Haftalık Bültenler

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65)29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de "Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65)" yayınlanmıştır.
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 86) ve (Seri No: 87)29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de "Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 86) ve (Seri No: 87)" yayınlanmıştır.
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 522)29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 522)" yayınlanmıştır.
İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli 30 Aralık 2020 tarihli ve 31350 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de "İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 3345)" yayınlanmıştır.
Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 sayılı Resmi Gazete'de "Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi" yayınlanmıştır.

Yayınlanan ücret tarifesi ile İcra dairelerince haczedilen ve lisanslı yediemin depoları ile özel depo ve garajlarda muhafaza edilen mahcuz mallar için alınacak ücret hususunda uygulanacak tarife hükümleri belirlenmiştir.
Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Yapılan Değişiklik29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 sayılı Resmi Gazete'de "Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayınlanmıştır.
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 33)29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 33)" yayınlanmıştır.
Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı İle İlgili 2020/25 Sayılı Genelge'de Yapılan DeğişiklikT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı" konulu Genelge (2020/28) yayınlanmıştır.

Yayınlanan Genelge'de yapılan değişiklik ile posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen eşyanın gümrük kontrolü sırasında fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde, eşyaya ilişkin gümrük işlemleri durdurularak 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 57. madde uyarınca işlem başlatılacağı, "T.C. kimlik numarası/vergi numarası temin edilemeyen eşya alıcısına teslim edilmez" ifadesi çıkarılarak eşyayı teslim alan kişinin T.C. kimlik numarasının tamamlayıcı beyanda beyan edilebileceği, TSPA_HAR muafiyet kodu ile beyan yapılan teşvik, sübvansiyon veya parasal iadeye ya da ayniyet tespitine konu olmayan ihracat eşyası ve NUM muafiyet kodu ile yapılan numunelik eşya ve model ihracatında eşya kodu alanına asgari 4'lü tarife pozisyonu girilmesi gerekeceği belirtilmiştir.
Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/18)’de Yapılan Değişiklik30 Aralık 2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete'de "Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/18)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/26)" yayınlanmıştır.
İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Yapılan Değişiklik26 Aralık 2020 tarihli ve 31346 sayılı Resmi Gazete'de "İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/17)" yayınlanmıştır.
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Bünyesinde Hazırlanan Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının Eklerinde Yapılan 2019 Yılına Ait Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar26 Aralık 2020 tarihli ve 31346 sayılı Resmi Gazete'de "Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Bünyesinde Hazırlanan Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının Eklerinde Yapılan 2019 Yılına Ait Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3336)" yayınlanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Madagaskar Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Madagaskar Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3338)" yayınlanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunmasına ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun26 Aralık 2020 tarihli ve 31346 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunmasına ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun" yayınlanmıştır.
Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 sayılı Resmi Gazete'de "Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3339)" yayınlanmıştır.
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/1) ve (No: 2021/2)30 Aralık 2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete'de "İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/1) ve (No: 2021/2)" yayınlanmıştır.
Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Yapılan Değişiklik31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmi Gazete'de "Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayınlanmıştır.

Tebliğin Ek-1'inde yer alan tablonun AB040 kod numaralı tarife kontenjanına yapılan değişiklik ile (1207.70.00.00.00 Kavun, Karpuz tohumu ve 12.09 (1209.10.00.00.00 hariç) ekim amacıyla kullanılan tohum, meyve ve sporlar) tarife kontenjanı miktarı eşit dilimler halinde çeyrek dönemler itibarıyla tahsis edilecektir.
Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Süre Bitiminden İtibaren Bir Ay Uzatılması30 Aralık 2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete'de "7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3. maddesi ile 4. maddesinde (13. ve 14. fıkraları hariç) Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin, Anılan Maddelerde Belirtilen Sürelerin Bitiminden İtibaren Bir Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3343)" yayınlanmıştır.
İşten Çıkarma Yasağının Mart Ayına Kadar Uzatılması30 Aralık 2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete'de "4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 Uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3344)" yayınlanmıştır.
Birleşik Krallık'ta ATA Karnesi Kullanımı İstanbul Ticaret Odası tarafından "Birleşik Krallık'ta ATA Karnesi Kullanımı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda İngiltere'nin AB hukukuna tabi olan, AB gümrük birliğinin ve tek pazarın bir parçası olan ülke konumunun 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla sona ereceği, 1 Ocak 2021'den itibaren Birleşik Krallık'ın artık AB üyesi olmayacağı ve bağımsız bir ülke olarak kabul edileceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda Birleşik Krallık'a geçici ithal edilecek eşyalar için kullanılan ATA karnelerinin AB ülkeleri ya da diğer ülkelerden Birleşik Krallık'a giriş ve Birleşik Krallık'tan AB ülkeleri ya da diğer ülkelere çıkışlarda, ithalat ve yeniden ihracat dip koçanlarının mühürletilmek suretiyle gümrük makamlarına sunulacağı bildirilmiştir.
Brexit Kapsamında Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi İşlemleriİstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası tarafından "Brexit Kapsamında Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi İşlemleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Birleşik Krallık ile ikili ticaretimizde Gümrük Birliği kurallarının sona ereceği belirtilmiş olup bu durum sebebiyle Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) üzerinden 31 Aralık 2020 tarihi saat 23.59'dan itibaren Birleşik Krallık'a A.TR Dolaşım Belgesi ile EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgeleri'nin düzenlenmemesi yönünde sistem güncellemelerinin yapılması ve gerekmesi halinde 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Birleşik Krallık'a sadece menşe şahadetnamesi düzenlenmesi gerektiği bildirilmiştir.
İngiltere STA Geçiş Sürecinde Menşe Beyanı İle Teminat Uygulaması T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından "İngiltere STA" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Türkiye-İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması'nın 29 Aralık 2020 tarihinde imzalandığı, herhangi bir gecikme olmaksızın 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla uygulanmaya konulması amacıyla gerekli sürecin yürütüldüğü, ülkemizden Kuzey İrlanda'ya belirtilen tarih itibarıyla doğrudan gerçekleştirilecek ihracata konu eşya için ithalatçının tercihli tarifeden yararlanmak istemesi halinde Türkiye-İngiltere STA'da öngörüldüğü üzere menşe beyanı kullanılması gerektiği ve STA'nın uygulanma tarihinin 1 Ocak 2021 olmasında yaşanabilecek olası bir sıkıntı halinde dikkate alınması gerekecek hususların ayrıca bildirileceği belirtilmiştir.
A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgeleri'nin Satış ve Onay Bedelleri
T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin Satış ve Onay Bedelleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgeleri'nin 2021 yılında geçerli olacak satış ve onay bedellerinin 31 Aralık 2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Genelge çerçevesinde uygulanmaya devam edeceği belirtilmiştir.
2021 Yılı Geçiş Belgelerine İlişkin Bilgilendirme
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "Geçiş Belgeleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 2021 yılı geçiş belgelerinin kullanıma açılma tarihleri ile geçiş belgelerinin başvuru, belge dağıtımının genel şartları ile ülkelere göre dağıtım usulü ve özel şartları hususlarında yapılan değişikliklere yer verilmiştir.
STAUM Uygulaması Kapsamında Yetki Belgesi ve Şirket Kartı İşlemleriİstanbul Ticaret Odası tarafından "Yetki Belgeleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Sayısal Takograf Sistemi (STS) kapsamında kullanılmakta olan STAUM uygulama yazılımında yürütülen güncelleme çalışmalarının sonuna gelindiği ve yeni yazılımın 2021 yılının ilk çeyreğinde devreye alınmasının hedeflendiği bildirilmiş olup Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 5. maddesi kapsamında verilmiş olan yetki belgeleri ile ulusal ve/veya uluslararası karayolu ile yük ve yolcu taşımacılığı yapan ve takograf muafiyetinden faydalanmayan ticari araç sahibi şirket veya şahıs işletmelerinin menfaatleri gözetilerek halihazırda kullanılmakta olan şirket kartları için yerine getirilmesi tavsiye edilen süreçlere yer verilmiştir.
Psikoteknik Değerlendirme Raporlarının İbraz Sürelerine İlişkin ErtelemeT.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından "Psikoteknik Raporlar" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Sağlık Bakanlığı'nın "e-Rapor Sistemi" veri tabanı üzerinde "Onaylanmayan Rapor ve Reddedilen Rapor" sayılarının fazla olması ve koronavirüs salgını sürecinde yaşanan güçlüklerin yanı sıra kontrollü sosyal hayat döneminde yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi yönündeki değerlendirmeler neticesinde Psikoteknik Değerlendirme Raporu olmadığı tespit edilenler hakkında işlem tesis edilmesi için belirlenen sürenin son kez 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verildiği bildirilmiştir.

Ayrıca 30 Haziran 2021 tarihinden sonra yapılacak olan sorgulamalarda geçerli/yeterli Psikoteknik Değerlendirme Raporu olmadığı tespit edilenler hakkında 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'nun 26. maddesinin (e) bendi gereğince işlem uygulanacağı belirtilmiştir.
Tehlikeli Madde Eğitimlerinin Uzaktan Eğitim Yoluyla GerçekleştirilmesiT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından "Tehlikeli Madde Eğitimlerinin Uzaktan Eğitim Yoluyla Gerçekleştirilmesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla ve ülke genelinde devam etmekte olan tedbirler kapsamında, Bakanlıkça deniz gözetim hizmetleri ile tehlikeli maddelerin deniz yoluyla taşınmasına yönelik yetkilendirilen eğitim kuruluşlarınca yüz yüze eğitim formatında düzenlenen eğitim programlarının uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilmesinin 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verildiği bildirilmiş olup söz konusu eğitimlerin mevzuata uygun şekilde e-Devlet Sistemi üzerinden Bakanlığa bildirilerek bilgi ve iletişim teknolojileri vasıtasıyla (bilgisayar, tablet, mobil telefon vb.) gerçekleştirilebileceği belirtilmiştir.
Fas'a Gerçekleştirilecek İhracatta Uygunluk KontrolleriTürkiye İhracatçılar Meclisi tarafından "Fas'a Gerçekleştirilecek İhracatta Uygunluk Kontrolleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren otomobil yedek parçaları (lastikler, aküler, fren aksesuarları, camlar, filtreleme elemanları, mekanik kontrol kablosu), inşaat malzemeleri (seramik fayans, çimento, sızdırmazlık levhaları, sıhhi ürünler, musluklar, plastik borular), ahşap paneller, gazlı ısıtıcılar, gazlı su ısıtıcıları, filmaşin ve inşaat demiri, iş kıyafetleri dışındaki giyim ürünleri, cep telefonları için şarj cihazları, devre kesiciler, battaniyeler, halılar, duvardan duvara halı kaplamaları, döşemelik kumaşlar ve bebek bezi ürünlerinin uygunluk kontrollerinin Fas gümrük kontrol noktalarında gerçekleştirileceği ancak bu ürünler dışında kalan sanayi ürünlerinde uygunluk kontrollerinin çıkış ülkelerinde gerçekleştirilmesi gerektiği bildirilmiştir.
Cezayir'e İhracatta FOB Teslim Şeklinin KullanılmasıTürkiye İhracatçılar Meclisi tarafından "Cezayir'e İhracatta Ödeme Şekilleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Cezayir'e yapılan ihracatta teslim şekillerine ilişkin herhangi bir kısıtlama veya zorunluluk bulunmamakla birlikte Cezayirli ithalatçıların mümkün mertebe FOB yöntemini kullanmaları ve Cezayir yasalarına göre kurulmuş ulusal bayraklı şirketleri/ulusal armatörleri tercih etmeleri hususunun Cezayir Bankalar Birliği tarafından Cezayirli bankalara tavsiye edildiği bildirilmiştir.
Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklik31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmi Gazete'de "Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanmıştır.
Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklik31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmi Gazete'de "Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanmıştır.
Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme, E-5 Güney Yanyol Cd.
NEF22 Ataköy, B-Blok, Kat:7, D:142
Bakırköy 34156 İstanbul
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72