Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Karayolu / GENELGE (2011/26 - ATA KARNESİ)

GENELGE (2011/26 - ATA KARNESİ)

GENELGE (2011/26 - ATA KARNESİ)28.04.2011

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.06.00-10.06.01 27/4/2011
Konu : ATA Karnesi

GENELGE
(2011/26)

21/03/2005 tarih ve 25762 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği'nde (Geçici İthalat) Türkiye'ye ATA Karneleri ile geçici olarak ithal edilebilecek eşyaya ilişkin bilgilere yer verilmiş ve ATA Karnelerine gümrük idarelerince yapılacak işlemler belirlenmiştir. Mezkur Tebliğin 4 üncü maddesi ATA Karnesi kapsamında rejimin işleyişini düzenlemekle birlikte, Müsteşarlığımıza intikal eden olaylardan ATA Karnesi ile geçici ithalatı yapılan eşyanın, kısım kısım ATAKarnesi ile yeniden ihracatının yapılmasında tereddüt hâsıl olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu tereddüdün giderilmesi bakımından aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

Öncelikle, ATA Karnesini veren kuruluş ve Karne hamili ile tarafından doldurulması gereken kısımların usulüne uygun doldurulduğunun, gerekli imza ve mühürlerin tatbik edildiğinin, eşya listesine ilave yapılmasının önlenmesi bakımından kapağın arka sayfasındaki genel listenin Karne'yi veren kuruluş tarafından kapatılarak mühürlenmiş, hareket gümrük idaresi tarafından da ayniyet tespitinin yapılarak tasdik edilmiş olduğunun kontrol edilmesi önem arz etmektedir.

ATA Karnesi'nin, Karne'yi veren kuruluş tarafından onaylanan eşya dışında kullanılması söz konusu olmadığından, "kapak" sayfasının arkasındaki "genel liste"ye eşya ilavesi ve burada belirtilen eşyanın değiştirilmesi mümkün değildir. Karne'nin dört defa geçici ithalatta, dört defa da geçici ithali yapılan eşyanın yeniden ihracatında kullanılması mümkündür. Bu çerçevede kısım kısım geçici ithal edilen eşyanın takibi, işlemlerin aynı gümrük idaresinden yapılması ile mümkün olabileceğinden, bu kapsamdaki geçici ithalatların aynı gümrük idaresinden yapılması zorunludur. Dört defa yapılabilecek geçici ithalat işleminde her defasında "ithalat" sayfası ve "ithalat" dip koçanı, dört defa yapılabilecek yeniden ihracat işleminde ise, her defasında "yeniden ihracat" sayfası ve "yeniden ihracat" dip koçanı kullanılmalıdır.

Geçici ithali yapılacak eşya için Karne hamili tarafından "ithalat"sayfasının "F" kutusunda, gümrük idaresince de "ithalat" dip koçanının 1 nolu satırında, kapak sayfasının arkasındaki genel listede yer alan eşyanın sıra numarası ile birlikte tek tek belirtilip belirtilmediğinin kontrol edilmesi, kalan boşluğun kapatılması, ayniyet tespitinin yapılması, ayrıca, ithalat sayfasının Karne'den kopartılarak saklanması, Söz konusu eşyanın yeniden ihracatında ise, Karne hamili tarafından "yeniden ihracat" sayfasının "F" kutusunda, gümrük idaresince de "yeniden ihracat" dip koçanının 1 nolu satırında, kapak sayfasının arkasındaki genel listede belirtilen sıra numarası ile birlikte tek tek belirtilip belirtilmediğinin kontrol edilmesi, kalan boşluğun kapatılması, ayniyet tespitinin yapılması, ayrıca, yeniden ihracat sayfasının Karne'den kopartılarak geçici ithalatının yapıldığı gümrük idaresine gönderilmesi,

Gerekmektedir.

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr