Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Karayolu / BİR KISIM MOTORLU KARAYOLU TAŞITLARININ PİYASADAN ÇEKİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

BİR KISIM MOTORLU KARAYOLU TAŞITLARININ PİYASADAN ÇEKİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

BİR KISIM MOTORLU KARAYOLU TAŞITLARININ PİYASADAN ÇEKİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ04.11.2010

4 Kasım 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27749
TEBLİĞ

Ulaştırma Bakanlığından:
BİR KISIM MOTORLU KARAYOLU TAŞITLARININ
PİYASADAN ÇEKİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 62)
 MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; karayolu taşımalarının ekonomik, seri, elverişli, güvenli, verimli, kaliteli, çevreye kötü etkisi en az ve kamu yararını gözetecek şekilde düzenlenmesi çerçevesinde, ekonomik ve teknik ömrünü tamamlamış ticari motorlu karayolu taşıtlarının bir kısmının piyasadan çekilerek can ve mal güvenliğinin artırılması ve mevcut atıl kapasitenin azaltılarak sağlıklı bir taşımacılık piyasasının oluşturulabilmesine destek sağlamaktır.
 MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, modeli 1985 ve öncesi yıllar olan;
 a) İzin verilen azami yüklü ağırlığı 3.500 kg’dan fazla olan ve yük/eşya taşımak için imal edilmiş bulunan kamyon, tanker ve çekici cinsi motorlu taşıtları,
 b) Sürücüsü dahil 16 adet ve üzeri oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan otobüs cinsi motorlu taşıtları,
 kapsar.
 MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 9/4/1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 2, 10 ve 35 inci maddeleri ve 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 1, 4, 5 ve 33 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren motorlu taşıt sahipleri;
 a) İlgili mevzuata uygun olarak hurdaya ayırma işlemlerini bu Tebliğin yayımından sonra yapmış/tamamlamış olmaları,
 b) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre hurdaya ayrılmış olan taşıtı "taşıt olma özellikleri korunmuş/mevcut olarak" ve "hurdaya ayrılmıştır" kaşeli trafik tescil belgesinin aslı ile ödeme yapılacak hak sahibine ait banka adı ve IBAN numarasının belirtildiği dilekçe aslını (bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen hak sahipliğini kanıtlayıcı belgelerle) "Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğü"nün "Kırıkkale Hurda Müdürlüğü", "İzmir-Aliağa Hurda Müdürlüğü", "Kocaeli-Seymen Hurda Müdürlüğü"nden herhangi birine teslim etmiş olmaları,
 halinde bu Tebliğde belirtilen ödentiyi Ulaştırma Bakanlığından almaya hak kazanırlar.
 MADDE 5 – (1) Taşıt sahiplerine veya kanuni temsilcilerine yapılacak ödemenin şekli, süresi ve ödemeye ilişkin hususlar aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.
 a) Hurdaya ayırma ve teslime ilişkin belgelerin MKEK tarafından Ulaştırma Bakanlığına iletilmesini müteakip ödeme işlemlerine başlanır ve en geç 1 (bir) ay içinde sonuçlandırılır.
 b) MKEK tarafından tanzim edilen "Araç Durum Raporu", "Kantar Tartı Fişi", "Hurda Malzeme Teslim ve Tesellüm Tutanağı", "İlgilinin dilekçesi" ve "Hurdaya Ayrılmıştır" kaşeli "Trafik Tescil Belgesi"nin aslı, eğer "Trafik Tescil Belgesi" zayii ise Trafik Tescil Bürolarından temin edilebilen zayiidir ibareli, onaylı EK-1 formunun aslı ve yine Trafik Tescil Bürolarından temin edilebilen EK-4 formu ve "Alacaklı listesi" ödeme emrine bağlanır.
 c) Hak sahiplerine yapılacak ödemeler, dilekçelerinde belirttikleri banka adı ve IBAN numarasına yapılır. Dilekçeye banka hesap cüzdanlarının fotokopisinin eklenmesi zorunludur.
 d) Alacaklının kanuni temsilci olması halinde, kanuni temsili tevsik eden (tüzel kişiliklerde temsil ve ilzama yetkili olunduğuna dair imza sirküleri; gerçek kişilerde ise vekaletname veya verasetname veya vesayetname) dilekçeye eklenir.
 MADDE 6 – (1) MKEK Hurda İşletmesi Müdürlükleri bu Tebliğ kapsamında teslim aldığı taşıtları, doksan gün içinde taşıt olma özelliğini kaybettirecek şekilde parçalara ayırmak veya preslemek veya benzeri yöntemlerle kullanılamaz hale getirmek zorundadır. Söz konusu taşıtları hiçbir şekilde "taşıt" olarak satamaz.
 (2) MKEK Hurda İşletmesi Müdürlükleri bu Tebliğ kapsamında teslim alarak taşıt olma özelliğini kaybettirecek şekilde parçalara ayırdığı veya preslediği veya benzeri yöntemlerle kullanılamaz hale getirdiği taşıtlara ait "hurdaları" satma hakkına sahiptir.
 (3) MKEK Hurda İşletmesi Müdürlükleri bu Tebliğ kapsamında teslim aldığı taşıtların, bilgilerinin doğruluğunu tespit ettikten sonra, taşıtın teslim alındığına ilişkin dört nüsha tutanak düzenleyerek, beş iş günü içerisinde tutanağın bir nüshası aracın tescilli olduğu trafik kuruluşuna gönderilmek üzere hurda müdürlüğü içerisindeki trafik tescil birimlerine, bir nüshası taşıt sahibine verilecek, bir nüshası ilgili vergi dairesine bilgi verilmek üzere Ulaştırma Bakanlığına gönderilecek, diğer nüshası ise hurda müdürlükleri tarafından muhafaza edilecektir.
 (4) 4 üncü maddede yer alan iş ve işlemleri yapılmış/tamamlanmış taşıtlarla ilgili MKEK’nin diğer iş, işlem ve yükümlülüklerine ilişkin hususlar 18/8/2010 tarihli Protokole göre yürütülür.
 MADDE 7 –  (1) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinde yer alan iş ve işlemleri tamamlanmış her taşıt sahibi veya vekilinin dilekçesinde beyan ettiği banka hesap numarasına Ulaştırma Bakanlığınca;
 a) 1973 model ve öncesi taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 0,70 ] TL,
 b) 1974, 1975 ve 1976 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 0,90 ] TL,
 c) 1977, 1978 ve 1979 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 1 ] TL,
 ç) 1980 ve 1981 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 1,10 ] TL,
 d) 1982 ve 1983 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 1,20 ] TL,
 e) 1984 ve 1985 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 1,30 ] TL,
 ödenir.
 Taşıt ağırlığı; boş olarak tartıldığı kantar tartı değeridir. Taşıtın kantar tartı değerinin, trafik tescil belgesinde yazılı olan ağırlık değerinden fazla olması halinde, trafik tescil belgesinde yazılı net ağırlık ödemeye esas alınır.
 (2) Söz konusu taşıtlar Protokol hükümlerinin yerine getirilmesi kaydıyla, MKEK’nin ilgili Hurda İşletmesi Müdürlüğü’nün malı olmuş sayılır ve bu maddenin 1 inci fıkrası gereğince yapılan ödemeden dolayı Ulaştırma Bakanlığınca söz konusu taşıtlar üzerinde bir hak ve pay istenmez. Ancak, MKEK hurdaya ayrılan taşıtlardan Bakanlığın talep edeceği taşıtları sergi, fuar, müze ve benzeri malzemesi olarak kullanılmak veya ihtiyaç sahibi ülkelere yardım amacıyla hibe edilmek üzere, Bakanlığa hurda ve nakliye bedeli ödemeksizin, teslim aldığı şekliyle muhafaza eder.
 MADDE 8 – (1) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen iş ve işlemlerin aşağıdaki takvime uygun olarak yapılmış olması gerekir.
 1979 model ve öncesi taşıt sahibi olanlar : 15/11/2010 - 30/6/2011
 1980 model ve öncesi taşıt sahibi olanlar :   1/1/2011 - 30/6/2011
 1981 model ve öncesi taşıt sahibi olanlar :   1/2/2011 - 30/6/2011
 1982 model ve öncesi taşıt sahibi olanlar :   1/3/2011 - 30/6/2011
 1983 model ve öncesi taşıt sahibi olanlar :   1/4/2011 - 30/6/2011
 1984 model ve öncesi taşıt sahibi olanlar :   1/5/2011 - 30/6/2011
 1985 model ve öncesi taşıt sahibi olanlar :   1/6/2011 - 30/6/2011
 Taşıtını yukarıdaki takvime uygun olarak teslim edemeyenler ise 1/7/2011- 31/12/2011 tarihleri arasında teslim edebilirler.
 (2) Ulaştırma Bakanlığınca 5838 sayılı Kanunun 6009 sayılı Kanunla Değişik Geçici 2 nci maddesi kapsamında MKEK Hurda  Müdürlüklerine teslim edilen taşıtlara ilişkin taşıt sahibinin adı soyadı, T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No, taşıtın plaka numarası, varsa şase numarası, taşıtın hurda müdürlüğüne teslim edildiği tarihin yer aldığı listeler onbeş günlük dönemler halinde her ayın beşinci ve yirminci günü akşamına kadar mükellefin taşıtlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairelerine gönderilecektir.
 (3) Bu Tebliğden yararlanmak ihtiyari olup, bu Tebliğ ile getirilen imkanlardan birinci fıkrada belirtilen takvime uyan gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.
 (4) 19/3/2009 tarihli ve 27174 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin 56 numaralı Tebliğ kapsamında araçlarını hurdaya ayıran ancak süresi içinde teslim edemeyenler; söz konusu taşıtlarını, 31/3/2011 tarihine kadar teslim ederlerse bu Tebliğ ile getirilen haklardan yararlanırlar.
 MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

 

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr