Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / DENİZ YOLU İLE YAPILACAK DÜZENLİ SEFERLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI YAYIMLANDI

DENİZ YOLU İLE YAPILACAK DÜZENLİ SEFERLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI YAYIMLANDI

DENİZ YOLU İLE YAPILACAK  DÜZENLİ SEFERLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI YAYIMLANDI08.06.2010

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk  liman/iskeleleri arasında ve Türk limanlarından yabancı ülke limanlarına yapılacak düzenli seferlere ilişkin usul ve esasları  belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2-(1) Bu Yönetmelik, tüm sefer bölgelerinde, Türk liman/iskeleleri arasında ve Türk limanlarından yabancı ülke limanlarına, yolcu motorları, yolcu, Ro-Ro/Yük, Ro-Ro/Yolcu ve feribot  gemileri ile yapılan düzenli seferleri kapsar.

Dayanak
           MADDE 3-(1) Bu Yönetmelik, 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 618 sayılı Limanlar Kanunu ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu uyarınca düzenlenmiştir.

           Tanımlar
           MADDE 4-(1) Bu Yönetmelikte geçen;
           a) Bölge müdürlüğü: Müsteşarlık bağlısı bölge müdürlüklerini,
  b) Düzenli sefer: En az iki nokta arasında ve belirli bir tarifeye bağlı olarak yapılan seferleri,              
  c) Feribot: Asıl amacı kısa ve orta mesafeli hatlarda yolcu taşımak olan, ancak bunun   yanında araba ve kuru yük taşıyacak şekilde inşa edilmiş veya uyarlanmış ve bu amaçla kullanılan ticaret gemisini,
ç) İdare : Denizcilik Müsteşarlığını,
d) İşletmeci: Hat izni almak için başvuran veya hat izni almak suretiyle taşımacılık faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişileri,
e) Kabotaj hat izni: Türk liman/iskeleleri arasında, ilan edilmiş sefer programına göre İdarece kabul görmüş gemi yada gemilerle kabotaj hattında düzenli taşımacılık yapacak gerçek veya tüzel kişilere verilen izni,
f) Liman başkanlığı : Bölge müdürlüğü bağlısı liman başkanlıklarını,
g) Ro-Ro/Yolcu gemisi: Asıl amacı yükü bir rampa üzerinden tekerlekli araçlarla yükleyip boşaltılacak olan ve bununla birlikte 12’den fazla yolcu taşımak için inşa edilmiş yada dönüştürülmüş ve  bu amaçla kullanılan ticaret gemisini,
  h)Ro-Ro/Yük gemisi: Asıl amacı yükü bir rampa üzerinden tekerlekli araçlarla yükleyip boşaltılacak olan ve bununla birlikte yük taşımaya da elverişli olacak şekilde inşa edilmiş yada dönüştürülmüş ve  bu amaçla kullanılan ticaret gemisini,
ı) Sefer bölgesi: Gemi ve su araçlarının teknik durumları ve çeşitli donanımlarına göre İdare tarafından belirlenen çalışabilecekleri deniz alanlarını,
i) Sefer programı: Gemi/gemilerin sefer planına göre düzenlenmiş programını,
j)Tutukluluk: Yapılan denetimler neticesinde geminin sefer yapmaya uygun olmama durumunu,
k) Yolcu gemisi: 12’den den fazla yolcu taşıyan ticaret gemisini,
l) Yurtdışı hat izni: Türk limanlarından yabancı ülke limanlarına ilan edilmiş sefer programına göre, İdarece kabul görmüş gemi yada gemilerle taşımacılık yapacak gerçek veya tüzel kişilere verilen  izinleri,
          m) Yolcu motoru : Tam boyları kırkiki metreden az olan ve liman sefer bölgesi içinde veya merkez iskelesinden yirmibeş milden uzaklaşmadan günübirlik yolcu taşıyan  ticaret gemisini
ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Hat İzni Verilmesi
MADDE 5-(1) İşletmeciler, kabotaj hattında düzenli sefer yapacak gemiler için İdareden  hat izni almak zorundadırlar.
     (2)Yurt dışı bağlantılı hatlarda düzenli sefer yapan gemilere işletmecinin talebine bağlı olarak İdare tarafından hat izni verilebilir. 
    
                                                       ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru, Aranan Nitelikler ve Değerlendirme

Başvuru
MADDE 6-(1) Hat izni almak isteyen  işletmeciler, EK-1 listede belirtilen belgeler ile İdareye müracaat ederler.
       
  Aranan Nitelikler
MADDE  7 -(1) Hat izni almak için;
Gerçek kişilerin;
  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları,
b) Deniz ticaret odasına kayıtlı olmaları ve faaliyetleri arasında deniz taşımacılığının bulunması,
Tüzel kişilerin;
            a)  6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş şirketlerden olması,
b) Şirket ana sözleşmesinde deniz taşımacılığı faaliyetinin belirtilmiş olması,
c) Deniz ticaret odasına kayıtlı olması,
ç) Kabotaj hattında sefer yapacak  işletmeciler ve gemilerin durumlarının 815 sayılı Kabotaj ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine  uygun olması

           Değerlendirme
MADDE 8-(1) İşletmecinin hat izin talebini müteakip, belgelerin tam olması halinde, liman/iskele ve seferin, seferlerde kullanılacak gemi/gemilerin, taşınacak yolcu, yük ve araçların istatistiklerinin tespitine yönelik düzenlemelerin uygunluğu ile liman işletici kuruluş görüşlerini de içeren ilgili bölge müdürlüğü/bölge müdürlüklerinin görüşü alınmak suretiyle İdarece değerlendirilerek, uygun bulunması halinde yine İdarenin belirleyeceği ücret karşılığında izin belgesi düzenlenir ve iki yıl süreli hat izni verilir. Klaslı olan gemiler için bu izin 4 yıla kadar uzatılabilir.
 (2)Yolcu, yük ve araçların istatistiklerinin tespitine yönelik düzenlemelerin yetersiz olması halinde, talep üzerine aksaklıkların giderilmesi için İdare tarafından bir defaya mahsus olmak üzere en fazla üç ay süre ile geçici  hat izni verilebilir.
(3)Bölge müdürlüklerince verilecek görüş, biri liman başkanı olmak üzere en az iki kişiden oluşacak heyet raporu ile belgelendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Gemi veya İşletmecinin Değişmesi, İznin Yenilenmesi

   Hat İzinli Gemilerle İlgili Uygulama
MADDE  9-(1) İşletmeci, mevcut hat iznine yeni gemi/gemiler dahil etmek veya mevcut gemi/gemileri değiştirmek istediği takdirde, sefer programı ve EK-1 de belirtilen gemi/gemilere ilişkin istenen belgelerle İdareye başvurur. İdare, ilgili bölge müdürlüklerinin de görüşünü alarak, talebe ilişkin değerlendirmeyi yapar. Talebin uygun bulunması halinde söz konusu gemi/gemiler mevcut hat iznine dahil edilir.
          Hat İzin Sahibi İşletmecilerle İlgili Uygulama
          MADDE 10- (1)İdare, hat iznine sahip olan gemilerin işletmecisinin değişmesi halinde gemilerin belgelerin tekrar  ibraz edilmesini isteyebilir.
          Süresi Sona Eren Hat İzninin Yenilenmesi
          MADDE 11- (1)Süresi biten hat izninin yenilenmesi taleplerinde, işletmeci  iznin bitim tarihinin en fazla iki ay öncesinden itibaren EK-1 de belirtilen belgelerle birlikte İdareye başvurabilir. İdare, talebi bu Yönetmeliğin 7 nci maddesindeki hükümler dahilinde değerlendirir ve sonuçlandırır.

BEŞİNCİ  BÖLÜM
Sigorta, Sorumluluk, Yasaklar ve Denetim

 Sigorta
MADDE 12- (1)İşletmeciler, kabotaj hattında düzenli sefer yapan tüm gemiler için, İdare tarafından tanınan bir P&I kuruluşundan alınmış sigorta poliçesi; bu sigortaya sahip olmayan gemiler için ise yolcu ve mürettebatın tümünü kapsayan ferdi kaza sigorta poliçesi ve üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk sigorta poliçesi yaptırmak zorundadırlar.
 (2)Sigorta poliçeleri, Müsteşarlığımızca belirlenen P&I kuruluşlarından veya Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından izin alarak yurtiçinde faaliyet gösteren sigorta kuruluşlarından alınmış olmalıdır. Sigorta teminatları, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığınca belirlenen asgari sigorta teminatlarından düşük olamaz.

 Sorumluluk
MADDE 13- (1)İşletmecilerin yerine getirmek zorunda oldukları sorumluluklar şunlardır:
a) İdareye ibraz edilen  sefer programına uymak
 b)Mücbir nedenlerle sefer programında meydana gelecek değişiklikleri ilgili liman başkanlıklarına ve tüm iletişim kanallarına en kısa sürede bildirmek
c) Mücbir nedenler dışında sefer programında meydana gelecek değişikleri ilgili liman başkanlıklarına ve tüm iletişim kanallarına en az bir hafta önce bildirmek
            ç) İşletmeci ve gemi isimlerinde yapılan değişikliği İdareye bildirmek
  d) Taşınan araç ve yolcu sayısı ile yük miktarlarını  İdarenin veri tabanına uygun olarak elektronik ortamda aktarabilecek gerekli program altyapısını sağlayarak istatistikleri doğru ve zamanında sisteme girmek
  e) Tekirdağ-Erdek Limanları arasında taşımacılık yapacak gemilerin her seferinde Marmara Adası limanlarından en az birisine uğramasını sağlamak
f)  Süresi biten sigorta poliçesini yenilemek ve İdareye ibraz etmek
g) Ulusal ve  uluslararası denizcilik kurallarına, kanun, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuata uymak

 
 Yasaklar
          MADDE 14 –(1)İşletmecilerin uymak zorunda oldukları yasaklar şunlardır:
 a)  Sefer programlarını aksatarak başka hatlarda sefer yapamazlar.
 b) Mücbir nedenler(Doğal afetler, sosyal patlamalar, genel grev, hastalık,  tutukluluk, mevzuat tarafından getirilen yasaklamalar vb.)dışında seferlere on günden daha fazla ara veremezler.
 c) Gerçeğe aykırı ve yanıltıcı tanıtma ve reklam yapamaz, haksız rekabete sebep olacak  işlemlerde bulunamazlar.

 Denetim
 MADDE 15 -(1)İdare, hat izni verilen işletmecileri ve gemileri her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
                                                          Yaptırımlar ve İzin İptali
 
Yaptırımlar
MADDE 16-(1)
a)  İdare, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e)  bentleri ile 14 üncü maddesinin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen sorumluluklara ve yasaklara uymadığı tespit edilen işletmecilere ve gemilere, uygunsuzluğun olduğu hat/hatlar için 1 aya kadar hat iznini askıya alma yaptırımı uygulayabilir.
b) İdare, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (f) ve (g) bentleri ile 14 üncü maddesinin   (c) bendinde belirtilen sorumluluklara ve yasaklara uymadığı tespit edilen işletmelere ve gemilere, uygunsuzluğun olduğu hat/hatlar için 3 aya kadar hat iznini askıya alma yaptırımı uygulayabilir.
c) İdare, bu maddenin (a) bendi gereğince ceza alan işletmecilere ve gemilere, aynı cezaları gerektiren sorumluluk ve yasakların tekrar ihlali halinde uygunsuzluğun olduğu hat/hatlar için 3 aya kadar hat iznini askıya alma yaptırımı uygulayabilir.
d) İdare, bu maddenin (b) bendi gereğince ceza alan işletmecilere ve gemilere, aynı cezaları gerektiren sorumluluk ve yasakların tekrar ihlali halinde uygunsuzluğun olduğu hat/hatlar için 6 aya kadar hat iznini askıya alma yaptırımı uygulayabilir.

 

 

İzin İptali
MADDE  17-(1) İşletmecilere ve gemilere verilen hat izinleri  aşağıda hallerde iptal edilir:
a) İdare, bu Yönetmeliğin 16 ncı  maddesinin (c) ve (d) bentleri gereğince ceza verilen işletmecilerin ve/veya gemilerin, bu Yönetmelikte belirtilen sorumluluk ve yasaklardan herhangi birine tekrar uymaması halinde işletmecilerin ve/veya gemilerinin hat iznini iptal eder.
b)  İdare hat izni alan işletmecinin talep etmesi halinde işletmenin ve/veya gemilerinin hat iznini iptal eder.
          (2) Bu maddenin 1inci fıkrasının (a) bendi gereğince hat izni iptal edilen işletmeciler ve/veya gemiler, iptal tarihinden itibaren 6 ay süreyle hat izni alamazlar.

ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler

GEÇİCİ MADDE1-(1) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce hat izni alan işletmecilerin  hat izinleri, verilen  süre bitim tarihine kadar geçerlidir.

Yürürlük
MADDE  18-(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 19-(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EK-1

HAT İZNİ TALEPLERİNDE
MÜSTEŞARLIĞA İBRAZ EDİLECEK BELGELER

• İşletmeci tarafından adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış talep dilekçesi

• İşletmeciye ait Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya tasdikli sureti

• Son üç ay içerisinde deniz ticaret odasından alınmış sicil kaydının aslı veya tasdikli sureti (Resmi Kurum ve Kuruluşlardan İstenilmez)

• İşletmeciyi birinci derecede temsil ve ilzama yetkili olanlara ait imza sirkülerinin aslı  veya okunaklı noter tasdikli sureti

• Ek-2 formatında hazırlanmış işletmeci veya yetkilisi tarafından imzalanarak mühürlenmiş/kaşelenmiş sefer programı

• Denize elverişlilik belgesinde belirtilen mil sınırı dikkate alınarak hazırlanmış rotaları gösteren harita

• Sefere konulması planlanan gemi/gemilerin teknik özelliklerini belirten ve İşletmeci veya yetkilisi tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş/kaşelenmiş özet bilgi

• İzin talep eden işletmeci geminin sahibi değil ise, gemi sahibi ile yapılmış kira sözleşmesinin veya yetki belgesinin; geminin sahibi tarafından yetki verilmiş olmak kaydıyla, işleticisi ile yapılan alt kira sözleşmelerinin veya yetki belgelerinin aslı veya tasdikli sureti.
Bu Yönetmeliğin 12 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirlenen sigorta poliçelerinin iptal edilmesi halinde, ilgili sigorta şirketi tarafından İdareye yazılı olarak haber verileceğine dair verilecek taahhütnamenin aslı veya tasdikli suretleri

• Düzenli hat izni belgelendirme ücretinin Denizcilik Müsteşarlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına  yatırıldığına dair banka dekontunun aslı veya tasdikli sureti

• Yurt dışı bağlantılı seferlerde hat izni almak isteyen işletmecilerden yukarıdaki belgelere ek olarak; izin talep eden işletmeci geminin sahibi değil ise, gemi sahibi ile yapılmış kira sözleşmelerinin veya yetki belgesinin aslı veya tasdikli sureti.(Belge İngilizce dışında bir yabancı dilde hazırlanmış ise konsolosluklarımızdan veya yeminli tercüme bürolarından onaylı tercümesinin aslı); talep edilen taşımacılığa ilişkin liman işletici kuruluşun bulunduğu il Valiliğinin uygun görüşü ile Müsteşarlıkça Yetkilendirilmiş klas kuruluşları tarafından verilmiş klas sertifikasının aslı veya tasdikli sureti


     

EK-2

 

DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞINA
(Deniz Ticareti Genel Müdürlüğüne)


..........................isimli gemi/gemilerimizle......................../.............................Limanları arasında aşağıda  belirtilen haftalık sefer programı çerçevesinde, yolcu ve araç taşımacılığı   yapacağımızı ve olabilecek değişikliği ilgili Liman Başkanlığına  bildireceğimizi  taahhüt ederiz.


Firma Yetkilisinin
Adı, Soyadı,  İmzası
ve
Firma kaşesi

KALKIŞ VARIŞ
Limanı /İskelesi Günü Saati Limanı /İskelesi Günü Saati

     

     

     

     

     
   
  
   
  

 

T.C
Başbakanlık
Denizcilik Müsteşarlığı
Deniz Ticaret Genel Müdürlüğü
Hat İzni Yetki Belgesi

Belge No                                              :
Hat İzni Alınan Geminin Adı               :
Belge Sahibinin Ticaret Unvanı           :
Belge Sahibinin İş Yeri Adresi            :
İl                                                           :
İlçe                                                        :

Kayıtlı Olduğu Odanın;
Adı                                                        :
Kayıt Tarihi                                          :
Kayıt No                                               :

 

Bu yetki belgesi ...................... tarihli ve ............ sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hat İzni Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenmiştir.     

 


                                                                            
EK-3

 

 

 


Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr