Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Eğitim ve Etkinlikler / ULUSLARARASI LOJİSTİK HUKUKU

ULUSLARARASI LOJİSTİK HUKUKU

ULUSLARARASI LOJİSTİK HUKUKU02.06.2010

Dış Ticaret Serisi kapsamında yayınlanmakta olan bu kitap, geleceğin mesleği “Lojistik Uzmanlığı” yolunda ilerlemek isteyen  uygulamacılara ve öğrencilere, uluslararası  ve ulusal lojistik mevzuatı ve uygulamaları hakkında geniş kapsamlı sistematik bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Bu kitabın, akademik çevrelerden daha ziyade, lojistik sektörünün uygulamacı aktörlerine; ön lisans/lisans/ lisans üstü düzeylerinde “Lojistik Hukuku Eğitimi” almakta olan öğrencilere ve özel “Lojistik Uzmanlığı” sertifika programlarının kursiyerlerine hitap etmek amacıyla hazırlanmış olması nedeniyle, yalın bir üslupla kaleme alınmasına mümkün olduğunca özen gösterilmiştir. Bu amaçla, hem zaten hiçbir monografik eserden ve ders kitabından alıntı yapılmadığı için hem de metinde akıcılığı sağlamak bakımından dipnotlu atıf sistemi tercih edilmemiş olup; alıntı yapılmak suretiyle faydalanılan anonim nitelikli mevzuata ve ilgili internet sitelerine, kaynakçada yer verilmekle yetinilmiştir. Ancak, kendilerinden alıntı yapılmamakla beraber, konu ile ilgili  monografik eserlere ve ders kitaplarına da kaynakçada değinilmiştir.

Bu çalışmada yararlanılan bilimsel kaynakların, meslek kuruluşları raporlarının hazırlanmasında emekleri geçmek suretiyle, tabiri caizse ayak izlerini takip ederek bu yolda yürümemizi mümkün kılan değerli akademisyenlerin ve sektör mensuplarının haklarını teslim etmeyi zevkli bir görev kabul ederiz. 
Son olarak, bu kitabımızın, lojistik uygulamacılarımıza ve öğrencilerimize faydalı olmasını dileriz.

Ankara,  Şubat  2010                                   Yrd.Doç.Dr.Tunay KÖKSAL / B. Yalın ÖZKARA
   

İÇİNDEKİLER

A.  KARA LOJİSTİĞİ
1. KARAYOLU TAŞIMA KANUNU
1.2 Başlangıç Hükümleri
      1.2.1. Amaç, Kapsam ve Tanımlar
      1.2.2. Taşımada Genel Kurallar
1.3 Uluslararası Taşımalar
      1.3.1 Uluslararası Taşımaların Kapsamı ve Taşıma Yetkisi
      1.3.2 Yasak Haller, Taşımaların Düzenlenmesi, Geçiş Ücretleri
1.4 Sorumluluk ve Sigorta
      1.4.1 Yolcu Taşımalarında Sigorta, Sigorta Zorunluluğu, Sigorta Tarifeleri
      1.4.2 Zamanaşımı, Yetkili Mahkemeler ve İcra Daireleri
1.5 Çeşitli Hükümler
      1.5.1 Cezalar
      1.5.2 İdarî Müeyyideler
      1.5.3 Son Hükümler

2.   KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ
2.1 Başlangıç ve Temel Hükümler
      2.1.1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
2.2 Temel Hükümler
2.3 Yetki belgesi alma zorunluluğu
2.4 Yetki belgesi türleri
2.5 Taşımacılık faaliyetlerinde genel kural
2.6 Mevzuata uygun taşımacılık faaliyeti yapılması ve yasaklar
2.7 Sınırlamalar, kısıtlamalar ve geçici düzenlemeler
2.8 Tehlikeli maddelerin ve tehlikeli atıkların taşınması
2.9 Yetki Belgesine İlişkin Hükümler
2.10 Yetki Belgesi Almanın ve Yenilemenin Şartları ve Gerekli Belgeler
2.11 Yetki belgesi almanın veya yenilemenin genel şartları
2.12 Yetki belgesi almanın veya yenilemenin özel şartları
2.13 Yetki belgesi almak ve yenilemek için gerekli belgeler
2.14 Yetki Belgelerinin Verilmesi ve Süresi, Yetki Belgesi Alanların Faaliyete Başlama ve Ara    Vermeleri, Yetki Belgelerinin Yenilenmesi, Değiştirilmesi ve Veraset Yoluyla İntikali
      2.14.1 Yetki belgelerinin verilmesi
      2.14.2 Yetki belgelerinin süresi
      2.14.3 Yetki belgesi alanların faaliyete başlama ve ara vermeleri
      2.14.4 Yetki belgelerinin yenilenmesi süreci
      2.14.5 Yetki belgelerinin değiştirilmesi
      2.14.6 Gerçek kişiye ait yetki belgesinin veraset yoluyla intikali
2.15 Belgeler Üzerinde Tahrifat Yapılması, Yetki Belgelerinin Devredilemeyeceği ve Birleşmeler, Asgari Kapasite Şartının Kaybedilmesi ve Buna İlişkin Kurallar
      2.15.1 Belgeler üzerinde tahrifat yapılması
      2.15.2 Yetki belgelerinin devredilemeyeceği ve birleşmeler
      2.15.3 Asgari kapasite şartının kaybedilmesi ve buna ilişkin kurallar
2.16 Taşıma Unsurları
      2.16.1 Taşıtlar, Terminaller ve Taşıma İşlerinde İstihdam Edilenler
            2.16.1.1 Taşıtlar
            2.16.1.2 Terminaller
      2.16.2 Taşıma İşlerinde İstihdam Edilenler
2.17 Taşıma Düzeni
      2.17.1 Yolcu Bileti, Taşıma Sözleşmesi, Bagaj, Taşıma Senedi ve Sevk İrsaliyesi
            2.17.1.1Yolcu bileti
            2.17.1.2 Taşıma sözleşmesi
            2.17.1.3 Yolcu taşımalarında bagaj
            2.17.1.4 Taşıma senedi ve sevk irsaliyesi 
2.18 Sorumluluk, Yükümlülük ve Haklar
      2.18.1 Yetki belgesi sahiplerinin sorumlulukları
      2.18.2 Yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri
      2.18.3  Acentelerin sözleşme yükümlülükleri
      2.18.4Gönderenin, yolcunun, şoför ve diğer personelin sorumluluğu
      2.18.5 Hizmetten yararlananların hakları
2.19 Sigorta
      2.19.1 Sigorta yaptırma zorunluluğu
      2.19.2 Yapılması zorunlu sigortalar
      2.19.3 Sigortasız taşıma yapılamayacağı
      2.19.4 Sigorta poliçesinin aslının verilmesi zorunluluğu
2.20 İstatistik, Bilgi Paylaşımı, Kamu Hizmeti Yükümlülüğü ve Sözleşmesi, Olağanüstü Hal ve Savaşta Taşımanın Planlanması
      2.20.1 İstatistik
      2.20.2 Bilgi paylaşımı
      2.20.3 Kamu hizmeti yükümlülüğü ve sözleşmesi
      2.20.4 Olağanüstü hal ve savaşta taşımanın planlanması
2.21 Özellik Arzeden Faaliyetler
      2.21.1 Tarifeli Taşımalar, Terminal İşletmeciliği ve Uluslararası Taşımalar
         2.21.1.1 Taşıma hattı ve taşıma güzergahına uyma zorunluluğu
         2.21.1.2 Hat sayısı
         2.21.1.3 Ücret tarifeleri
         2.21.1.4 Zaman tarifeleri
         2.21.1.5 Tarifelere uyma zorunluluğu
         2.21.1.6 Terminal kullanma zorunluluğu ve ara duraklar
         2.21.1.7 Terminalin bulunmadığı yerleşim birimlerinde yapılacak uygulama
         2.21.1.8 Terminallerde yer bulunmaması halinde yapılacak uygulama
2.22 Terminal İşletmeciliği
      2.22.1 Terminal işletmecilerinin yükümlülükleri
      2.22.2 Terminal ücretleri
2.23 Uluslararası Taşımalar
      2.23.1 Uluslararası taşımaların kapsamı
      2.23.2 Uluslararası taşıma yetkisi
      2.23.3 Sınır kapıları ve tampon bölgelerdeki yasak haller
      2.23.4 Kota uygulaması, anlaşmasız ülkelere ait taşıt izinleri ve yabancı plakalı taşıtların trafik   mevzuatına uyma zorunluluğu
      2.23.5 Geçiş ücretleri
2.24 Denetim ve Tutanaklar, İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar
      2.24.1 Denetim ve Tutanaklar
      2.24.2 Denetim
      2.24.3 Denetimle görevli ve yetkili kuruluşlar
      2.24.4 Denetimle görevli ve yetkili kılınanlar ve bunlarla ilgili hususlar
2.25 İhlal ve idari para cezası karar tutanağı düzenlenmesi
      2.25.1 Tutanakları düzenleyenlerin yükümlülüğü ve tutanakların muhafazası
      2.25.2 İdari Para Cezaları
2.26 Diğer İdari Yaptırımlar
      2.26.1 Uyarma
      2.26.2 Geçici durdurma
      2.26.3 İptal
2.27 İdari Para Cezası ve Diğer İdari Yaptırımların Birlikte Uygulanması
2.28 Belge Ücretleri, Yetki Devri, Çeşitli ve Son Hükümler
      2.28.1 Belge Ücretleri
      2.28.2 Yetki Devri
2.29 Çeşitli ve Son Hükümler
2.30 Karayoluyla yapılacak hac ve umre
2.31 Hüküm bulunmayan haller
2.32 Sürelerin başlangıcı ve bitişi
2.33 Bildirim
2.34 Olağanüstü şartlarda yapılacak düzenlemeler
2.35 Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
2.36 Yürürlük

3.ORTAK TRANSİT YÖNETMELİĞİ
3.1 Genel Hükümler
      3.1.1 Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
      3.1.2 Ortak Transit Rejimi
      3.1.3 NCTS'de Uygulanan İlave Hükümler
3.2 Ortak Transit Rejimi
      3.2.1 Genel Hükümler
3.3 Teminat
      3.3.1 Genel Hükümler
      3.3.2 Bireysel Teminat
      3.3.3 Basitleştirilmiş Usuller
      3.3.4 Basitleştirilmiş Usullere İlişkin Genel Hükümler
      3.3.5 Kapsamlı Teminat ve Teminattan Vazgeçme
      3.3.6 Özel Yükleme Listeleri
      3.3.7 Özel Tipte Mühürlerin Kullanılması
      3.3.8 İzinli Gönderici Statüsü
      3.3.9 İzinli Alıcı Statüsü
      3.3.10 Eşyanın Demiryolu ile Taşınması için Basitleştirilmiş Usul
      3.3.11 Genel Hükümler
      3.3.12 Basitleştirilmiş Usulün İşleyişi
      3.3.13 Havayolu ile Taşıma için Basitleştirilmiş Usuller
      3.3.14 Boru Hattı ile Eşya Taşıma için Basitleştirilmiş Usul
      3.3.15 Gümrük Yükümlülüğü ve Yükümlü
3.4 Gümrük İdarelerinde Yapılacak İşlemler
      3.4.1 Teminat İdaresi
      3.4.2 Hareket İdaresinde Yapılacak İşlemler
      3.4.3 Taşıma Sırasındaki Usül
      3.4.4 Varış İdaresinde Yapılacak İşlemler
      3.4.5 Merkez İdarede Yapılacak İşlemler
      3.4.6 İzin Makamı Tarafından Yapılacak İşlemler
3.5 Geçici Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

 4.OTOBÜS VE OTOKARLARLA ULUSLARARASI ARIZİ YOLCU TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASI (INTERBUS)
4.1 Kapsam Ve Tanımlar
4.2 Karayolu Yolcu Taşımacılığı İşletmecilerine Uygulanan Şartlar
4.3 Araçlara Uygulanan Teknik Şartlar
4.4 Pazara Giriş
4.5 Sosyal Şartlar
4.6 Gümrük Ve Mali Şartlar
4.7 İzin Belgesinden Muaf Tutulan Arızi Servisler  İçin Kontrol Dokümanları
4.8 Serbestleştirilmemiş Arızi Servisler İçin İzin Belgesi
4.9 Kontroller Cezalar Ve Karşılıklı Yardım
4.10 Karma Komisyon
4.11 Genel Ve Son Şartlar
4.12 Önemli Bildiri

5. ADR KONVANSİYONU
5.1 Amaçları
5.2 Yasal Kapsamı
5.3 Coğrafi Kapsamı
5.4 Adr Ve Avrupa Birliği
5.5 Değişiklikler
5.6 Önemli Maddeler
5.7 Önemli Hususlar

6. AETR KONVANSİYONU
6.1 Başlangıç ve Temel Hükümler
6.2 Genel Hükümler
      6.2.1 I. Tip Onayı
      6.2.2 Kurulum Ve Muayene
      6.2.3 Ekipmanın Kullanımı
6.3 İmalat, Test, Kurulum Ve Muayene İçin Gerekenler
      6.3.1 Tanımlar
      6.3.2 Genel Özellikler Ve Kontrol Aygıtının Fonksiyonları
      6.3.3 Kontrol Aygıtının İmalat Kosulları
      6.3.4 Kayıt Kartları
      6.3.5 Kontrol Aygıtının Kurulumu
      6.3.6 Kontrol Ve Muayeneler
6.4 Onay İsareti Ve Sertifika
      6.4.1 Onay İşareti
      6.4.2 Onay Sertifikası
6.5 İmza Protokolü
6.6 Aetr Konvansiyonu Cografi Kapsamı
6.7 Aetr Konvansiyonunun Gelişimi
6.8 Ab Mevzuatındaki Değişiklikler Ve Aetr

7. CMR KONVANSİYONU
7.1 Uygulama Alanı
7.2 Taşımacının Sorumlu Olduğu Kişiler
7.3 Taşıma Mukavelesinin Akdedilmesi Ve Uygulanması
7.4 Taşımacının Sorumluluğu
7.5 İstem Ve Davalar
7.6 Taşımacılar Tarafından Ortaklaşa Yapılan Taşımalarla İlgili Hükümler
7.7 Sözleşmeye Aykırı Koşulların Hükümsüzlüğü
7.8 Son Hükümler
7.9 Eşyaların Karayolundan Uluslar Arası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi (Cmr)’Ne Ait Protokol
7.10 Nihai Hükümler

8. CMR KONVANSİYONU (AÇIKLAMALAR)
8.1 Amaçları
8.2 Coğrafi Kapsamı
8.3 Yapısı
8.4 Önemli Cmr Kuralları
      8.4.1 Belge Zorunlulukları: Cmr Taşıma Belgesi
      8.4.2 Nüsha Sayısı
      8.4.3 Nakliyecinin Çekinceleri (Şüphe)
      8.4.4 İhracatçının/İthalatçının Sorumlulukları
      8.4.5 Nakliyecinin Cmr Kapsamındaki Yükümlülükleri
      8.4.6 Cmr Kapsamında Ödenecek Tazminat
      8.4.7 Diğer Taşıma Şekillerine Uygulanması
      8.4.8 Konteynerlere Uygulanması

9. 1975 TIR SÖZLEŞMESİ
9.1 TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi
      9.1.1 Genel Tarifler
      9.1.2 Uygulama  Alanı
      9.1.3 İlkeler
9.2 Tır Karnelerinin Verilmesi Kefil Kuruluşların  Sorumlulukları
9.3 Eşyanın Tır Karnesi Himayesinde Taşınması
      9.3.1 Taşıtların  Ve Konteynerlerin Kabulü
      9.3.2 Tır Karnesi Kapsamı Altında Eşya Taşınması Yöntemleri
      9.3.3 Ağır Veya Havaleli Eşya Taşınmasına İlişkin Hükümler
9.4 Yolsuzluklar
9.5  Açıklayıcı  Notlar
9.6 Çeşitli Hükümler
9.7 Son Hükümler
9.8 TIR Karnesi Modeli
9.9 Tır Karnesinin  Kullanılmasına  İlişkin Kurallar
      9.9.1 Genel bilgiler
      9.9.2 TIR Karnesinin doldurulması
      9.9.3 Olaylar ve kazalar
      9.9.4 Tütün alkol TIR karnesi Kapsamında taşınması Gereken eşya listesi
      9.9.5 Gümrük Mühürü Altında Yapılan Uluslararası  Taşımacılık  İçin  Karayolu  Taşıtlarına     Uygulanacak  Teknik Şartlara İlişkin Kurallar
      9.9.6 Kabul Belgesinin Onay İşlemi
      9.9.10 Konteynerlerin Kabulüne İlişkin Ek
9.10 Tır Rejimine Giriş
      9.10.1 Kuruluşların  Tır Karnesi Verme Yetkisi
      9.10.2 Gerçek Ve Tüzel Kişilerin Tır Karnesi Kullanma İzni

10. 1975 TIR KONVANSİYONU
10.1 Tır Sisteminde Reform Süreci
10.2 Amaçlar
10.3 Yasal Kapsam
10.4 Coğrafi Kapsam
10.5 Tır Sistemi Kapsamındaki Zorunluluk Ve Yükümlülükler
10.6 Tır Yürüme Kurulu (Tırexb)
10.7 Tır Sisteminin İşleyişinde Taraflara Düşen Sorumluluklar
10.8 Tır Transit Sisteminin Sağladığı Avantajlar
10.9 Safetır Sistemi
10.10 Türkiye Ve Tır Konvansiyonu

11. UBAK İZİN BELGESİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ
10.1 Amaç, Kapsam, Tanımlar
      10.1.1 Başvuru
10.2 Değerlendirme Unsurları, Puanlama ve Sıralandırma
      10.2.1 İdari Müeyyideler, Ceza Puanları ve Belgenin Geri Alınması
      10.2.2 İzin Belgesi Türü ve Belge Ücretleri
      10.2.3 Çeşitli ve Geçici Hükümler

12.  GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ
12.1 Amaç, Kapsam, Tanımlar
12.2 Danışma Komisyonunun Çalışma Usulü
12.3 Başvuru
12.4 Geçiş Belgesi Dağıtımı Yapılacak Yerler, Yükümlülük ve Sorumluluklar
12.5 Belge Dağıtımının Genel Şartları
12.6 Ülkelere Göre Geçiş Belgesi Dağıtımı Usulü, Özel Şartları ve İzlenecek Güzergahlar
12.7 İzlenecek Güzergahlar
12.8 İdarî Müeyyideler, Cezalar ve Süreler
12.9 Çeşitli ve Geçici Hükümler

13. KARAYOLU TAŞIMACILIĞINDA ÇALIŞMA SAATLERİ VE DİNLENME SÜRELERİNE İLİŞKİN 153 SAYILI SÖZLEŞME

B. DENİZ LOJİSTİĞİ
1.LİMANLAR KANUNU

2.DENİZ İŞ KANUNU

3.TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİ YÖNETMELİĞİ
3.1 Türk Uluslar arası Gemi Sicili Memurluğu ve İrtibat Büroları ile Çalışma Usulleri
3.2 Tescil, Terkin ve Takyidat
3.3 Çeşitli Hükümler

4.YURT DIŞI BAĞLANTILI DÜZENLİ SEFER YAPACAK GEMİLERDE ARANACAK KRİTERLER
4.1 Müracaat
4.2 Müteşebbislerce Dilekçe Ekinde Müsteşarlığımıza İbraz Edilecek
4.3 Koordine Yapılacak Kuruluşlar
4.4 Düzenli Sefer Uygulaması

5.TİCARET GEMİLERİNİN TEKNİK DURUMLARI
5.1 Genel hükümler
5.2 Tekne durumu
5.3 Cankurtarma tesislerinin durumu
5.4 Yangından korunma ve yangın söndürme tesislerinin durumu
5.5 Yolcu sayısının tayini ve yolcu ve gemi adamları yerlerinin durumu
5.6 Ticaret gemilerinin çeşitli donanımları
5.7 Çeşitli hükümler
5.8 Ticaret gemilerinde bulundurulacak makine yedeklikleri


6.TiCARET GEMİLERİNİN YÜKLEME SINIRI TÜZÜĞÜ
6.1 Genel Hükümler ve Tarifler
6.2 Azami Yükleme Sınırının Tayinindeki Esaslar
6.3 Fribord İşlerinin Yürütülüşü ve Fribord Belgesi
6.4 Çeşitli hükümler

7.GEMİ TANKLARININ KALİBRASYONUNA DAİR YÖNETMELİK
7.1 Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
7.2 Genel Hükümler, Yürürlük ve Yürütme
7.3 Gemi Tanklarında Yapılacak Kalibrasyona İlişkin Genel Şartlar
7.4 Kalibrasyona İlişkin Kayıtlar

8.GEMİ İSİM TALEBİNDE, ONAYINDA VE TERKİNİNDE ARANACAK KRİTERLER
8.1 Müracaat
8.2 Talep Dilekcesinde Dikkat Edilecek Hususlar
8.3 İsim Seçiminde Uygulanacak Kurallar
8.4 Sicil Liman Başkanlığı Değerlendirmesi
8.5 Onay

9.DÖKME YÜK GEMİLERİNİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE YÜKLENMESİ VE BOŞALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
9.1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
9.2 Genel Hükümler
9.3 Çeşitli ve Son Hükümler
9.4 Dökme Yük Gemilerinin Katı Dökme Yük Almak Ve Boşaltmak İçin İşletimsel Uygunluğuna İlişkin Şartlar
9.5 Terminallerin Katı Dökme Yük Almak Ve Boşaltmak İçin İşletimsel Uygunluğuna İlişkin Şartlar
9.6 Kaptanın Terminale Vereceği Bilgiler
9.7 Yük Alma Veya Boşaltma İşlemleri Öncesinde Ve Sırasında Kaptanın Görevleri
9.8 Terminal Sorumlusunun Kaptana Vereceği Bilgiler

10.GEMİ ACENTELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
10.1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
10.2 Yetki Belgesi ve Nitelikler
10.3 Sorumluluk, Yasaklar ve Denetim
10.4 Yetki Belgesi İptali ve Sonuçları
10.5 Sertifika Programı ve Kimlik Belgesi
10.6 Çeşitli ve Son Hükümler

11.SEYİR DUYURULARI HAZIRLAMA VE YAYIMLAMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
11.1 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
11.2 Seyir Duyurusu Hazırlanması, Yayımı, Yetki ve Sorumluluklar
11.3 Son Hükümler

12.SEYİR HALİNDEKİ GEMİLERDE DAHA İYİ TIBBİ HİZMET VERİLMESİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
12.1 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
12.2 Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları
12.3 Son Hükümler
12.4 Gemi Kategorileri


13.BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMESİ
13.1 Giriş
13.2 Karasuları Ve Bitişik Bölge
13.3 Uluslararası Seyrüsefere Açık Boğazlar
13.4 Takımada Devletleri
13.5 Münhasır Ekonomik Bölge
13.6 Kıt' A Sahanlığı
13.7 Açık Deniz
13.8 Adaların Rejimi
13.9 Kapalı Veya Yarı Kapalı Denizler
13.10 Sahili Bulunmayan Devletlerin Denize Ve Denizden İtibaren Ulaşma Hakları Ve Transit Serbestisi
13.11 Genel Hükümler
13.12 Son Hükümler 

14.DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME HAKKINDA ULUSLAR ARASI SÖZLEŞME
14.1 Genel
14.2 Manevra Ve Seyir Kuralları
14.3 Fenerlerin Ve Şekillerin Yerleştirilmeleri Ve Teknik Ayrıntıları
14.5 Birbirlerine Yakın Bir Halde Balıkçılık Yapan Balıkçı Tekneleri İçin Ek İşaretler
14.6 Sesle İşaret Veren Aletlerin Teknik Ayrıntıları
14.7 Tehlike İşaretleri

15.HAMBURG RULES

16.HAGUE-VİSBY RULES

17.LAHEY RULES

18. 1966 YÜKLEME HATLARI ULUSLAR ARASI SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN 1988 PROTOKOLÜ
18.1 1966 Yükleme Hatları Uluslararası Sözleşmesinin Eklerinde  Değişiklik Ve İlaveler
18.2 Yükleme Hatlarının Belirlenmesi İçin Kurallar
18.3 Genel
18.4 Fribordların Kararlaştırılmasının Şartları
18.5 Fribordlar
18.6 Kereste Fribordu Tahsis Edilen Gemiler İçin Özel İhtiyaçlar
18.7 Bölgeler, Alanlar Ve Mevsimsel Dönemler
18.9 Bölgeler Ve Mevsimsel Alanların Haritası

19. GEMİADAMLARININ EĞİTİM, BELGELENDİRİLME VE VARDİYA STANDARTLARI HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞME
19.1 Genel Hükümler
19.2 Kaptan - Güverte Bölümü
19.3 Makine Bölümü
19.4 Telsiz Bölümü
19.5 Tankerler İçin Özel Gerekler
19.6 Can Kurtarma Aracı Kullanmada Yeterlik

20. KONFERANSTA KABUL EDİLEN KARARLAR
20.1 Seyir Vardiyasından Sorumlu Zabitler için Çalışma Talimatı
20.2 Makine Vardiyasından Sorumlu Mühendis Zabitleri İçin Çalışma Talimatı
20.3 Limanda Vardiya Sorumlusu Olan Güverte Zabitleri İçin Prensipler ve Çalışma Talimatı
20.4 Limanda Vardiyadan Sorumlu Güverte Zabitleri İçin Prensipler ve Çalışma
20.5 Limanda Makine Vardiyasından Sorumlu Mühendis Zabitler İçin Prensipler ve Çalışma Talimatı
20.6 Limanda Makine Vardiyası Sorumlusu Mühendis Zabitler İçin Prensipler ve Çalışma Talimatı Önerisi
20.7 Telsiz Zabitleri İçin Güvenlik Telsiz Vardiyası ve Bakım Tutumuna Ait Temel Prensipler ve Çalışma Talimatı
20.8 Telsiz Zabitleri için Güvenlik Telsiz Vardiyası ve Bakım-Tutumuna Ait Temel Prensipler ve Çalışma Talimatı Önerisi
20.9 Telsiztelefon Operatörleri için Güvenlik Telsiz Vardiyasına Ait Temel Prensipler ve Çalışma Talimatı
20.10 Telsiz Operatörleri
20.11Bir Seyir Vardiyasına Dahil Olan Tayfalar İçin Ek Eğitim
20.12 Petrol Tankerlerinin Zabit ve Tayfalarının Eğitim ve Nitelikleri
20.13Kimyasal Madde Tankerlerinin Zabitleri ve Tayfalarının Eğitimi ve Nitelikleri
20.14 Sıvılaştırılmış Gaz Tankerlerinin Kaptanları, Zabitleri ve Tayfalarının Eğitimi ve Nitelikleri
20.15 Dökme Olmayan Tehlikeli ve Zehirli Yük Taşıyan Gemilerin Zabitleri ve Tayfalarının Eğitimi ve Nitelikleri
20.16Telsiztelefon Operatörleri İçin Eğitim
20.17 Petrol, Kimyasal Madde ve Sıvılaştırılmış Gaz Tankerlerinin Kaptan ve Diğer Sorumlu Personelinin Eğitimi ve Nitelikleri için Teknik Yardım
20.18 Büyük Gemiler ve Olağan Dışı Manevra Özellikleri Olan Gemilerin Kaptan ve 1. Zabitlerinin Ek Eğitimleri
20.19 Radar Simülatör Eğitimi
20.20 Kişisel Sağ Kalabilme Teknikleri Konusunda Gemiadamlarının Eğitimi
20.21 Çatışmayı Önleme Cihazlarının Kullanılması Eğitimi
20.22 Uluslararası Yeterlik Belgesi
20.23 Teknik İşbirliğinin Geliştirilmesi


21. DENİZLERİN  GEMİLER  TARAFINDAN  KİRLETİLMESİNİN  ÖNLENMESİNE  AİT ULUSLARARASI  SÖZLEŞME  (MARPOL - 1973)

22. DENİZLERİN GEMİLER TARAFINDAN KİRLETİLMESİNİN ÖNLENMESİNE AİT ULUSLARARASI SÖZLEŞME'YE (1973) İLİŞKİN PROTOKOL-1978

23. GEMİLERİN TONAJLARINI ÖLÇME HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞME, 1969
23.1 Gemilerin Gros Ve Net Tonajlarının Belirlenmesi İçin Kurallar

24. AVRUPA-KAFKASYA-ASYA ULAŞTIRMA KORİDORUNUN ÜZERİNDE ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ HAKKINDA ÇOK TARAFLI TEMEL ANLAŞMA

C. HAVA LOJİSTİĞİ

1.TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-6A)
1.1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
1.2Genel Esaslar
      1.2.1 Esas Mukavele, Şirket Türü ve İştigal Konusu
      1.2.2 Hisse Durumu, Hisse Devri, Dolaylı Pay Sahipliği, Birleşme Bölünme ve Devralmalar, Kurucu           
1.3 Yetkilendirme Esasları
1.3.1Türleri, Hava aracı Sayıları ve Mali Yükümlülükler, Yetkilendirme Şartları
1.4 Organizasyon, Yönetici Personel Nitelikleri, Lisanslı Personel Temini
      1.4.1 İnceleme Komisyonu
1.5 İşletme Ruhsatı
      1.5.1 İşletme Ruhsatı Verilmesi Aşamaları
      1.5.2 Başvuru Aşaması
      1.5.3 Ön izin aşaması
      1.5.4 Doküman Uyum Aşaması
      1.5.5 Asıl İşletme Ruhsatı Aşaması
      1.5.6 Denetleme Aşaması
      1.5.7 Değerlendirme Aşaması
      1.5.8 İşletme Ruhsatı Verilmesi Aşaması
1.6 Eğitim, Kalite Güvence ve Emniyet Sistemi
      1.6.1 Eğitim
      1.6.2 Kalite Güvence ve Emniyet Sistemi, Tehlikeli ve Patlayıcı maddeler
1.7 Denetim
      1.7.1 İnceleme ve Denetim
      1.7.2 Mali Denetim
      1.7.3 Bakım ve Teknik Denetim
1.8 Cezai Hükümler ve İdari Yaptırımlar
1.9 Çeşitli ve Son Hükümler

2.UÇUCU EKİP UÇUŞ GÖREV VE DİNLENME SÜRELERİ İLE UYGULAMA ESASLARI TALİMATI
2.1 Genel Hükümler
      2.1.1 Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar
      2.1.2 Genel Esaslar
2.2. Süre Sınırlamaları
      2.2.1 Genel Havacılık, Zirai Mücadele, Yangın Söndürme ve Hava Taksi Faaliyetleri
      2.2.2 Havayolu Taşıma İşletmeleri Faaliyetleri
2.3 İstisnai Durumlar, Gözetim ve Denetim
2.4 Sorumluluklar, Aykırı Davranışlar, İdari Yaptırımlar ve Son Hükümler
2.5 Son Hükümler
2.6 Ekler

3. HAVA  KARGO  ACENTALARININ  GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI  HAKKINDA ÖZEL KURALLAR
3.1 Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
3.2 Genel Esaslar
3.3 Yasaklar
3.4 Uzman Personel ile Kargo Taşımacılığında Kullanılan Araçların Değiştirilmesi
3.5 Görev, Yetki ve Sorumluluklar
3.6 Görev, Yetki, Sorumluluklar ve Uygulama
3.7 İstenecek Bilgi ve Belgeler
3.8 Eğitim, Denetim ve Cezai Müeyyideler
3.9 Geçici ve Son Hükümler


4. TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ BAKIM SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ (SHY-M)
4.1 Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar, Hukuki Dayanak
4.2 Genel Esaslar
4.3 Sorumluluk, Gözetim ve Denetim
4.4 Son Hükümler

5. THE WARSAW CONVENTION
5.1 Scope - Definitions
5.2 Documents of Carriage
      5.2.1 Passenger Ticket
      5.2.2 Luggage Ticket
      5.2.3 Air Consignment Note
5.3 Liability of the Carrier
5.4 Provisions relating to Combined Carriage
5.5 General and Final Provisions
5.6 Additional Protocol

6. MONTREAL PROTOCOL
6.1 Amendments To The Conventıon
6.2 Documentation Relating To Cargo
6.3 Scope Of Applıcatıon Of The Conventıon As Amended
6.4 Fınal Clauses

7. THE HAGUE PROTOCOL
7.1 Amendments To The Conventıon
7.2 Scope Of Applıcatıon Of The Conventıon As Amended
7.3 Fınal Clauses

8. GUADALAJARA CONVENTION 1961

9. GUATEMALA CITY PROTOCOL
9.1 Amendments To The Conventıon
9.2 Scope Of Applıcatıon Of The Conventıon As Amended
9.3 Fınal Clauses

10. MONTREAL CONVENTİON
10.1 General Provisions
10.2 Documentation and Duties of the Parties Relating to the Carriage of Passengers, Baggage and Cargo
10.3 Liability of the Carrier and Extent of Compensation for Damage
10.4 Combined Carriage
10.5 Carriage by Air Performed by a Person other than the Contracting Carrier
10.6 Other Provisions
10.7 Final Clauses

    D. DEMİRYOLU LOJİSTİĞİ
1. ULUSLARARASI DEMİRYOLU TAŞIMALARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME ( COTIF )
1.1 Genel hususlar
1.2 Ortak hükümler
1.3 Yapı ve İşleyiş
1.4 Mali işler
1.5 Tahkim
1.6 Sözleşme’nin Değiştirilmesi
1.7 Nihai Hükümler

2.ULUSLARARASI DEMİRYOLU TAŞIMALARIYLA İLGİLİ HÜKÜMETLERARASI ÖRGÜT’ ÜN (OTIF) AYRICALIKLARI VE DOKUNULMAZLIKLARI HAKKINDA PROTOKOL
2.1 Yargı, infaz ve haciz muafiyeti
2.2 İstimlaka karşı korunma
2.3 Vergilerden muafiyet
2.4 Resim ve harçlardan muafiyet
2.5 Resmi faaliyetler
2.6 Parasal işlemler
2.7 İletişim
2.8 Devlet temsilcilerinin ayrıcalık ve dokunulmazlıkları
2.9 Örgüt personelinin ayrıcalık ve dokunulmazlıkları
2.10 Uzmanların ayrıcalıkları ve dokunulmazlıkları
2.11 Tanınan ayrıcalıkların ve dokunulmazlıkların amacı
2.12 Kötüye kullanmanın önlenmesi
2.13 Kendi uyruklularına muamele
2.14 Ek anlaşmalar

3. DEMİRYOLUYLA ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN TEKTİP KURALLAR (CIV - SÖZLEŞMENİN A ANA EKİ )
3.1 Genel Hususlar
3.2 Taşıma sözleşmesinin imzalanması ve uygulanması
3.3 El bagajlarının, hayvanların, bagajların ve araçların taşınması
3.4 Ortak hükümler
3.5 El Bagajları ve hayvanlar
3.6 Bagajlar
3.7 Araçlar
3.8 Yolculuk saatine uyulmaması halinde sorumluluk
3.9 El bagajları, hayvanlar, bagajlar ve araçlar ile ilgili sorumluluk
3.10 El bagajları ve hayvanlar
3.11 Araçlar
3.12 Ortak hükümler
3.13 Yolcunun sorumluluğu
3.14 Hakların kullanılması
3.15 Taşımacıların kendi aralarındaki ilişkiler

4. ULUSLARARASI DEMİRYOLU EŞYA TAŞIMA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN TEKTİP KURALLAR (CIM-SÖZLEŞMENİN B ANA EKİ)
4.1 Genel
4.2 Taşıma sözleşmesinin akdi ve ifası
4.3 Sorumluluk
4.4 Hakların kullanılması
4.5 Nakliyecilerin kendi aralarındaki ilişkiler

5. TEHLİKELİ EŞYALARIN DEMİRYOLUYLA ULUSLARARASI TAŞINMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK  (RID-SÖZLEŞMENİN  C ANA EKİ)

6. ULUSLARARASI DEMİRYOLU TRAFİĞİNDE ARAÇ KULLANIM SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN TEKTİP KURALLAR (CUV – SÖZLEŞMENİN D ANA EKİ)

7. ULUSLARARASI DEMİRYOLU TRAFİĞİNDE ALTYAPI KULLANMA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN TEKTİP KURALLAR (CUI – SÖZLEŞMENİN E ANA EKİ)
7.1 Genel Hükümler
7.2 Kullanma Sözleşmesi
7.3 Sorumluluk
7.4 Yardımcıların açacağı davalar
7.5 Hakların Kullanılması

8. (APTU – SÖZLEŞMENİN F ANA EKİ)


9. ULUSLARARASI TRAFİKTE KULLANILAN DEMİRYOLU MALZEMESİNİN TEKNİK KABULÜNE İLİŞKİN TEKTİP KURALLAR(ATMF – SÖZLEŞMENİN G ANA EKİ)

10. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD) ANA STATÜSÜ
10.1 Genel Hükümler
10.2 Kuruluş
10.3 Müesseseler
10.4 Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
10.5 Mali Hükümler, Tasfiye ve Denetim
10.6 Çeşitli Hükümler
10.7 Geçici ve Son Hükümler
10.8 Ek Maddeler

11. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATLARINDA DİĞER ŞAHISLARA AİT TRENLERİN İŞLETİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
11.1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
11.2 Başvuru Koşulları
11.3 Sözleşme ve İşletme Şartları
11.4 Çeşitli ve Son Hükümler

E.UNITED NATİONS CONVENTİON ON INTERNATİONAL MULTİMODAL TRANSPORT OF GOODS (GENEVA, 24 MAY 1980)
1.1 General Provisions
1.2 Documentation
1.3 Liability of the Multimodal Transport Operator
1.4 Liability of the Consignor
1.5 Supplementary Provisions
1.6 Customs Matters
1.7 Final Clauses
1.8 Annex
F. BELGE ÖRNEKLERİ
TERİMLER SÖZLÜĞÜ
KAYNAKÇA

 

 

 

 YAZARLAR  HAKKINDA

        Yrd. Doç. Dr. Tunay KÖKSAL
        Ankara’da doğan KÖKSAL, üniversite öncesi tahsilini de bu şehirde tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden birincilik derecesi ile mezun olduktan sonra avukatlık stajını yaparak Ankara Barosuna Avukat olarak kaydoldu. İş hayatının yanısıra devam ettiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden de mezun olarak, ikinci lisans eğitimini tamamladı.

Yüksek lisansını (LLM derecesini), “European Business Law” alanında University of Kent, Kent Law School’da distinction (üstün başarı) belgesi alarak tamamladı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden “Avrupa Birliği Hukuku” alanında “Hukuk Doktoru” akademik ünvanını kazandı. Doçentlik çalışmaları kapsamında İngiltere’de “International Trade Law” (Uluslararası Ticaret Hukuku) alanında Post-LLD (Post-Doktora) çalışması yaptı. Yurtdışındaki akademik çalışmaları çerçevesinde İngiltere, Gabon ve Ukrayna gibi değişik ülkelerdeki üniversitelerde “Visiting Lecturer” (Misafir Öğretim Üyesi) olarak “International Trade Law” dersleri verdi.

1997 yılında Japonya Dışişleri Bakanlığı’nın davetlisi olarak, Japonya’da düzenlenen “Genç Türk Liderleri Programı”na katılan KÖKSAL, geçmişte bir dönem Dış Ticaretten ve Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerinden Sorumlu Devlet Bakanının Danışmanlığı görevini de üstlendi. Çeşitli inşaat ve dış ticaret firmalarında “Dış İlişkiler Müdürlüğü”, “Contract Manager”, “Yurtdışı İş Geliştirme Koordinatörlüğü”, “Hukuk Müşavirliği” ve “Yönetim Kurulu Danışmanlığı” gibi görevler yapmış olan KÖKSAL, halihazırda “Hukuk Akademisyeni” ve “Hukuk Danışmanı” olarak çalışmakta olup; European Search Consulting adlı uluslararası hukuk ve dış ticaret danışmanlık kuruluşunun “Ankara Temsilciliği” görevini de yürütmektedir.

Danışmanlık faaliyetleri çerçevesinde KÖKSAL; Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Cezayir, Fas, Tunus, Libya, Gabon, Lübnan, Suriye, Irak, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn gibi değişik ülkelerde çeşitli inşaat firmalarımıza ve dış ticaret firmalarımıza; yurtdışı iş geliştirme, iş müzakerelerini yürütme, inşaat sözleşmelerinin, iş ortaklığı sözleşmelerinin, dış ticaret sözleşmelerinin hazırlanması, ortak şirket kurma gibi konularda hukuk danışmanlığı ve sözleşme avukatlığı (contract lawyer) hizmetlerini sunmaktadır.

KÖKSAL, akademik faaliyetleri çerçevesinde ise çeşitli üniversitelerde, enstitülerde ve özel sertifika programı kurslarında “Dış Ticaret Hukuku”, “Uluslararası Ticari Akitler ve Uluslararası Tahkim”, “Uluslararası Lojistik Hukuku”, “Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları”, ”İhracatı ve Yatırımları Teşvik Mevzuatı”, ”Avrupa Birliği Hukuku”, “Dış Ticarette Yazışma Teknikleri”, “Commercial English”, “Uluslararası İnşaat Hukuku”, “Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve FIDIC Şartnameleri”, “Kamu İhale Hukuku”, “Uluslararası Hukuk”, “Turizm Hukuku”, “Ticaret Hukuku”, “Borçlar Hukuku”, “Şirketler Hukuku”, “Hukuki Tercüme” derslerini vermektedir. Çok iyi derecede İngilizce bilmekte olan KÖKSAL, Fransızca ve Rusça dillerinde de sertifika sahibidir.

Çeşitli akademik dergilerde makaleleri yayınlanmış olan KÖKSAL’ın mevcut kitapları da şunlardır:

-Belediye Hizmetlerinin Özelleştirilmesi Yöntemleri ve Uygulamaları (1993)
-A Critical Review of The Anti-Damping Measures of The EC In The Light Of A Case Study (1995)

-”Legal Framework For Private Sector Development”, Turkey and European Integration (1996)

-Avrupa Birliği’nde Bazı Sektörlerde Tekelleşmeyi Önlemek ve Liberalizasyonu Sağlamak İçin Yapılan Düzenlemeler (1997)

-Avrupa Topluluğu ve Türk Rekabet Hukuku Çerçevesinde Kamu Teşebbüsleri ve İnhisari Haklar (2002)

-Avrupa Birliği’nin Rekabet Politikası ve Türkiye’nin Uyumu (2002)

-Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Devlet Yardımları Sistemlerinin Uyumlaştırılması (2002)

-International Construction Contracts and Dispute Settlement (2006)

-Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri, İş Ortaklığı Sözleşmeleri ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları (2009)

-Uluslararası Ticarette Pratik Bilgiler ve Yaygın Kullanılan Belgeler (2009)

-Dış Ticaret Rehberi (2009)

-İhracat Teşvikleri: Dahilde İşleme Rejimi ve Diğer Teşvik Uygulamaları (2010)

-Küresel  İnşaat Hukuku (2010).

Behçet Yalın ÖZKARA

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde doğan ÖZKARA, üniversite öncesi tahsilini Ankara’da tamamladı. Daha sonra sırasıyla Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İşletme bölümünden şeref öğrencisi olarak ve Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümlerinden mezun oldu.

Öğrenim hayatının bir kısmında Helsinki Laurea University’de değişim öğrencisi olarak bulunan ÖZKARA, bu süreç içerisinde Eti Maden işletmelerinin Finlandiya’daki iştiraki olan Etiproducts şirketinde çalıştı. Daha sonra iş yaşamını Amerika’da Xanterra firmasında sürdüren ÖZKARA, 2008 yılında Türkiye’ye dönerek bir dönem İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Araştırma Biriminde çalışma hayatını sürdürdü.

Halen Ankara’da bir vakıf üniversitesinin Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümünde araştırma görevlisi olarak meslek yaşamına devam eden ÖZKARA, aynı zamanda  Hacettepe Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Ana bilim dalnda yüksek lisans ve Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünde lisans öğrenimini sürdürmektedir.


 

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr