı, dekont, swift vb. belgelerle gümrük idarelerine tevsik edilmesinin gerektiği bildirilmiştir.
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Yapılan Değişiklikler30 Kasım 2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmi Gazete'de "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6435)" yayınlanmıştır.

Yapılan değişiklik ile endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek asgari üç milyar Türk Lirası tutarındaki liman ve depolama tesisi yatırımları stratejik yatırımlar kapsamına alınmıştır.
Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması (STA) Kapsamında EORI ve REX Numarası Uygulamasına İlişkin BilgilendirmeT.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından "Birleşik Krallık STA" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında, Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye yapılan ihracatta Birleşik Krallık'ta yerleşik ihracatçılar tarafından düzenlenen menşe beyanlarında EORI ve REX numarası kullanılma tereddütlerinin yaşandığı belirtilmiş olup EORI numarası girilmesi uygulamasının yalnızca Birleşik Krallık’ta yerleşik ihracatçılara mahsus olduğu, Türk ihracatçılardan bu yönde bir talepte bulunulamayacağı, Türkiye-Birleşik Krallık STA kapsamında her iki taraf için de REX numarası girilmesi şeklinde bir uygulamanın olmadığı bildirilmiştir.
Türkiye-KKTC Arasındaki Ticarette Yerel Paraların Kullanılmasının YaygınlaştırılmasıİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi (Türkiye-KKTC Arasındaki Ticarette Yerel Paraların Kullanılmasının Yaygınlaştırılması)" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatta gümrük beyannamesinin 22. hanesinin Türk lirası olarak beyan edilmiş olması ve ihracata ilişkin bedelin Türk Lirası olarak tahsil edilmesi zorunluluğunun 5 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe gireceği ve bu tarihten sonra KKTC'ye yapılan ihracatın yalnızca Türk lirası cinsinden gerçekleştirilmesinin zorunlu olacağı bildirilmiştir.
Uzak Ülkeler Stratejisi Fuar Desteğiİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "Uzak Ülkeler Stratejisi Fuar Desteği" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 5448 Sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar’ın fuarcılık sektörü için öngörülmüş olan ilgili destekleri kapsamında desteğe esas konu faaliyetin Uzak Ülkeler Stratejisi’nde yer alan Brezilya, Çin ve Endonezya’ya yönelik olarak gerçekleştirilmesi halinde mevcut destek oranına ek olarak 10 ilave puan uygulandığı bildirilmiştir.
IMO Kurallarına Uyuma Yönelik ICS RehberiİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "IMO Kurallarına Uyuma Yönelik ICS Rehberi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization-IMO) tarafından kabul edilen 2030 yılı için CO2 azaltma hedeflerine ulaşmalarında karar mercilerinin karşılaştıkları önemli teknik ve operasyonel değişiklikleri belirlemelerine yardımcı olacak, denizcilik sektörünün IMO sera gazı düzenlemelerine yönelik ilk nihai rehberin yayınlandığı bildirilmiştir.
Review of Maritime Transport 2022Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından "Review of Maritime Transport 2022" konulu bir rapor yayınlanmıştır.

Raporda uluslararası denizyolu ticareti, denizyolu taşımacılığı hizmetleri, taşımacılık maliyetleri, denizyolu ticareti kolaylaştırmaları, konteyner taşımacılığında rekabet, yasal süreçler ve gelişmeler hakkında bilgilere yer verilmiştir.
EUROCONTROL Değerlendirme RaporuT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından "EUROCONTROL Tarafından 18-24 Kasım 2022 Dönemi Kapsamlı Değerlendirme Raporu" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda EUROCONTROL tarafından 18-24 Kasım 2022 dönemi hava trafik istatistiklerini içeren Kapsamlı Değerlendirme Raporu'nun yayınlandığı bildirilmiş ve istatistikler paylaşılmıştır.
Türkiye Milli İştiraki İTO Organizasyonu Türkiye Milli Standında Sergilenecek Ürünlerin İstanbul-Münih Karayolu Gidiş Dönüş İstanbul-Münih Havayolu Parsiyel Gidiş Lojistik ve Gümrük İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi İhalesiİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "BAU 2023 Fuarı Münih, Almanya Türkiye Milli İştiraki İTO Organizasyonu Türkiye Milli Standında Sergilenecek Ürünlerin İstanbul-Münih Karayolu Gidiş Dönüş İstanbul-Münih Havayolu Parsiyel Gidiş Lojistik ve Gümrük İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi İhalesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Almanya’nın Münih kentinde 17-22 Nisan 2023 tarihleri arasında düzenlenecek BAU 2023 Fuarı Türkiye Milli İştiraki İstanbul Ticaret Odası Organizasyonu’nda yer alacak katılımcı firmalara ve İTO’ya ait fuar malzemelerinin gidiş ve dönüş güzergahında karayolu ve gidiş güzergahında ayrıca parsiyel havayolu ile taşıma lojistik ve gümrükleme hizmeti işinin temini için kapalı zarf usulü ile ihale yapılacağı ve ihaleye katılmak isteyen firmaların tekliflerini sözleşmedeki usullere uygun olarak kapalı zarf içerisinde en geç 16 Aralık 2022 tarihinde saat 16.30’a kadar İTO İdari İşler ve Satınalma Müdürlüğü Evrak Kayıt bölümüne elden teslim etmeleri gerektiği belirtilmiştir.
Türkiye Milli İştiraki İstanbul Ticaret Odası Organizasyonu Türkiye Milli Standında Sergilenecek Ürünlerin İstanbul-Toronto Havayolu Gidiş Toronto-İstanbul Denizyolu Dönüş Lojistik ve Gümrük İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi İhalesiİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "SIAL CANADA 2023 Fuarı 9-11 Mayıs 2023" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Kanada’nın Toronto kentinde 9-11 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenecek SIAL Canada 2023 Uluslararası Gıda Fuarı Türkiye Milli İştiraki İstanbul Ticaret Odası Organizasyonu’nda yer alacak katılımcı firmalara ve İTO’ya ait fuar malzemelerinin gidiş güzergahında havayolu ve dönüş güzergahında denizyolu ile parsiyel taşıma lojistik ve gümrükleme hizmeti işinin temini için kapalı zarf usulü ile ihale yapılacağı ve ihaleye katılmak isteyen firmaların tekliflerini sözleşmedeki usullere uygun olarak kapalı zarf içerisinde en geç 16 Aralık 2022 tarihinde saat 16.30’a kadar İTO İdari İşler ve Satınalma Müdürlüğü Evrak Kayıt bölümüne elden teslim etmeleri gerektiği bildirilmiştir.
Türkiye Milli İştiraki İstanbul Ticaret Odası Organizasyonu Türkiye Milli Standında Sergilenecek Ürünlerin İstanbul-Moskova Karayolu Gidiş Dönüş İstanbul-Moskova Havayolu Parsiyel Gidiş Lojistik ve Gümrük İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi İhalesiİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "CTT EXPO 2023 Fuarı 23-26 Mayıs 2023" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Rusya Federasyonu’nun Moskova kentinde 23-26 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenecek CTT Expo 2023 Fuarı Türkiye Milli İştiraki İstanbul Ticaret Odası Organizasyonu’nda yer alacak katılımcı firmalara ve İTO’ya ait fuar malzemelerinin gidiş ve dönüş güzergahında karayolu ve gidiş güzergâhında ayrıca parsiyel havayolu ile taşıma lojistik ve gümrükleme hizmeti işinin temini için kapalı zarf usulü ile ihale yapılacağı ve ihaleye katılmak isteyen firmaların tekliflerini sözleşmedeki usullere uygun olarak kapalı zarf içerisinde en geç 23 Aralık 2022 tarihinde saat 16.30’a kadar İTO İdari İşler ve Satınalma Müdürlüğü Evrak Kayıt bölümüne elden teslim etmeleri gerektiği belirtilmiştir.
CLECAT E-Bülteni No.37UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği)'ın 37 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
ICC Türkiye Kasım 2022 Aylık BülteniICC Türkiye Milli Komitesi tarafından "ICC Türkiye Kasım 2022 Aylık Bülteni" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda ICC ve ICC Türkiye olarak gerçekleştirilen ve gelecek dönem gerçekleştirilmesi planlanan etkinlik ve programlara ilişkin bilgiler paylaşılmıştır.
Türkiye-Azerbaycan İş Forumu Sonuç RaporuDış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından "Türkiye-Azerbaycan İş Forumu Sonuç Raporu" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda DEİK/Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi ve Azerbaycan’da İhracat ve Yatırımları Teşvik Fonu (AZPROMO) iş birliğinde düzenlenen ve iki ülke iş insanlarının katılımlarıyla 4 Kasım 2022 tarihinde Bakü’de gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan İş Forumu raporu paylaşılmıştır.
Türkiye-ASEAN Ülkeleri Ekonomik ve Ticari İlişkilerinde Yeni Perspektifler Konferansı AnketiDış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından "Türkiye-ASEAN Ülkeleri Ekonomik ve Ticari İlişkilerinde Yeni Perspektifler Konferansı Anketi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda ASEAN Bölgesi ile ülkemiz arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik fikir ve önerilerin değerlendirmesi amacıyla, iş insanları için bir anket formu oluşturulduğu ve anketin 12 Aralık 2022 Pazartesi gününe kadar doldurulabileceği belirtilmiştir.
İnovaLİG Ödül TöreniDış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından yapılan duyuruda 12 Aralık 2022 tarihinde saat 11.00’de Haliç Kongre Merkezi’nde "Türkiye İnovasyon Haftası" kapsamında inovasyon şampiyonlarının taçlandırılacağı "İnovaLİG Ödül Töreni"nin gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Ödül törenine katılım sağlamak isteyen üyelerin timlcv@tim.org.tr e-posta adresinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
Dış Ticaret Bilgilendirme SemineriT.C. Ticaret Bakanlığı tarafından "Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri 8 Aralık 2022" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda T.C. Ticaret Bakanlığı, TOBB, TİM ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) koordinasyonunda Ankara Sanayi Odası (ASO) eğitim organizasyonu ile Ankara Sanayi Odası 1 ve Ankara OSTIM Organize Sanayi Bölge Müdürlüklerinde yerleşik iş çevrelerine yönelik 8 Aralık 2022 tarihinde Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri'nin düzenleneceği belirtilmiştir.
​​​​​​​Retail Supply Chain & Logistics ExpoUTİKAD'ın da destekçileri arasında olduğu "Retail Supply Chain & Logistics Expo" etkinliği Fortem International tarafından 28 Şubat-1 Mart 2023 tarihleri arasında Londra’da düzenlenecektir.

Perakende ve tedarik zincirindeki son teknolojik gelişmelerin ve trendlerin ele alınacağı fuara tedarik zinciri ve lojistik uzmanları katılım sağlayacak olup iş geliştirme adına fırsatlar yaratılacaktır.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr