Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gümrük / GENELGE (2011/5) KKDF

GENELGE (2011/5) KKDF

GENELGE (2011/5) KKDF26.01.2011

T.C.
BASBAKANLIK
Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.12.00-10.06.01 21.01.2011
Konu: K.K.D.F

GENELGE
(2011/5)

Bilindigi üzere, 12/05/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İliskin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra No.lu Tebligde, kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme sekillerine göre yapılan ithalatların kaynak kullanımını destekleme fonu (K.K.D.F) kesintisine tabi oldugu hükme baglanmaktadır. Bedelin ithalden önce ödendigi uluslararası ticarette kullanılan ödeme sekillerinden "pesin", "akreditifli" ve "vesaik mukabili" ödeme sekilleri ise K.K.D.F kesintisine tabi olmamaktadır.

K.K.D.F kesintisine tabi olmayan ödeme sekillerine göre gerçeklestirilen ithalatta mal bedelinin, proforma fatura veya kesin satıs faturası tarihine bakılmaksızın serbest dolasıma giris beyannamesinin tescil tarihinden önce (bu tarih dahil) ilgili bankaya yatırılması ve ilgili banka tarafından da bu bedelin ihracatçıya transferinin en geç iki is günü içinde tamamlamıs olması gerekmektedir.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 22 nci maddesi, "Bu Kararla bu Karara ek olarak yayımlanacak kararlarda ve bunlara iliskin tebliglerde belirtilen, hak dogurucu ve hak düsürücü ve uyulmaması aykırılık olusturan sürelerin hesaplanmasında, islemin yapıldıgı gün hesaba katılmaz. Ancak, hesaplanacak sürelerin son günü resmi tatile rastlarsa, süreler resmi tatili izleyen ilk is gününün çalısma saati sonunda biter." hükmünü amir olup, bahsi geçen iki günlük sürenin hesaplanmasında bu hükmün dikkate alınması gerekmektedir.

Bununla birlikte, K.K.D.F kesintisi dogup dogmadıgı hususunun gümrük idarelerince degerlendirilebilmesi için, yükümlünün mal bedelini tescil tarihinden önce veya tescil tarihinde bankaya yatırdıgını transfer bildirim formu/banka yazısı ile gümrük idarelerine tevsik etmesi yeterlidir.
 
Diger taraftan, mal bedelinin banka tarafından gümrük beyannamesinin tescil tarihinden önce veya tescil tarihinde ihracatçıya transfer edilmis olması halinde, iki is günü valör süresi
asılmıs olsa bile K.K.D.F kesintisi yapılmaması gerekmektedir.
 
Yukarıda belirtilen hususlara ilave olarak, serbest bölgelerden yapılan ithalat islemleri ile antrepolarda veya geçici depolama yerlerinde yapılan esya devirlerinde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi ile ilgili olarak asagıda belirtildigi sekilde islem ifa edilecektir.

1. Türkiye'de yerlesik firmaların serbest bölgelerde faaliyette bulunan subelerinden yaptıkları ithalat islemlerinde pesin bir ödemeden söz edilebilmesi ve K.K.D.F kesintisi dogmaması için; gerek merkez firma tarafından subesine yapılacak transferin, gerekse serbest bölgede faaliyette bulunan subenin asıl ihracatçıya yapacagı ödemenin gümrük yükümlülügünün basladıgı tarihten önce (veya bu tarihte) tamamlanmıs olması ve ödeme sekline göre Döviz Satım Belgesi, Türk Parası Transfer Belgesi veya ithalat bedelinin döviz tevdiat hesabından ödendigine dair bankaca verilen bir yazı ile gümrük idarelerine tevsik edilmesi gerekmektedir.
2. Gönderici firmaya herhangi bir ödeme yapılmadan, antrepoda veya geçici depolama yerinde devredilen esya ile ilgili olarak K.K.D.F kesintisi dogmaması için; gerek devreden tarafından gönderici firmaya yapılacak transferin, gerekse esyayı devralanın devredene yapacagı transferin, satıcı veya göndericisi belli alıcısı emre olan esyada ise alıcının satıcıya veya göndericiye yapacagı transferin gümrük yükümlülügünün basladıgı tarihten önce (veya
bu tarihte) tamamlanmıs olması ve bu durumun ilgili gümrük idarelerine ibraz edilecek belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir.

Diger taraftan, serbest bölgede faaliyette bulunan subenin üretim faaliyetinde bulunuyor olmasının veya ithalata konu malların serbest bölgede Türkiye'deki ithalatçının subesi olmayan diger firmalarca muvazaalı olarak el degistirmesinin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi yapılmasını engellemeyecegi izahtan varestedir.
 
2009/110 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıstır.
Bilgi ve geregini rica ederim.
Ziya ALTUNYALDIZ
Müstesar
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr