Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gümrük / YENİ YILDA VERGİ VE CEZALAR ZAMLI

YENİ YILDA VERGİ VE CEZALAR ZAMLI

YENİ YILDA VERGİ VE CEZALAR ZAMLI04.01.20101 Ocak 2010 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak olan vergi had ve miktarlar belirlendi. Buna göre Vergi Dairesi'nde ilan yapmak 1500 TL

Vergi Usul Kanununda yer alan ve 1 Ocak 2010 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak olan vergi had ve miktarlar belirlendi.

Maliye Bakanlığının  "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre; fatura, gider pusulası, müstahsil ve serbest meslek makbuzu verilmemesi ve alınmamasının cezası 2009'da olduğu gibi yeni yılda da 160 lira olarak uygulanacak.

En az ceza haddi damga vergisinde 7,60 liradan 7,70 liraya çıkacak, diğer vergiler de ise yine 16 TL olarak uygulanacak.

2010'da fatura kullanma mecburiyetindeki limit 670 TL'den 680 TL'ye çıkarken, tahakkuktan vazgeçme limiti de 17,90 TL yerine 18 TL olarak belirlendi.

Yeni yılda sermaye şirketlerinin 1. derece usulsüzlük cezası 90, birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabında 57, ikinci sınıf tüccarda ise 28 TL olacak.

Muhtarların karne tasdiki sırasında aldıkları harç tutarı da değişmeyerek 1,80 TL olacak.

Yeni yılda defter tutma hadlerinde de değişiklikler olacak. Buna göre, bilanço hesabı esasına göre defter tutmada, 119 bin olan alış tutarı 2010'da 120 bin TL, 168 bin TL olan satış tutarı da 170 bin TL olarak uygulanacak.   

Had ve cezalar

Kanun çerçevesinde 2010 yılı için yılbaşından itibaren uygulamaya girecek çeşitli had ve tutarlar şöyle:

-İlanın şekli:

.İlanın vergi dairesinde yapılması 1.500 TL,

.İlanın vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması  1.500-150.000 TL,

-Tahakkuktan vazgeçme 18 TL,

-Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri 

.Yıllık alış tutarı 120.000 TL,

.Yıllık satış tutarı 170.000 TL,

.Yıllık gayrisafi iş hasılatı 68.000 TL,

.İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 120.000 TL,

-Fatura kullanma mecburiyeti 680 TL,

-Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç 1,80 TL,

-Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştamallıklar 680 TL,

-En az ceza haddi:

.Damga vergisinde 7,70 TL,

.Diğer vergilerde 16 TL,

-Usulsüzlük dereceleri ve cezaları:

-Birinci derece usulsüzlükler

.Sermaye şirketleri 90 TL,

.Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 57 TL,

.İkinci sınıf tüccar 28 TL,

.Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 14 TL,

.Kazancı basit usulde tespit edilenler 7,70 TL,

.Gelir vergisinden muaf esnaf 3,50 TL,

 -İkinci derece usulsüzlükler:

.Sermaye şirketleri 50 TL,

.Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 28 TL,

.İkinci sınıf tüccar 14 TL,

.Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 7,70 TL,

.Kazancı basit usulde tespit edilenler 3,50 TL,

.Gelir vergisinden muaf esnaf 2 TL,

-Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi,  alınmaması 160 TL,

-Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 77.000 TL,

-Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 160 TL,

-Her bir belge nev'ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 7.700 TL,

-Her bir belge nev'ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 77.000 TL,

-Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin, bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 160 TL,

-Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması 3.500 TL,

-Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 190 TL,

-Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 570 TL,

-4358 sayılı kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 770 TL,

-127. maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 570 TL,

-Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

1. sınıf tüccar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.000 TL,

2. sınıf tüccar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 500 TL,

3. yukarda yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 250 TL

Kaynak: Dünya

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr