Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Karayolu / HIZ SINIRI, BÖLÜNMÜŞ YOLDA 110

HIZ SINIRI, BÖLÜNMÜŞ YOLDA 110

HIZ SINIRI, BÖLÜNMÜŞ YOLDA 11006.04.2010

Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Tasarıya göre, Karayolları Genel Müdürlüğü, özel bütçeli ''tüzel kişilik'' olacak. Görev ve yetkileri, hizmet birimleri yeniden düzenlenen Karayolları Genel Müdürlüğü, gerçekleştirilecek yatırım ve hizmetlerle ilgili görevlendirilen şirketlere gerektiğinde ortak olabilecek.
Genel Müdürlük, görev alanındaki karayolu güzergahındaki taşınmazlarla ilgili olarak tahsis, devir, kamulaştırma veya ilgili diğer hukuki süreçlerin tamamlanmasını müteakip ilgili taşınmazların tapu sicillerinde terkin ve diğer işlemleri yapmak ve yaptırmak yetkisine sahip olacak.
Karayolları Genel Müdürlüğünün her türlü iç ve dış borçlanması Hazine Müsteşarlığının iznine bağlı olacak.
Otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayollarının geçişi ücretli olacak kesimleri, Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Bakan tarafından belirlenecek. Bu karayollarının geçiş ücretleri ile bu ücretlerin yeniden belirlenmesi; ücretlendirilen karayolunun mesafesi, trafik yoğunluğu, aracın cinsi, sosyal ve ekonomik faktörler dikkat alınarak çıkarılacak yönetmelikle belirtilen esas ve usullere göre Genel Müdürün teklif üzerine Bakan onayıyla yürürlüğe girecek.
Geçişi ücretli olan otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayollarının işletme hakkı verilen veya devredilenler hariç olmak üzere, ücretsiz olması uygun görülen kesimleri ve ücretsiz geçiş yapmasına izin verilecekler Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek.
İşletme hakkı verilen veya devredilen karayollarında geçiş ücretinin belirlenmesine ilişkin esas ve usuller ile ücretsiz geçiş yapmasına izin verilecek olanlar, taraflar arasında imzalanacak sözleşmelerde düzenlenecek.
Erişme kontrolü uygulanması nedeniyle karayolu sınırına bitişik taşınmaz sahiplerinin karayollarına giriş ve çıkışlarının iptal edilmesi halinde; Genel Müdürlük tarafından taşımaz sahiplerinin ulaşımları, toplayıcı yol yapılarak veya herhangi bir şekilde mümkün olan en kısa mesafeden yararlanarak sağlanacak. Bu taşımaz sahipleri ve diğer hak sahipleri, Genel Müdürlükten ulaşım düzenine ilişkin başka talepte bulunamayacak.

-İMAR PLANI-
Belediye ve mücavir alan sınırları dışında, erişme kontrolü uygulanan karayolu çevresinde, ilgili idare tarafından imar düzenlemesi yapılmadan önce, Genel Müdürlüğün olumlu görüşü alınacak. Olumlu görüş alınmadan imar planı kesinleştirilemeyecek.
Karayolunu etkileyen deniz, göl, nehir ve dere kenarları da dahil olmak üzere karayolu kenarlarında maden arama ve işletme ruhsatı verilmeden önce Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınması zorunlu olacak.
Karayolu güzergah planları Bakan onayıyla yürürlüğe girecek. Bakan, bu yetkisini Genel Müdüre devredebilecek.
-ARAZİ DÜZENLEMESİ VE TRAMPA YETKİSİ-

Karayolları Genel Müdürlüğünün yapacağı kamulaştırma yöntemleri de yeniden düzenlendi. Buna göre, görev alanına giren her türlü karayolunun yapımı, geliştirilmesi, çevresinin korunması, düzenlenmesi ve tesislerin yapımı için gerekli arazi ve taşınmazları kamulaştırma yetkisine sahip olacak. İşletme hakkı verilen veya devredilen erişme kontrollü karayollarında, ihtiyaç doğması halinde yapılacak kamulaştırma işlemleri Genel Müdürlükçe yapılacak. Sözleşmelerde kamulaştırma bedelinin tamamının veya bir kısmının işletici şirketçe ödenmesi hususu de hükme bağlanabilecek. Kamulaştırılan taşınmazlar üzerinde yapılacak yapı ve tesisler, devlet malı hükmünde olacak.
Tasarıyla Karayollarına ''arazi düzenlemesi ve trampa yetkisi'' tanınıyor. Böylece Karayolları Genel Müdürlüğü, ihtiyaç duyacağı taşınmazların kamulaştırılmasında, kamulaştırma bedellerine karşılık gelmek üzere, Hazine'nin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında olup da kendisine devir ve temlik edilmesi suretiyle elde ettiği taşınmazları, ilgililerin oluru dahilinde trampa yapmaya yetkili kılınıyor.
Genel Müdürlük, trampa işlemlerinde kullanılmak üzere devir ve temlik alınan taşınmazları üzerinde, varsa çevre düzeni planı ve diğer planlardaki araz kullanım kararlarını da göz önünde bulundurarak gerektiğinde arazi düzenlemesi yapmaya ve yaptırmaya yetkili olacak.
Maliye Bakanlığınca, Karayolları Genel Müdürlüğüne devir ve temlik olunan taşınmazlardan 5 yıl içinde trampa işleminde kullanılmayanlar Bakanlığa iade edilecek.
Her türlü su, kanalizasyon, doğalgaz, petrol boru hatları, elektrik ve haberleşme hatları ile benzeri tesisat kurulması için ilgililere kanunen tanınmış olan haklar, erişme kontrolü uygulanan karayolları sınırları içinde geçerli olmayacak.
 
Kaynak: Lojiport
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr