Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gümrük / GÜMRÜK TARİFE CETVELİ AÇIKLAMA NOTLARI-SERİ NO: 2

GÜMRÜK TARİFE CETVELİ AÇIKLAMA NOTLARI-SERİ NO: 2

GÜMRÜK TARİFE CETVELİ AÇIKLAMA NOTLARI-SERİ NO: 209.02.2010
06/02/2010
 
Gümrük Müsteşarlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(GÜMRÜK TARİFE CETVELİ AÇIKLAMA NOTLARI)

(SERİ NO: 2)

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin uygulanmasında ve bazı eşyaların sınıflandırılmasında kolaylık sağlanması, Avrupa Birliği müktesebatı uyum çalışmaları çerçevesinde söz konusu Tarife Cetveli uygulamaları ile Avrupa Birliği Kombine Nomenklatürü uygulamaları arasında uyum ve yeknesaklığın temin edilmesi, tamamlayıcı ve yol gösterici bir unsur olarak Avrupa Birliği Kombine Nomenklatürü Açıklama Notları’nın yürürlüğe konulmasıdır.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 30/5/2008 tarihli ve C 133 sayılı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanan Avrupa Birliği Kombine Nomenklatür Açıklama Notları ile 5/8/2008 tarihli ve C198/1 sayılı, 11/10/2008 tarihli ve C259/1 sayılı, 6/12/2008 tarihli ve C312/5 sayılı, 5/2/2009 tarihli ve C29/5 sayılı, 7/3/2009 tarihli ve C54/5 sayılı, 7/5/2009 tarihli ve C105/1 sayılı, 16/5/2009 tarihli ve C112/5 sayılı, 30/6/2009 tarihli ve C148/9 sayılı, 10/7/2009 tarihli ve C157/2 sayılı, 4/8/2009 tarihli ve C181/3 sayılı, 4/8/2009 tarihli ve C181/4 sayılı, 7/8/2009 tarihli ve C185/1 sayılı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi nüshalarında yayımlanan ilave değişikleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 10 uncu maddesinin (c) bendi ile 15 inci maddesinin 7 nci fıkrası hükmü ile 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin (c) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

             a) Armonize Sistem (AS) İzahnamesi: Uyumu sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme eki Armonize Sistem Nomenklatürü İzahnamesini,

             b) Açıklama Notları: Bu Tebliğin ekinde yer alan Açıklama Notlarını,

             c) Genel Yorum Kuralları (GYK): Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan tarifenin yorumuna ilişkin genel yorum kurallarını,

             ç) Bölüm: Birbirine benzeyen aynı nitelikteki eşyayı veya çoğunlukla aynı hammaddeden eşyayı içine alacak şekilde oluşturulan fasılları içeren grupları,

             d) Fasıl: Bölümlere göre daha alt düzeyde ve birbirine daha çok benzeyen aynı nitelikte eşyayı içine alan, altı basamaklı rakamdan oluşan Armonize Sistem Kodunun ilk iki rakamıyla ifade edilen kısımları,

             e) Pozisyon: Fasla ilişkin ilk iki rakamdan sonra gelen iki rakamla birlikte dört basamaklı rakamla ifade edilen, eşyanın ilgili faslın kaçıncı sırasında olduğunu gösteren sayı gruplarını,

             f) Alt Pozisyon: Pozisyon numarasından sonra gelmek üzere iki rakamın eklenmesiyle ve kendinden önce gelen dört rakamla birlikte oluşan altı basamaklı sayı gruplarını,

             g) Bölüm Notu: Bölümlerde geçen bazı tabirlerin ne anlama geldiği, ilgili bölümde bir eşyaya yapılan bir atfın hangi tür eşyayı kapsadığı, hangi eşyanın sadece ilgili bölümde yer alabileceğini ve eşyanın bu bölümde yer alabilmesi için hangi şartların gerektiği, hangi eşyanın o bölüme dahil olmadığı hakkında bilgi veren, bölüm başlıklarından sonra yer alan açıklamaları,

             h) Fasıl Notu: Fasıl başlıklarından sonra gelmek üzere fasıllarla ilgili açıklamaları,

             ı) Alt Pozisyon Notu: Alt pozisyonlara ilişkin açıklamaları,

             i) Ek Not: Armonize Sistem Bölüm, Fasıl ve Alt Pozisyon notları ile birlikte, Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin hazırlanmasında esas alınan ve pozisyon ile alt pozisyonlara ilişkin açıklamalar getiren Avrupa Birliği Kombine Nomenklatürü notlarını,

             ifade eder.

             Yürürlükten kaldırılan düzenlemeler

             MADDE 5 – (1) 10/6/2006 tarihli ve 26194 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notlarının Yürürlüğe Konulması Hakkında Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.

             (2) Bu Tebliğ eki Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları’na uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 9 uncu Maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliliğini yitirir.

             Yürürlük

             MADDE 6 –  (1) Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 7 –  (1)  Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Ekler için tıklayınız.

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr