Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / OSBLERDE KURULAMAYACAK TESİSLERDE ARANACAK NİTELİKLER DEĞİŞTİ

OSBLERDE KURULAMAYACAK TESİSLERDE ARANACAK NİTELİKLER DEĞİŞTİ

OSBLERDE KURULAMAYACAK TESİSLERDE ARANACAK NİTELİKLER DEĞİŞTİ13.08.2010

Bakanlık, Organize Sanayi Bölgeleri uygulama yönetmeliğinde değişikliğe gitti. 
        
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Uygulama Yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle Genel Kurul süreci ve OSB'lerde kurulamayacak tesisler ile tesislerde aranacak nitelikleri yeniden düzenledi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğine göre, OSB'de kurulacak toplam işletme sayısının üçte ikisinin yapı kullanma izni alması ve bunların da en az yarısının üretime geçtiğini işyeri açma belgesi ile belgelemeleri halinde genel kurul oluşum süreci başlayacak.

Katılımcılar veya temsilcilerinin müteşebbis heyet üyeleri ile birlikte en geç altı ay içinde yapacakları ilk genel kurul toplantısında müteşebbis heyet, yönetim ve denetim kurulunun görevi sona erecek.
İlk ve müteakip seçimli genel kurullarda müteşebbis heyetin göreve devam edip etmeyeceği konusu gündemin ilk maddesi olarak görüşülecek. Üretime geçmiş katılımcıların salt çoğunluğu, müteşebbis heyetin devam etmesini istedikleri takdirde müteşebbis heyet her yıl genel kurul yapmak kaydıyla iki yıl süre ile göreve devam edecek.

Müteşebbis heyete 8 asil ve 8 yedek üye seçilecek, genel kurulu takip eden hafta içinde müteşebbis heyet toplanacak.
Katılımcıların müteşebbis heyete dahil olmaları aşamasında müteşebbis heyete girecek katılımcı üyelerin belirlenmesinden sonra, diğer üyelerin sayısı, kuruluş protokolünde yer alan kurum ve kuruluşların katılım payları da dikkate alınarak yeniden belirlenecek.
Bu durumda müteşebbis heyetten çıkacak üyelerin görev sürelerinin tamamlanıp tamamlanmadığı dikkate alınmayacak.

Genel kurul tarihi, yeri ve gündemi, toplantıdan en az 30 gün önce Bakanlığa bir üst yazı ile gönderilecek.
Genel kurul yapma hakkını elde etmiş OSB'lerdeki her katılımcı, kendisi veya temsil ve ilzama yetkili bir temsilcisi ile genel kurulda temsil edilecek.
Katılımcılardan gerçek kişi olanların kendisi, tüzel kişi temsilcisi olan gerçek kişilerin ise temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair son üç ay içinde düzenlenmiş ve ilgili ticaret sicili memurluğunca tasdik edilmiş bir belgeyi ibraz etmeleri halinde genel kurula katılımcı olarak iştirak edecek.

OSB'lerde kurulamayacak tesisler
Çevre ve Orman Bakanlığının olumlu görüşü doğrultusunda OSB tarafından kurulmasına izin verilen; kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı, metal, plastik, ahşap, naylon, lastik, kauçuk, kağıt, karton, cam, iplik ve benzeri atık ve hurdaları ara veya nihai ürüne çeviren tesisler hariç olmak üzere, her türlü atığın; geri kazanımı, ayrıştırılması, yakılması, gazlaştırılması, kimyasal yolla arıtılması, nihai ve/veya ara depolanması ve/veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler ile parlayıcı/patlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği ve dolumunun yapıldığı tesisler olarak belirlendi.

OSB, yukarıda belirtilen tesislerin dışında, OSB'de kurulu tesislerin sektör yapısını ve OSB altyapı tesislerine etkilerini dikkate alarak kurulmasında sakınca gördüğü diğer tesisler için üniversite ve benzeri kuruluşlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verecek.
OSB mülkiyetinde kalan ve ortak kullanım alanlarından sayılan zorunlu idari, sosyal ve teknik altyapı alanları ile arıtma tesisi alanı ve aktif yeşil alanlar için, toplam bölge büyüklüğünün en az yüzde 8'i kadar alan ayrılacak.
Ancak onaylı bir plan kapsamında yapılaşmasını tamamlamış olan ve ortak kullanım alanları bu oranın altında kalan OSB'lerde, mevcut oranlar müktesep hak kabul edilecek. Bu OSB'lere, ilave alan amacıyla yer seçimi olması halinde, ortak kullanım alanları öncelikli olarak toplam OSB büyüklüğünün en az yüzde 8'ine tamamlanacak.
Yapı kullanma izni bulunmayan yapılar elektrik, su, kanalizasyon, haberleşme ve benzeri hizmetlerden ve tesislerden faydalanamayacak, bu hizmetlerden yararlanılması durumunda hizmeti veren OSB sorumlu olacak.
Kısmi yapı kullanma iznine bağlanan yapının yalnızca bu bölümleri bu hizmetlerden yararlandırılacak.
Kaynak: Dünya
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr