Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gümrük / GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK02.04.2012

31 Mart 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete Sayı : 28250
YÖNETMELİK
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 53 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
“(6) İstisnai kıymetle beyana ilişkin tamamlayıcı beyanların süresi içerisinde verilmemesi nedeniyle zamanında ödenmeyen gümrük vergileri için eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin beyannamenin tescil tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında gecikme faizi tahsil edilir ve Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.”
 
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapan araç içerisinde özet beyan verilmeksizin eşya getirildiğinin, eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren ya da taşıma sorumluluğunu üstlenen kişi tarafından, 67 nci maddede belirtilen sürelerden sonra, eşyanın boşaltılmasına izin verilmesinden önce bildirilmesi durumunda, bu kişilerce bu kapsamdaki eşya için özet beyan verilir.”
 
MADDE 3 – Anılan Yönetmeliğin 67 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“c) Karadeniz ya da Akdeniz üzerindeki yabancı ülke limanları ve Avrupa Topluluğu gümrük bölgesinde yer alan limanlar (Fransa’nın denizaşırı illeri, Azorlar, Madeira ve Kanarya Adaları hariç) ile Türkiye Gümrük Bölgesindeki limanlar arasında taşınan eşya için ilk varış limanına gelmeden en az iki saat önce,”
 
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “geçici depolama yeri işletmelerinin yetkili memurları” ibaresi “geçici depolama yeri işletmelerinin yetkili personeli” şeklinde, “geçici depolama yeri işletme memuru” ibaresi “geçici depolama yeri işletme personeli” şeklinde ve “işletme memuruna” ibaresi “işletme personeline” şeklinde değiştirilmiştir.
 
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulabilmesi için” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “işletme memuru” ibaresi “işletme personeli” şeklinde değiştirilmiştir.
 
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “işletme memuru” ibaresi “işletme personeli” şeklinde ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“(3) Rezerveli eşya bu husustaki tutanağın düzenlenmesinden sonra işletme personeli ve gümrük memurları tarafından geçici depolama yerinde ayrılmış kapalı ve muhafazalı rezerve yerine konulur. Bu yerler işletme personeli ve gümrük memurları tarafından çift kilit altında bulundurulur.”
 
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “geçici depolama yeri memurunun” ibaresi “geçici depolama yeri personelinin” şeklinde değiştirilmiştir.
 
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 95 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “işletme memuru” ibaresi “işletme personeli” şeklinde değiştirilmiştir.
 
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 171 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
 
“Geçici ithalatta ve dâhilde işlemede sözlü beyana tabi eşya”
 
 
“(4) Dâhilde işleme izni kapsamında, ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dâhil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela ve lastik gibi yardımcı maddeler gümrük idarelerine sözlü olarak beyan edilebilir.
 
(5) Dâhilde işleme izni kapsamında sözlü olarak beyan edilebilecek eşyaya ilişkin kıymet
ve/veya miktar Bakanlıkça belirlenir.
 
(6) Dâhilde işleme izni kapsamında sözlü beyan, sözlü olarak beyan edilebilecek eşyanın sadece Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde kullanılabilir.”
 
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 172 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
 
"(ç) Dâhilde işlemede 1, 5, 6, 8, 22, 29, 31, 33, 36, 37, 41, 42, 52 ve 54 no.lu kutularının doldurulması zorunlu; 2, 14, 16, 30, 34, 40 ve 44 no.lu kutularının doldurulması ihtiyaridir."
 
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 380 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
“(4) Geçici ithal edilen eşyanın yurt dışı edilmesi ya da gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması için dış ticaret mevzuatı ya da sair mevzuat gereğince ibraz edilmesi gereken uygunluk belgesi, kontrol belgesi, ithal lisansı, izin yazısı, gözetim belgesi, tahlil raporu gibi belgelerin alınması veya buna ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi ya da kiralama kapsamı hava taşıtlarının iadesi için gereken teknik bakım süreci sırasında geçen süreler, işlem tarihinin başladığı tarihte durdurularak rejimde kalış süresinin hesaplanmasında göz önünde bulundurulmaz ve işlemin sonuçlandığı tarihten itibaren kalan süre verilir.”
 
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 386 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
“(6) Tam muafiyet suretiyle geçici ithalat izni verilen ticari kullanıma mahsus taşıtların serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması durumunda eşyanın gümrük kıymeti, Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde tespit edilecek değerdir. Söz konusu standartlara göre tespit edilecek kıymet, taşıt araçlarının emsal kıymetinden düşük olamaz.”
 
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 512 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“(1) Geçici depolama yeri açmak üzere başvuran gerçek kişilerin ve tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri, şirketi temsile yetkili kişiler ile şirket sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip gerçek kişilerin, affa uğramış olsalar dahi hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, kamu güvenine karşı suçlar, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, zimmet, irtikap, zimmet veya irtikâp suçunun işlenmesine kasten göz yumma, rüşvet, iftira, suç uydurma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, muhafaza görevini kötüye kullanma suçları ile 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, mülga 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, mülga 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun, 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde (1/1/1999 tarihinden önceki dönem için aynı Kanunun 344 üncü maddesinin l-6 numaralı bentlerinde) belirtilen vergi kaçakçılığına ilişkin fiillerden mahkum olmamış/ceza almamış olmaları şarttır.”
 
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 513 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “78” ibaresi “512” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
 
“(6) Gümrük idaresi ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sorumluluğunda geçici depolama yerinin olması, mevcut geçici depolama yerlerinin ihtiyacı karşılaması ve ekonomik yönden ihtiyaç bulunmaması halinde yeni geçici depolama yeri açılışına izin verilmez.
 
(7) İkinci fıkranın (b) bendinde belirtilen yerler dışında geçici depolama yeri olarak açılıp işletilmek istenilen yerlerin, en az 3.000 m2’si kapalı olmak üzere 10.000 m2’den küçük olmaması ve mutat yolların izlenmesi kaydıyla gümrük müdürlüğüne en fazla 10 km mesafede olması gerekir.”
 
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 514 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“(1) Geçici depolama yerlerinde bulunan eşyanın geçerli veya zorlayıcı nedenler dışında ziyanından, hasara uğramasından veya değiştirilmesinden doğan mali sorumluluk işleticilere aittir. Bu sorumluluk söz konusu eşyaya ait gümrük vergileri ile Kanunun 235 ve 236 ncı maddelerindeki cezalarının gümrük idaresine ödenmesini de kapsar. Sorumlular hakkında duruma göre ayrıca 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılır.”
 
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 516 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“İşleticilerinin talebi üzerine geçici depolama yerinin kapatılması
 
MADDE 516 – (1) Açtıkları geçici depolama yerini kısmen veya tamamen kapatmak isteyenler, bu taleplerini yazılı olarak ilgili gümrük idaresine bildirir.
 
(2) İşleticilerinin isteği üzerine geçici depolama yerlerinin kapatılmasına ilişkin talepler, geçici depolama yerinin faaliyet gösterdiği yıllara ilişkin harç makbuzlarının tamam olduğunun, boş olduğunun ve defter kayıtlarına uygunluğunun tespit edilmesi üzerine ilgili gümrük müdürlüğünce sonuçlandırılır ve sonucundan bölge müdürlüğüne ve Bakanlığa bilgi verilir.
 
(3) Kapatılacak geçici depolama yerlerine yeniden eşya konmasına izin verilmez ve varsa buradaki eşya, her türlü masrafı geçici depolama yeri işleticilerine ait olmak üzere gümrük idaresince gösterilen diğer geçici depolama yerlerine nakil veya yabancı memleketlere ihraç olunur ya da Kanunun 74 üncü maddesi çerçevesinde serbest dolaşıma sokulur. Bu işlemler tamamlanıncaya kadar geçici depolama yeri işleticilerinin taahhüt ve sorumluluğu devam eder.”
 
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 517 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 517 – (1) Taahhütlerini ve Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen geçici depolama yeri işleticilerine tebligat yapılarak bir yılı geçmeyecek şekilde belirlenen süre içerisinde bu yükümlülüklerini yerine getirmeleri, aksi halde verilen süre sonunda geçici depolama yeri açma ve işletme izninin geri alınacağı bildirilir. İstenen hususlar yerine getirilmediği takdirde, durum ilgili bölge müdürlüğü aracılığıyla Bakanlığa iletilir. Bakanlıkça işletme izni geri alınır.
 
(2) Gümrük ve Ticaret Müfettişi ve Müfettiş yardımcıları ile gümrük idare amirleri veya yetkili kılınacak görevliler tarafından yapılacak denetleme neticesinde kaçakçılık gibi bir suistimal ve/veya yolsuzluk saptanması halinde, geçici depolama yeri geçici olarak derhal kapatılır ve durum Bakanlığa iletilir. Yapılacak inceleme sonucunda geçici depolama yeri açma ve işletme izni Bakanlıkça geri alınabilir.
 
(3) İznin geri alındığı hallerde de geçici depolama yerlerindeki eşya hakkında 516 ncı maddenin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.
 
(4) 516 ncı madde hükümleri çerçevesinde sahiplerinin isteği ile kapatılma hali hariç, geçici depolama yeri açma ve işletme izni geri alınan;
 
a) Gerçek kişilere,
b) Tüzel kişilere,
c) Tüzel kişiliğin yönetim kurulu üyelerine, şirketi temsile yetkili kişilere ve şirket sermayesinin %10 veya daha fazlasına sahip gerçek kişilere,
ç) (c) bendinde belirtilen gerçek kişilerin yer aldığı diğer tüzel kişilere,
iznin geri alındığı tarihten itibaren 5 yıl süre ile yeniden geçici depolama açma izni verilmez.”
 
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 518 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
“(3) Akaryakıt antrepolarına ilişkin yatırım izni talepleri Bakanlıkça (Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.”
 
“(4) Aynı tesis içinde bulunan tanklarda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından depolama lisansı düzenlenen eşya ile depolama lisansı düzenlenmeyen transit rejimi kapsamında eşya depolanmasına yönelik akaryakıt antreposu açma ve işletme yatırım izin talepleri değerlendirmeye alınmaz. İkinci fıkrada belirtilen dilekçede, yatırım talebinin, depolama lisansına tabi eşya veya depolama lisansı düzenlenmeyen transit rejimi kapsamında eşya depolanmasından hangisine yönelik olduğu belirtilir.”
 
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 519 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“(c) Antrepo açma izni almak üzere başvuracak gerçek kişilerin ve tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri, şirketi temsile yetkili kişiler ile şirket sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip gerçek kişilerin, affa uğramış olsalar dahi hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, kamu güvenine karşı işlenen suçlar, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, zimmet, irtikap, zimmet veya irtikâp suçunun işlenmesine kasten göz yumma, rüşvet, iftira, suç uydurma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, muhafaza görevini kötüye kullanma suçları ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, mülga 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, mülga 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde (1/1/1999 tarihinden önceki dönem için aynı Kanunun 344 üncü maddesinin l-6 numaralı bentlerinde) belirtilen vergi kaçakçılığına ilişkin fiillerden mahkum olmamış/ceza almamış olmaları şarttır.”
 
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 520 nci maddesinin birinci fıkrasına (ğ) ve (h) bentleri eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlıkça” olarak ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“(ğ) İlgili Ticaret Sicili Gazetesi (tadiller dâhil) aslı veya örneği,
(h) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen görgü raporu.”
“(2) C, D ve E tipi özel antrepo açmak isteyen ve birinci fıkrada belirtilen şartları haiz gerçek ve tüzel kişilerin, birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (ğ) ve (h) bentlerinde sayılan belgelerle birlikte ilgili gümrük idaresine müracaat etmeleri gerekir. C, D ve E tipi özel antrepo olarak açılmak istenilen yerin, işyerinin sınırları içerisinde bulunması halinde, İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı veya buna karşılık gelen belge yeterli olup bu belgelerde antrepo veya depo ibaresinin aranması zorunlu değildir.”
 
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 524 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“(4) Bu madde uyarınca, antrepolarda yapılacak değişikliklerle ilgili olarak yetkilendirilmiş gümrük müşavirince tespit raporu düzenlenir. Akaryakıt antrepolarına ilişkin olanlar Bakanlığa (Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü) gönderilir.”
 
MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 534 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “üç yıl” ibaresi “bir yıl” şeklinde ve (k) bendinin (13) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“13) Aynı borudaki eşyanın niteliğini tayin edebilmek için;
aa) Borunun uzunluğunun yüz metreden daha uzun olması halinde takriben yüz metre,
bb) Fiziki koşullar nedeniyle aynı borunun uzunluğunun yüz metreden kısa olması halinde borunun başlangıcı ile tanka bağlantı yeri arasında maksimum,
mesafede iki adet numune alma yeri bulunması,”
 
MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 535 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Antrepo ve geçici depolama yeri açma ve işletme izin belgeleri ve harçların tahsili”
 
MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 541 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“(1) Akaryakıt antrepoları, 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde petrol ve akaryakıt olarak tanımlanan eşyanın dökme veya kaplı olarak konulmasına özgü genel veya özel antrepolardır. Akaryakıt konulan antrepoların mal tahmil ve tahliyesinde kullanılan boru hatları da antreponun mütemmim cüzü sayılır. Antrepo izninde antrepo tipi de gösterilir.”
 
MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 557 nci maddesinin birinci fıkrası ile 558 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “gümrük müfettiş ve yardımcıları ile Gümrükler Genel Müdürlüğü kontrolörleri ve stajyer kontrolörleri” ibareleri, “gümrük ve ticaret müfettişi ve müfettiş yardımcıları” olarak değiştirilmiştir.
 
MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-10 T.C. Gümrük Özet Beyan Formu’nun “Özet Beyan Formu Kutularına İlişkin Açıklama Notları” bölümünde yer alan 27 nci satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“(27) Nakliye Ücretinin ödeme şekli: Bilinmesi halinde nakliye ücretinin ödeme şekli, aşağıdaki kodlar kullanılarak girilir.
A- Nakit ödeme
B- Kredi kartıyla ödeme
C- Çekle ödeme
D- Diğerleri (Nakit hesabına doğrudan ödeme gibi)
H- Elektronik kredi transferi
Y- Taşıyıcı ile olan cari hesap
Z- Ön ödemeli değil”
 
MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-14 Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı’nın “(Ek 9)” bölümünün sonuna aşağıdaki kısım eklenmiş ve “(Ek 14) Rejim Kodu” bölümünde yer alan “7300” numaralı kodun bulunduğu satır yürürlükten kaldırılmıştır.
 
“SINIR TİCARET MERKEZLERİNE İLİŞKİN KODLAR
 
Sınır Ticaret Merkezlerine ilişkin kodlar Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.”
 
MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-82 Kanunun 241 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Uyarınca Usulsüzlük Cezasını Gerektiren Fiiller tablosuna aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

 

43

Varış bildiriminin, taşıma aracının eşyanın boşaltılacağı gümrük idaresine ulaşmasından sonraki altı saatten daha sonra verilmesi.

44

Çıkış bildiriminin, taşıtın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesinden sonra verilmesi.

45

Özet beyanın Ek-10’a uygun olarak doldurulmaması.

46

Varış bildiriminin, öncesinde verilmiş olan özet beyanların tespiti için gereken bilgileri içermemesi.

47

Çıkış bildiriminin, öncesinde verilmiş olan gümrük beyannamesi, beyanname yerine geçen belge veya özet beyanın tespiti için gereken bilgileri içermemesi.


MADDE 30 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 31 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

7/10/2009

27369 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

31/3/2010

27538

2.

2/7/2010

27629

3.

2/12/2010

27773

4.

31/12/2010

27802

5.

26/3/2011

27886

6.

30/4/2011

27920

7.

23/5/2011

27942

8.

16/7/2011

27996

9.

2/11/2011

28103

10.

28/12/2011

28156

   
7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği için tıklayınız.

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr