Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gümrük / MİLLETLER ARASI ANLAŞMA (TÜRKİYE-ARNAVUTLUK)

MİLLETLER ARASI ANLAŞMA (TÜRKİYE-ARNAVUTLUK)

MİLLETLER ARASI ANLAŞMA (TÜRKİYE-ARNAVUTLUK)16.12.2009

             Karar Sayısı : 2009/15639

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti arasında vizenin karşılıklı olarak kaldırılmasına dair 20 Kasım 2009 tarihinde Ankara’da nota teatisi ile imzalanan ekli Anlaşmanın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 4/12/2009 tarihli ve HUMŞ-1577 sayılı yazısı üzerine, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 10 uncu ve 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/12/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                               Sadık YAKUT

                                                                                                                                                         CUMHURBAŞKANI V.

        Bülent ARINÇ

          Başbakan V.

 

           C. ÇİÇEK                                     B. ARINÇ                           C. YILMAZ                                  M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.  Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.                   Devlet Bakanı

 

          H. YAZICI                                  F. N. ÖZAK                   M. Z. ÇAĞLAYAN                              F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                              Devlet  Bakanı

 

        S. A. KAVAF                               S. A. KAVAF                        C. YILMAZ                                   S. ERGİN

     Devlet Bakanı V.                            Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı

 

           F. ÇELİK                                  B. ATALAY                         M. AYDIN                                  M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı V.                     İçişleri Bakanı                   Dışişleri Bakanı V.                           Maliye Bakanı

 

       N. ÇUBUKÇU                               F. N. ÖZAK                          R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı             Bayındırlık ve İskân Bakanı V.          Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı

 

        M. M. EKER                                 Ö. DİNÇER                          N. ERGÜN                                   T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı        Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı   Sanayi ve Ticaret Bakanı     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                                      E. GÜNAY                                          V. EROĞLU

                                           Kültür ve Turizm Bakanı                      Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRK TARAFININ NOTASININ TERCÜMESİ

 

 

2009/KVDB/511599

 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arnavutluk Cumhuriyeti Büyükelçiliğine saygılarını sunar ve iki ülke arasında mevcut dostane ilişkileri daha da geliştirmeyi teminen, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin, metni aşağıda sunulan, Türk ve Arnavut vatandaşları için vize yükümlülüğünün kaldırılmasına dair Anlaşmanın imzalanmasını önerdiğini bildirmekten onur duyar:

1. İşbu Notanın (1) ve (2) sayılı eklerinde belirtilen geçerli belge hamilleri olan Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti (bundan sonra "Akit Taraflar" olarak anılacaktır.) vatandaşları, işbu Notada belirtilen hükümler çerçevesinde, her bir Akit Tarafın ülkesine giriş-çıkış veya transit geçiş yapabilirler ve diğer Akit Tarafın ülkesinde geçici olarak kalabilirler.    

2. Her bir Akit Tarafın vatandaşları, diğer Akit Tarafın ülkesine uluslararası yolcu trafiği için belirlenmiş hudut kapılarından giriş-çıkış veya transit geçiş yapabilirler. Her bir Akit Tarafın vatandaşları, diğer Akit Tarafın ülkesinin hudut kapılarından geçiş yaparken bu ülkede  yürürlükte bulunan mevzuata riayet etmek zorundadırlar.

3. Her bir Akit Tarafın, işbu Notanın eklerinde belirtilen geçerli diplomatik, hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport hamili vatandaşları, birbirlerinin ülkesine, her altı ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren doksan (90) günü aşmayan bir süre için veya transit geçiş maksadıyla vize almaları gerekmeden girebilirler ve diğer Akit Tarafın ülkesinde geçici olarak kalabilirler. Her iki Akit Taraf vatandaşlarının diğer Akit Tarafın ülkesinde doksan (90) günü aşan ikametleri, bulundukları Akit Tarafın ülkesinde geçerli ulusal mevzuata tabidir.

4. Her bir Akit Tarafın diğer Akit Tarafın ülkesinde doksan (90) günü aşacak bir süre için ikamet etmek isteyen vatandaşları diğer Akit Tarafın diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerinde vize başvurusunda bulunmalıdırlar. 

5. İşbu Notanın 3. maddesinde belirtilen vize muafiyet süresi, TIR ve otobüs sürücüleri ve yardımcıları, sivil uçak ile gemi mürettebatı gibi uluslararası yolcu ve mal nakliyesi yapan Akit tarafların vatandaşları için de geçerlidir.  

6. Her bir Akit Tarafın diğer Akit Tarafın ülkesindeki diplomatik, konsolosluk veya uluslararası örgütler nezdindeki temsilciliklere atanan diplomatik, hususi ve hizmet pasaportu hamili vatandaşları, görevleri müddetince, diğer Akit Tarafın ülkesine yapacakları giriş-çıkışlar ve transit geçişlerde vize almaktan muaftırlar.

7. Yukarıda bahsigeçen hükümler, geçerli diplomatik, hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport hamillerinin aile fertlerini de kapsar.

8. Her bir Akit Tarafın, işbu Notanın eklerinde belirtilen geçerli belge hamili vatandaşları, birbirlerinin ülkesine, her altı ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren doksan (90) günü aşmayan bir süre için veya transit geçiş maksadıyla vize harcından muaf olarak girebilirler ve diğer Akit Tarafın ülkesinde kalabilirler.

9. Diğer Akit Tarafın ülkesinde çalışma, araştırma, öğrenim, eğitim, aile birleşimi ve ikamet konularını düzenleyen özel meşruhatlı vizeler her bir Akit Tarafın ulusal mevzuatına tabidir.

Her bir Akit Tarafın vatandaşlarının özel meşruhatlı vize başvuru şartları (başvuru yeri, destekleyici belgelerin gerekliliği, vs…) Akit Tarafların ülkesinde geçerli ulusal mevzuatına tabidir.

10. Akit Taraflar, kendi çıkarlarının muhafazası, yasadışı göçle mücadele ve her iki ülkeyi ilgilendiren ulusal güvenlik gerekçesiyle, arzu edilmeyen şahıs ve üçüncü ülke vatandaşlarının diğer Akit Tarafın ülkesine girişini engellemek için gerekli gayreti göstereceklerdir.   

11. Her bir Akit Taraf, salgın hastalıklar, doğal afetler, ulusal güvenlik, kamu düzeni ve kamu sağlığını koruma vb. olağanüstü durumlarda, geçici olarak işbu Anlaşmayı tamamen veya kısmen askıya alabilir.

12. Askıya alma durumunda, her bir Akit Taraf diplomatik yollardan en geç yetmiş iki (72) saat içerisinde diğer Tarafa bildirimde bulunacaktır.

13. Akit Taraflar, İşbu Notanın (1) ve (2) sayılı eklerinde kayıtlı belgelerin örneklerini diplomatik yollardan birbirlerine ileteceklerdir. Akit Taraflar, İşbu Notanın 16. maddesinde öngörülen yasal prosedür uyarınca, yeni pasaport ve seyahat belgelerinin kullanıma girmesi ve mevcut belgelerde herhangi bir değişiklik olması durumunda, bu belgelerin örneklerini, sözkonusu belgeler kullanıma girmeden altmış (60) gün içerisinde diğer Akit Tarafa diplomatik yollardan ileteceklerdir.

14. İşbu Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin herhangi bir uyuşmazlık istişareler veya diplomatik yollarla çözülecektir.  

15. İşbu Anlaşma, süresiz olarak yapılmıştır. Akit Taraflardan biri Anlaşmayı herhangi bir zaman feshedebilir. Bu durumda, Anlaşma, diğer Akit Tarafın diplomatik yoldan yazılı olarak fesih bildirimini aldığı tarihi izleyen altı (6) ay boyunca yürürlükte kalacaktır.

16. Notalar İngilizce olacaktır.

İşbu hükümlerin Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti tarafından kabul edilmesi durumunda, Bakanlık, Büyükelçiliğin cevabi Notasıyla birlikte İşbu Notanın, bu konuda iki Hükümet arasında bir Anlaşma olarak addedilmesini önermekten şeref duyar. İşbu Anlaşma, Akit Tarafların Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli iç prosedürlerin yerine getirildiğine ilişkin olarak birbirlerine yaptıkları bildirimlerin sonuncusunun alındığı tarihi takip eden
30. gün yürürlüğe girecektir.     

17. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle, Akit Taraflar arasında mevcut tek-taraflı veya çok-taraflı vize düzenlemeleri geçersiz olacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

Ek 1

 

Arnavutluk’a seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vize muafiyeti kapsamında bulunan geçerli belgelerin listesi:

- Diplomatik pasaport

- Hususi Pasaport

- Hizmet Pasaportu

- Umuma Mahsus Pasaport

- Denizadamı cüzdanı

- Uçak mürettebatı için Seyahat Belgesi

                Ek 2

 

Türkiye’ye seyahat edecek Arnavutluk Cumhuriyeti vatandaşları için vize muafiyeti kapsamında bulunan geçerli belgelerin listesi:

- Diplomatik pasaport

- Resmi Pasaport

- Umuma Mahsus Pasaport

- Denizadamı cüzdanı

- Uçak mürettebatı için Seyahat Belgesi

 

 

             Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, bu fırsattan yararlanarak, Arnavutluk Cumhuriyeti Büyükelçiliğine en derin saygılarını yineler.

 

 

 

                                                                                                                            

Ankara,  20 Kasım 2009

 

 

 

 

 

ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ BÜYÜKELÇİLİĞİ

Ankara

 

 

ARNAVUT TARAFININ CEVABİ NOTASININ TERCÜMESİ

 

Sayı: 284/09

 

Arnavutluk Cumhuriyeti Büyükelçiliği Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’na saygılarını sunar ve Bakanlığın 20 Kasım 2009 tarih ve 2009/KVDB/511599 sayılı Notasına atıfla, Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti’nin, aşağıda metni sunulan, Türk ve Arnavut vatandaşları için vize yükümlülüğünün kaldırılmasına ilişkin Anlaşmayı uygun bulduğunu bildirmekten onur duyar:

1. İşbu Notanın (1) ve (2) sayılı eklerinde belirtilen geçerli belge hamilleri olan Arnavutluk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti (bundan sonra "Akit Taraflar" olarak anılacaktır.) vatandaşları, işbu Notada belirtilen hükümler çerçevesinde, her bir Akit Tarafın ülkesine giriş-çıkış veya transit geçiş yapabilirler ve diğer Akit Tarafın ülkesinde geçici olarak kalabilirler.      

2. Her bir Akit Tarafın vatandaşları, diğer Akit Tarafın ülkesine uluslararası yolcu trafiği için belirlenmiş hudut kapılarından giriş-çıkış veya transit geçiş yapabilirler. Her bir Akit Tarafın vatandaşları, diğer Akit Tarafın ülkesinin hudut kapılarından geçiş yaparken bu ülkede yürürlükte bulunan mevzuata riayet etmek zorundadırlar.

3. Her bir Akit Tarafın, işbu Notanın eklerinde belirtilen geçerli diplomatik, hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport hamili vatandaşları, birbirlerinin ülkesine, her altı ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren doksan (90) günü aşmayan bir süre için veya transit geçiş maksadıyla vize almaları gerekmeden girebilirler ve diğer Akit Tarafın ülkesinde geçici olarak kalabilirler. Her iki Akit Taraf vatandaşlarının diğer Akit Tarafın ülkesinde doksan (90) günü aşan ikametleri, bulundukları Akit Tarafın ülkesinde geçerli ulusal mevzuata tabidir.

4. Her bir Akit Tarafın diğer Akit Tarafın ülkesinde doksan (90) günü aşacak bir süre için ikamet etmek isteyen vatandaşları diğer Akit Tarafın diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerinde vize başvurusunda bulunmalıdırlar. 

5. İşbu Notanın 3. maddesinde belirtilen vize muafiyet süresi, TIR ve otobüs sürücüleri ve yardımcıları, sivil uçak ile gemi mürettebatı gibi uluslararası yolcu ve mal nakliyesi yapan Akit tarafların vatandaşları için de geçerlidir.  

6. Her bir Akit Tarafın diğer Akit Tarafın ülkesindeki diplomatik, konsolosluk veya uluslararası örgütler nezdindeki temsilciliklere atanan diplomatik, hususi ve hizmet pasaportu hamili vatandaşları, görevleri müddetince, diğer Akit Tarafın ülkesine yapacakları giriş-çıkışlar ve transit geçişlerde vize almaktan muaftırlar.

7. Yukarıda bahsigeçen hükümler, geçerli diplomatik, hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport hamillerinin aile fertlerini de kapsar.

8. Her bir Akit Tarafın, işbu Notanın eklerinde belirtilen geçerli belge hamili vatandaşları, birbirlerinin ülkesine, her altı ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren doksan (90) günü aşmayan bir süre için veya transit geçiş maksadıyla vize harcından muaf olarak girebilirler ve diğer Akit Tarafın ülkesinde kalabilirler.

9. Diğer Akit Tarafın ülkesinde çalışma, araştırma, öğrenim, eğitim, aile birleşimi ve ikamet konularını düzenleyen özel meşruhatlı vizeler her bir Akit Tarafın ulusal mevzuatına tabidir.

Her bir Akit Tarafın vatandaşlarının özel meşruhatlı vize başvuru şartları (başvuru yeri, destekleyici belgelerin gerekliliği, vs…) Akit Tarafların ülkesinde geçerli ulusal mevzuatına tabidir.

10. Akit Taraflar, kendi çıkarlarının muhafazası, yasadışı göçle mücadele ve her iki ülkeyi ilgilendiren ulusal güvenlik gerekçesiyle, arzu edilmeyen şahıs ve üçüncü ülke vatandaşlarının diğer Akit Tarafın ülkesine girişini engellemek için gerekli gayreti göstereceklerdir.   

11. Her bir Akit Taraf, salgın hastalıklar, doğal afetler, ulusal güvenlik, kamu düzeni ve kamu sağlığını koruma vb. olağanüstü durumlarda, geçici olarak işbu Anlaşmayı tamamen veya kısmen askıya alabilir.

12. Askıya alma durumunda, her bir Akit Taraf diplomatik yollardan en geç yetmiş iki (72) saat içerisinde diğer Tarafa bildirimde bulunacaktır.

13. Akit Taraflar, İşbu Notanın (1) ve (2) sayılı eklerinde kayıtlı belgelerin örneklerini diplomatik yollardan birbirlerine ileteceklerdir. Akit Taraflar, İşbu Notanın 16. maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen yasal prosedür uyarınca, yeni pasaport ve seyahat belgelerinin kullanıma girmesi ve mevcut belgelerde herhangi bir değişiklik olması durumunda, bu belgelerin örneklerini, sözkonusu belgeler kullanıma girmeden altmış (60) gün içerisinde diğer Akit Tarafa diplomatik yollardan ileteceklerdir.

14. İşbu Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin herhangi bir uyuşmazlık istişareler veya diplomatik yollarla çözülecektir.  

15. İşbu Anlaşma, süresiz olarak yapılmıştır. Akit Taraflardan biri Anlaşmayı herhangi bir zaman feshedebilir. Bu durumda, Anlaşma, diğer Akit Tarafın diplomatik yoldan yazılı olarak fesih bildirimini aldığı tarihi izleyen altı (6) ay boyunca yürürlükte kalacaktır.

16. Notalar İngilizce olacaktır.

Arnavutluk Cumhuriyeti Büyükelçiliği işbu Notanın, Bakanlığın Notasıyla birlikte, bu konuda iki Hükümet arasında bir Anlaşma olarak addedilmesini kabul ettiğini bildirmekten şeref duyar. İşbu Anlaşma, Akit Tarafların Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli iç prosedürlerin yerine getirildiğine ilişkin olarak birbirlerine yaptıkları bildirimlerin sonuncusunun alındığı tarihi takip eden  30. gün yürürlüğe girecektir.     

17. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle, Akit Taraflar arasında mevcut tek-taraflı veya çok-taraflı vize düzenlemeleri geçersiz olacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

Ek 1

 

Arnavutluk’a seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vize muafiyeti kapsamında bulunan geçerli belgelerin listesi:

- Diplomatik pasaport

- Hususi Pasaport

- Hizmet Pasaportu

- Umuma Mahsus Pasaport

- Denizadamı cüzdanı

- Uçak mürettebatı için Seyahat Belgesi

                Ek 2

 

Türkiye’ye seyahat edecek Arnavutluk Cumhuriyeti vatandaşları için vize muafiyeti kapsamında bulunan geçerli belgelerin listesi:

- Diplomatik pasaport

- Resmi Pasaport

- Umuma Mahsus Pasaport

- Denizadamı cüzdanı

- Uçak mürettebatı için Seyahat Belgesi

 

 

             Arnavutluk Cumhuriyeti Büyükelçiliği bu fırsattan yararlanarak, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına en derin saygılarını yineler.

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr