Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Havayolu / SİVİL HAVA ULAŞIMINA AÇIK HAVAALANLARINDA YER ALAN GAYRİSIHHİ İŞYERLERİ İÇİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

SİVİL HAVA ULAŞIMINA AÇIK HAVAALANLARINDA YER ALAN GAYRİSIHHİ İŞYERLERİ İÇİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

SİVİL HAVA ULAŞIMINA AÇIK HAVAALANLARINDA YER ALAN GAYRİSIHHİ İŞYERLERİ İÇİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK31.01.2011

28 Ocak 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27829

YÖNETMELİK
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:
SİVİL HAVA ULAŞIMINA AÇIK HAVAALANLARINDA YER ALAN GAYRİSIHHİ İŞYERLERİ İÇİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN  YÖNETMELİK (SHY-33A)’TE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 5/4/2008 tarihli ve 26838 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33A)’in 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş, mevcut beşinci fıkrası yedinci fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.
             “(5)  29/4/2009 tarihli ve 27214  sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik  kapsamına giren işletmeler için Çevre ve Orman Bakanlığından “Çevre izni” veya “Çevre izin ve lisansı” belgelerinin adı geçen  Yönetmelikte belirtilen süreler içinde alınması zorunludur.”
             “(6) Akaryakıt kuruluşlarının havaalanlarında yer emniyetinin sağlanması için hidrant sisteminin bulunduğu havaalanlarında uçaklara yakıt verilmesi işlemlerini hidrant sistemlerinden yapmaları gerekmektedir.”
             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
             “(2) Gayrisıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı başvurusunda bulunan hava aracına ve/veya  komponentine  bakım yapacak kuruluşların  17/7/2007 tarihli ve 26585  sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Onaylı Bakım Kuruluşları Yönetmeliği (SHY145-01)’ne göre SHGM’den ön izin veya yetki alması zorunludur.”
             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 ekteki şekilde değiştirilmiştir.
             MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.
 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
5/4/2008 26838
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
3/6/2009 27247
 
EK-2
 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 
SİVİL HAVA ULAŞIMINA AÇIK HAVAALANLARINDA
GAYRİSIHHİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU FORMU
 
1- İşyerinin adı veya unvanı   :………………………………………………………………
2- İşyerinin sahibi   :……………………………………………….………………
3- Ruhsata esas faaliyet konusu :……………………………………………….
4- İşyerinin adresi   :……………………………………………….………………
                                               ……………………………………………….………………
                               Tel. no: ……….…………                     Faks no: ……….…………
                               e-posta:……………….………………
5- Mülkiyet durumu                               Kira (Kira sözleşmesi) □         Malik     (Tapu sureti) □
6-Hizmet ve/veya kira sözleşmesi örneği              
7- İşyerinin kullanım alanı:……………….… m2
8- Kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ve vergi kimlik numarası: ………………………….
9- T.C. kimlik numarası:…………………………….         
10- Çalışacak personel sayısı : ……………………………
11- Esnaf  ve sanatkarlar sicil tasdiknamesi  ve oda kayıt (Şahıs ise)                         Var□                    Yok □
12- Ticaret sicil tasdiknamesi ve oda kayıt belgesi (Şirket ise)                                   Var□                    Yok □
13- Ticaret sicil gazetesi, tebligat adresi ve imza sirküleri,                                          Var□                    Yok □
14- İşletme Belgesi  (Çalışma ve Sosyal Güv. Bakanlığından)                                   Var□                    Yok □
15- ÇED Yönetmeliği kapsamında olan tesisler için ÇED raporu
       veya Çevresel Etkileri Önemsizdir Kararı                                                            Var□                    Yok □
16-İtfaiye raporu gerektiren işyeri ise itfaiye raporu                                                   Var□                    Yok □
17- 3 üncü Şahıslar Mali Mesuliyet Sigortası                                                             Var□                    Yok □
18- Geçici Faaliyet Belgesi                                                                                         Var□                    Yok □
19- Çevre İzni veya Çevre  İzin ve Lisansı                                                                 Var□                    Yok □
  
Açmak istediğim işyeriyle ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder, işyerime açma ve çalışma ruhsatı verilmesini arz ederim.
Adı ve Soyadı                         İmza                                                Kaşe                                                Tarih
 
Notlar:
1)  5,6,8,10,11,12,13,14,15,16 ve 17  sıra no’lu belgelerin bu beyana tabi işyerleri için forma eklenmesi zorunludur.
2)  18 ve 19 sıra no’lu belgelerin ise ruhsatlandırma işleminin akabinde 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince hazırlanmış olan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği  kapsamında  belirtilen süreler içersinde  alınması zorunludur.
3)  Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri ve Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılır. 
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr