Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / 60 SENEDİR YÜRÜRLÜKTE OLAN POSTA KANUNU YENİLENİYOR

60 SENEDİR YÜRÜRLÜKTE OLAN POSTA KANUNU YENİLENİYOR

60 SENEDİR YÜRÜRLÜKTE OLAN POSTA KANUNU YENİLENİYOR13.04.2010

Aradan oldukça uzun süre geçmesine rağmen yasa taslağı ile ilgili somut sonuç alınamadı ve 2009 yılında, daha önceden yapılan toplantılarda alınan kararların bazılarının değiştirilmiş şekliyle yeni bir taslak gündeme geldi.

 1950 yılında kabul edilen ve halen yürürlükte olan 5584 sayılı Posta Kanunu'nda önemli değişiklikler içeren "POSTA HİZMETLERİ KANUNU TASARISI", Bakanlar Kurulu'nun 2010 Çalışma Programı'nda da yer aldığı gibi TBMM'ye sunulmaya hazır hale getiriliyor.. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatının 2007-2013 dönemini kapsayan 9'uncu Kalkınma Planı'nda da yer alan ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Özel İhtisas Komisyonu'nun, Devlet Planlama Teşkilatı uzmanlarının, Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü, PTT ve özel sektör yetkililerinin katılımlıyla oluşturulan Posta Hizmetleri Alt Komisyonu'nda da detaylı şekilde incelenen konu uzun bir çalışma sonucu TBMM Komisyonu'na sunulmak üzere.

9'uncu Kalkınma Planı'nın sonuç bölümünde posta sektöründe yapılması gereken düzenlemeler için, AB'nin ve diğer bir çok ülkenin posta sektörüne ilişkin düzenleme yaklaşımları, evrensel hizmetlerin sunumunu garanti altına alacak alanın, evrensel hizmet sağlayıcısına tahsis edilmesi ve diğer alanların da serbestleştirilerek ilgili piyasalarda etkin düzenlemeler yapılmak suretiyle rekabet ortamının tesis edilmesi yönünde olduğu vurgulanmaktadır. Bu bağlamda, posta piyasasının daha etkin ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulması için yeniden yapılandırılması sürecinde önemle ele alınması gereken bir diğer husus da evrensel hizmet sağlamakla yükümlü kamu posta işletmecilerinin değişen piyasa yapısına uygun bir şekilde organizasyonel ve idari yapısının bu kapsamda gözden geçirilmesi ve söz konusu işletmecinin yeniden yapılandırılması gerektiğidir. Bu sayede etkin bir işletme yapısına kavuşacak evrensel hizmet sağlayıcısının hem kar eden bir işletme haline geleceği hem de kaliteli ve erişilebilir fiyatlarla hizmet sunabilecek bir yapıya kavuşturulacağı ön görülmektedir.

(Kaynak: DPT 9'ncu Kalkınma Planı Posta Hizmetleri Alt Komisyon Raporu)

Bu ön görülerle ilgili yaklaşımların 10'uncu Ulaştırma Şurası'nın ilgili çalışma bölümlerinde de aynen korunduğu görülmektedir. Yeni düzenlemelerle ilgili çalışmalar iki aşamalı değerlendirilmiş, birinde posta hizmetleri ile ilgili yeni düzenlemeler, diğerinde de PTT Genel Müdürlüğü'nün sektörde oluşacak rekabet ortamına hazır hale getirilmesi için gerekli yasal düzenlemeler olarak çalışmalar yapılmıştır. Bu değerlendirmelerimizde, PTT Genel Müdürlüğü ile ilgili yeni düzenlemelere değinilmeyecek, posta hizmetleri ile ilgili değişikliklerin sektöre etkileri, AB ülkelerindeki ve dünyadaki uygulamalar, istihdama katkıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile ilgili bağlantıları v.b konular üzerinde görüşlerimiz paylaşılmaya çalışılacaktır.

Yeni Posta yasa taslak çalışmaları yaklaşık olarak 2002 yılından beri sürdürülmekte, konu ile ilgili olarak geniş katılımlı toplantılar düzenlenmekte ve en geniş katılımlı toplantı da kamu ve özel sektör yetkililerinin, Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım ve o tarihte Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı olan Sayın İbrahim Şahin'in katılımları ile yapılmış, bu toplantıda özellikle posta tekeli ve diğer konular değerlendirilerek, PTT yetkilileri ile özel sektör temsilcilerinin birlikte yapacakları toplantıda yasa taslağının tekrar gözden geçirilmesi, kamu ve özel sektör arasında oluşacak görüş ayrılıklarının da Ulaştırma Bakanlığı'na sunularak sonuç alınması ön görülmüştü. Bu toplantı sonrası alınan karara uyularak birlikte uzun süreli bir dizi toplantı ile yeni taslak hazırlandı ve Ulaştırma Bakanlığı'na sunuldu.

Ancak aradan oldukça uzun süre geçmesine rağmen yasa taslağı ile ilgili somut sonuç alınamadı ve 2009 yılında, daha önceden yapılan toplantılarda alınan kararların bazılarının değiştirilmiş şekliyle yeni bir taslak gündeme geldi.

Posta Hizmetleri Kanun Tasarısı'nda, 5584 sayılı Kanun'dan farklı olarak önemli değişiklikler yer almaktadır. Yeni taslak ile Evrensel Posta Hizmeti Kavramı getirilmekte, Posta Hizmetleri Düzenleme Kurulu oluşturulması yer almakta, temel ücret tanımlanmakta, posta gönderisi ve posta kolisi tanımlamaları somut şekilde yapılarak bu kategoriye giren ağırlıklarda gönderi taşıması yapacak işletmelerin hangi özellikleri taşıması gerektiğinden, bu hizmeti üstlenmek için lisans alma zorunluluğu ve gelir/ kurumlar vergisi beyannamelerinde belirtilen net satışın yüzde 1'i oranında tutarın evrensel posta fonuna katkı olarak alınması, posta tekelinin yeniden tanımlaması ve cezai yaptırımlar gibi düzenlemeler yer almaktadır. Bakanlar Kurulu'nun 2010 Çalışma Programı'nın posta ile ilgili başlığında "Posta sektörü kalite, güvenilirlik ve erişilebilirlik esasları ile AB Müktesebatı paralelinde rekabetçi bir anlayışla yeniden yapılandırılacak ve sektörde etkin düzenleme ve deneti sağlanacaktır" cümlesi yer almaktadır.


Kaynak: Transport
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr