Anasayfa / Kurumsal / UTIKAD Mesleki Etik Kuralları

UTIKAD Mesleki Etik Kuralları

AMAÇ
UTİKAD Mesleki Etik Kuralları’nın amacı UTİKAD üyelerinin birbirleriyle, UTİKAD üyesi olmayan firmalar ve diğer tüm paydaşları ile kuracakları ticari ve ticari olmayan ilişkilerinde uymayı taahhüt ettikleri mesleki etik kuralları belirlemektir.

KAPSAM
Tüm UTİKAD üyelerinin UTİKAD Mesleki Etik Kuralları’nı bilmesi ve gerçekleştirdikleri tüm faaliyetlerde bu kurallara uyması beklenmektedir.

MESLEKİ ETİK KURALLAR
 • Dürüst Olmak
  UTİKAD üyeleri faaliyetlerini dürüstlük ilkesi çerçevesinde güven ortamı oluşturmayı amaçlayarak sürdürmeyi ve doğruluktan ayrılmamayı,
 • Güvenilir Olmak
  UTİKAD üyeleri faaliyetlerinde vaatlerine bağlı kalmayı, sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmeyi, güvenilir hizmet sunmayı ve mesleklerinin saygınlığına zarar verebilecek tutum ve davranışlarda bulunmamayı, sahip oldukları bilgi ve verilerin paylaşımında kişisel veriler ile ticari sır özelliğini haiz bilgileri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında korumaya özen göstermeyi,
 • Saygılı Olmak
  UTİKAD üyeleri faaliyetleri sırasında hizmet sundukları müşterilerine, hizmetlerinden faydalandıkları paydaşlarına ve onların haklarına saygı duyacaklarını,
 • Adil Olmak ve Çıkar Çatışmalarından Kaçınmak
  UTİKAD üyeleri din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan faaliyetlerini sürdürmeyi, hakkaniyet prensibi ile hareket edeceklerini, faaliyetleri sırasında paydaşlarının çıkarlarını adil bir biçimde koruyacaklarını ve çıkar çatışmalarını önleyeceklerini,
 • Yasalara Karşı Saygılı Olmak
  UTİKAD üyeleri faaliyetlerinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere faaliyetlerini düzenleyen tüm ulusal ve uluslararası kurallara, ilke ve prensiplere uyacaklarını, çıkar çatışmalarından kaçınmayı, fikri mülkiyet haklarına saygı göstermeyi ve Taşıma ve Lojistik Hizmetlerine İlişkin UTİKAD Kuralları’na uymayı,
 • Çevre Bilincine Sahip Olmak
  UTİKAD üyeleri faaliyetlerinde çevrenin korunmasına yönelik tedbirler alacaklarını ve kaynakların tüketimine özen göstereceklerini,
 • Rekabet Koşullarına Saygı Göstermek
  UTİKAD üyeleri faaliyetleri sırasında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve rekabeti düzenleyen diğer mevzuata uymayı, sektörde haksız rekabete yol açacak davranışlarda bulunmamayı, rekabet açısından firmalar hakkında dezavantaj yaratabilecek bilgileri ve ticari sırları 3. kişiler ile paylaşmamayı,
 • Derneğin Vizyon ve Misyonuna Bağlı Olmak
  UTİKAD üyeleri faaliyetlerini UTİKAD’ın Vizyon ve Misyonu çerçevesinde sürdürmeyi,
kabul, beyan ve taahhüt ederler.