Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Eğitim ve Etkinlikler / TÜRK LOYDU IMDG CODE EĞİTİMİ VERECEK

TÜRK LOYDU IMDG CODE EĞİTİMİ VERECEK

TÜRK LOYDU IMDG CODE EĞİTİMİ VERECEK26.08.2011

4 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe giren yukarıda adı geçen Yönetmeliğin yayınlanması sonrasında, Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı bilgisi içinde Yönetmelik hükümlerine uygun olarak IMDG Kod Kapsamında Eğiticilerin Eğitimi Seminerini, Türk Loydu 11–15 Mayıs 2011 tarihlerinde düzenlemişti. Daha sonraki süreçte, “Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği” kapsamında İdare adına eğitim seminerleri vermek üzere, TC Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü nezdinde Temmuz 2011 başında başvuruda bulunuldu. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 21.07.2011 tarihli yazısıyla Türk Loydu’nun “Yetkilendirilmiş Kuruluş” olma şartlarını sağladığı bilgilendirmesi yapılmış olup, İdare adına IMDG Kod kapsamında eğitim seminerleri vermek üzere “Yetkilendirilmiş Kuruluş” olma süreci Yönetmelik gereğince önümüzdeki günlerde yetki devri sözleşmesinin karşılıklı olarak imzalanmasıyla tamamlanmış olacaktır.

IMDG Kod kapsamında eğitim seminerleri vermek üzere gerekli çalışmalar yürütülmekte olup, gerekli çalışmaların tamamlanmasıyla; Türk Loydu, Eylül 2011 itibariyle İdare adına IMDG Kod Kapsamında Eğitim Seminerlerini sunmaya başlayacaktır.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Deniz Emniyet Komitesinin (MSC) 7–16 Mayıs 2008 tarihinde Londra’da yapılan 84’üncü toplantısında IMDG Kod için kabul edilen 34–08 sayılı değişiklikle, IMDG Kod’da bulunan bazı hükümlerin uygulanması 01.01.2010 tarihi itibari ile zorunlu kılınmıştır. Zorunlu kılınan en önemli hususlardan biri de; IMDG Kod kapsamındaki tehlikeli maddeleri elleçleyen kıyı tesisi personeli ile bu yüklerin ulaştırma zincirinde görev alan ilgili diğer kurum/kuruluşların personeli başta olmak üzere kıyı personeli için IMDG Kod Bölüm 1.3’de bulunan eğitim şartıdır. Ülkemizde de bu zorunluluk mevcut olup, Ulaştırma Bakanlığı ve TC Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı tarafından 4 Şubat 2011 tarih, 27836 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLARARASI KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ” kapsamında düzenlemeye tabi tutulmuştur. IMDG Kod kapsamında zorunlu hale getirilen eğitim hükmünün ülkemizde uygulanması amacına uygun olarak yukarıda anılan Yönetmeliğin 5. Maddesi’nde (Eğitim Seminerleri) IMDG Kod kapsamında verilmesi gereken eğitim seminerleri üç ana başlık altında toplanmıştır.
 
IMDG Kod Kapsamında Eğitim Seminerler ve İçereceği Konular

1) Genel farkındalık eğitim semineri: Bu eğitim semineri; deniz yoluyla taşınan tehlikeli maddeler ile ilgili olarak; sınıflandırma, ambalajlama, işaretleme, etiketleme, plakalandırma, taşıma ünitesine ve gemiye yükleme, taşıma ünitesinden veya gemiden boşaltma, yük teklifi isteme, yük teklifini hazırlama ve kabul etme, yükü elleçleme, istifleme ve tahliye planlarını hazırlama, taşıma, depolama, ilgili sevk belgelerini hazırlama, kontrol ve denetim yapma konularında, yasal gereklilikleri ve tehlikeli yüklerin genel zararlarını tanımayı sağlamak amacıyla planlanır ve tehlikeli maddelerin sınıflarının belirlenmesi, etiketleme, markalama, plakalama, paketleme, istif ve ayırma hükümleri ile tehlikeli madde taşıma belgelerinin açıklanması ve mevcut acil müdahale belgelerinin tanımlanmasını içerir.
2) Göreve yönelik eğitim semineri: Kişilerin icra ettiği göreve ve tehlikeli yüklerin emniyetli elleçlenmesine ilişkin detaylandırılmış eğitimi içerir.
3) Yenileme eğitim semineri: IMDG Kod’da yapılan değişiklikler ile genel bilgilendirmeyi içerir.
 
Eğitim Seminerlerinin Zorunluluğu ve Yerine Getirilmesi

IMDG Kod kapsamındaki yükler ile ilgili faaliyetlerde bulunan kişilerin genel farkındalık eğitim semineri ile göreve yönelik eğitim seminerlerine katılımları zorunludur. Ayrıca bu kişiler iki yılda bir kez yenileme eğitim seminerine katılmak zorundadır. (Bkz. yukarıda adı geçen Yönetmelik Madde 5)

Anılan Yönetmeliğin 1 inci maddesine göre IMDG Kod kapsamında belirtilen faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlar, bu Yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren en geç bir yıl içerisinde (4 Şubat 2012 ye dek) çalıştırdıkları personelin gerekli eğitim seminerlerine katılımını sağlamak zorundadır. (Bkz. yukarıda adı geçen Yönetmeliğin Geçici Maddesi 1)
 IMDG Kod Kapsamında verilecek eğitim seminerleri, İdare (ülkemizde TC Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı) tarafından yukarıda anılan Yönetmelik çerçevesinde yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından verilebilir. Sadece yetkilendirilmiş kuruluşların İdare’den onaylı IMDG Kod kapsamında eğitim programlarına bağlı olarak verecekleri eğitimlerde başarılı olan katılımcılar sertifikalandırılacaktır.
 
IMDG Kod Kapsamında Düzenlenecek Eğitim Seminerlerine Katılması Gerekenler

IMDG Kod kapsamında eğitim alması gereken kıyı ve liman tesisleri personeli, IMDG Kod 1-3 de yaptıkları işlere/görevlere göre aşağıdaki gibi sıralanmış durumdadır.
 •Tehlikeli yükleri sınıflandıran ve Uygun Taşıma Adlarının belirlenmesinde görev alanlar,
•Tehlikeli yükleri paketleyenler,
•Tehlikeli yükleri etiketleyen ve işaretleyenler,
•Tehlikeli yükleri konteyner ve benzeri taşıma ünitelerine yükleyen boşaltanlar,
•Tehlikeli yükler için taşıma dokümanlarını hazırlayanlar,
•Tehlikeli yükleri taşınmak üzere taşıyıcıya teslim edenler,
•Tehlikeli yükleri taşınmak üzere teslim alanlar,
•Tehlikeli yüklerin taşınması sırasında elleçleyenler,
•Tehlikeli yüklerin yükleme, tahliye ve istif planlarını yapanlar,
•Tehlikeli yükleri gemilere yükleyen ve tahliye edenler,
•Tehlikeli yükleri taşıyanlar,
•Tehlikeli yüklerin mevzuata göre taşınıp taşınmadığını kontrol eden ve uygulattıranlar
•Uygun idari birimlerce tehlikeli yüklerin taşınmasında herhangi bir şekilde görevlendirilmiş tüm birimler.
 IMDG Kod Kapsamında Genel Farkındalık Eğitim Semineri, 1 gün süreli, Göreve Yönelik Eğitim Semineri 3 gün süreli, Yenileme Eğitim Semineri 1 gün süreli olarak kurgulanmıştır. Görevlere yönelik eğitimlerde, her bir göreve özgü olarak IMDG Kod’un ilgili bölümleri temel alınarak eğitim içerikleri belirlenmektedir.
 
Kaynak: Deniz Haber