Haftalık Bültenler

Gümrük Yönetmeliği'nde Yapılan Değişiklikler13 Şubat 2021 tarihli ve 31394 sayılı Resmi Gazete'de "Gümrük Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanmıştır.

Yapılan değişiklik ile Gümrük Yönetmeliği'nin geçici 16. maddesinin üçüncü fıkrasına tedarikçi beyanı eklenerek 13 Şubat 2021 tarihinden önce tescil edilmiş beyannameler için hem menşe şahadetnamesinin hem de tedarikçi beyanının 30 Haziran 2021 tarihine kadar ibrazı mümkün hale getirilmiş, ayrıca yönetmeliğin "Türkiye Gümrük Bölgesi'nden Çıkan Eşya" başlıklı bölümündeki "Çıkış Bildirimi" başlıklı 437. maddesine posta idaresi tarafından dolaylı temsilci sıfatıyla elektronik beyanı yapılan posta gönderilerinin çıkış bildiriminin taşıyıcıdan bilgi alınmak suretiyle posta idaresince verilebileceği ile ilgili fıkra eklenmiştir.
Gümrük Yönetmeliği'nin 332/2 Maddesinde Yer Alan Ek Süreye İlişkin BilgilendirmeT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Koronavirüs Nedeniyle Gümrük Yönetmeliği 332/2 Maddesine İlişkin Tedbir" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda koronavirüs salgını sebebiyle alınan önlemler çerçevesinde Gümrük Yönetmeliği'nin 332/2 maddesinde yer alan 1 günlük ek sürenin ilgili Gümrük Müdürlüğünce mücbir sebep kapsamında değerlendirilerek 5 iş günü olarak uygulanması yönündeki talimatın sonlandırılmasının ve yönetmeliğin geçici maddesinde belirtilen sürecin yürürlükteki mevzuat hükümleri kapsamında yürütülmesinin uygun bulunduğu belirtilmiştir.

Duyuruda ayrıca ilgilisi tarafından gümrük müdürlüğüne başvuruda bulunulması ve gümrük müdürlüğünün de başvuru içeriği ek süre talebinin gerekliliğine dair olumlu kanaatinin var olması halinde ek sürenin yönetmeliğin 31/3 maddesi uyarınca azami 5 iş günü olarak uygulanmasının mümkün olduğu bildirilmiştir.
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılan Değişiklik19 Şubat 2021 tarihli ve 31400 sayılı Resmi Gazete'de "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3557)" yayınlanmıştır.

Yapılan değişiklik ile kararın 7. maddesinin (a) bendinin ikinci paragrafına Dahilde İşleme Rejimi Kararı ile ilgili ifadeler eklenmiştir.
KDV Tevkifat Uygulaması
16 Şubat 2021 tarihli ve 31397 sayılı Resmi Gazete'de "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:35)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan tebliğ ile Yurtiçi Karayolu Yük Taşımacılık Hizmetleri 1 Mart 2021 tarihinden itibaren 2/10 oranında KDV tevkifatına tabi tutulmuştur. Kendine ait araçlarla fiziki taşıma hizmeti vermeyen taşıma işleri organizatörlerinin alıcısının (müşterisinin) taşıma işi organizatörüne KDV tevkifatı uygulamasına gerek bulunmamaktadır. Ancak taşımacılık hizmetini yüklenen taşıma işleri organizatörü, taşımacılık hizmetini fiilen ifa eden firmadan alınan hizmet için 2/10 oranında KDV tevkifatı uygulamak durumundadır.

KDV tevkifat uygulamasını yerine getirebilmek için fiziki karayolu taşıyıcısından hizmet alan tüm alıcılar ve elbette taşıma işleri organizatörleri 2 numaralı KDV beyannamesi ile beyanname vermek zorunda kalacaklardır. Mevcut beyanname formatında alınan her fatura bilgisine yer verilmesi gerektiğinden ve fiili nakliye işi yapan firma ve kişilerin kısa vadede ve bu uygulama ile ilgili bilgi eksikliği yaşayabileceğinden hem alınan faturaların kontrolü hem de artacak olan iş yükü konusunda dikkatli olunması gerekmektedir.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları Tarafından Yapılan Yıllık Faaliyet Raporları Bildirimlerinin E-Devlet Üzerinden Yapılması
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "Yıllık Faaliyet Raporlarının Bildirimleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda işletmelerde istihdam edilen veya hizmet alınan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları tarafından hazırlanarak elektronik ortamda Bakanlığa gönderilmesi gereken yıllık faaliyet raporlarına ilişkin olarak e-Devlet üzerinde yıllık faaliyet raporu bildirim hizmetinin kullanıma açıldığı belirtilmiş olup duyuruda raporun hazırlanması ve sisteme girilmesi ile ilgili uyulması gereken hususlara yer verilmiştir.
Denizyolu Tehlikeli Mal Taşımacılığı Faaliyetlerinin T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'ne DevriT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "Denizyolu Tehlikeli Mal Taşımacılığı Faaliyetleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen denizyolu tehlikeli mal taşımacılığı faaliyetlerinin 7 Eylül 2020 tarihli ve 50232 sayılı Bakanlık Olur’u ile Denizcilik Genel Müdürlüğü'ne devredildiği bildirilmiştir.

Bu kapsamda Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi (TMUB), Tehlikeli Deniz Gözetim Hizmetleri, DBA Yetki Belgesi ve IMDG Kod Eğitimi'ne ilişkin iş ve işlemlere https://denizcilik.uab.gov.tr/ internet adresi üzerinden erişim sağlanabileceği belirtilmiştir.
T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nün Askıya Alma Sistemi Hakkında BilgilendirmeTürkiye İhracatçılar Meclisi tarafından "Askıya Alma Sistemi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazı doğrultusunda hali hazırdaki gümrük vergisi askıya alınmış olan eşya listesi kapsamında, AB ithalat değeri 15.000 Avro'nun altına düşmesi sebebiyle Avrupa Komisyonu tarafından 2022 Ocak döneminde listeden çıkartılması öngörülen ve kırmızı ile renklendirilen eşyaya yönelik olarak 2022 yılından sonra da askıya alma uygulamasının devam etmesinin talep edilmesi durumunda ilgili firmaların en geç 1 Mart 2021 tarihine kadar T.C. Ticaret Bakanlığı'na uzatma başvurusunda bulunması gerektiği bildirilmiştir.
Karıştırma İşlemleri Neticesinde Elde Edilen Akaryakıt Ürünlerinin İhrakiye Olarak Teslimi
T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Akaryakıt Karıştırma İşlemleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda ihrakiye teslimi lisansı sahibi olmayan firmalarca Gümrük Genel Tebliği (Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri) (Seri No: 1) kapsamında transit akaryakıt antrepolarında gerçekleştirilen karıştırma işlemleri neticesinde elde edilen akaryakıt ürünlerinin tebliğ kapsamı ihrakiye lisansına sahip firmalara söz konusu antrepolarda satış ve devri ile ihrakiye olarak tesliminin mümkün olduğu belirtilmiştir.
Fuel Oil ve Yüksek Kükürtlü Fuel Oil Tanımlı Eşyaların Ayrımı
T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Fuel Oil" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda fuel oil ile yüksek kükürtlü fuel oil arasında temel iki fark (kinematik viskozitesi ve kükürt oranı) bulunduğu, bir ürünün fuel oil şartlarını taşımasının yüksek kükürtlü fuel oil şartlarını da taşıdığı anlamına geldiği, dolayısıyla söz konusu eşyanın laboratuvar tahlillerinin yapılması sonucunda "Ağırlık itibarıyla kükürt miktarı %0,5'i geçen fakat %1'i geçmeyenler" alt ayrımına girdiğinin belirlenmesi halinde 2710.19.67 alt pozisyonu GTİP'leri için duyuruda yapılan açıklamalar doğrultusunda mükellefin beyanına göre işlemlerin yapılması gerektiği bildirilmiştir.
TIR EPD İş Ağı Projesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından "TIR EPD İş Ağı Projesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda TIR Karnesi hamillerinin elektronik ön beyan işlemlerinin yanı sıra TIR Karnesi talep ve ödeme işlemlerini gerçekleştirdiği IRU TIR EPD uygulamasına bazı yenilikler eklendiği belirtilmiş olup sisteme girilecek ilave bilgiler ve bu bilgilerin paylaşımı izni verildikten sonra tüm dünyadaki TIR Karnesi hamilleri ile ticari amaçla iletişim kurulmasına imkan sağlanacağı bildirilmiştir.

Duyuruda ayrıca ilk adımda sadece TIR Karnesi hamillerinin kullanımına sunulacak olan projenin sonraki adımlarda yük organizatörleri, ithalatçı/ihracatçılar gibi üçüncü tarafların da katılımına açılmasının planlandığı belirtilmiştir.
Suriye’de Güvenlik Altına Alınan Bölgelerle Yapılacak Ticarette Gümrük Hizmetine Konu Güncel Eşya Listeleri
T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından "Suriye'de Güvenlik Altına Alınan Bölgelerle Yapılacak Ticarette Gümrük Hizmetine Konu Eşya Listeleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuru ile "Suriye’ye ihracında ve/veya Suriye’ye transitinde gümrük hizmeti verilmeyecek eşya listesi"ne 62 no'lu sıra olarak metil etil keton peroksit eklenmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması13 Şubat 2021 tarihli ve 31394 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3538)" yayınlanmıştır.
Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar
19 Şubat 2021 tarihli ve 31400 sayılı Resmi Gazete'de "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3556)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan karar ile yeni koronavirüs sebebiyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31 Ocak 2021 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldığı belirtilmiştir.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ19 Şubat 2021 tarihli ve 31400 sayılı Resmi Gazete'de "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/5)" yayınlanmıştır.
CLECAT E-Bülten No.06UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği)'ın 12 Şubat 2021 tarihli ve 06 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
FIATA E-BülteniUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu)'nın 16 Şubat 2021 tarihli e-bülteni yayınlanmıştır.
Fransa’da Yatırım Olanakları WebinarıDEİK/Türkiye-Fransa İş Konseyi ve Business France’ın iş birliğinde 25 Şubat 2021 Perşembe günü saat 11.00’de "Fransa’da Yatırım Olanakları" konulu webinar gerçekleştirilecektir.
Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme, E-5 Güney Yanyol Cd.
NEF22 Ataköy, B-Blok, Kat:7, D:142
Bakırköy 34156 İstanbul
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72