Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gümrük / İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTEJYANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTEJYANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTEJYANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ04.01.2010

31 Aralık 2009

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI

İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/8)

             Kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 36.05 gümrük tarife pozisyonunda yer alan eşyanın ithalatında 23/12/2009 tarihli ve 27441 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/15656 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını içermektedir.

             Başvuru usul ve esasları

             MADDE 2 – (1) Tarife kontenjanı başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için EK I’de yer alan İthal Lisansı Başvuru Formunun usulüne uygun bir şekilde doldurularak EK II’de istenen belgelerle birlikte tam ve eksiksiz bir şekilde Dış Ticaret Müsteşarlığına (Müsteşarlık) gönderilmesi gerekmektedir. Bir başvuruda ancak bir ithal lisansı talep edilebilir.

             (2) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Müsteşarlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda sözkonusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmaz. Müsteşarlık, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belge isteyebilir.

             Tarife kontenjanının dağıtılması

             MADDE 3 – (1) Tarife kontenjanı, başvuru sırasına göre ilk gelen ilk alır yöntemiyle dağıtılır. Başvuru sırasının belirlenmesinde Müsteşarlık genel evrak giriş tarih ve numarası esas olup, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 1.500 kilogramı (net) geçemez. Bir ithal lisansı sadece bir ülke veya gümrük bölgesi için düzenlenir.

             İthal lisansına ve ithal lisansının kullanımına ait bilgiler

             MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Müsteşarlıkça düzenlenen ithal lisansı ve eşyanın tercihli menşeini gösterir belge gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir kopyası gümrük beyannamesine eklenir.

             (2) Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir. İthal lisansının, geçerlilik süresinin bitiminden sonra Müsteşarlığa iadesi zorunludur. İthalatçıların yeni ithal lisansı taleplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için daha önce düzenlenen ithal lisansının iade edilmiş olması gerekmektedir.

             (3) İthal lisansı devredilemez.

             (4) Gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, ithal lisansında kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez. Ancak, ithalatı gerçekleştirilen fazla miktar ilgili ithalatçının bir sonraki lisansından mahsup edilir.

             Yürürlük

             MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Ekler için tıklayınız.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr