Haftalık Bültenler

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Başvuruları Hakkında BilgilendirmeT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda tehlikeli madde ile iştigal eden işletmelerin Bölge Müdürlüklerine yapacakları Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi başvuruları ile ilgili Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge'nin 6. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında istenilen Tehlikeli Madde Faaliyet Tespit Raporu'nun (Ek-3) hazırlanması, TMFB’lerinin düzenlenmesi ve faaliyet konusunun (Boşaltan) devrine ilişkin yapılması gereken işlemlere yer verilmiştir.
Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi'ne İlişkin Bazı İşlemlerin E-Devlet Üzerinden YapılabilmesiT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "E-Devlet Üzerinden Yeni Hizmetler Sunulması" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Bakanlıkça fiziki ortamda sunulan ve e-Devlet'e aktarılması mümkün olan tüm hizmetlerin elektronik olarak sunulması amacıyla TMFB Faaliyet Tespit Raporu İşlemleri (TMGD Girişi), TMFB Faaliyet Devir Sözleşmesi İşlemleri (Tüzel Kişi) ile TMFB Faaliyet Devir Sözleşmesi İşlemleri (Gerçek Kişi)'nin e-Devlet üzerinden yapılabileceği bildirilmiştir.
16 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) Kapsamında Düzeltme Taleplerine Usulsüzlük Cezası UygulanmamasıT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "16 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) Kapsamında Düzeltme Talepleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 16 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) kapsamı eşyanın, ithalat işlemlerindeki miktar farklılıklarına ilişkin düzeltme taleplerinde usulsüzlük cezası uygulanmaması gerektiği belirtilmiştir.
2020 Yılı Yurt Dışına İhraç Oranının FOB Bedelinin %80'i Olarak Uygulanması6 Şubat 2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmi Gazete'de "3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanununun Geçici 3 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamında FOB Bedelinin En Az %85’i Olarak Belirlenmiş Olan Yurt Dışına İhraç Oranının, 2020 Yılı İçin %80 Olarak Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3516)" yayınlanmıştır.
4458 Sayılı Gümrük Kanunu'na Eklenen Geçici Madde6 Şubat 2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmi Gazete'de "4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3517)" yayınlanmıştır.

Yapılan değişiklik ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na "UEFA Şampiyonlar Ligi 2021 Finali Kapsamında Gelen Eşya" başlıklı Geçici Madde 4 eklenmiştir.
Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali ve SürelerT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali ve Süreler" konulu bir genelge yayınlanmıştır.

Yayınlanan genelgede 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı ve 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 14. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca, kıymetli maden ve taşların 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde ithalatını müteakip, işlendikten sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulmasının dahilde işleme izni kapsamında gerçekleştirilmekte olduğu belirtilmiş olup Tebliğ’in 14/1-b maddesi kapsamında 7108 tarife pozisyonundan ve 711319 tarife alt pozisyonundan düzenlenecek izinlere münhasıran uygulanacak dahilde işleme tedbirleri bildirilmiştir.
Elektronik Menşe Şahadetnamesi Düzenleyen Ülkelere ABD ve Slovenya'nın Katılımı
T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından "Elektronik Menşe Şahadetnamesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Elektronik Menşe Şahadetnameleri'nin ABD ve Slovenya tarafından da elektronik olarak düzenlenebileceği bildirilmiş olup bu kapsamda elektronik menşe şahadetnamesi düzenleyen ülkeler listesinin güncellendiği belirtilmiştir.
Slovakya'da Şubat Ayı İtibarıyla Elektronik Menşe Şahadetnamesi Uygulamasına GeçilmesiT.C. Ticaret Bakanlığı tarafından "Slovakya'da Şubat Ayı İtibarıyla Elektronik Menşe Şahadetnamesi Uygulamasına Geçiliyor" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Şubat ayı itibarıyla tercihsiz ticaret kapsamında Slovakya'da elektronik menşe şahadetnamesi uygulamasına başlandığı, yeni sistemin Slovakya Sanayi ve Ticaret Odası (SCCI) bünyesindeki belgeyi veren makamlar tarafından uygulanacağı, yeni elektronik formun beyaz kağıda renkli olarak basılacağı ve yalnızca e-belge (PDF formatında) olarak teslim edileceği belirtilmiştir.

Ayrıca belgenin geçerliliğinin teyit edilebilmesi amacıyla sertifikanın üzerinde bir kare kod yer alacağı, PDF formatındaki belge üzerindeki çerçeve alanının tamamının güvenlik simgesi olarak guilloche içereceği ve geçiş süresi zarfında mevcut basılı formun (kare kod içermek kaydıyla) bir süre daha kullanılabileceği bildirilmiştir.
Fas Elektronik EUR.1 ve EUR.MED Dolaşım Belgeleri
T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından "Fas STA" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Fas Gümrük İdaresi'nden alınan 11 Aralık 2020 tarihli yazı ile EUR.1 ve EUR.MED Dolaşım Belgeleri'nin 12 Ocak 2021 tarihi itibarıyla elektronik ortamda düzenlenebildiği bildirilmiş olup menşe ispat belgelerinin 11 no'lu kutusunda "C.C." kaşesi ile doğrulama bağlantısının olacağı belirtilmiştir.
Cezayir'in Uyguladığı İlave Gümrük Vergileriİstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından "Cezayir'in Uyguladığı İlave Gümrük Vergileri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Cezayir Ticaret Bakanlığı’nın 21 Nisan 2019 tarihli ve 26 sayılı Cezayir Resmi Gazetesi’nde yayınlanan kararı ile 57. fasıl ve 6305 ürün gruplarına %60 oranında geçici ek korunma gümrük vergisi adıyla getirilen (D.A.P.S-Droit Additionnel Provisoire de Sauvegarde) ilave gümrük vergisi uygulamasının devam ettiği belirtilmiştir.
Suriye’de Güvenlik Altına Alınan Bölgelerle Yapılacak Ticarette Gümrük Hizmetine Konu Güncel Eşya Listeleri
T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından "Suriye'de Güvenlik Altına Alınan Bölgelerle Yapılacak Ticarette Gümrük Hizmetine Konu Eşya Listeleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuru ile "Suriye'den ithalinde gümrük hizmeti verilebilecek eşya listesi"ne 24 no'lu sıra olarak atık kağıt eklenmiştir.
509 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Yapılan Değişiklik İle Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması9 Şubat 2021 tarihli ve 31390 sayılı Resmi Gazete'de "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 526)" yayınlanmıştır.

Yapılan değişiklik ile 509 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu, IV.1.5. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Süresi, IV.2.4.3. e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar, IV.3.6. e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Süresi, IV.10.1. Genel Olarak, V.9. Mali Mühür, V.10. e-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların Bildirilmesi ve VIII-Diğer Hususlar başlıklı maddelerinde düzenlemeler yapılmış olup IV.12. e-Adisyon Uygulaması başlıklı bölüm eklenmiştir.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ12 Şubat 2021 tarihli ve 31393 sayılı Resmi Gazete'de "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/7)" yayınlanmıştır.
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/8)’de Yapılan Değişiklik6 Şubat 2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmi Gazete'de "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayınlanmıştır.
Güvenli Yazılım Geliştirme RehberiT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından "Güvenli Yazılım Geliştirme Rehberi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda havacılık sektörü işletmeleri tarafından geliştirilen ve/veya tedarik edilen yazılımlarda bulunabilecek siber güvenlik açıklıklarının asgari düzeye indirilmesi, sektör paydaşlarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliklerinin korunarak sektör hizmet ve güvenlik seviyesinin arttırılması amacı ile SHGM Havacılık Güvenliği Daire Başkanlığı tarafından Güvenli Yazılım Geliştirme Rehberi'nin yayınlandığı bildirilmiştir.

Yayınlanan rehberde yazılım geliştirme süreçlerine, güvenli yazılım geliştirme metotlarına, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve güvenli yazılım geliştirmesine, yazılım geliştirme süreçlerine yönelik kontrollere ve güvenli yazılım geliştirme kontrol listesine yer verilmiştir.
İstanbul Ticaret Odası Mobil Uygulamasıİstanbul Ticaret Odası tarafından "Yenilenen Online İşlemler, İTO Mobil Uygulamasında" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda web portal yenileme projesinin son halkası olan mobil uygulamasının 2021 yılı Ocak ayı itibarıyla tamamlandığı ve yayına girdiği bildirilmiştir.

Mobil uygulamanın cep telefonlarının "Google Play veya App Store" mağazalarından "İstanbul Ticaret Odası" olarak aratılıp yüklenebileceği, tüm online işlemlerin artık cep telefonlarından uygulama aracılığıyla gerçekleştirebileceği ve üyelere 7 gün 24 saat online faaliyet belgesi verilmeye başladığı bildirilmiştir.
Tunus/Türk Lojistik Şirketlerine Yönelik Anket
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "Tunus-Anket" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Tunus'un 2040'ta Akdeniz'de lojistik merkezi olma çabaları kapsamında yabancı yatırımcıların ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasını teminen bir anket hazırlandığı belirtilmiştir.
Ağır Yük Kaldırma ve Taşımacılar Sektör Analiz Anketi
Ağır Yük Kaldırma ve Taşımacılar Derneği tarafından Derneğimize "Ağır Yük Kaldırma ve Taşımacılar Sektör Analiz Anketi" konulu bir bilgilendirme yapılmıştır.

Yapılan bilgilendirmede ağır yük kaldırma ve taşıma sektörü kapasite göstergeleri baz alınarak hazırlanan "Ağır Yük Kaldırma ve Taşıma Sektörü Envanter Çalışması" kapsamında bir analiz anketi hazırlandığı ve anket formunun 5 Mart 2021 tarihine kadar doldurulabileceği belirtilmiştir.
FIATA E-Bülten No.241UTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu)'nın 9 Şubat 2021 tarihli ve 241 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
CLECAT E-Bülten No. 05UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği)'ın 5 Şubat 2021 tarihli ve 05 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
Türkiye-Portekiz İş Birliği Fırsatları WebinarıDEİK/Türkiye-Portekiz İş Konseyi ile Portekiz Ticaret ve Yatırım Ajansı AICEP Global iş birliğinde 17 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 14.00’te Zoom üzerinden "Türkiye-Portekiz İş Birliği Fırsatları" konulu webinar gerçekleştirilecektir.

Webinar kapsamında, ikili ticaret ve yatırım ilişkilerine yönelik fırsatlar konusunda Türk firmalar tarafından tecrübe paylaşımı sağlanacak olup Portekiz’de ticaret ve yatırım fırsatları hakkında AICEP Global tarafından sunum yapılacaktır.
Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme, E-5 Güney Yanyol Cd.
NEF22 Ataköy, B-Blok, Kat:7, D:142
Bakırköy 34156 İstanbul
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72