Haftalık Bültenler

Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar14 Eylül 2022 tarihli ve 31953 sayılı Resmi Gazete'de "Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6030)" yayınlanmıştır.
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Yapılan Değişiklikler14 Eylül 2022 tarihli ve 31953 sayılı Resmi Gazete'de "Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/6)" yayınlanmıştır.
Birleşik Krallık'ta CE İşaretinin Yerini Alacak UKCA İşareti Hakkında Bilgilendirmeİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "UKCA İşareti" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Birleşik Krallık'ın (BK) 31 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Avrupa Birliği’nden (AB) ayrıldığı, ayrılışın akabinde başlayan geçiş sürecinin 1 Ocak 2021 tarihinde sona erdiği, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren BK pazarına ürün arz edilirken yapılması gerekenlerin ve tabi olunacak kuralların ürün grupları için birtakım farklılıklar gösterdiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda BK’da 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren CE işaretinin yerini alacak olan UKCA (UK Conformity Assessed) işaretinin uygulamasına geçileceği, BK tarafından 20 Haziran 2022 tarihinde yapılan bir duyuru ile tıbbi cihazlar hariç olmak üzere bazı ürün gruplarına yönelik olarak UKCA işaretinin uygulamasına dair iş dünyasına yönelik kolaylaştırıcı uygulamaların açıklandığı bildirilmiş ve detaylı bilgiler verilmiştir.
Rusya Federasyonu Tarafından Uygulanan İhracat Kotası UygulamalarıTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "Rusya-İhracat Kotası Uygulamaları" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Rusya Federasyonu'ndan Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri haricindeki üçüncü ülkelere yönelik olarak 3 Eylül-3 Aralık 2022 (bu tarihler dahil) döneminde gerçekleştirilecek 4707 tarife pozisyonlu geri kazanım amaçlı kağıt veya karton döküntü, kırpıntı ve hurdaları ihracatında 30 bin tonluk, 10 Ağustos-31 Aralık 2022 (bu tarihler dahil) döneminde gerçekleştirilecek 2503.00.100.0 ve 2503.00.900.0 gümrük tarife istatistik pozisyonlu muhtelif kükürt ihracatında 1,1 milyon tonluk kota uygulamaları getirildiği bildirilmiştir.
E-İrsaliye Uygulama Kılavuzunda DeğişiklikGelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından "E-İrsaliye Uygulama Kılavuzunda Değişiklik" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda "sevk irsaliyesi" belgesinin elektronik ortamda elektronik belge olarak düzenlenebilmesi, alıcısına elektronik veya kağıt ortamında iletilmesi ile muhafaza ve ibraz edilebilmesine ilişkin usul ve esasların 17 Aralık 2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile düzenlenmiş olduğu, mezkur tebliği yürürlükten kaldıran ve e-Belge uygulamalarına yönelik tebliğ düzenlemelerini birleştiren 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin IV.3. bölümünde e-İrsaliye uygulamasına ilişkin düzenlemelerin güncellenmiş olduğu, mezkur tebliğin VIII. Diğer Hususlar başlıklı bölümünde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın tebliğde belirtilen e-Belgelerin düzenlenmesi ve alıcılarına iletilmesi hususlarında, faaliyetlerin niteliği, yapılma şekli gibi diğer ayırt edici unsurları da dikkate alarak özel izin vermeye veya bu durumları duyuruda belirtilen internet sitesinde yayınlanan ilgili e-Belgelere ait uygulama veya teknik kılavuzlarda açıklama yaparak düzenlemeye yetkili olduğu belirtilmiştir.
Bitkisel Yağların Supalan ElleçlenmesiİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Bitkisel Yağların Supalan Elleçlenmesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda liman idari sahasında uygun altyapıya sahip bir kıyı tesisi var iken supalan olarak elleçlenmesi yasak olan bitkisel yağların 1 Şubat 2023 tarihine kadar kapsam dışına alınarak supalan olarak elleçlenmesi, Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik kapsamında gereken emniyet tedbirlerinin alınmasının ve Bakanlıktan özel izin alınmasının gerekmekte olduğu, sadece liman idari sahasında gerekli altyapıya sahip liman bulunmaması şartının göz önünde tutulmayacağı belirtilmiştir.
2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2022/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi14 Eylül 2022 tarihli ve 31953 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de "2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2022/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" yayınlanmıştır.

Yayınlanan genelge ile 2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi paylaşılmıştır.
İstanbul İhtisas Serbest Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar14 Eylül 2022 tarihli ve 31953 sayılı Resmi Gazete'de "İstanbul İhtisas Serbest Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6028)" yayınlanmıştır.
Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar15 Eylül 2022 tarihli ve 31954 sayılı Resmi Gazete'de "Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6038)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan karar dış ticarete konu ürünlerin tabi olacağı teknik düzenlemeleri, yapılacak denetimleri, denetim yapacak kuruluşları, yetkili kuruluşların bu çerçevedeki yetki ve sorumluluklarını, ithalatçıların ve ihracatçıların sorumluluklarını, alınacak önlemleri, uygulanacak müeyyideleri ve ilgili bildirimleri kapsamaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Afrika Kıtası Serbest Ticaret Bölgesi Sekretaryası Arasında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar15 Eylül 2022 tarihli ve 31954 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Afrika Kıtası Serbest Ticaret Bölgesi Sekretaryası Arasında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6081)" yayınlanmıştır.
Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi16 Eylül 2022 tarihli ve 31955 sayılı Resmi Gazete'de "Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6085)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan kararda "Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arasında Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü"nün 27 Nisan 2022 tarihinde, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çad Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Kaldırılmasına Dair Anlaşma"nın 20 Nisan 2022 tarihinde, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 23 Haziran 1994 Tarihinde Akdedilen Hava Taşımacılığı Anlaşmasını Tadil Eden Protokol"ün 7 Eylül 2021 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.
Karayolu İşaretleri ve Sinyalleri Sözleşmesi, Karayolu İşaretleri ve Sinyalleri Sözleşmesine Ek Avrupa Anlaşması ve Karayolu İşaretleri ve Sinyalleri Sözleşmesine Ek Avrupa Anlaşmasına Ek Karayolu Yatay İşaretleme Protokolü15 Eylül 2022 tarihli ve 31954 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de "8/11/1968 Tarihli "Karayolu İşaretleri ve Sinyalleri Sözleşmesi", 1/5/1971 Tarihli "Karayolu İşaretleri ve Sinyalleri Sözleşmesine Ek Avrupa Anlaşması" ve 1/3/1973 Tarihli "Karayolu İşaretleri ve Sinyalleri Sözleşmesine Ek Avrupa Anlaşmasına Ek Karayolu Yatay İşaretleme Protokolü"ne İlişik Beyan ve Çekincelerle Katılmamız Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6083)" yayınlanmıştır.
Ağustos Ayı Ekonomik Gelişmeler RaporuDış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından "Aylık Ekonomik Gelişmeler Raporu-Ağustos 2022" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Türkiye ve küresel ekonomi hakkındaki gelişmeler paylaşılmıştır.
CLECAT E-Bülteni No.27UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği)'ın 27 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
Black and Caspian Freight Forum 2022
UTİKAD’ın destekçileri arasında olduğu "Black and Caspian Freight Forum 2022" RDL Group tarafından 21 Eylül 2022 tarihinde İstanbul’da Elite World Asia Hotel’de düzenlenecektir.

Forumda uluslararası üreticiler, ithalatçı ve ihracatçılar, deniz taşımacılığı yapan firmalar, demiryolu operatörleri, lojistik firmaları, teknoloji şirketleri, bankalar, dernek ve kamu temsilcilerinin katılımları ile Karadeniz ve Hazar Denizi’ndeki lojistik pazarı değerlendirilecek olup günümüz jeopolitik koşulları, bölgedeki yaptırımlar, altyapıların geliştirilmesi, gümrükleme ve ticaretin dijitalleştirilmesi gibi konular ele alınacaktır.

Foruma UTİKAD’ı temsilen UTİKAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Eldener konuşmacı olarak katılacak olup "Türkiye’s Role on the Global Logistics and Crisis at the Black Sea Region" konulu bir sunum gerçekleştirecektir.
Türkiye’nin Dekarbonizasyon Gündemi: Gelecekte Fransa ile Yapılabilecek İş Birliklerine İlişkin Bakış AçılarıDEİK/Türkiye-Fransa İş Konseyi ve Medef International iş birliğinde 21 Eylül 2022 Çarşamba günü 15.00-17.00 saatleri arasında Türkiye ve Fransa’da dekarbonizasyon ve sınırda karbon düzenlemesi alanlarında özel sektör ve devlet düzeyindeki son gelişmelerin ele alınacağı "Türkiye’s Agenda on Decarbonization: Perspectives for Future Collaborations with France" başlıklı bir webinar düzenlenecektir.

Webinara katılım sağlamak isteyen üyelerimizin en geç 19 Eylül 2022 Pazartesi günü saat 13.00’e kadar ekte yer alan kayıt formunu doldurmaları gerekmektedir.
RF Moskova Özel Sektör Heyeti ile Sektörel Yuvarlak Masa ToplantılarıDış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından 27 Eylül 2022 Salı günü İstanbul’da (Çırağan Palace Kempinski) ve 29 Eylül 2022 Perşembe günü Antalya’da (Akra Hotel) Sektörel Yuvarlak Masa Toplantıları'nın gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Toplantılar kapsamında lojistik sektörünün de dahil olduğu diğer sektörlerde potansiyel Türk ortaklar ile doğrudan temas kurulması ve iş birliklerinin geliştirilmesi amaçlanmakta olup Moskova merkezli şirket ve dernek yetkililerinin katılımı ile ikili görüşmeler yapılacağı belirtilmiştir.
Litvanya Yatırım Fırsatları Bilgilendirme Toplantısı ve İkili Görüşmelerİstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Litvanya Vilnius Ticaret, Sanayi ve El Sanatları Odası (Vilnius CCIC) iş birliği ile 29 Eylül 2022 Perşembe günü 10.00-13.00 saatleri arasında İTO 5. kat fuaye alanında "Litvanya Yatırım Fırsatları Bilgilendirme Toplantısı ve İkili Görüşmeler" etkinliği düzenlenecektir.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan etkinliğe katılım sağlamak isteyen üyelerimizin en geç 27 Eylül 2022 Salı günü mesai saati bitimine kadar ekte yer alan formu doldurmaları gerekmektedir.
Ortak Bilgi Paylaşım Ortamı (CISE) WebinarıİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "EMSA-Ortak Bilgi Paylaşım Ortamı (CISE) Webinarı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 29 Eylül 2022 Perşembe günü Türkiye saati ile 11.30-14.30 saatleri arasında EMSA, Avrupa Komisyonu ve Ortak Araştırma Merkezi'nin (JRC) iş birliğinde Ortak Bilgi Paylaşım Ortamı (CISE) ile ilgili hizmetleri sunan veya sunmakla ilgilenen firmaların temsilcilerine yönelik olarak bir webinar düzenleneceği belirtilmiştir.

Webinara katılım sağlamak isteyen üyelerin cise@emsa.europa.eu e-posta adresi üzerinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr