Haftalık Bültenler

Gümrük Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler9 Kasım 2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmi Gazete'de "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yayınlanmıştır.

Yayınlanan kanunun 15. ve 16. maddelerinde Gümrük Kanunu'nda yapılan değişikliklere yer verilmiş olup Gümrük Kanunu'nun 241. maddesinin altıncı fıkrasına eklenen bent doğrultusunda geçici ithalat rejimi kapsamında kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı taşıtların hak sahiplerinin taşıtsız yurt dışına çıkışlarında usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından da vergi muafiyetleri, gelir vergisi istisnası, sermaye azaltımında vergileme gibi konularda yapılan değişikliklere ilişkin bilgilendirmeler yapılmıştır.
İhracat Genelgesi'nde Yapılan GüncellemeTCMB-İhracat Genelgesi'nde güncelleme yapılmıştır.

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen İhracat Genelgesi'nde yapılan değişiklik ile İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesinde İstisna Tanınan Ülkeler listesine Mısır eklenmiştir.
Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetmeliği (SHY-CA)5 Kasım 2022 tarihli ve 32004 sayılı Resmi Gazete'de "Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetmeliği (SHY-CA)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan yönetmelik ile ülkemizin sivil hava aracı siciline kayıtlı veya kayıt edilecek hava araçlarının ve onlara takılacak komponentlerin sürekli uçuşa elverişliliğinin sağlanmasına ilişkin faaliyetler ile bu faaliyetleri gerçekleştirecek kişi ve kuruluşların lisanslandırılmaları veya yetkilendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
2023 Yılı Liman Giriş Kartları BaşvurularıİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "2023 Yılı Giriş Kartları Başvuruları" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda İstanbul Valiliği Karaköy Limanı Mülki İdare Amirliği'nden alınan yazı doğrultusunda 2022 yılı için düzenlenmiş olan giriş kartlarının geçerliliğinin 31 Aralık 2022 tarihinde sona ereceği, 2023 yılı giriş kartlarının zamanında hazırlanabilmesi için kurum/kuruluşlardan müracaatların alımına Kasım ayının ilk iş gününden itibaren başlandığı belirtilmiş ve giriş kartı müracaatları yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar paylaşılmıştır.
Mısır'a İhracatta Akreditif Uygulamasının KaldırılmasıT.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından "Mısır'da İthalatta Akreditif Kullanılması" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Aralık 2022 itibarıyla Mısır'a ihracatta akreditif uygulamasının tamamen kaldırılacağı ve ihracatçı firmaların işlemlerini yaparken ödemelerini garantiye almaları gerektiği bildirilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Togo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması11 Kasım 2022 tarihli ve 32010 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Togo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6387)" yayınlanmıştır.
D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Ekini Teşkil Eden Bangladeş’e Ait İlişik Taviz Listesinin Onaylanması11 Kasım 2022 tarihli ve 32010 sayılı Resmi Gazete'de "D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Ekini Teşkil Eden Bangladeş’e Ait İlişik Taviz Listesinin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6388)" yayınlanmıştır.
Türk-Romen Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması11 Kasım 2022 tarihli ve 32010 sayılı Resmi Gazete'de "Türk-Romen Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6398)" yayınlanmıştır.
Türk-Bulgar Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması11 Kasım 2022 tarihli ve 32010 sayılı Resmi Gazete'de "Türk-Bulgar Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6399)" yayınlanmıştır.
Türkiye-Gürcistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması11 Kasım 2022 tarihli ve 32010 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye-Gürcistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6400)" yayınlanmıştır.
Almanya'da Aktif Aile Şirketlerinin Devralınmasıİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "Almanya'da Aktif Aile Şirketlerinin Devralınması" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda nüfusunun yarısından fazlası 40 yaş üzeri olan Federal Almanya Cumhuriyeti'nde yeni neslin bulunmaması ya da aile şirketini devam ettirmemeye yönelmemesi sebebiyle birçok karlı şirketin, ticari faaliyetlerine devam edemediği ve ticari faaliyetlerinin önemli bir kısmını başka işletmelere devredeceği belirtilmiş olup durumun Almanya'ya ihracat gerçekleştiren ya da pazara girme fırsatı arayan Türk firmaları için önemli bir fırsat barındırdığı bildirilmiştir.
Türkiye Ürün Kuralları Veri Tabanının Faaliyete BaşlamasıTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "Türkiye Ürün Kuralları Veri Tabanı Faaliyete Başladı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda ürünlere dair teknik düzenlemelerin güncel listesini, ürün kapsamını ve her bir ürün grubu için piyasaya arz gerekliliklerini ayrı ayrı açıklayan ve her bir teknik düzenleme özelinde sorumlu yetkili kuruluşların irtibat bilgilerini içeren "Türkiye Ürün Kuralları Veri Tabanı"nın T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından faaliyete alındığı belirtilmiştir.
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Yapılan Değişiklik8 Kasım 2022 tarihli ve 32007 sayılı Resmi Gazete'de "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayınlanmıştır.

Yapılan değişiklik ile tebliğin "Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumlarında Birleşmeye Katılma" başlıklı Geçici 1. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "1/1/2023" ibaresi "1/1/2024" olarak aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1 – 1/1/2024 tarihine kadar, Kanunun 376. maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısı dikkate alınmayabilir. Bu tutarların belirlenmesinde mükerrerlik oluşmayacak şekilde hesaplama yapılır. Bu fıkra kapsamında yapılacak hesaplamalara ilişkin olarak 13. madde uyarınca hazırlanan finansal tablolarda herhangi bir kayda yer verilmeyerek, bu durum bilgi mahiyetinde dipnotlarda gösterilir.
Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklik5 Kasım 2022 tarihli ve 32004 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanmıştır.
Kredi Garanti Fonu Destek PaketleriİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "KGF Destek Paketleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Kredi Garanti Fonu'nun (KGF), teminat yetersizliği sebebiyle kredi alamayan KOBİ'lere ve KOBİ dışı işletmelere TOBB'un da kefaleti altında ortağı olduğu bir finansman kuruluşu olarak faaliyet gösterdiği belirtilmiş ve güncel KGF destek paketleri hakkında bilgi verilmiştir.
İşletme Geliştirme Destek Programı Destek Üst LimitleriİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "İşletme Geliştirme Destek Programı Destek Üst Limitleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda KOSGEB tarafından yürütülen İşletme Geliştirme Destek Programı'nda değişiklik gerçekleştirildiği, bu kapsamda destek üst limitlerinin yükseltilmiş olduğu bildirilmiştir.
İşletme Değerlendirme Raporu (IDR)İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "İşletme Değerlendirme Raporu (IDR)" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda "İşletme Değerlendirme Raporu (İDR)"nun 2017-2021 yıllarına ilişkin yeni versiyonunun Türkçe ve İngilizce olarak e-Devlet üzerinden işletmelerin erişimine açıldığı belirtilmiştir.
Ekim Ayı Ekonomik Gelişmeler RaporuDış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından "Aylık Ekonomik Gelişmeler Raporu-Ekim 2022" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Türkiye ve küresel ekonomi hakkındaki gelişmeler paylaşılmıştır.
CLECAT E-Bülteni No.34UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği)'ın 34 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
Dış Ticaret Bilgilendirme SeminerleriT.C. Ticaret Bakanlığı tarafından "Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri 16-17 Kasım 2022" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda T.C. Ticaret Bakanlığı, TOBB, TİM ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) koordinasyonunda Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Genel Sekreterliği eğitim organizasyonu ile Artvin, Hopa-Artvin, Rize, Ardeşen-Rize, Gümüşhane, Trabzon, Of-Trabzon’da yerleşik iş çevrelerine yönelik olarak 16-17 Kasım 2022 tarihlerinde Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerlerinin düzenleneceği belirtilmiştir.
Avrupa KOBİ HaftasıİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından yapılan duyuruda KOSGEB tarafından 28 Kasım-4 Aralık 2022 tarihleri arasında "Avrupa KOBİ Haftası"nın düzenleneceği bildirilmiştir.

KOBİ'lerle ilgili düzenlenecek etkinliklere katılım sağlamak isteyen üyelerimizin Avrupa KOBİ Haftası portalına kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr