Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gümrük / DOĞRUDAN VE DOLAYLI TEMSİLCİLER (GENELGE 2010/11)

DOĞRUDAN VE DOLAYLI TEMSİLCİLER (GENELGE 2010/11)

DOĞRUDAN VE DOLAYLI TEMSİLCİLER (GENELGE 2010/11)16.03.2010T.C.
BASBAKANLIK
Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.19.00.161.02.03.04 15/3/2010
Konu : Dogrudan ve Dolaylı Temsilciler
 
GENELGE
( 2010/11 )
Bilindigi üzere, 07.10.2009 tarihinde yürürlüge giren Gümrük Kanununun 225/2 nci maddesinde "Dogrudan ve dolaylı temsilcilerin bu Kanunda öngörülen faaliyetlerini yapmalarına engel hastalıgının bulunmaması gerekir. Tereddüt edilmesi halinde, Müstesarlık tarafından tam tesekküllü resmi saglık kurumlarından saglık raporu talep edilebilir." hükmü yer almaktadır. Yine Gümrük Kanununun 227 ve 228 nci maddelerinde gümrük müsaviri/gümrük müsavir yardımcısı olabilecek kisilerin "Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa ugramıs olsalar dahi, agır hapis veya bes yıldan fazla hapis ya da kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikap, rüsvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere sahadet, suç tasnii, iftira gibi yüz kızartıcı suçlar ile resmi ihale ve alım satımlara fesat karıstırma veya devlet sırlarını açıga vurma, vergi kaçakçılıgı veya vergi kaçakçılıgına tesebbüs suçlarından dolayı hüküm giymis bulunmamaları " gerekmektedir.
Söz konusu Kanun hükmünün yerine getirilmesi bakımından;

1- Dogrudan temsilciler, yetkilendirilmis gümrük müsavirleri, gümrük müsavirleri ile gümrük müsavir yardımcılarından, takvim yılı bası itibarıyla ( 01 Ocak) 65 yasını dolduranların, vücut ve akıl saglıgı yönünden gümrük islemlerinde dogrudan veya dolaylı temsilci olarak çalısmalarında sakınca bulunmadıgına iliskin, tam tesekküllü resmi saglık kurumlarından alacakları saglık kurulu raporunu, dogrudan temsilcilerin firma dosyalarının bulundugu gümrük idarelerine, yetkilendirilmis gümrük müsavirleri, gümrük müsavirleri ile gümrük müsavir yardımcılarının ise Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügüne Mart ayı sonuna kadar ibraz etmeleri ve söz konusu saglık kurulu raporlarını her üç yılda bir yenilemeleri,

2- Yetkilendirilmis gümrük müsavirleri, gümrük müsavirleri, gümrük müsavir yardımcıları ve stajyerler ile özel hukuk tüzel kisilerinin dogrudan temsil yoluyla gümrük idarelerinde is takibi yapacak personelinin Gümrük Kanununun 227/1-(d) maddesinde belirtilen suçlardan dolayı hüküm giyip giymediklerinin tespiti bakımından Adli Sicil Müdürlüklerinden resmi kuruma verilmek üzere alacakları Adli Sicil Kayıtlarını 31.03.2010 tarihine kadar kayıtlı bulundukları Gümrük Müsavirleri Dernegine, Dernekler tarafından da 9 Nisan 2010 tarihine kadar ilgililerin kayıtlı bulundukları Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlüklerine göndermeleri, özel hukuk tüzel kisilerinin dogrudan temsilcilerinin ise 31.03.2010 tarihine kadar firma dosyalarının bulundugu gümrük idarelerine ibraz
etmeleri, gümrük idarelerince de 9 Nisan 2010 tarihine kadar Gümrük ve Muhafaza
Basmüdürlüklerine göndermeleri gerekmektedir.

Diger taraftan, gerek adli sicil kayıtları gerekse de saglık kurulu raporlarının Gümrük Yönetmeliginin 563/2. maddesi kapsamında gümrük idare amirlerince ilgililerden talep edilmesi mümkün bulunmakla beraber, ilgililerin de kendi durumlarında meydana gelen degisiklikleri anılan madde de belirtilen usuller çerçevesinde bildirmeleri gerekmektedir.
Hükümet Meydanı Ulus 06100 ANKARA Ayrıntılı bilgi için: Z. BAHAR Uzman Tel: (0312) 3068468 Faks: (0312) 3068965-95
Elektronik Ag: www.gumruk.gov.tr e-posta:zbahar@gumruk.gov.tr
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.19.00.161.02.03.04

Konu : Dogrudan ve Dolaylı Temsilciler
Saglık kurulu raporlarını istenilen sürede ibraz etmeyen, Gümrük Kanununun 227/1-d maddesinde belirtilen suçlardan hüküm giydigi tespit edilen kisilerin gümrük idarelerinde is takiplerinin önlenerek durumun ivedilikle Müstesarlıgımıza intikal ettirilmesi gerekmektedir.
 
Bilgi ve geregini rica ederim.
Maksut METE
Müstesar
 
Kaynak: Gümrük Müsteşarlığı
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr