Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gümrük / GENELGE (2011/29-BEDELSİZ İTHALATTA GÜMRÜK KIYMETİ)

GENELGE (2011/29-BEDELSİZ İTHALATTA GÜMRÜK KIYMETİ)

GENELGE (2011/29-BEDELSİZ İTHALATTA GÜMRÜK KIYMETİ)05.05.2011

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

GENELGE (2011/29)

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.06.00-10.06.01 3/5/2011
Konu : Bedelsiz İthalatta Gümrük Kıymeti

İlgi: 11/8/2008 tarihli ve 2008/23 sayılı Genelge

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 167 nci maddesine istinaden, bedeli için döviz transferi yapılmadan, yurda getirilmesi zorunlu olmayan dış kazanç ve tasarruflarla satın alınarak yurda ithal edilmek istenilen eşyanın ve kara taşıtlarının kıymeti aşağıdaki şekilde tespit edilecektir.

1 - Taşıtarın gümrük kıymetinin tespiti

a)İthalat konusu taşıtların kıymeti için öncelikle Müstesarlıkça ilgili gümrük idarelerine bildirilmiş kıymetler esas alınacaktır.
b)İthal edilmek istenilen taşıtların kıymetinin Müstesarlıkça ilgili gümrük idarelerine bildirilmemiş olması halinde, söz konusu taşıtların kıymeti Türkiye'deki distribütöründen sorulacaktır. Ancak, taşıtın ilk satışına ilişkin yükümlü adına düzenlenmiş konsolosluk onaylı fatura ve ilgili gümrük idaresi tarafından ibraz edilmesi istenilen diğer belgeler gibi mevcut verilere göre fatura kıymetinin uygun olduğunun tespiti halinde distribütöründen sorulmasına gerek bulunmamaktadır.
c)Model yılındaki kıymeti tespit edilemeyen standart dışı aksesuarlar için öncelikle yeni modellerine ait kıymetler esas alınacaktır. Bu şekilde tespit edilemeyen aksesuar kıymeti için 2 nci maddenin (b) bendi uyarınca işlem yapılacaktır.
d)Yurtdışı edilmek veya gümrüğe terk edilmek şartıyla, sadece isteğe tabi ve sökülebilir standart dışı aksesuarların sökülmesi için yazılı başvuru halinde; taleplerin, ithalatı yapacak gümrük idaresince kabulü suretiyle sökülen aksesuar kıymeti, taşıtın FOB kıymetinden düşülecektir.

2- Taşıtlar dışında kalan diğer eşyanın gümrük kıymetinin tespiti

a) İthalat konusu diğer eşyanın; faturasında düzenleme yerinin, fatura tarih ve sayısının, satıcının ad ve adresinin, alıcının ad ve adresinin, satış bedelinin, eşyanın cins ve nev'i ile satış birimine göre miktarının, eşyanın birim fiyatının yer alması gerekmekte olup bu bilgileri taşıyan faturanın, gümrük beyannamesinin tescil tarihinden geriye dogru 6 ay içerisinde düzenlenmiş olması şarttır.

Bu durumda da öncelikle fatura fiyatının esas alınması gerekmekle birlikte gümrük idaresince bu fiyatın düşük bulunması halinde fatura fiyatı dikkate alınmayacaktır.

b)İthal edilmek istenilen eşyaya iliskin fatura ibraz edilmemesi, ibraz edilmekle birlikte faturanın yukarıdaki bentte belirtilen şartların tamamını taşımaması veya faturada yazılı fiyatın gerçeği yansıtıp yansıtmadıgı hususunda ilgili gümrük idaresince tereddüte düşülmesi halinde, ilgili gümrük müdürünün veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında gümrük muayene memurunun bulunduğu en az üç kişilik bir komisyon tarafından, eşyanın piyasa fiyatı ve daha önce ithali yapılan aynı veya benzer eşya için tespit edilen fiyatlar da dikkate alınmak suretiyle eşya kıymeti tespit edilecektir. Bu şekilde tespit edilecek kıymetten amortisman düşülmeyecektir.

3- Yukarıda yer alan maddelere göre model yılındaki kıymeti tespit edilemeyip de eşyanın daha yüksek modeline ait kıymetin tespit edilmesi halinde, bu kıymetten azalan bakiyeler usulüne göre, içinde bulundugu model yılı hariç, her yıl için %3 indirim yapılmak suretiyle bulunan fiyat eşyanın model yılındaki fiyatı olarak kabul edilecektir.

4- Eski model eşya ve taşıtların yukarıda belirtilen esaslara göre tespit edilen model yılındaki fiyatından gümrük vergilerine esas alınacak fiyatını tespit etmek amacı ile ilk yıl için %20, takip eden yıllar için de azalan bakiyeler usulüne göre %15 oranında 9 yaş dahil olmak üzere 9 yaşa kadar kıymetinin %20'si gümrük vergilerine esas kıymet olarak alınacaktır. İçinde bulunulan model yılı için amortisman indirimi yapılmayacaktır.

İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr