Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / İHRACATÇIYA DEVLET YARDIMININ KAPSAMI GENİŞLEDİ

İHRACATÇIYA DEVLET YARDIMININ KAPSAMI GENİŞLEDİ

İHRACATÇIYA DEVLET YARDIMININ KAPSAMI GENİŞLEDİ28.09.2010

İhracatçı birlikleri ve ihracatçı firmalar, ihracatta devlet yardımları kapsamında, uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık giderleri desteğinden yararlanacak.

İhracatçı birlikleri, il ticaret ve sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, sektörel üretici dernekleri, sektörel dış ticaret şirketleri veya imalatçıların kurduğu dernek - birlik veya kooperatifler, ihracatta devlet yardımları kapsamında, uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık giderleri desteğinden yararlanacak.
 
İhracatta ar-ge desteğinin uygulamasında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) devre dışı bırakılırken, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), tek uygulamacı kuruluş olarak belirlendi.

Para - Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun (PKKK), ihracatta devlet yardımları kapsamında ''araştırma-geliştirme (ar-ge)'' yardımının uygulanmasına ilişkin tebliğde yaptığı değişiklik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yine ihracatta devlet yardımları kapsamında verilen ''eğitim ve danışmanlık yardımı''nın uygulanmasına ilişkin tebliğ yürürlükten kaldırılırken, bu destek, ''uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesinin desteklenmesi'' olarak yeniden düzenlendi. Söz konusu tebliğ de Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ar-ge desteğinde değişiklik yapan tebliğ, sanayi kuruluşlarının ar-ge projelerine sermaye desteği sağlanması ile kuruluşlarca yürütülen 'Stratejik Odak Konuları Projeleri'ne ilişkin giderlerin hibe olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan (DFİF) karşılanmasını amaçlıyor.

Ar-ge desteğinin uygulamasında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) devre dışı bırakılırken, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), tek uygulamacı kuruluş olarak belirlendi.

Ar-ge desteğinin TÜBİTAK aracılığıyla uygulanmasına ve desteklerin ödenmesine ilişkin hükümler tebliğden çıkarılırken, eklenen geçici madde uyarınca, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) ile TÜBİTAK arasında daha önce düzenlenen protokol uyarınca yürütülen ''Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı'' kapsamında önerilen projelerin değerlendirilmesine, destek kararı verilen projelere, tamamı TÜBİTAK tarafından karşılanmak üzere geri ödemesiz (hibe) destek sağlanmasına TÜBİTAK'ın mevzuatı çerçevesinde devam edilecek. Tebliğin yayımı tarihinden önce, söz konusu program kapsamında TÜBİTAK tarafından dönemsel destek tutarı hesaplanarak DTM'ye intikal ettirilmiş ve DFİF'den henüz ödemesi yapılmamış olan projelerin dönemsel destek tutarlarının tamamı TÜBİTAK bütçesinden ödenecek.

Önceden, DTM ile imzalanan protokol çerçevesinde, desteklenen ar-ge projeleri TÜBİTAK'ın sorumluluğunda yürütülüyordu. Değişiklik ile DTM de devreden çıkarılırken, TÜBİTAK, doğrudan kendi sorumluluğunda ar-ge projelerini destekleyecek.

-ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
İhracatta devlet yardımları kapsamında verilen ''eğitim ve danışmanlık yardımı''nın uygulanmasına ilişkin tebliğ de yürürlükten kaldırılırken, bu destek, ''uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesinin desteklenmesi'' olarak yeniden düzenlendi.
PKKK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren ''Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'', Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık giderleri ile işbirliği kuruluşlarının DTM'ce uygun görülen proje bazlı giderlerinin DFİF'ten karşılanmasını öngörüyor.

Tebliğ uyarınca, Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile ihracatçı birlikleri, il ticaret ve sanayi/sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri (OSB), endüstri bölgeleri, sektörel üretici dernekleri, sektörel dış ticaret şirketleri (SDŞ) veya imalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifler, uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesine ilişkin desteklerden yararlanacak.

Eğitimcilerin düzenleyeceği eğitim konuları tebliğde belirtilirken, tebliğde yer almayan ancak DTM'nin uygun göreceği diğer konulardaki eğitim faaliyetleri de desteklenebilecek. Şirketlerin, bu tebliğ kapsamında eğitimcilerden alacağı program bazında belirlenecek süreyi geçmeyen yurtiçi eğitimlere ilişkin giderlerinin, yıllık toplam 20 bin dolarını aşmamak üzere yüzde 70'i desteklenecek.

Tebliğ ile eğitim-danışmanlık desteği kapsamında verilecek yıllık desteğin tutarı 25 bin dolardan 20 bin dolara düşürülürken, 6 aylık program süresi konusunda esneklik getirilmiş oldu.

-EĞİTİMCİLERİN ŞARTLARI YENİDEN BELİRLENDİ
Eğitim desteği alınacak eğitimcilerin yetkilendirilmesi görevi, DTM'den İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi'ne (İGEME) verilirken, yetkilendirilmiş ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunan şirketler ile vakıf iktisadi işletmelerinden alınan eğitim faaliyetleri desteklenecek.
 
Tebliğde, üyeleri için işbirliği faaliyeti gerçekleştiren ihracatçı birlikleri, il ticaret ve sanayi/sanayi odaları, OSB'ler, endüstri bölgeleri, sektörel üretici dernekleri, SDŞ'ler veya imalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifler, ''işbirliği kuruluşu'' olarak tanımlandı.
Tebliğ kapsamındaki proje bazlı eğitim ve/veya danışmanlık, yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları ile istihdam giderlerine ilişkin değerlendirme yapmak üzere, DTM ve İGEME temsilcilerinden oluşan, sekretaryası İGEME tarafından yürütülen ''Proje Değerlendirme Komisyonu'' kurulacak.

Belirlenen konularda fiilen ve kesintisiz olarak en az 3 yıldır eğitim veren şirketlerin veya vakıf iktisadi işletmelerinin, eğitimci statüsünü kazanmak için İGEME'ye başvurmaları gerekiyor. Bunların yeterliliklerine İGEME tarafından karar verilecek.

Eğitimci statüsü, yetkilendirme tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olacak ve sürenin son ayında, DTM tarafından belirlenen performans ölçütleri ve denetim raporları çerçevesinde eğitimci statüsünün devamına veya iptaline İGEME tarafından karar verilecek. Eğitimcilerin bünyelerinde, tebliğde belirtilen şartlara haiz en az 5 eğitmen bulundurulacak ve her bir eğitmen ile eğitim süresini kapsayan bir sözleşme yapılacak.

Eğitimcinin bir dönemde düzenleyeceği azami 10 eğitim programı, tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlandırılabilecek. Ocak-Haziran dönemi eğitim programları için, bir önceki yılın Kasım ayı sonuna kadar, Temmuz-Aralık dönemi eğitim programları için ise cari yılın Mayıs ayı sonuna kadar İGEME'ye başvurulacak. Her bir eğitim programına, bir şirketten en fazla 4 kişi katılabilecek. Bir eğitim programına katılacak toplam kişi sayısı 20'yi geçemeyecek.

-İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARINA AYRICALIK
İşbirliği kuruluşları, tebliğde belirtilen sınırlamalara tabi olmaksızın, İGEME koordinasyonunda proje bazlı eğitim ve/veya danışmanlık programı/programları düzenleyebilecek. Bu kapsamda düzenlenen eğitim ve/veya danışmanlık programları çerçevesinde verilen eğitim, danışmanlık faaliyet giderleri ile program organizasyonuna yönelik faaliyet giderlerinin en fazla yüzde 75'i, proje bazında 400 bin dolara kadar olan bölümü karşılanacak.

İşbirliği kuruluşu tarafından verilen eğitim ve/veya danışmanlık programına/programlarına katılan aynı değer zincirinde yer alan, birbiriyle ticari ilişki ve coğrafi yakınlık içinde olan şirketlerin uluslararası rekabet amacıyla birlikte düzenledikleri faaliyetlerin kümelenme anlayışı temelinde planlanması, organizasyonu ile koordine edilmesine yönelik hazırlanan projelerde görevlendirilen en fazla 2 uzman personelin istihdam giderlerinin en fazla yüzde 75'i desteklenecek. Bu projelerde istihdam edilen uzman personelin her biri için proje süresince ve toplamda 3 yılı aşmamak üzere, ilgili işbirliği kuruluşunun emsal personeli brüt ücreti tutarı kadar destek verilecek.

Eğitim ve/veya danışmanlık programına/programlarına katılan şirketlere yönelik olarak işbirliği kuruluşunca, İGEME koordinasyonunda proje bazlı yurtdışı pazarlama programları (ortak pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri, yurt dışı fuar ziyaretleri, eşleştirme vb organizasyonlar) veya yurtdışındaki alıcı firmaların Türkiye'den alım yapmaları için proje bazlı alım heyeti programları düzenlenebilecek.

İşbirliği kuruluşunca bu kapsamda düzenlenen 5 yurtdışı pazarlama programları için, her bir program bazında 150 bin dolara kadar, 10'a kadar yurtdışındaki alıcı firmaların Türkiye'den alım yapmaları amacıyla düzenlenen alım heyeti programları için ise her bir program bazında 100 bin dolara kadar, ulaşım, konaklama, tanıtım gibi belirlenen giderlerin en fazla yüzde 75'i karşılanacak.

Düzenlenen proje bazlı eğitim ve/veya danışmanlık, yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları giderleri ile istihdam giderlerine ilişkin proje başvuruları İGEME'ye yapılacak. Bu projelerden, Proje Değerlendirme Komisyonu'nca uygun görülenler İGEME tarafından DTM'nin onayına sunulacak.

Tebliğin, Bölge Planlarında belirlenen öncelikler çerçevesinde ve kalkınma ajansları çalışmaları neticesinde tespit edilen kümelere uygulanmasını teminen kalkınma ajansları ile işbirliği yapılacak.

-PROJE BAZLI BİREYSEL DANIŞMANLIK HİZMETİ ALMA İMKANI
Eğitim ve/veya danışmanlık programına/programlarına ve yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programına/ programlarına katılan şirketler, DTM'ce uygun görülen konularda proje bazlı bireysel danışmanlık hizmeti alabilecek.

Bu madde kapsamında, şirketlerin yıllık 50 bin dolara kadar 3 yıl alacakları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin yüzde 70'i karşılanacak. Proje bazlı bireysel danışmanlık programları başvuruları İGEME tarafından sonuçlandırılacak.

''Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'' çerçevesinde destek kapsamına alınmış olan şirketler (harcama yetkisi alanlar dahil) bu tebliğ hükümlerinden yararlanamayacak. Tebliğ kapsamında yer alan desteklerden yararlanan şirketler ve işbirliği kuruluşları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen aynı mahiyetteki desteklerden yararlanamayacak.

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan eğitimcilerin yetkilendirilmesi ve destek başvurularının sonuçlandırılmasında lehte olması kaydıyla, bu tebliğ hükümleri uygulanacak.
Yürürlükten kaldırılan Eğitim ve Danışmanlık Yardımı Hakkında Tebliğ kapsamında yetkilendirilen eğitimcilerin statüsü, yetkilendirme tarihinden itibaren 2 yıl devam edecek.

Kaldırılan tebliğ kapsamında başlatılan ve tamamlanmamış özel eğitim programları konusunda yeni tebliğin lehte olan hükümleri uygulanacak.
Tebliğleri DTM yürütecek.

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr