Haftalık Bültenler

Muratbey Gümrük Müdürlüğü - Arşiv Beyanname Teslimi
T.C. Ticaret Bakanlığı Muratbey Gümrük Müdürlüğü tarafından "Müdürlük Emri (2021/05)-Arşiv Beyanname Teslimi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda basitleştirilmiş usulde (Taşıtüstü) işlemi biten Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamelerinin Supalan Gözetim Memurlarınca alınarak arşive teslim edilmesi, geçici depolama alanlarında işlem gören Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamelerinin arşiv memurunca "Arşiv Nüshası Teslim Alındı" kaşesinin tatbik edilmesine müteakip eşyanın tesliminin sağlanması, takibin geçici depolarda görevli ambar memurlarınca yapılması, antrepolarda işlemleri tamamlanan antrepo beyannameleri ile "KAPANMIŞ" statüde bulunan ithalat beyannamelerinin arşiv nüshası teslim alınmadan eşyanın antrepo işleticisince teslim edilmemesi, antrepoda teslim alınan Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamelerinin ve antrepo beyannamelerinin mutlak surette 15 günde bir antrepo işleticisi ve antrepoda görevli YGM personeli tarafından müştereken arşive tutanak ile tesliminin yapılması ve bu tutanakların en az iki nüsha halinde tanzimi ile tutanakların hem arşivde hem de antrepoda muhafaza edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Duyuruda ayrıca zamanında teslim edilmeyen beyannameler ile alakalı adli merciler ve denetim mekanizmasınca yürütülen soruşturmalara zamanında cevap verilmemesinden kaynaklı durumlarda başta kamu görevlileri ile antrepo işleticisinin doğrudan sorumlu tutulacağı belirtilmiştir.
Kolay İhracat Noktaları / Yükümlü ve Memur İşlemleri Kılavuzu
T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Kolay İhracat Noktaları" konulu Genelge (2021/8) yayınlanmıştır.

Yayınlanan genelgede nihai çıkış noktasının bir izinli gönderici tesisi olması kaydıyla ülkemizin her noktasından gümrük idaresine gelmeksizin açılan ihracat beyannameleri kapsamı eşyanın herhangi bir transit beyanı yahut mühür tatbiki gerekmeksizin firma tesisinden herhangi bir araçla gümrük idaresine uğramaksızın doğrudan farklı bir gümrük müdürlüğüne bağlı izinli gönderici tesisine gönderilebileceği ve tesiste gerekli işlemlerin gerçekleştirilerek yurtdışına sevk edilebileceği belirtilmiştir.

İhracat beyannamesine konu eşyaya ilişkin ayniyet tespiti işlemlerinin yapılması gerektiği durumlarda gerekli işlemlerin gerçekleştirileceği ve ilgili gümrük idaresince yükümlüsüne verilmesi gereken ayniyet tespit tutanağının bir nüshasının izinli gönderici yetkisi sahibi tarafından eşyanın ihracatçısına ulaştırılacağı bildirilmiştir.

İhrakiye ve kumanya olarak değerlendirilen eşyanın ihracat işlemlerinin uygulama kapsamında yapılmayacağı da ayrıca belirtilmiş olup genelgede ihracat beyannamesinin hat yönlendirme ve muayene işlemleri hakkında detaylı bilgilere yer verilmiş ve ihracat beyannamesinin tescili, hazır (hat) bildirim işlemi, kırmızı hat yönlendirme işlemleri ile muayene memuru tarafından tutanak ekranında yapılacak işlemler (kırmızı hat), transit beyannamesinin verilmesi ve eşyanın sevki işlemlerinin "Kolay İhracat Noktaları Yükümlü ve Memur İşlemleri Kılavuzu"na göre yapılması gerektiği belirtilmiştir.
Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/9)’de Yapılan Değişiklik12 Mart 2021 tarihli ve 31421 sayılı Resmi Gazete'de "Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayınlanmıştır.
VERBİS Kayıt Sürelerinin UzatılmasıKişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından "VERBİS Kayıt Sürelerinin Uzatılması" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Kişisel Verileri Koruma Kurumu‘ndan alınan bilgiye göre Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt yükümlülüğünün gereği gibi yerine getirilmesi hususunda zorluklar yaşandığı gerekçesiyle sicile kayıt sürelerinin uzatıldığı bildirilmiştir.

Bu doğrultuda yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları, yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süreler 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
Hırvatistan ve Letonya Karayolu Uygulamaları
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "C19-Sınır Geçişleri / Hırvatistan ve Letonya" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda taşımacılık personeli de dahil Hırvatistan'dan transit geçiş yapan tüm kişilerin 12 saatlik azami geçiş süresini aşmaları halinde zorunlu karantinaya tabi olacakları, Hırvatistan'da geçici veya kalıcı oturum sahibi olmayan kişilere transit geçişlerinde 12 saati aşmaları durumunda 8.000 Kuna (yaklaşık 1.050 Avro) idari para cezası verileceği ve bu kişilerin karantina uygulanmadan ülkeden çıkabilecekleri, 12 saatin aşılmasının geçerli ve kanıtlanabilir bir sebebi olması halinde (arabanın bozulması, yol şartları, sınırdaki kuyruk, takograf sebebiyle zorunlu dinlenme süresi) idari para cezasının da uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Letonya'ya girişte ise negatif COVID-19 test sonucu ibraz etme gerekliliğinin kaldırıldığı, ulaştırma ve yolcu taşıma hizmet sağlayıcıları çalışanlarının Letonya'ya iş veya işyerlerine dönüş amaçlı girişleri öncesinde "covidpass.lv" internet sitesindeki anketi doldurmak ve girişte talep edilmesi halinde uygun kategorideki ehliyetlerini, dijital takograf sürücü kartlarını veya son çalışma gününe dair takograflarını, AB Komisyonu'nun hazırladığı şablona uygun şekilde işveren tarafından verilen Uluslararası Nakliye İşçi Sertifikaları ile profesyonel faaliyetlerini teyit eden belgeleri sunmak zorunda olduğu bildirilmiştir.
Danimarka Eşya Taşımacılığında Asgari Ücret Uygulaması
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "Danimarka" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 1 Mart 2021 tarihi itibarıyla Danimarka'da eşya ve yolcu kabotaj taşımaları ile kombine taşımacılığın karayolu ayağını gerçekleştirecek olan yabancı taşımacıların sürücülerine asgari 168.56 DK saatlik ücret verileceği bildirilmiş olup taşımacıların Danimarka'da yabancılarca gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin veritabanına firmaya, taşıta ve taşımaya ilişkin belirli verileri kaydetmeleri ve yol kenarı denetimlerinde yetkililerin istemesi halinde belirli belgeleri hazır bulundurmaları gerektiği belirtilmiştir.
Montreal Limanı'ndaki İşlemlerde Yaşanabilecek Olası Gecikmelere İlişkin Bilgilendirme
İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası tarafından "Kanada Montreal Liman İdaresi Tarafından Yapılan Bildirim" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Kanada'nın ikinci büyük limanı olan Montreal'in Liman İdaresi tarafından 17 Şubat 2021 tarihinde yapılan bildirimde Denizcilik İşverenleri Birliği ile Kanada Kamu Çalışanları Birliği arasındaki müzakere sürecinin askıya alındığı ve iki taraf arasında daha önce yapılan "grev yapmama" yönündeki anlaşmanın 21 Mart 2021 tarihinde sona ereceği belirtilmiş olup Montreal Limanı üzerinden Kanada ile ticaret yapan firmaların limandaki iş ve işlemlerdeki olası gecikmeleri dikkate alması gerektiği bildirilmiştir.
Bangladeş'e İhracat Yapan Firmalara Yönelik Bilgilendirme
İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası tarafından "Bangladeş'e İhracat Yapan Firmalarımıza Yönelik Uyarı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Bangladeş'te faaliyet gösteren firmaların müşavirlikleri tarafından daha önce bazı Türk firmalarla yapılan ticari işlerde ticari ihtilaflardan ziyade kötü niyetli ve şüphe uyandıran davranış ve eylemler sergilendiği değerlendirilmiş olup konuya ilişkin olarak ihracatçı firmaların tedbirli olması gerektiği bildirilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun11 Mart 2021 tarihli ve 31420 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" yayınlanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun11 Mart 2021 tarihli ve 31420 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" yayınlanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lesoto Krallığı Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun11 Mart 2021 tarihli ve 31420 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lesoto Krallığı Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" yayınlanmıştır.
İşten Çıkarma Yasağının Mayıs Ayına Kadar Uzatılması9 Mart 2021 tarihli ve 31418 sayılı Resmi Gazete'de "4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/3/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3592)" yayınlanmıştır.
Lojistik Eğilimler ve Beklentiler Araştırması 2020 Yayınlandı
UTİKAD ve Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi iş birliğinde "Lojistik Eğilimler ve Beklentiler Araştırması 2020" hazırlanmıştır.

Yapılan araştırma ile Türkiye'de lojistik alanında faaliyet gösteren işletmelerin üst düzey temsilcilerinin sektöre dair görüşleri ölçülerek sektörün içinde bulunduğu güncel durumun ve beklentilerin anlaşılmasına yardımcı olarak gelecek politikalarına katkı sağlamak hedeflenmiştir.

"Lojistik Eğilimler ve Beklentiler Araştırması 2020" dijital olarak hazırlanmış olup 2019 yılı verileri ile 2020 yılı verilerini anlık olarak karşılaştırma imkanı sunmaktadır.
Yatırım Ortamı Değerlendirme AnketiTürkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023)'nda "İş ve Yatırım Ortamı" konusu yatay politika alanlarından biri olarak belirlenmiş, bu doğrultuda birtakım politika ve tedbirler oluşturulmuş olup bu kapsamda ülkemizin yatırım ortamına dair temel sorunlarının ve önerilerinin ilk elden tespit edilmesi amacıyla bir anket hazırlanmıştır.

Anket çalışması ile işletmelerin yatırım ortamı sorunlarına dair temel beklenti ve eğilimlerinin ölçülmesi, bunun yanı sıra yatırımcı önerilerinin alınması amaçlanmıştır.

Anket sonuçları Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) başta olmak üzere ilgili platformlar ile paylaşılacak olup anket boyunca herhangi bir şekilde şirket adı, yetkili adı ve benzeri kişisel sorular sorulmamaktadır.
CLECAT E-Bülten No.09UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği)'ın 5 Mart 2021 tarihli ve 09 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
FIATA E-BülteniUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu)'nın 9 Mart 2021 tarihli e-bülteni yayınlanmıştır.
5th Black Sea Region Intermodal 2021
Viva Consult tarafından 10 Haziran 2021 tarihinde Elite World İstanbul Hotel'de "5th Black Sea Region Intermodal 2021" forumu düzenlenecektir.

Forumun hedef kitlesi lojistik şirketleri, karayolu taşıyıcıları, demiryolları, nakliye acenteleri, limanlar ve terminaller, gemi sahipleri, konteyner hatları, gemi inşa sahaları ve yatırım şirketleri olup forum programı kapsamında "kargo taşımacılığı pazar trendleri", "karayolu taşımacılığı", "demiryolu taşımacılığı", "Karadeniz Bölgesi'nde denizyolu taşımacılığı ve navlunlar", "liman geliştirme" ve "Intermodal taşımacılık" konulu 6 oturum gerçekleştirilecektir.

Foruma katılım için UTİKAD üyelerine %15 indirim uygulanacaktır.
Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme, E-5 Güney Yanyol Cd.
NEF22 Ataköy, B-Blok, Kat:7, D:142
Bakırköy 34156 İstanbul
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72