Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gümrük / MİLLETLER ARASI ANLAŞMA (TÜRKİYE-TACİKİSTAN)

MİLLETLER ARASI ANLAŞMA (TÜRKİYE-TACİKİSTAN)

MİLLETLER ARASI ANLAŞMA (TÜRKİYE-TACİKİSTAN)16.12.2009

             Karar Sayısı : 2009/15618

             29 Mayıs 2009 tarihinde Duşanbe’de imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizenin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 9/9/2009 tarihli ve HUMŞ-1206 sayılı yazısı üzerine, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 10 uncu ve 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/11/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Abdullah GÜL

                                                                                                                             CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                             A. BABACAN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

 

          H. YAZICI                             F. N.ÖZAK                      M. Z. ÇAĞLAYAN                              F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                              Devlet  Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                                   S. ERGİN

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı

 

       M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY                        A. DAVUTOĞLU                             M. ŞİMŞEK

  Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı                         Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı

 

       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                               R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı

 

        M. M. EKER                             Ö. DİNÇER                              T. YILDIZ                                   T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı     Sanayi ve Ticaret Bakanı V.   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                  E. GÜNAY                                                                          V. EROĞLU

                       Kültür ve Turizm Bakanı                                                       Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TACİKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA HİZMET VE HUSUSİ PASAPORT HAMİLLERİ İÇİN VİZENİN

KARŞILIKLI OLARAK KALDIRILMASINA DAİR ANLAŞMA

 

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra “Akit Taraflar” olarak anılacaktır),

             İki ülke arasında dostane ilişkileri ve işbirliğini daha da geliştirmeyi arzu ederek;

             Her iki ülkenin hizmet ve hususi pasaport hamili vatandaşlarının seyahatlerini kolaylaştırmayı amaçlayarak;

             Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:

MADDE 1

             Bu Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti'nin geçerli hizmet ve hususi pasaportları ile Tacikistan Cumhuriyeti'nin geçerli hizmet pasaportlarına uygulanacaktır.

MADDE 2

             Her bir Akit Tarafın bu Anlaşmanın 1. Madde'sinde belirtilen geçerli pasaport hamili vatandaşları diğer Akit Tarafın ülkesine, bu Anlaşmanın diğer şartlarına uygun olarak, giriş-çıkış yapabilecek, topraklarından transit geçişte bulunabilecek ve orada geçici olarak kalabilecektir.

MADDE 3

             1. Her bir Akit Tarafın 1. Madde'de belirtilen geçerli pasaport hamili vatandaşları diğer Akit Tarafın ülkesine giriş-çıkış yapmak, oradan transit geçiş yapmak ve orada ilk giriş gününden itibaren altı (6) ay içerisinde 60 günü aşmamak kaydıyla geçici olarak kalmak için vizeden muaf tutulacaktır.

             2. Her bir Akit Tarafın vatandaşlarının diğer Akit Tarafın ülkesinde 1. paragrafta belirtilen süreyi (60 gün) aşan ikametleri, Akit Tarafların ulusal mevzuatına tabidir.

MADDE 4

             1. Her bir Akit Tarafın 1. Madde'de belirtilen geçerli pasaport hamili vatandaşlarından olan ve diplomatik, konsüler misyonlara veya diğer Tarafın toprağında akredite uluslararası örgütlerin temsilciliklerine atanan vatandaşları görev süreleri boyunca vizeden muaf olarak o ülkeye giriş-çıkış yapabilir veya ülkeden transit geçişte bulunabilir .

             2. Bu maddenin 1. paragrafındaki hükümler geçerli hizmet ve hususi pasaport hamili aile fertleri için de uygulanır.

MADDE 5

             Taraf ülkelerden birinin vatandaşı bu Anlaşmanın 1. maddesinde belirtilen türdeki pasaportunu diğer Taraf ülkenin toprağında kaybederse, evsahibi ülkenin yetkili makamlarını gerekli işlem için bilgilendirecektir. Diplomatik misyon veya ilgili konsolosluk vatandaşına yeni bir pasaport veya seyahat belgesi düzenleyecek ve evsahibi ülkenin yetkili makamlarını bilgilendirecektir.

MADDE 6

             Her bir Akit Tarafın vatandaşları diğer Akit Tarafın ülkesine uluslararası yolcu trafiği için belirlenmiş sınır kapılarını kullanarak giriş-çıkış ve transit geçiş yapabileceklerdir.

             Her bir Akit Tarafın vatandaşları, ulusal sınırlar geçilirken diğer Akit Tarafın ulusal mevzuatında yer alan kurallara ve düzenlemelere uymakla yükümlüdür.

MADDE 7

             1. Akit Taraflar 1. maddede belirtilen pasaport türlerinin örneklerini diplomatik kanallardan teati edeceklerdir.

             2. Akit Taraflardan biri, 1. maddede belirtilen pasaportlarında değişiklik yapması durumunda, yeni pasaportların yürürlüğe girmesinden en az otuz (30) gün önce, örneklerini diğer Tarafa gönderecektir.

MADDE 8

             1. Bu Anlaşma, her bir Akit Tarafın 1. maddede belirtilen pasaport hamili vatandaşlarını diğer Akit Tarafın ülkesindeki yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uyma zorunluluğundan muaf kılmaz.

             2. Her bir Akit Tarafın ülkesinde çalışma, eğitim ve ikamet hakkı sağlayan meşruhatlı

vizeler, Akit Tarafların ulusal mevzuatı hükümlerine tabidir.

MADDE 9

             1. Her bir Akit Taraf, herhangi bir sebep belirtmeksizin, diğer Akit Tarafın vatandaşlarının ülkesine girmesini reddetme veya ülkesinde kalma süresini kısaltma hakkına sahiptir.

             2. Her bir Akit Taraf bu Anlaşmanın uygulanmasını olağanüstü koşullara bağlı sebeplerden (salgın hastalıklar, doğal felaketler, ulusal güvenlik sebepleri, kamu düzeninin ve kamu sağlığının korunması vb.) dolayı kısmen veya tamamen askıya alabilir.

             3. Her bir Akit Taraf askıya alma kararı hakkında diğer Akit Tarafı yetmiş iki (72) saat içinde diplomatik kanallardan bilgilendirecektir.

MADDE 10

             Bu Anlaşmanın maddelerinin uygulanmasından kaynaklanan ihtilaflar istişareler vasıtasıyla veya diplomatik kanallardan çözülecektir.

MADDE 11

             Bu Anlaşma Akit Tarafların karşılıklı rızasıyla, Anlaşmanın bütüncül parçası olacak ayrı Protokoller vasıtasıyla tadil edilecektir. Tadil edici protokoller 12. maddeye uygun olarak yürürlüğe girecektir.

MADDE 12

             1. Bu Anlaşma Akit Tarafların Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli iç hukuki süreçlerin tamamlandığına ilişkin birbirlerine yaptıkları bildirimlerin sonuncusunun alındığı tarihi takip eden otuzuncu (30.) gün yürürlüğe girecektir.

             2. Her bir Akit Taraf bu Anlaşmayı diplomatik yollardan yazılı bir bildirim sunarak feshedebilir. Anlaşma, diğer Akit Tarafın fesih bildirimini diplomatik yoldan teslim aldığı tarihten sonraki doksanıncı (90.) gün itibarıyla geçerliliğini kaybedecektir.

             İşbu Anlaşma, Hükümetleri tarafından tam yetki verilmiş aşağıda imzası bulunanlar tarafından imzalanmıştır.

             İşbu Anlaşma Duşanbe'de, 29 Mayıs 2009 tarihinde, Türkçe, Tacikçe ve İngilizce dillerinde, her metin aynı derecede geçerli olmak üzere, ikişer nüsha olarak imzalanmıştır. Anlaşma maddelerine ilişkin yorum farklılıklarında İngilizce metin esas alınacaktır.

 

                 TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                                TACİKİSTAN CUMHURİYETİ

                      HÜKÜMETİ ADINA                                                                HÜKÜMETİ ADINA

Yabancı Dil Metinler için tıklayınız.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr