Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gümrük / TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KORE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GÜMRÜK KONULARINDA İŞBİRLİĞİ VE KARŞILIKLI YARDIM ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KORE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GÜMRÜK KONULARINDA İŞBİRLİĞİ VE KARŞILIKLI YARDIM ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KORE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GÜMRÜK KONULARINDA İŞBİRLİĞİ VE KARŞILIKLI YARDIM ANLAŞMASI21.05.2012

19 Mayıs 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28297
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
 Karar Sayısı : 2012/3150
 

15 Haziran 2010 tarihinde Seul’de imzalanan ve 23/2/2012 tarihli ve 6281 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 12/4/2012 tarihli ve HUM/7149252 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/5/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
 
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
 
B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı
 
S. ERGİN F. ŞAHİN E. BAĞIŞ N. ERGÜN
Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı  Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
 
F. ÇELİK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı
 
T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı
 
 
İ. N. ŞAHİN C. YILMAZ E. GÜNAY M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
 
Ö. DİNÇER İ. YILMAZ V. EROĞLU
Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı
 
R. AKDAĞ V. EROĞLU
Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
 
(Bundan sonra "Akit Taraflar" olarak anılacak olan) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti,
 
Gümrük mevzuatına karşı işlenen suçların, Devletlerinin ekonomik, ticari, mali, sosyal ve kültürel çıkarlarına zarar verdiğini dikkate alarak;
 
Yasaklama, kısıtlama ve kontrol hükümlerinin uygulanmasının yanı sıra, eşyanın ithalatı veya ihracatıyla ilgili gümrük vergi, resim ve diğer harçlar ile ücretlerinin doğru tahakkuku ve tahsilinin sağlanmasının önemini dikkate alarak;
 
Gümrük mevzuatına karşı işlenen suçların önlenmesine ve ithalat ve ihracat vergi, resim ve diğer harçların doğru bir şekilde tahsilinin sağlanmasına yönelik çabaların, Akit Tarafların Gümrük İdarelerinin işbirliği ile daha etkin hale getirilebileceğini dikkate alarak;
 
Kamu sağlığı ve toplum için bir tehlike teşkil eden uyuşturucu ve psikotrop maddelerin yasadışı trafiğinin mevcut çapından ve artma eğiliminden endişe duyarak;
 
İki taraflı karşılıklı yardımı teşvik eden ilgili uluslararası sözleşmelere ve artık Dünya Gümrük Örgütü olarak bilinen, Gümrük İşbirliği Konseyi'nin Tavsiyelerine de atıfta bulunarak;
 
Aşağıdaki konularda mutabakata varmışlardır:
Madde 1
Tanımlar
Bu Anlaşmada geçen:
1. “Gümrük Mevzuatı” deyimi, eşyanın ithalatına, ihracatına, transitine,  ya da Gümrük İdarelerinin topladığı Gümrük vergi, resim, ya da diğer harçlarıyla veya Gümrük İdarelerinin uyguladığı yasaklama, kısıtlama ya da kontrol önlemleriyle ilgili olan diğer Gümrük prosedürlerine ilişkin kanun ve yönetmeliklerle belirlenen hükümler;
2. “Gümrük Vergi ve Resimleri” deyimi, eşyanın ithalatı veya ihracatında veya eşyanın ithalatı veya ihracatıyla bağlantılı olarak tahsil edilen ancak verilen hizmetlerin yaklaşık maliyeti ile sınırlı miktardaki ücret ve harçların dâhil edilmediği gümrük vergileri ve diğer tüm vergiler, resimler, ücretler veya diğer harçlar;
3. “Gümrük Suçu” deyimi, Gümrük mevzuatının ihlali veya ihlaline yönelik teşebbüs;
4. “Gümrük İdaresi” deyimi, Türkiye Cumhuriyeti’nde Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı; Kore Cumhuriyeti’nde ise Kore Gümrük İdaresi
anlamına gelir.
Madde 2
Anlaşmanın kapsamı
1. İşbu Anlaşma uyarınca Akit Tarafların sağladığı tüm yardımlar, idari hükümler de dâhil olmak üzere Akit Tarafların iç mevzuatına uygun olarak ve Akit Tarafların Gümrük İdarelerinin yetkileri ve mevcut kaynakları dâhilinde gerçekleştirilir.
2. Akit Tarafların Gümrük İdareleri, gümrük suçlarının önlenmesi, soruşturulması ve bu suçlarla mücadele edilmesi hususlarında, işbu Anlaşma’nın hükümlerine uygun olarak birbirleriyle işbirliği yapar ve birbirlerine yardım ederler.
Madde 3
Yardımın Kapsamı
1. Akit Taraflar, Gümrük İdareleri yoluyla, işbu Anlaşma hükümleri gereği:
a) Gümrük mevzuatının, özellikle mevzuatın ihlalinden kaynaklanan işlemlerin önlenmesi, tespiti ve soruşturulması yoluyla, düzgün bir şekilde uygulanmasını sağlamak için, birbirlerine yardım ederler;
b) Talep üzerine, Gümrük mevzuatının idaresi ve uygulanmasında kullanılacak olan bilgilerin sağlanması yoluyla birbirlerine yardım ederler.
2. İşbu Anlaşma’da öngörüldüğü şekilde, gümrük konularında yardım, cezai konularda karşılıklı yardıma ilişkin kanunlara halel getirmediği gibi, adli bir makam aksi yönde bir karar almadığı sürece, söz konusu adli makamın talebi ile kullanılan yetkiler çerçevesinde elde edilen bilgileri de kapsamayacaktır.
3. Bu Anlaşma’da öngörüldüğü şekliyle yardım, bunlarla sınırlı olmamakla beraber, aşağıdaki konulara ilişkin bilgileri kapsar:
a) Suçların önlenmesinde yararlı olabilecek kolluk faaliyetleri ve özellikle de suçlarla mücadelede kullanılan özel yöntemler;
b) Suç işlemede kullanılan yeni yöntemler;
c) Kolluk alanındaki yeni yardım ve tekniklerin başarılı bir şekilde uygulanmasından kaynaklanan gözlem ve bulgular;
d) Yolcu ve yük işlemlerine ilişkin teknikler ve geliştirilmiş yöntemler;
e) Gümrük vergi, resmiyle, gümrük amaçlı eşyanın kıymetinin usulü gereği tahakkuku;
f) Tarife sınıflandırmasının ve eşya menşeinin belirlenmesi; ve
g) Talepte bulunan Akit Tarafın Gümrük İdaresine beyanda bulunmak amacıyla ibraz edilen resmi belgelerin gerçekliği.
Madde 4
Bilgi ve Belgelerin Paylaşımı
1. Talepte bulunulan Gümrük İdaresi, inceleme sonuçlarını başvuruda bulunan Gümrük idaresine, belge, belgelerin onaylı suretleri, rapor ya da talebin gereğinin yapılması için uygun olan diğer bir şekilde iletecektir.
2. 1. Fıkra’da öngörülen belgelerin yerine, aynı amaçla herhangi bir şekilde hazırlanmış bulunan bilgisayarlı ortamdaki belgeler geçirilebilir.
Madde 5
Kontrol Hususunda Yardım
1. Akit Taraflardan birinin Gümrük İdaresinin talebi üzerine, diğer Akit Tarafın Gümrük İdaresi, aşağıdaki hususlara ilişkin bilgileri iletir:
a) Talepte bulunan Akit Tarafın Gümrük bölgesine ithal edilen eşyanın Talepte bulunulan Akit Tarafın Gümrük bölgesinden yasalara uygun şekilde ihraç edilip edilmediği;
b) Talepte bulunan Akit Tarafın Gümrük bölgesinden ihraç edilen eşyanın Talepte Bulunulan Akit Tarafın Gümrük bölgesine yasalara uygun şekilde ithal edilip edilmediği.
2. Bu bilgilerde, eşyanın gümrüklenmesine ilişkin işlemler de belirtilir.
Madde 6
Yardıma İlişkin Özel Durumlar
Akit Taraflardan birinin Gümrük İdaresinin talebi üzerine, diğer Akit Tarafın Gümrük İdaresi, yetkisi ve mevcut kaynakları dâhilinde aşağıdakiler hakkında bilgi ve istihbarat sağlar, ve
aşağıdakiler üzerinde özel gözetimde bulunur:
a) Gümrük mevzuatına karşı suç işlediği bilinen veya suç işlediğinden şüphelenilen kişiler;
b) Gümrük suçlarına konu olduğu bilinen veya konu olduğundan şüphelenilen eşya ve
c) Gümrük suçu işlemede kullanıldığı bilinen veya kullanıldığından şüphelenilen taşıma araçları.
Madde 7
Teknik İşbirliği
Gümrük İdareleri, aşağıdaki hususlar da dâhil olmak üzere, Gümrük konuları alanında
birbirleriyle işbirliği yapacaklardır:
a) Teknik kontrol ekipmanının kullanımında bilgi ve tecrübe paylaşımı;
b) Gümrük görevlilerin eğitilmesi;
c) Gümrük konularında karşılıklı uzman değişimi;
d) Gümrük mevzuatının etkili bir şekilde uygulanmasıyla ilgili özel, bilimsel ve teknik bilgilerin paylaşımı.
Madde 8
Belgeler
1. Belgelerin asılları, ancak, belgelerin onaylı ya da tasdikli nüshaları yeterli olmadığında talep edilir ve mümkün olan en kısa zaman içinde iade edilir.
2. Talep edilen bilgiler, Talepte bulunan Akit Tarafın belgelerin asıllarını ya da nüshalarını özellikle talep etmemesi halinde, bilgisayar ortamında iletilebilir. Bilgisayar ortamındaki bilgiler
temin edildiğinde, bu bilgiler, bilgilerin yorumlanması ve kullanılması için gerekli bütün açıklamaları kapsar.
Madde 9
Uzman ve Tanıklar
1. Talepte bulunulan Gümrük İdaresi, görevlilerinin, diğer Akit Tarafın ülkesindeki bir mahkemede Gümrük suçlarıyla ilgili konularda, uzman veya tanık olarak hazır bulunmalarına izin verebilir.

2. Talepte bulunan Akit Tarafın Gümrük İdaresi, bu Maddenin 1. Paragrafı uyarınca,  ülkesinde bulunan görevlilerin, orada bulundukları süre içerisinde kişisel güvenliklerinin korunması için gerekli bütün tedbirleri alacaktır. Bu görevlilerin seyahat ve günlük masrafları, Talepte bulunan Akit Tarafın Gümrük İdaresi tarafından karşılanır.
Madde 10
 
Taleplerin İletilmesi
1. İşbu Anlaşma ile öngörülen işbirliği ve yardım, Gümrük İdareleri tarafından sağlanır. Gümrük İdareleri, bu amaca yönelik belgeler hususunda karşılıklı mutabakata varırlar.
2. Bu Anlaşma uyarınca talepler yazılı olarak yapılır ve taleplerde taleplerin yerine getirilmesi için gerekli tüm ekler yer alır. İstisnai durumlarda, talepler sözlü olarak da yapılabilir, ancak sözlü talepler ivedilikle yazılı olarak teyit edilir.
3. Bu Maddenin 1. ve 2. paragrafı gereğince yapılan talepler aşağıdaki bilgileri içerir:
a) Talepte bulunan Gümrük İdaresi;
b) Varsa; talep edilen tedbirler;
c) Talebin konusu ve gerekçesi;
d) Talebin konusu ile ilgili mevzuat ve diğer yasal düzenlemeler;
e) Soruşturmaya dâhil olan gerçek ve tüzel kişilerle ilgili bilgi; ve
f) Talebin konusu ile ilgili hususların özeti.
4. Yazılı talepler, İngilizce olacaktır. Yazılı taleplerin beraberindeki belgeler, gerekli görülmesi halinde, İngilizceye tercüme edilir.
5. İşbu Anlaşmanın amaçları doğrultusunda, Akit Tarafların Gümrük İdareleri, iletişimden sorumlu görevlileri tayin eder ve bu görevlilerin ad, unvan, telefon ve faks numaralarını içeren bir listeyi birbirlerine verirler. Söz konusu Gümrük İdareleri, soruşturma birimlerinin birbirleri ile doğrudan irtibat halinde olmaları için gerekli düzenlemeleri de yapabilirler.
Madde 11
Taleplerin Gereğinin Yapılması
1. Talepte bulunulan Akit Tarafın Gümrük İdaresi, mevzuatına tabi olarak, makul bir süre içinde talebin gereğini yapmak amacıyla gerekli tüm tedbirleri alır.
2. Akit Taraflardan birinin Gümrük İdaresi, diğer Akit Tarafın Gümrük İdaresinin talebi üzerine, gerekli görüldüğü taktirde uzmanların ifadelerinin alınması da dâhil olmak üzere, gerekli incelemeleri yürütürler.
Madde 12
Hassas Eşyanın Yasadışı Trafiğine İlişkin Bilgiler
1. Gümrük İdareleri, kendi inisiyatifleri çerçevesinde ya da talep üzerine, aşağıdakilerin yasadışı ticaretiyle ilgili olmak üzere, her bir Akit Tarafın Gümrük mevzuatına karşı suç teşkil eden veya edebilecek olan, tasarlanan veya gerçekleştirilen her türlü faaliyet hakkında birbirlerine bilgi temin ederler:
a) Silah, füze, patlayıcı ve nükleer maddeler;
b) Önemli tarihi, kültürel veya arkeolojik değer taşıyan sanat eserleri ve
c) Uyuşturucu, psikotrop maddeler, prekürsörler ve zehirli maddeler ile çevre ve kamu sağlığı için ciddi ölçüde tehlikeli olan maddeler.
2. Bu Madde kapsamında alınan bilgiler, Talepte bulunan Akit Tarafın ilgili hükümet birimlerine aktarılabilir. Ancak, bu bilgiler, üçüncü ülkelere aktarılamaz.
Madde 13
Bilgilerin Gizliliği
1. Bu Anlaşma kapsamında alınan bilgi ve belgeler, gizlilik muamelesi görür ve yalnızca bu Anlaşma’da öngörülen amaçlar doğrultusunda kullanılabilirler. Bu bilgi ve belgeler, bilgi ve belgeyi alan ülkede, gizlilik bakımından, bu ülkenin kendi topraklarında aynı tür bilgi ve belgeye uygulanan aynı korumadan yararlanır.
2. Talepte bulunan Akit Taraf, işbu Anlaşma kapsamında elde edilen bilgileri, talepte bulunulan Akit Tarafın önceden rızası olmadan, talepte belirtilen amaçlar dışında bir amaç doğrultusunda kullanmayacaktır.
Madde 14
İstisnalar
1. Talepte bulunulan Gümrük İdaresi, yardımın, Devletinin egemenliğini, güvenliğini veya diğer asli çıkarlarını ihlal edeceği ya da iç mevzuatıyla uyumsuz olacağı kanaatine varması halinde, bu Anlaşma çerçevesinde talep edilen yardımı sağlamayı tamamen veya kısmen reddedebilir veya talep edilen yardımı belirli şartlara bağlı olarak sağlayabilir.
2. Talepte bulunan Akit Tarafın Gümrük İdaresi, Talepte bulunulan Akit Tarafın bulunabileceği benzer bir talebi karşılayamayacak olması durumunda, bu duruma talebinde dikkati çeker. Bu durumda söz konusu talebe uygunluk, talepte bulunulan Akit Tarafın Gümrük İdaresinin takdirindedir.
3. Yardımın reddedilmesi halinde, reddetme nedeni, Talepte bulunan Akit Tarafa gecikmeden yazılı olarak bildirilir.
Madde 15
Masraflar
1. Gümrük İdareleri, hükümet görevlileri dışındaki tanıkların masrafları, uzmanların ücretleri ve çevirmenlerin masrafları haricinde, işbu Anlaşma’nın uygulanması sonucu ortaya çıkan masrafların geri ödenmesine ilişkin tüm taleplerinden vazgeçerler.
2. Talebin yerine getirilmesi için önemli ve olağandışı mahiyette masrafların gerekmesi ya da gerekecek olması halinde, Akit Taraflar, talebin yerine getirileceği koşullarla masrafların karşılanma şeklini tespit etmek amacıyla istişarede bulunurlar.
3. Bu Anlaşma’nın 7. Maddesi’nin uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkan masraflar, Gümrük İdareleri arasında yapılacak ilave müzakerelere tabidir.
Madde 16
Yürürlüğe Giriş ve Fesih
1. İşbu Anlaşma, Akit Tarafların, Anlaşma’nın yürürlüğe girmesi için gerekli ulusal formalitelerin tamamlandığını birbirlerine diplomatik yollarla bildirdikleri günü takip eden otuzuncu günde yürürlüğe girecektir.
2. İşbu Anlaşma, belirsiz bir süre için yürürlükte kalacaktır. Anlaşma, Akit Taraflardan birinin, Anlaşmayı feshetme isteğini diğer Akit Tarafa diplomatik kanallarla yazılı olarak bildirdiği tarihten üç ay sonra fesih olur. Fesih sırasında devam etmekte olan işlemler ise, işbu
Anlaşmanın hükümleri gereği tamamlanır.
3. İşbu Anlaşma, karşılıklı rıza ile revize edilebilir.
TANIK SIFATIYLA, usulü gereği yetkili kılınmış olan, aşağıda imzası bulunanlar, işbu Anlaşmayı imzalamışlardır.
Bu Anlaşma Seul’de 15 Haziran 2010 tarihinde, tüm metinler eşit derecede geçerli olmak üzere Türkçe, Korece ve İngilizce dillerinde ikişer nüsha halinde imzalanmıştır. Yorum farklılığı olması halinde, İngilizce metin esas alınır.
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ KORE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA HÜKÜMETİ ADINA
 
Hayati YAZICI YU Myung-Hwan
Devlet Bakanı Dışişleri ve Ticaret Bakanı
 
 Yabancı metin için tıklayınız.

Kaynak:Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
 
 

 

 

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr