Anasayfa / Kurumsal / TÜZÜK

TÜZÜK

Uluslararası karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu ile yük, eşya, kargo taşımacılığı, acenteliği, organizatörlüğü, müteahhitliği, komisyonculuğu, danışmanlığı, taşıma işleri yükleniciliği, lojistik hizmet üretimi ve benzeri işlerle Türkiye'de iştigal edenler, Dernekler Kanunu hükümlerine uygun olarak bir Dernek kurmuşlardır.
Derneğin adı "UTİKAD - ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ" dir.
Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Gerekli görüldüğünde Yönetim Kurulu kararı ile yurtiçinde ve kanuni şartlar yerine getirilerek yurtdışında temsilcilikler açılabilir.
Derneğin amaçları şunlardır:

a- Ulusal ve uluslararası karayolu, havayolu, denizyolu, demiryolu, kombine ve intermodal taşımacılığı ile her türlü yük, eşya, kargo taşımacılığı, acenteliği, taşıma işleri organizatörlüğü, müteahhitliği, komisyonculuğu, danışmanlığı, taşıma işleri yükleniciliği, lojistik hizmet üretimi ve benzeri işlerin Türkiye'de geliştirilmesi için gerekli araştırma ve çalışmalarda bulunmak.

b- Dernek üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak, aralarında çıkabilecek ihtilaflarda arabuluculuk yapmak, Derneğin amacına aykırı düşebilecek fiil ve hareketleri önlemeye çalışmak, bu konuda gerekli tedbirleri almak.

c- Dernek üyelerinin iştigal konuları ile ilgili hususlarda yurt içi ve yurt dışı her platformda, her türlü resmi ve özel kurum veya kuruluşların yapacakları çalışmalara katkıda bulunmak.

ç- Dernek üyelerinin iştigal konularıyla ilgili olarak ortaya çıkan veya ileride çıkabilecek    aksaklıkların giderilmesi için ilgili merciler nezdinde başvurularda bulunmak, bu     başvuruları takip etmek ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.

d- Dernek üyelerinin iştigal konuları ile ilgili yurtiçi ve yurtdışındaki kuruluşların     çalışmalarını takip etmek, bu amaçla gerekli görülen konferans, seminer, fuar v.b.    etkinlikleri düzenlemek, düzenlenenlere katılmak, gerekli görülmesi halinde görüş sunmak.

e- Dernek üyelerinin iştigal konuları ile ilgili alanlarda mahkemelerin, her türlü kamu ve özel kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda görüş bildirmek.

f- Dernek üyelerinin iştigal konuları ile ilgili konularda hakem görevi ifa etmek.

g- Dernek üyelerinin iştigal konuları ile ilgili alanlarda, resmi ve özel kuruluşlar nezdinde gerekli görüldüğü takdirde temsilci bulundurmak, bu kuruluşlarda üyelerini temsil etmek.

ğ- Dernek veya üyelerin tümünü ilgilendiren konularda idari ve kazai dava ve taraf ehliyetine sahip olmak, gerektiğinde davalar açmak, açılan davalara müdahil olmak ve gerektiğinde şikayetlerde bulunmak.

h-  Derneğin, üyelerinin, taşımacılık ve lojistik sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, gerekli görülen konularda eğitim işletmeciliği yapmak, kongre, konferans, panel, seminer vb. etkinlikler düzenlemek, bu maksatlar için kullanılabilecek bina ve tesisler satın almak, kiralamak veya inşa etmek.

ı- Mesleki eğitim faaliyetlerini organize etmek.

i- Uluslararası bütünleşme hedefi doğrultusunda Türk sanayi ve hizmet kesiminin rekabet gücünün artırılması amacıyla yurt içi ve yurt dışı lojistik merkezlerin kurulması ve işletilmesi çalışmalarını yapmak ve yapılanlara destek vermek.

j- Mesleki faaliyetlerle ilgili basılı, görsel, elektronik ve benzeri eserleri hazırlatmak; bu eserlerin yayımını sağlamak.

k- Üniversiteler ve diğer eğitim kuruluşları ile temaslar kurarak taşımacılık ve lojistik konusunun bilimsel platformda işlenmesi ve geliştirilmesi yönünde işbirliği ortamı yaratmak.

l- Üniversite, yüksek okullar, meslek yüksek okulları ve meslek liselerinde ilgili mevzuata göre alınacak müsaade ile, taşımacılık ve lojistik bölümleri açılarak ara eleman ve teknik eleman ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak.

m- Her türlü taşımacılık ve lojistik faaliyetleri için gerekli olan ve Derneğe yetki verilmiş veya her türlü ticari belge ve formların basım ve dağıtımını yapmak.

n- Taşımacılıkla ilgili konularda üyelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak, yasal mevzuatın elverdiği ölçülerde sigorta hizmeti vermek ve sigorta acenteliği yapmak.
Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için Türkiye'de ulusal, bölgesel, yerel veya sektörel düzeyde faaliyet gösteren, ortak ilke ve hedefleri benimseyen, işadamları Dernekleri ve sektörel kuruluşlar ile bir araya gelip, bir federasyon kurabilir; kurulmuş olan federasyona katılabilir. Yasal koşulları yerine getirmek kaydı ile yurtiçi ve yurtdışındaki benzer amaçlı Dernek, birlik ve kuruluşlarla ilişki kurabilir, ortak çalışmalar yapabilir. Aynı amaçla yurtdışında kurulmuş Dernek, federasyon ya da benzeri kuruluşlara üye olabilir.

Federasyonlara kurucu üye olarak veya sonradan katılmak için Genel Kurul, Yönetim Kuruluna yetki verebilir. Bu takdirde Derneğin federasyonlara üye olması yönetim kurulu kararıyla gerçekleşir.

Dernek, tüzel kişiliği adına amaç ve faaliyetleri için gerekli olan taşınmazları satın alabilir, mevcut taşınmaz malları satabilir, her türlü ayni hakka sahip olabilir, gerektiği takdirde sahip olunan taşınmazlar üzerinde ipotek dahil her türlü takyidat tesis edebilir, tesis edilmiş olanları fekkedebilir, kullanım hakkını alabilir ya da işletebilir, kiralayabilir, sahip olduğu ya da olacaklarını kiraya verebilir.

Yurtiçi ve yurtdışından şartlı ya da şartsız bağış kabul edebilir, kamuya yararlı statüsünü haiz olanlar da dahil tüm vakıf, dernek ve kooperatiflere ayni ve nakdi bağışta bulunabilir.

Lokal ve diğer sosyal tesisler açabilir, işletebilir, burs verebilir, kredi alabilir, borçlanmak için gerekli olan her türlü hukuka uygun eylem ve işlemleri yapabilir.

Amaç ve hizmet konuları ile ilgili olarak gelir arttırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, ticari ve sanayi işletmeleri, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurabilir, işletebilir ve/veya anılan kuruluşlarla işbirliğinde bulunabilir. Derneğin amaçlarına uygun surette kurulmuş ticaret şirketlerine ortak olabilir.
Derneğin üç çeşit üyesi vardır.
a) Asıl üyeler
b) Fahri üyeler
c) Katılımcı Üyeler

a) Asıl Üyeler: Bu tüzükteki üyelik niteliklerine sahip olup, derneğe asıl üye olmak üzere müracaat eden ve bütün tüzük hükümlerini kabul ederek Yönetim Kurulu tarafından üyeliği kabul edilmiş bulunan, taşımacılık ve lojistik alanında ticari faaliyeti bulunan gerçek ve tüzel kişi üyelerdir. Her asıl üyenin dernek faaliyetlerine, yönetime katılma ve genel kurulda oy kullanma hakkı vardır. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse tüzel kişilikçe yeniden belirlenir.

Ancak, aynı işletmeden en fazla üç kişi asıl üyeliğe kabul edilir.

b) Fahri Üyeler: Derneğe yakınlığı tespit olunan ve seçilmesi dernek için kazanç ve şeref addedilen ve kendilerine Yönetim Kurulunca Fahri üyelik unvanı verilen üyelerdir. Bu üyelerin asıl üyelerde olduğu gibi oy hakları yoktur. Temenni mahiyetinde olmak ve fikirlerinden istifade edilmek üzere, genel kurul toplantılarında söz alarak görüş beyan edebilirler.

c) Katılımcı Üyeler: Yönetim Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmede, yurt içinde veya yasal koşulların oluşması halinde dernek faaliyet alanlarına yakınlığı tespit olunan, yurtdışında, yerleşik sayıldığı ülke kanunlarına göre tesis edilmiş tüzel kişiliği haiz kuruluşlar ile bu kuruluşların Türkiye'de faaliyette bulunan/bulunacak şube ve irtibat bürolarının temsilcileri, lojistik sektörüyle ilgili bulunan üniversiteler, üniversitelerin lojistik kulüpleri adına ilgili gerçek kişiler, taşımacılık ve lojistik sektörüne danışmanlık hizmeti veren yahut bu sektördeki şirketlerle veya kuruluşlarla organik bağlantılı olarak hizmet veren gerçek veya tüzel kişiler katılımcı üye unvanı verilen üyelerdir. Bu üyelerin asıl üyelerde olduğu gibi oy kullanma, seçme, seçilme hakları yoktur. Katılımcı Üyeler dilerlerse belirlenmiş olan giriş ve yıllık aidatlarını öderler.
A. Dernek Tüzel Kişi Üyeliği İşlemleri
 1. Dernek asıl üyesi olmak isteyen tüzel kişi adaylar, Dernek amaç ve hizmet konuları ile Ana Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını taşıdıklarını belirten "Üyelik Başvuru Formu"nu, ekinde aşağıda sıralanan dokümanlarla birlikte UTİKAD Yönetim Kuruluna sunmak üzere iletirler;
 2. Üyelik başvuru formu ve tüzel kişi temsilcisinin 2 adet vesikalık fotoğrafı,
 3. Tüzel kişi temsilcisinin adli sicil kaydı,
 4. Dernek üyeliğinde en az 2 yılını doldurmuş iki UTİKAD üyesinin referansı,
 5. Firmanın kuruluş ve/veya güncel ticaret sicil gazetesi kopyası, ticaret sicil kaydı, sermayesi gibi bilgileri içeren Ticaret Odası'ndan, Sanayi Odası'ndan veya meslek odalarından alınacak faaliyet belgesi,
 6. Firma yetkililerinin isim, unvanları ile güncel imza sirküleri,
 7. Firmanın UTİKAD üyelik kararını içeren ve tüzel kişilik temsilcisini belirleyen Yönetim Kurulu veya ortaklar kararı veya firmanın temsil ve ilzam yetkilisi tarafından imzalanmış dilekçesi.
 8. Varsa, Kanun ve yönetmeliklerle taşıma ve lojistik hizmetleri ifa etmek amacıyla sahip olduğu lisans ve yetki belgeleri
B. Dernek Gerçek Kişi Üyeliği İşlemleri
 1. Dernek asıl üyesi olmak isteyen gerçek kişi adaylar, sektörde fiilen kendi adına ticari işletmesi olması kaydıyla; Dernek amaç ve hizmet konuları ile Ana Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını taşıdıklarını belirten "Üyelik Başvuru Formu"nu, ekinde aşağıda sıralanan dokümanlarla birlikte UTİKAD Yönetim Kuruluna sunmak üzere iletirler;
 2. Üyelik başvuru formu ve 2 adet vesikalık fotoğrafı,
 3. Dernek üyeliğinde en az 2 yılını doldurmuş iki UTİKAD üyesinin referansı,
 4. Noterden alınmış imza beyannamesi,
 5. Meslek odalarından veya ilgili makamından alınmış faaliyet belgesi,
 6. İkametgah belgesi,
 7. Adli sicil kaydı,
 8. Varsa, Kanun ve yönetmeliklerle taşıma ve lojistik hizmetleri ifa etmek amacıyla sahip olduğu lisans ve yetki belgeleri
C. Müşterek Hükümler
Yönetim Kurulu bu talebi takdim edenlerin isim ve imzalarıyla birlikte Derneğin ilan yerinde 15 gün süre ile askıya çıkarır. Talep sahibinin asıl üye olmasında sakınca gören üyeler bu konudaki bilgilerini Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yazı ile sunarlar. Talebin askıya çıkarıldığı ve indirildiği tarihler bir tutanakla tespit olunur.

Askı süresinin sonunda Yönetim Kurulu, yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında adayın başvurusunu ve bilgilerini inceleyerek üyeliğe engel bir hal olup olmadığını karara bağlar. Engel bir hal yoksa durumu 10 gün içinde talep sahibine yazı ile bildirilir. Yönetim Kurulu asıl üye olmak isteyenlerden gerekli gördüğünde başka bazı belgelerin ibrazını da isteyebilir. Yönetim Kurulu herhangi bir gerekçe göstermeksizin üyelik başvurusunu reddedebilir.

Aday üyelik başvuru evraklarıyla birlikte giriş ve yıllık aidatı ile kayıt ücretini ödediğine ilişkin makbuzunu ibraz eder. Üyelik başvurusu kabul edilmediği takdirde bu ödemeler kendisine aynen iade edilir. Böyle bir halin vukuunda, aday, ödentilerine faiz talep etmeyecektir.
Asıl üyeler, Genel Kurulu oluştururlar. Asıl üyeler Derneğin diğer organlarını seçerler ve bu organların üyeliklerine seçilirler. Her asıl üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır.
Üyeler,  

a- Dernek tüzüğünün ve Dernek organlarının kararlarına, Taşıma İşleri Organizatörlüğüne İlişkin UTİKAD Kuralları'na aynen uyar.

b- Giriş ve yıllık aidatlarını süresinde öder;

c- Mesleki faaliyetleri konusunda Dernek Yönetim Kurulu tarafından sektörel istatistiklerde kullanılmak amacıyla istenen bilgileri vermek zorundadırlar.

ç- Dernek üyeleri, mesleki faaliyetlerini yürüttükleri sırada, meslek ahlakını daima ön planda tutmayı, dürüstlükten hiçbir zaman ayrılmamayı; yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmeyi; üstlendikleri edimleri özenle ifa etmeyi, borçlarına sadık olmayı kabul ederler.
a- İstifa etmek suretiyle:
            Her üye Yönetim Kurulu'na yazı ile bildirmek suretiyle dilediği an üyelikten ayrılabilir.

b- Üyeliğin düşmesi:
         Üye olabilmek için tüzükte öngörülen niteliklerden herhangi birinin yitirilmesi  halinde üyelik düşer.

c- Çıkarılma suretiyle:
 1. Üyenin Derneğe aidatını ve borçlarını tanınan süre içinde ödememesi halinde Yönetim Kurulu kararıyla kaydı silinir. Bu şekilde kaydı silinen üyenin 6 ay içinde borcunu ödemesi ve üyelik için gerekli niteliklerin korunması halinde giriş aidatı alınmadan kaydı yenilenir.
 2. Yönetim Kurulunca hakkında çıkarma kararı verilen üyenin kaydı silinmek suretiyle Dernekle ilişkisi kesilir.
 3. Üyelikten çıkartma kararının tebliği ile birlikte çıkartılan üye, elinde bulunan
UTİKAD'a ait basılı her türlü belge ile UTİKAD'ın anlaşma yaptığı 3. şahıslara ait her türlü görsel ve yazılı belgeleri uyarılmasına gerek kalmadan derhal kullanımdan kaldırmak ve elinde bulundurduklarını 7 gün içinde tutanak karşılığı Dernek yetkilisine teslim etmekle yükümlüdür.
Derneğin organları şunlardır:

a- Genel Kurul
b- Yönetim Kurulu
c- Denetim Kurulu
ç- Disiplin Kurulu
d- Tahkim Kurulu
Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı asıl üyelerden oluşur.
Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a- Derneğin organlarını seçmek.

b- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun raporlarını, yıllık hesaplarını ve bütçesini incelemek, onaylamak, kendilerini ibra etmek veya sorumlu tutmak.

c- Dernek tüzüğündeki maddeleri kısmen veya tamamen değiştirmek.

ç- Yönetim Kurulunca hazırlanan Dernek bütçesini görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek.

d- Dernek tüzel kişiliği adına Derneğin amaç ve faaliyetleri için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması, mevcut taşınmazların satılması, her türlü ayni hakka sahip olunması, gerektiği takdirde sahip olunan taşınmazlar üzerinde ipotek dahil her türlü takyidat tesis edilmesi, tesis edilmiş olanların fekkedilmesi, kullanım hakkının alınması ya da işletilmesi hususlarında Yönetim Kuruluna sürekli veya geçici yetki vermek.

e- Yönetim Kurulunca verilen, üyelikten çıkarma kararına karşı yöneltilen itirazları karara bağlamak.

f- Gerekli görülen hallerde, Yönetim Kurulunda görevli olup, temsil yetkisini kullanan üyeye çalışmaları için bir ücret ödenmesine karar vermek ve ücretin miktarını kararlaştırmak.

g- Derneğin federasyonlara kurucu olarak veya mevcutlara üye olması hususunda Yönetim Kuruluna dilediği kapsamda yetki vermek.

ğ- Üyelerin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması, üyeler arasındaki işbirliğinin ve dayanışmanın güçlendirilmesi amacına yönelik olarak sosyal tesisler, lokaller ve benzeri tesisler kurulması, satın alınması, kiralanması, doğrudan veya iktisadi işletmesi marifetiyle işletilmesi için Yönetim Kuruluna yetki vermek.

h- Derneğin tasfiyesinin ne şekilde yapılacağına karar vermek.

ı- Kanuna ve tüzüğe aykırı olmamak kaydıyla gerekli gördüğü hususlarda karar vermek.
Dernek Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır.
 
a- Olağan Toplantı :
Genel Kurul her yıl Kasım ayında olağan toplantısını yapar.

b- Olağanüstü Toplantı:
Genel Kurul; Yönetim Kurulu kararı veya Denetim Kurulu'nun talebi veya asıl üye sayısının en az beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır.

Her ne suretle olursa olsun Derneğe borçlu üyeler Genel Kurula katılamazlar ve oy kullanamazlar.
Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul, yılda bir, Kasım ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Dernek, genel kurul toplantılarını elektronik ortamda da yapabilir. Genel kurul yapılmasına ilişkin alınan yönetim kurulu kararında ve genel kurul ilanında genel kurulun hangi yöntemle yapılacağı belirtilir.

Dernek elektronik ortamda yapılacak genel kurul toplantılarını Bakanlık Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülüp onaylanan elektronik sistemler üzerinden yapabilir. Söz konusu sistemlere işlenecek veriler, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak işlenir ve muhafaza edilir.

Kanunda, Türk Medeni Kanunu’nda, Yönetmelikte ve tüzükte yer alan genel kurul toplantılarının fiziki ortamda gerçekleştirilmesine yönelik bütün usul ve esaslar elektronik ortamda yapılan toplantılar için de geçerlidir. Elektronik ortamda gerçekleştirilen toplantılara ilişkin her türlü bilgi, belge ve kayıt dernek tarafından muhafaza edilir.

Elektronik ortamda yapılacak dernek genel kurul toplantılarına katılacak üyeler sisteme, güvenli elektronik imza veya iki faktörlü kimlik doğrulama sistemi kullanarak giriş yaparlar.

Çağrı Usulü ve Toplantı Yeter Sayısı
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.


Genel kurul toplantıları duyuruda belirtilen yerde, belirtilen gün ve saatte yapılır. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyeleri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Fahri ve katılımcı üyeler genel kurul toplantısına katılabilir, ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan heyeti tarafından imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim, denetim, disiplin ve tahkim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı divan başkanı tarafından, mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Ancak, tüzük değişiklikleri ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Sayım sonuçları düzenlenecek bir tutanakla ve oy pusulaları ile birlikte genel kurul divan başkanlığına verilir.
Derneğin idaresi Yönetim Kuruluna Aittir. Derneği Yönetim Kurulu temsil eder. Gereğinde işbu temsil yetkisini üyelerinden birisine verebilir. Yönetim Kurulu 11 asıl 6 yedek üyeden olmak üzere Genel Kurul tarafından gizli oyla iki yıl için seçilir.

Yönetim Kurulu seçilmesini müteakip ilk toplantıda aralarından bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı, bir Sayman seçerek, üyeler arasındaki görev paylaşımını belirler.

Yönetim kurulu en az ayda bir defa ve Başkanın lüzumlu göreceği hallerde toplanır.

Dernek, yönetim kurulu toplantılarını elektronik ortamda da yapabilir.

Dernek, elektronik ortamda yapılacak yönetim kurulu toplantılarını Bakanlık Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülüp onaylanan elektronik sistemler üzerinden yapabilir. Söz konusu sistemlere işlenecek veriler, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak işlenir ve muhafaza edilir.

Elektronik ortamda alınacak yönetim kurulu kararları fiziksel ortamda tutulan yönetim kurulu karar defterinden ayrı olarak tarih ve sıra sayısı ile elektronik ortamda saklanır.

Kanunda, Türk Medeni Kanunu’nda, Yönetmelikte ve tüzükte yer alan yönetim kurulu toplantılarının fiziki ortamda gerçekleştirilmesine yönelik bütün usul ve esaslar elektronik ortamda yapılan toplantılar için de geçerlidir. Elektronik ortamda gerçekleştirilen toplantılara ilişkin her türlü bilgi, belge ve kayıt dernek tarafından muhafaza edilir.

Elektronik ortamda yapılacak dernek yönetim kurulu toplantılarına katılacak üyeler sisteme, güvenli elektronik imza veya iki faktörlü kimlik doğrulama sistemi kullanarak giriş yaparlar.

Yazılı olarak bildirilecek geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste üç kez ve bir yıl içinde altı kez yönetim kurulu toplantısına katılmayan üyenin yönetim kurulu asıl üyesi sıfatı düşer. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, yedek üyelerden en çok oy almış olanlar sırasıyla Yönetim Kurulu asıl üyeliğine gelirler. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.
Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a- Derneği temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

b- Derneği kanun ve tüzük hükümlerine göre idare etmek ve yürütmek.

c- Genel Kurulu toplantıya çağırmak, gündemi yapmak ve Genel Kurul kararlarını yerine getirmek.

ç- Gerektiğinde Derneğe personel almak, çıkarmak ve ödenekleri belirlemek.

d- Üye kayıt defteri, karar defteri, gelen giden evrak defteri, Dernekler Kanunu gereğince ve yönetmelik uyarınca tutulması gerekli olan defter ve kayıtları tutmak, korumak ve saklamak, yıllık bilançoyu yapmak.

e- Derneğin faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi için ekonomik koşullardaki değişmelere paralel olarak, her takvim yılı başında üyelik kayıt ücreti ve giriş aidatlarını belirlemek.

f- Tüzüğe aykırı olmamak şartıyla Dernek için yönetmelikler yapmak.

g- Üyelerin giriş çıkış işlemlerinde tüzük hükümlerine göre üzerine düşen görevi yerine getirmek.

ğ- Yürürlükteki mevzuat, dernek tüzüğü ve mesleki etik kurallarına aykırı hareket ettiğine kanaat ettiği üyeleri, savunmalarını da alarak disiplin kuruluna sevk etmek.

h- Dernekler Kanunu ve Yönetmeliğindeki şartları yerine getirmek suretiyle gerektiğinde duyuru yayınlamak.

ı- Derneğin ihtiyacı doğrultusunda taşınmaz kiralamak ve mevcut kira sözleşmelerini feshetmek.
 
i- Derneğin gereksinim duyduğu hallerde, Genel Kuruldan alınan yetkiye dayanarak taşınmaz satın almak, satmak, inşa etmek ve bu konuda verilen diğer yetkileri kullanmak.

j- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

k- Gerekli görülürse borcunu ödemeyen üyelere yeni süre tanımak, buna rağmen borcunu ödemeyen üyenin kaydını silmek.

l- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ait işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak.

m- Dernek Tüzüğünün, mevzuatın ve Genel Kurulun kendisine vermiş olduğu diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

n- Türkiye'de meslek grubunun uygulama bütünlüğünü sağlamaya ve ortak standartları geliştirmeye yönelik olarak dünyada genel kabul görmüş norm, ilke ve kuralları esas alarak ulusal ve uluslararası karayolu, havayolu, denizyolu, demiryolu, kombine ve intermodal taşımacılığı ile her türlü yük, eşya, kargo taşımacılığı, acenteliği, taşıma işleri organizatörlüğü, müteahhitliği, komisyonculuğu, danışmanlığı, taşıma işleri yükleniciliği, lojistik hizmet üretimi işini meslek olarak seçmiş bulunan üyelerinin başka ülkelerde aynı hizmeti veren meslektaşları ile birlikte, dünyada genel kabul görmüş kural ve ilkelere uygun biçimde çalışmalarına yardımcı olmak; bu amaçla dünyada genellikle kabul edilen ilke ve kuralları esas alarak hazırlanan metni “Taşıma İşleri Organizatörlüğüne İlişkin UTİKAD Kuralları” adı altında yayınlamak ve bu metinde zaman zaman gerekli değişiklikleri yapmak.

o- Kongre, konferans, panel ve sektörle ilgili her tür mesleki toplantılar düzenlemek; bu toplantıların organizasyonlarını gerçekleştirmek ve düzenlenenlere katılmak.
 
ö- Mesleki seminer ve eğitimler düzenlemek; mesleki eğitimle ilgili konularda uzmanlar, eğitimciler, eğitim kurumları ve üniversiteler ile koordine sağlamak, gerekli çalışmaları yapmak ve sonuçlandırmak.

p- Derneğin uluslararası faaliyetlerde bulunması, işbirliği yapması veya ortak projelerde yer alması, yurtdışındaki birlik veya teşekküllere üye olarak katılması veya ayrılması çalışmalarını yürütmek ve sonuçlandırmak.

r- Genel Kurulun yetki vermesi halinde, federasyonlara kurucu üye olmak veya mevcutlara üye olmak, federasyon üyeliğinden çıkmak.

s- Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen görev ve yetkilerinden ayrı olarak işbu Dernek Tüzüğü'nde ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer görevleri de ifa eder, yetkileri kullanır.
Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim  kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en az yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
Derneğin asıl üyeleri arasından Genel Kurul'ca gizli oyla seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur ve iki yıl için seçilir.

Asıl üyelerden ayrılma vukuunda yedek üyelerden en fazla oy almış olanlar sırasıyla Denetim Kurulu asıl üyeliğine gelirler.

Denetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan seçer ve gerekli gördüğü surette aralarında iş bölümü yapar, salt çoğunlukla karar verir.
Denetim Kurulu,

a- Derneğin, tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini;

b- Defter hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek Tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını;
Dernek Tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Denetim Kurulu gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.
Disiplin Kurulu, Genel Kurulca iki yıl için seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu ilk toplantısında üyeler arasından bir başkan seçer.

Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulunun re'sen veya başka bir üyenin başvurusu üzerine yapacağı çağrıyı müteakip, bütün üyelerin katılımıyla toplanır ve tavsiye kararlarını oy çokluğu ile alır.

Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından kendisine havale edilen işleri en geç üç ay içinde sonuçlandırır.  

Disiplin soruşturması sırasında Disiplin Kurulu
- Hakkında karar verilecek üyenin yazılı savunmasını alır,
- Gerekli görüldüğünde şikâyetçiyi ve tanıkları dinler ve bunların beyanlarını tutanağa geçirir.

Disiplin Kurulu raporları gerekçeli olmak zorundadır. Kararlarda disipline aykırı hareketi saptanan üyeler için
a- Yazılı uyarma,
b- Kınama,
c- Çıkarma,
yaptırımlarından biri öngörülür.

Tavsiyeler, soruşturma dosyası ile birlikte Yönetim Kuruluna sunulur.  

Disiplin Kurulunun raporları Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Haklarında yazılı uyarma, kınama ve üyelikten çıkarma kararı verilen üyeler, bu kararlara karşı tebellüğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde Yönetim Kuruluna itiraz edebilirler. Üyelikten çıkarma kararı ile ilgili itirazlar, Yönetim Kurulunca; görüşülmek üzere ilk Genel Kurul'a sunulur ve Genel Kurul'da kesin karara bağlanır.

Yazılı uyarmaya ve kınama cezasına yapılan itiraz Yönetim Kurulunca yerinde görülürse, uyarma kararı ile kınama cezası iptal edilir, iptal üyeye yazıyla bildirilir ve Dernek ilan tahtasında en az 10 gün süreyle ilân olunur.
Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen bir ay içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetim Kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.
Yönetim Kurulu kendisine iletilen disiplin işlerini inceleyerek karara bağlar. Kararlar salt çoğunlukla verilir.

Yönetim Kurulu, ilgilileri topluca dinler ve savunma almadan karar vermez. Ancak hukuk ve nizama aykırı olarak mesleki faaliyetinden dolayı suç işlediği yargı mercilerince sabit olmuş üyelerin savunması alınmaz. Üye savunma yapmaz veya verilen mehil içinde savunmasını sözlü veya yazılı olarak kurula sunmaz veya yollamaz ise, Yönetim Kurulu savunma almaksızın karar verir.
Kurulun tanık dinlemeye ve gerekli incelemeyi yapmaya yetkisi vardır.
Yönetim Kurulunca verilecek cezalar şunlardır.

a- Yazılı uyarma;
Üyenin tüzük hükümlerine ve Dernek organlarının kararlarına uyması için dikkatinin çekilmesidir.

b- Kınama;
Üyenin tüzük hükümlerine ve dernek organlarının kararlarına uymamasının sabit görülmesi halinde kınanmasıdır. Kınama cezasına mesnet fiillerden herhangi birinin tekrarı halinde, Yönetim Kurulu kınama cezası verilen üyeyi dernekten çıkarma kararı verebilir.

c-  Çıkarma;
Üyelik kaydının silinmesidir. Verilen karar Derneğin ilan tahtasında 10 gün süre ile asılır. Yönetim Kurulu kendisine intikal eden olayın mahiyetine ve tarafların durumuna göre yukarıda sayılan cezalardan birini vermekte takdir yetkisine sahiptir.

Yönetim Kurulunun cezaların uygulanması konusundaki çalışmaları tutanakla tespit edilir. Bu tutanak topluca imzalanır. Kararlar tasdikli karar defterine aynen geçirilir ve karara katılanlarca imzalanır. Karara katılmayan ve aksi düşüncede olan Yönetim Kurulu üyeleri muhalefet şerhini alınan kararın altına yazarak imzalamak zorundadır.

Yönetim Kurulu'nun çıkarma kararı dışındaki kararları kesindir.

Çıkarılan üye ilk Genel Kurul toplantısına sunulmak ve gündeme alınmak üzere elverişli süre içinde itirazını Yönetim Kuruluna ulaştırmak zorundadır. Üye Genel Kurulda savunmasını bizzat yapar. Genel Kurulda itirazın kabulüne ve çıkarma işleminin iptaline karar verilmeden üye Genel Kurul toplantısına katılamaz. Diğer konularda söz alamaz, oy kullanmaz.
Tahkime elverişli uyuşmazlıklarda tahkim sözleşmesi ile uyuşmazlığın tamamı veya bir kısmının halli UTİKAD hakem veya hakem kuruluna bırakılmış ise, görevin kabul edilmesi halinde Dernek tarafından; H.M.K.'nun 407 ve devamı maddeleri ile uyuşmazlığın 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun tanımladığı anlamda yabancılık unsuru içermesi ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlenmesi veya bu Kanun hükümlerinin taraflar ya da hakem veya hakem kurulunca seçildiği uyuşmazlıklar hakkında 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununa uygun şekilde işlem yapılarak, tahkim süresi içinde uyuşmazlığın esası hakkında karar verilir.
Derneğe giriş aidatı her yıl yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu, üyelik kayıt ücreti ve giriş aidatını derneğin faaliyetlerini, harcamalarını ve üyelerinin konumlarını dikkate alarak bütçe doğrultusunda belirler.

Üyelerin ödeyecekleri bir yıllık aidat dernek genel kurulunca belirlenir ve Ocak ayında bir seferde ödenir. Genel Kurul bu konuda belirleyeceği limitler içinde Yönetim Kuruluna artırma ve eksiltme yetkisi verebilir. Yılın ikinci altı ayında üye olmak isteyen gerçek/tüzel kişiler yıllık aidatın yarısını ödeyebilirler.
Derneğin gelirleri şunlardır:

a- Giriş aidatı, üye yıllık aidatları ve üyelik kayıt ücreti,

b- Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar,

c- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

ç- Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, temsil, konser ve sair eğlence ile spor müsabakası ve konferans gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler,

d- İktisap edilmesi halinde Derneğin menkul ve gayrimenkul malvarlığından elde edilecek gelirler,

e- İlgili mevzuata göre alınacak müsaade ile kurulacak tesis ve işletmelerden elde edilen gelirler,

f- Eğitim seminerleri ve kurslardan sağlanan gelirler,

g- Dernekçe yapılan/yapılacak yayınlardan elde edilecek gelirler,

ğ- Ortaklıklar, şirketler, iktisadi işletmeler ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler,

h- Sponsorluk ve benzeri anlaşmalardan elde edilen gelirler,

ı- Dağıtılacak her türlü ticari belge ve formlardan elde edilecek gelirler,
 
i- Derneklerle ilgili mevzuata aykırı olmayan diğer gelirler.
Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Dernek gelirlerini toplayacak kişi yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.  

Hukukun ve derneklerle ilgili mevzuatın ön gördüğü usul ve şekilde gerekli defterler tutulur. Dernekler tarafından tutulması zorunlu olan defterler temin edilerek kullanmaya başlanılmadan önce dernekler biriminden veya noterden onaylattırılmalıdır. Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar:

a- İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b- Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 1. (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6'ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri, bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.
 2. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ve ilgili tebliğlere göre yapılır.
Bu maddeye ilişkin olarak, Türkiye Muhasebe Standartları düzenlemelerine uyulur.
Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanmayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.
Dernek amaçları ile ilgisi bulunan, kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere yönetim kurulunun kararı ile platformlar oluşturabilir.

Platformlar, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamazlar ve faaliyet gösteremezler.
Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Bu kararın verilebilmesi için, genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi, yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.   

Genel Kurul kararıyla fesih veya kendiliğinden sona erme söz konusu olursa, Derneğin para, mal ve hakları tasfiye edilir.

Tasfiyenin ne şekilde gerçekleşeceği, Genel Kurulca kararlaştırılır.

Genel Kurul tasfiye hususunda karar almak için toplanamamışsa veya toplanmasına karşın gerekli karar veya kararları almamışsa veya Dernek mahkeme kararıyla feshedilmişse; Derneğin bütün para, mal ve hakları mahkeme kararıyla Derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip Derneğe devredilir.

Dernek hakkında feshedilmesi için soruşturma veya dava açılmışsa, Dernekçe fesih ve buna bağlı olarak Derneğe ait malların devri kararı alındığı takdirde, soruşturma ve dava sonuçlanıncaya kadar devir işlemi yapılamaz.  
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr