Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gümrük / GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)10.12.2009

Gümrük Müsteşarlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 75)

             MADDE 1 – 3/5/2009.tarih ve 27217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 70)’nin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı ve kapsamı, Türkiye veya Avrupa Topluluğu’nda serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idaresince vize edilen A.TR dolaşım belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin Gümrük Müsteşarlığınca yetki verilecek kişi, kurum, kuruluşların belirlenmesi ile bunlar tarafından yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasların tespit edilmesi ile fikri ve sınai hakların ihlali ile ilgili olarak Gümrük İdaresinin harekete geçmesine ilişkin yapılacak başvuru işlemlerinin esaslarının tespit edilmesidir.”

             MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 2006/10895 sayılı “Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı”nın 3 ila 8, 12, 13, 15 ila 17 ve 33 üncü maddeleri ve 7/7/2009 tarih ve 27281 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5911 sayılı Kanun ile değişik 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 57 nci maddesi ile 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 100 ila 111 inci maddelerine istinaden hazırlanmıştır.”

             MADDE 3 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

             “Fikri ve Sınai Hakların İhlali ile İlgili Olarak Gümrük İdaresinin Harekete Geçmesine İlişkin Yapılacak Başvuru

             MADDE 9/A – (1) Fikri ve sınai hakların korunmasına ilişkin başvuru Gümrük Yönetmeliğinin 103 üncü maddesinde belirtilen hükümlere uygun şekilde ve mezkur Yönetmeliğin 13 nolu ekinde yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurularak Gümrük Müsteşarlığı’na (Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne) sunulması şeklinde yapılır.

             (2) Başvuru formunun 4 no.lu bölümünde işaretlenen kutuya uygun olarak başvuru sahibinin durumunu kanıtlayan bir belge ile 10 no.lu bölümünde yer alan bilgilere uygun olarak hakkın Türkiye’de tescil edildiğini gösteren belgenin formun ekinde ibraz edilmesi gerekmektedir.

             (3) Orijinal eşyaya ilişkin temel ve teknik bilgiler ile sahteciliğin tür ve şekline ilişkin olarak verilebilcek bilgilere ilişkin dökümanların hem kağıt ortamında hem de jpeg, pdf veya doc uzantılı olarak cd ortamında düzenlenerek söz konusu başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir.

             (4) Başvuru sahibi tarafından ibraz edilen ve kapasitesi 1 megabyte’ı geçmeyen cd’de yer alan bilgi ve belgeler Gümrük Müsteşarlığı tarafından elektronik ortama aktırılır.”

             MADDE 4 – Bu Tebliğ, 7/10/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr