Anasayfa / Kurumsal / Taşıma ve Lojistik Hizmetlerine İlişkin UTİKAD Kuralları

Taşıma ve Lojistik Hizmetlerine İlişkin UTİKAD Kuralları

1.1. Bu kurallar, Taşıma ve Lojistik Hizmetlerine İlişkin UTİKAD Kuralları'na (Bundan sonra UTİKAD Kuralları olarak anılacaktır.) atıf yapılarak yazılı veya sözlü biçimde yahut diğer herhangi bir şekilde sözleşme kapsamına dahil edilmiş olmaları koşuluyla uygulanırlar.

1.2. UTİKAD Kuralları’nın müşteri ile yapılan sözleşme hükümleri ile çelişmesi halinde UTİKAD Kuralları geçerli kabul edilir.

1.3. Her durumda UTİKAD Kuralları ulusal hukuk veya Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin emredici hükümleri ile çelişmediği sürece geçerli olarak uygulanacaktır. Bu kuralların hiçbirisi, Taşıma İşleri Organizatörü’nün (TİO); ulusal veya uluslararası mevzuatın kendisine tanıdığı herhangi bir haktan feragat ettiği veya belirtilen mevzuatta yer alan sorumluluğunu artırdığı şeklinde yorumlanamaz.
2.1. Taşıma İşleri ve Lojistik Hizmetleri deyimi; bir veya birden fazla taşıma türü kullanılarak, yüklerin taşınması veya taşıtılması, depolanması, boşaltılması, yüklenmesi, istiflenmesi, dağıtımının yapılması, yüklerin konsolide edilmesi veya konsolide edilmiş yüklerin ayrılması, ambalajlama, paketleme, etiketleme v.b. elleçleme işlemleri ile sipariş ve stok yönetimi, sigorta ve gümrükleme hizmetlerinin yaptırılması, ithalat, ihracat ve transit işlemler ile ilgili belgelerin Müşteri namına hazırlanması veya hazırlanmasında yardımcı olunması ve bu konularda danışmanlığı içeren hizmetlerin tamamının veya bir kısmının verilmesini ifade eder.

2.2. Taşıma İşleri ve Lojistik Hizmetler Organizatörü deyimi; yük taşımacılığı alanında ilgili mevzuat uyarınca yetki belgesi veya faaliyet izni almış gerçek veya tüzel kişilerin imkân, kabiliyet ve kapasitelerini kullanarak kendi nam ve hesabına yük taşıması yaptırarak taşıma faturası/sözleşmesi düzenleyen, taşıma ile ilişkili depolama, paketleme, etiketleme, ambalajlama, sipariş yönetimi, gümrük, sigorta, dağıtım vb. lojistik işlemleri gerçekleştiren bir veya birden fazla taşıma türü kullanarak taşımacılık ve lojistik hizmetlerini sunmayı meslek edinen ve Bakanlıkça yetki belgesi verilen gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

2.3. Taşıma senedi/sözleşmesi deyimi; yük taşımalarında gönderen ile yetki belgesi/faaliyet izni sahibi arasında akdedilen, ilgili mevzuatla belirlenen bilgileri ihtiva eden sözleşme belgesi veya bu tür bir sözleşmede bulunması gereken bilgileri ihtiva etmesi halinde taşıma senedi yerine geçecek olan taşıma faturası, taşıma irsaliyesi veya irsaliyeli taşıma faturasını ifade eder.

2.4. Taşıyıcı deyimi; ticarete konu olan yükü taşımayı kabul eden ve bu yükün belli bir çıkış noktasından başka bir varış noktasına taşınmasını sağlayarak alıcıya teslim eden ilgili mevzuat uyarınca yetki belgesi veya faaliyet iznine sahip gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

2.5. Müşteri deyimi; TİO ile akdettiği bir taşıma işleri ve lojistik hizmetleri sözleşmesi çerçevesinde yahut söz konusu hizmetlerle ilgili faaliyetleri sonucunda hak ve borçlara sahip olan gerçek ya da tüzel kişiyi ifade eder.

2.6. Yük deyimi; canlı hayvan da dahil olmak üzere taşınmaya elverişli fiziki bir varlığı olan herhangi bir eşyayı ve TİO tarafından temin edilmiş olmayan konteyner, ambalajlama malzemeleri, palet veya benzeri taşıma kaplarını da ifade eder.

2.7. SDR deyimi; Uluslararası Para Fonu’nca tanımlanan ve Türkçe karşılığı Özel Çekme Hakkı olan bir para birimini ifade eder. SDR’nin değer olarak kullanılması gereken hallerde, aksi amir yasalar tarafından emredilmediği sürece söz konusu olan olay tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan kur esas alınır.

2.8. Emredici Hukuk Kuralı deyimi; tarafların rızalarıyla değiştirilemeyecek olan mevzuat hükümlerini ifade eder.

2.9. "Yazılı şekilde" deyimi; yürürlükteki hukuka tabi olmak kaydıyla mektup, güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta, elektronik posta telgraf, teleks, telefaks ve benzeri yollarla gönderilen ileti ve/veya diğer elektronik araçlarla yapılan kayıtları içerir.

2.10. Değerli Madde deyimi; külçe veya işlenmiş altın, metal veya kağıt para, kıymetli evrak, değerli taşlar, kuyum, antika, resim, sanat eserleri ve benzeri maddeleri ifade eder.

2.11. Tehlikeli Madde deyimi; (radyoaktif maddeler dahil) zehirli, yanıcı, patlayıcı olan veya olabilecek ya da mahiyeti ne olursa olsun herhangi bir mülkiyete veya kişiye hasar verme riski taşıyan veya taşıyabilecek nitelikte yerel ve/veya uluslararası sözleşmelerde resmen rizikolu (tehlikeli) madde olarak sınıflandırılmış yükleri ifade eder.

2.12. Gecikme deyimi; yasal olarak başka türlü tanımlanmadıkça ve alınan hizmetlerin gerekliliklerinden kaynaklanan gecikmeler hariç olmak üzere, taşıma için belirli bir taşıma süresi kararlaştırılmamış olduğu taktirde taşımanın gerçekleştirilmesi için gerekli olan makul sürenin aşılması veya kararlaştırılan taşıma süresinin aşılmasını ifade eder.
3.1. TİO’nun organize ettiği taşımacılık hizmetlerinde, gönderen ve alıcı, sigorta zorunluluğu kendisinde olan teslim şekilleri (örneğin INCOTERMS®) çerçevesinde taşıttırdığı yüke ilişkin sigorta yaptırmakla yükümlüdür. Sigorta zorunluluğu olmayan teslim şekilleri için tüm risk ve sigorta yaptırma sorumluluğu gönderen ve/veya alıcıya aittir.

3.2. Emtia nakliyat sigortası yaptırmak Müşteri’nin sorumluluğundadır. Müşteri açıkça yazılı şekilde talep etmiş olmadıkça, TİO tarafından yük/mal/emtia nakliyat sigortası yaptırılmaz.
Yaptırılan bütün sigortalar, sigorta teminatını veren sigortacının ilgili poliçesinde yazılı koşul ve istisnalar çerçevesinde yaptırılır.

3.3. TİO, organize ve taahhüt ettiği taşımadan doğan sorumlulukları için "taşıyıcı sorumluluk sigortası" yaptırabilir.
TİO’nun taahhütlerini ifa etmesi; TİO’nun kusur veya ihmalinden kaynaklanmayan ve makul özen gösterilmekle önlenmesi mümkün bulunmayan herhangi bir gecikme, engel veya riziko yüzünden mümkün olmaz veya tehlikeye düşerse, Müşteri;

a. mevcut hali ile yükün taşınması işine devam edilmeyeceğini kabul etmek durumundadır. Bu durumda TİO gecikmeksizin durumu Müşteri’ye bildirme yükümlülüğünde olup taşıma şekli, süresi ve güzergahını değiştirme, taşıma bedeli ile buna bağlı olarak yapılacak ek harcamaları talep etme hakkına sahiptir.

b. Durumun makul bir süre içerisinde müşteri tarafından kabul edilmemesi halinde TİO yükün tamamını veya bir kısmını güvenli ve uygun gördüğü bir yerde Müşteri’nin tasarrufuna bırakabilir veya bıraktırabilir. Bununla beraber müşterinin onayı ile bunları üçüncü bir kişiye verebilir. Bu takdirde üçüncü kişinin seçiminde tedbirli davranmak dışında hiçbir sorumluluğu kalmaz. Bu şartlar altında yük Müşteri’ye teslim edilmiş ve TİO’nun sorumluluğu da son bulmuş sayılır. Her halde TİO sözleşmede kararlaştırılan ücrete hak kazanır ve Müşteri de yukarıda belirtilen koşullar sebebiyle yapılması gerekmiş olan ek harcamaları ödemekle yükümlü olur.
5.1. TİO, verdiği hizmetleri Müşteri’nin talimatları doğrultusunda yerine getirir. Bu talimatlar yanlış, eksik veya sözleşme hükümlerine aykırı oldukları takdirde diğer gönderenlerin ve alıcıların gönderileri için bir zarar tehdidini de beraberinde getiriyorsa, TİO, masraf ve rizikosu bütünüyle Müşteri’ye ait olmak kaydıyla, kendi uygun gördüğü şekilde hareket edebilir.

5.2. TİO, teslim almış olduğu yükün değerinin azalması ve/veya mal, can veya çevre zararı tehlikesine yol açması olasılığının ortaya çıkması ve/veya bozulacak bir mal söz konusu ise ve/veya malın durumu böyle bir önlemi haklı kılıyorsa ve/veya depolama masrafları ve/veya TİO’ya ödenmesi gereken meblağlar malın değeri ile uyumlu görünmüyorsa, yüke tasarruf etme hakkına sahip kişiden talimat beklemeden satıldığı yerin kanunlarında belirtilen satış usulünü takip ederek sattırabilir. Ayrıca makul bir süre bitiminde bu malları tasarruf etme hakkına sahip kişiden üstesinden gelebileceği aksine bir talimat almamış ise başka durumlarda da yasaya uygun olarak malı sattırabilir. Taşıyıcı, satışı veya başkaca şekilde değerlendirilmesi imkânı bulunmayan eşyayı imha edebilir/ettirebilir. Eğer mallar bu madde gereğince satılmış ise, satıştan elde edilen para taşıma ücreti, satış masrafları, TİO’nun yaptığı makul giderler, yüke ait ödemeler çıktıktan sonra, geriye kalan kısmı bunları tasarruf etme hakkına sahip kişiye verilir. Şayet bu ödemeler satıştan elde edilen paradan fazla ise, TİO aradaki farkı tahsil etme hakkına sahiptir. Her halde TİO, aldığı tedbirleri gecikmeksizin Müşteri’ye bildirmekle yükümlüdür.

5.3. Faturada mal bedelinin "teslimde ödeme" kaydıyla veya benzeri bir kayıtla satıldığının belirtilmesi, TİO’nun fatura bedelini tahsil etmeyi yahut yükleri sigorta ettirmeyi üstlendiği anlamına gelmez.

5.4. Aksinin kararlaştırılmış olması hali hariç ve belirtilenle sınırlı olmamak kaydıyla TİO Müşteri’ye ihbar zorunluluğu bulunmaksızın;
a. yükleri güverteye yükleyebilir veya yükletebilir ve/veya
b. taşıma araçlarını, güzergâhı ve yüklerin elleçlenmesi, istifi, depolanması ve taşınmasında izlenecek yöntemi belirleyip değiştirebilir.
6.1. Yükleme talimatları, açıklamalar, bildirimler yazılı olmak zorundadır. Sonradan verilen talimat değişiklikleri de yazılı olmak zorundadırlar.
Müşteri, talimatında adres, kap, numara, adet, ambalaj nevi ve içeriği, yükün niteliği ve taşıma işinin usulüne uygun şekilde yerine getirilebilmesi için gerekli olan tüm bilgileri doğru ve eksiksiz olarak bildirmek zorundadır.

6.2. TİO'nun kendisine verilen yazılı talimatların veya belgelerin altında bulunan imzaların Müşteriyi temsile yetkili kişiler tarafından vaz edilmiş olup olmadığını denetleme zorunluluğu yoktur. Müşteri, TİO ile ticari ilişkisi süresince iletişimde bulunan çalışanlarının yetkisiz olduğu, kendisini temsil ve ilzam etmedikleri nedeniyle bu iletişim, talimat ve yazışmaların kendisini bağlamayacağını iddia edemez.

6.3. Tehlikeli madde yükleme talimatlarında gönderen, TİO’ya zamanında açık, anlaşılabilir içerikte ve yazılı şekilde, tehlikenin türü ve gerekiyorsa alınması gereken önlemler konusunda bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Tehlikeli madde olarak addedilen yükün tehlike derecesi uluslararası norm ve düzenlemeler ile tanımlanmışsa Müşteri geçerli düzenlemeler doğrultusunda mal için geçerli olan tehlike kodunu TİO’ya bildirecektir. TİO’nun, Müşteri tarafından verilen bu tür bilgilerin doğruluğunu kontrol etme yükümlülüğü yoktur. TİO eşyayı teslim alırken tehlikenin türü hakkında bilgilendirilmemişse veya kendisine herhangi yazılı bir bildirimde bulunulmamışsa, müşteriye karşı herhangi bir tazmin yükümlülüğü doğmaksızın, tehlikeli maddenin boşaltılmasını, depolanmasını, geri taşınmasını veya gerektiğinde imhasını ve zararsız duruma getirilmesini ve bu nedenle uğranılan tüm zararların yanında bu önlemler sebebiyle gerekli giderlerin karşılanmasını, müşteriden isteyebilir.
TİO, yasaların kendisine tanıdığı yetkiler çerçevesinde malın gümrük işlemleri için gerekli gümrükleme hizmetlerini ayrıca belirlenecek ücreti karşılığında temin edebilir.

Müşteri tarafından istenebilecek bu tip gümrükleme hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için Müşteri'nin TİO’nun atadığı sözleşmeli Gümrük Müşavirlik Şirketi’ni usulüne uygun şekilde yetkilendirmiş olması zorunludur.
8.1. TİO, Müşteri tarafından kendisinden istenmesi halinde kendi tercihine göre kendi deposunda veya başkasına ait bir depoda depolama hizmeti, sipariş ve stok yönetimi hizmetlerini de sunabilir.

8.2. TİO, bu hizmetler için Müşteri’den teminat isteyebilir.
Müşteri, TİO’nun teklifini açıkça kabul ettiğini bildirmeksizin yükleme talimatı vermesi ve/veya malı taşınmak, depolanmak veya sair hizmetler için TİO’ya teslim etmesi halinde TİO’nun teklifini aynen kabul etmiş sayılır.
10.1. TİO’nun verdiği hizmetlerin karşılığı taraflarca bir vade kararlaştırılmadığı sürece fatura tarihinde peşin olarak ödenecektir.

10.2. TİO, hizmetleri vermeye başlamasını bir avans ödemesi şartına bağlayabilir.

10.3. TİO’nun alacakları kendisine hangi yolla ödenirse ödensin, herhangi bir kesinti yapılmaksızın tam olarak ödenir.
11.1. TİO, taşıma işleri organizasyonu ve lojistik hizmetlerini gerekli makul dikkat ve özenle yerine getirecektir.

11.2. TİO, hizmet aldığı tedarikçiler ve üçüncü kişilerin fiil ve ihmallerinden, onları seçmede gereken özeni göstermemiş olması dışında sorumlu tutulamaz.
12.1. TİO’nun sözleşme konusu mallar kendi zilyetliğinde bulunduğu sürece mallarda meydana gelecek kayıp ve hasarlardan ve sözleşmeye aykırılık ile haksız fiil sayılabilecek durumlardan doğacak zararlardan sorumluluğu, ulusal veya Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası mevzuatta belirtilen sorumluluk şart ve limitlerine tabidir.

12.2. Mevzuatın kayıp ve hasara dair bir sorumluluk limiti öngörmediği taşıma işleri ve lojistik hizmetleri nedeniyle oluşan mal kayıp ve/veya hasarlarından dolayı TİO’nun sorumluluğu kayıp ve/veya hasara uğrayan eşyanın değerini aşmamak kaydıyla:
 1. eşyanın tamamen kaybı veya hasarı halinde eşyanın brüt ağırlığının her bir kilogramı başına 2 SDR’lik tutarı ile
 2. eşyanın münferit parçalarının kaybı ve/veya hasarı halinde eşyanın tamamı değerini kaybetmişse, eşyanın brüt ağırlığının her bir kilogramı başına 2 SDR’lik tutarı ile
 3. eşyanın bir kısmı değerini kaybetmişse, değerini kaybeden kısmının brüt ağırlığının her bir kilogramı için 2 SDR’lik tutarıyla veya meblağın daha düşük olması halinde tamir masrafıyla sınırlıdır.
12.3. İşbu madde içerisinde belirtilen tazminatların hesabında eşyanın tazminata esas alınacak değeri, eşyanın taşınmak üzere TİO tarafından teslim alındığı yer ve zamandaki piyasa değerine göre hesaplanır, bu yoksa aynı tür ve nitelikteki malların cari değerine göre tayin edilir.
13.1. TİO tarafından taşıma işleri ve lojistik hizmetleri sözleşmesi kapsamında Müşteri’ye bildirilen taşıma süreleri tahmini olup, bilgilendirme amaçlıdır. Bu nedenle kural olarak TİO’nun taşıma süresinin aşılması sonucu oluşan gecikmeden dolayı sorumluluğu ulusal veya uluslararası mevzuatta yer alan sınırlı sorumluluk hükümlerine tabidir.

13.2. Ancak herhangi bir nedenle TİO’nun gecikmeden sorumlu kılınması halinde gecikme nedeniyle TİO’nun ödeyeceği azami tazminat tutarı hiçbir koşulda geciktiği iddia edilen taşıma için TİO’ya ödenecek olan taşıma ücretini veya hizmet bedelini aşmayacaktır. Bu tutar bir maktu tazminat olmayıp, aksine gecikme nedeniyle uğradığı zarar daha düşük olmadıkça hak iddia edene ödenebilecek en yüksek tazminat tutarıdır.
14.1. TİO, taşıma işleri ve lojistik hizmetleri sözleşmesine konu eşyanın/yükün kaybı ve/veya hasarı haricindeki sözleşmeye aykırılık veya haksız fiil kaynaklı zararlardan; tedbirli bir tacirin göstermesi gereken özeni göstermesine rağmen bu zararın ve/veya kaybın doğumunu önleyemeyecekse sorumlu değildir.

14.2. TİO sözleşme konusu eşyanın kayıp ve/veya hasarından kaynaklanmayan diğer zararlardan sorumlu tutulduğu hallerde, hangi tutar daha az ise o tutar uygulanmak kaydıyla, TİO’nun azami sorumluluğu: eşyanın tamamen kaybı halinde ulusal veya uluslararası mevzuatın emredici hükümleri uyarınca ödemek zorunda olduğu azami tazminat tutarını,
 1. hizmetin niteliği gereği böyle bir azami tazminat tutarının öngörülmemiş olması halinde eşyanın değerini aşmamak kaydıyla eşyanın brüt ağırlığının her bir kilogramı başına 2 SDR’lik tutarını,
 2. ya da olay başına 1000 SDR’yi aşamaz.
Bu tutarlar maktu tazminat olmayıp, aksine gecikme nedeniyle uğradığı zarar daha düşük olmadıkça hak iddia edene ödenebilecek en yüksek tazminat tutarlarıdır.
15.1. TİO, mal kayıp ve hasarları ile sözleşmeye aykırılık ve haksız fiil sayılacak her türlü eylem ve işlemlerinden doğacak kâr kaybı, gelir kaybı, iş kaybı, müşteri kaybı, pazar kaybı, portföy kaybı, reklamasyon gibi dolaylı zararlardan, ticari itibar kaybı gibi manevi zararlardan, üçüncü şahıs taleplerinden ve/veya yansıma zararlardan sorumlu değildir.

15.2. Taşıma İşleri Organizasyonu sözleşmesinin kurulması sırasında TİO’ya yazılı olarak bildirilmemiş olan değerli, tehlikeli ve özellikli eşyaların taşınmasından ve bunların kayıp veya hasarından TİO sorumlu değildir.

15.3. TİO, aşağıdaki durumların sonucu olarak ortaya çıkan zararlar ve kayıplardan sorumlu değildir;
 1. Zarar ve/veya kayıp Müşteri’nin kendi kusuru nedeniyle oluşmuşsa,
 2. Yükleme, boşaltma, istifleme, elleçlemenin Müşteri, onun temsilcileri veya yardımcı şahısları tarafından yapılmış olması halinde, bu durumlardan oluşmuş zararlardan ve/veya kayıplardan,
 3. Kırılma, akma, ani parlama, kötüleşme, paslanma, mayalanma, buharlaşma veya soğuk, sıcak yahut nemden etkilenme gibi sebeplerle oluşan zararlardan,
 4. Yükün kendi doğasından kaynaklanan kayıp ve/veya hasarlardan,
 5. Yükün ambalajının eksik ve/veya yetersiz oluşundan doğan zararlardan,
 6. Yükün yanlış ve/veya eksik işaretleme ve etiketlenmesinden doğan zararlardan ve/veya kayıplardan,
 7. Yükün niteliği ve/veya niceliğine ilişkin bilgilerin eksik ve/veya yetersiz verilmiş olmasından doğan zararlardan ve/veya kayıplardan,
 8. Tedbirli bir tacirin göstereceği özeni göstermiş olmasına rağmen oluşumunu önleyemeyeceği zararlardan ve/veya kayıplardan,
 9. Müşteri ve/veya yetkili makamlar tarafından düzenlenen ve yüke eşlik etmesi gereken ithalat, ihracat ve/veya dolaşım belgelerinin iletimindeki risk ve muhtemel kaybından doğan zararlardan ve/veya kayıplardan.
15.4. İşbu madde içerisinde sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, yetkili kamusal otoritelerin, armatörlerin, hava yollarının, fiili taşıyıcıların ve acentelerinin karar ve işlemleri ile savaş, ayaklanma, isyan, grev, işveren ve işçi ihtilafları nedeniyle çalışanlarının işlerini bırakmaları, sosyal ayaklanmalar, hava koşullarında yaşanan olumsuz değişiklikler, deprem, sel, yangın gibi doğal afetler gibi TİO’nun önceden öngöremeyeceği, kontrolünde olmayan, önleyemeyeceği ve sonuçlarından kaçınamayacağı ve mücbir sebep olarak addedilebilecek sair durumlardan TİO sorumlu değildir.
16.1. Müşteri, yüklerin teslimi sırasında, TİO’ya karşı, bunların genel mahiyeti, markaları, sayısı, ağırlığı, hacmi ve imkân ölçüsünde tehlikeli yapısı hakkında ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere TİO’ya bizzat vermiş olduğu yahut onun namına verilen her türlü belge ve bilgilerin doğruluğunu, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu garanti etmiş sayılır.

16.2. TİO’nun 11. madde gereğince sorumlu olması hali hariç, Müşteri, TİO’nun hizmetlerini verdiği sırada TİO aleyhine doğması muhtemel bütün sorumluluklardan TİO’yu kurtarmakla yükümlüdür.

16.3. Müşteri, TİO’ya karşı müşterek avaryaya dahil borçlarını yerine getirmekle ve müşterek avarya ile ilgili olarak TİO’nun veya avarya komiserinin kendisinden talep edeceği teminatları vermekle yükümlüdür. TİO’nun avarya nedeniyle avarya komiserine Müşteri adına herhangi bir teminat verme veya avarya sonucunda Müşteri nezdinde oluşacak giderler ve zararlardan dolayı TİO’nun herhangi bir sorumluluğu yoktur.

16.4. Müşteri, TİO’ya veya onun sorumlu olacağı diğer bir kişiye kendisi veya kendisi adına hareket eden diğer bir kimse tarafından verilmiş olan yanlış veya eksik bilgilerden veya talimatlardan veya ölüme, bedensel zararlara, eşya zararına, çevre zararına veya diğer herhangi bir zarara yol açan yüklerin teslim edilmiş olmasından ileri gelen bütün zarar ve masraflardan ve resmi yükümlülüklerden dolayı TİO’ya karşı kusur aranmaksızın sorumludur.

16.5. Müşteri, taşıma işleri ve lojistik hizmet sözleşmesine konu eşyanın maliki/ malikin yetkili temsilcisi /acentesi/sözleşeni olsa da bu sözleşmenin tarafı olmakla sözleşmeden doğan tüm yükümlülük ve borçlardan dolayı TİO’ya karşı tek ve asıl sorumludur.

16.6. Müşteri, taşınması talep edilen yükün TİO’yu veya TİO’nun çalışanlarını, hizmetlilerini, acentelerini, alt taşıyıcılarını ve/veya sigortacılarını herhangi bir ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluş tarafından uygulanacak herhangi bir ambargo, yasaklama veya cezaya maruz bırakmayacağını ve bundan dolayı ortaya çıkacak tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

16.7. Müşteri, TİO’nun talep etmesi halinde, taşıma işleri ve lojistik hizmetleri sözleşmesine konu yükle ilgili tüm tarafların, hukuki, finansal ve/veya ticari olarak yük üzerinde herhangi bir menfaati, bağı, ilgisi olan yük ilgililerinin ve hatta yükü muhtemelen kullanacak olan kişi ve tarafların tüm kimlik bilgilerini, irtibat bilgilerini ve/veya kullanım amacını, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerinde belirtilen sınırlamalar çerçevesinde TİO’ya bildireceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

16.8. Müşteri, gümrük, güvenlik ve her nevi düzenleyici işlem yapma yetkisine haiz kamusal otoritenin, yükü incelemek için paketini, ambalajını açma ve kontrol etme işlemlerinin yol açacağı her türlü gecikme ve/veya kayıp, hasar veya zarardan TİO’nun herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve taahhüt eder.
17.1. Taşıma işleri ve lojistik hizmetleri karşılığında Müşteri tarafından ödenecek ücret, Müşteri’nin aktardığı bilgiler veya verilmesi kararlaştırılan hizmetin olağan koşullarda verileceği düşüncesi ile belirlenmiştir.
Yükle ilgili TİO tarafından taahhüt edilen hizmetler Müşterinin yahut yükün diğer ilgililerinden kaynaklanan sebepler sonucunda yerine getirilemediği hallerde, TİO kararlaştırılan toplam hizmet ücretinin tamamına hak kazanır.

17.2. Taşımanın başlamasından sonra fakat teslim yerine ulaşılmasından önce bir gecikme olursa ve bu gecikme gönderenden kaynaklanmışsa, TİO, taşıma ücretinin yanında uygun bir bedel de isteyebilir.

17.3. Taşıma ücreti eşyanın sayısı, ağırlığı veya başka ölçüyle gösterilen miktarına göre kararlaştırılmışsa, taşıma ücretinin hesaplanmasında, bu konuda taşıma senedindeki kayıtların doğru olduğu varsayılır.
18.1. Yükü teslim almaya yetkili kişi yükü teslim aldıktan sonra 7 gün içinde, ziya veya hasarı yazılı şekilde TİO’ya bildirmekle yükümlüdür. Yükü teslim almaya yetkili kişi, bu yükümlülüğü yerine getirmezse yükü iyi durumda teslim almış sayılır.

18.2. Diğer her türlü kayıp ve/veya zararlarda, yazılı zarar ihbarı Müşteri tarafından öğrenildikten sonra 14 gün içinde TİO’ya ulaştırılmış olmalıdır. Müşteri, zaman sınırlamasına uymasının imkânsız olduğunu ve mümkün olan ilk fırsatta talepte bulunduğunu kanıtlarsa, talep hakkı düşmüş olmaz.
19.1. Yükün teslim edildiği veya teslim edilmesi gereken tarihten yahut yükün teslim edilmemesi üzerine zayi olmuş sayılabileceği tarihten itibaren, söz konusu taşıma modu için geçerli mevzuatın öngördüğü yasal süre içinde aleyhinde dava açılmazsa, TİO bu kurallarda öngörülen bütün sorumluluklarından kurtulmuş olur.

19.2. Yükün ziya ve/veya hasarı dışındaki zararlarda, süre müşterinin tazminat talebine yol açan TİO’nun davranışının öğrenilmesinden itibaren hesaplanır.

19.3. Müşteri tarafından eşyanın kayıtsız şartsız kabulü de TİO hakkında açılacak tazminat davası hakkını düşürür.
20.1. TİO, Müşteri'ye verdiği tüm hizmetlerin karşılığı olan tutarların güvencesi olarak Müşteri’ye ait tüm yük ve yüke ilişkin belgeler üzerinde ilgili mevzuat çerçevesinde, rehin ve alıkoyma hakkına sahiptir.

20.2. Yüklerin zayi olması ve/veya hasarlanması halinde, sigortacı, taşıyıcı veya üçüncü kişiler tarafından ödenecek tazminat, rehin konusu edilen veya alıkonulan yükün yerine geçer ve TİO bu hakkını söz konusu tazminat üzerinde de kullanır.
İhtilafa konu her türlü zayi, hasar ve/veya zararların tespitinde akredite kurum ve kuruluşların düzenleyeceği rapor esas alınır.
Bu kuralların Müşteri ile TİO arasındaki sözleşmenin bir parçası olarak düzenlendiği durumlarda taraflar arasındaki sözleşmeden doğan ihtilafların çözümünde taraflarca akdedilen sözleşmede tahkim yolu veya genel yetkili mahkemeler seçilerek ihtilafların çözüm yeri belirlenebilir; ayrıca ihtilafların çözümünde hangi hukukun uygulanacağı taraflarca belirlenebilir.
İşbu Kurallar, taşıma işleri ve lojistik hizmetlerine uygulanması gereken ulusal hukukun ve uluslararası sözleşmelerin emredici hükümlerine aykırı olmadıkları ölçüde geçerlidir.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr