Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gümrük / KRİZ DÖNEMİNDE YÖNETİM MUHASEBESİNİN ROLÜ

KRİZ DÖNEMİNDE YÖNETİM MUHASEBESİNİN ROLÜ

KRİZ DÖNEMİNDE YÖNETİM MUHASEBESİNİN ROLÜ02.12.2009Ekonomik yaşamda işletmelerin faaliyet ve sonuçları ile doğrudan ilgili olan kesim sadece işletme sahip ve ortakları değildir.

İşletmelerle doğrudan ilgili olan işletme sahip veya ortakları yanı sıra söz konusu işletme ile ticari, mali ve ekonomik ilişkiler kuran işletmeler, toplum bireyleri, kredi-finans ve yatırım kuruluşları ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşları işletmenin faaliyet ve sonuçları ile ilgilenmekte ve bu konuda sağlıklı ve güvenilir bilgi sahibi olmak istemektedirler.

İşletmelerin faaliyet ve sonuçları konusunda bilgi kaynağı ise muhasebe kayıt ve belgeleri ile bunlara dayanılarak hazırlanmış mali tablolarıdır.

Muhasebe bilgilerinin sunulduğu mali tablolara dayanılarak karar alma durumunda bulunan ilgililerin karar almalarında en önemli etken ise bu bilgilerin sağlıklı ve mukayese edilebilir nitelikte olmasıdır.

Makro açıdan milli gelir hesapları ve benzeri istatistiklerin çıkarılmasında, kalkınma plan ve programlarının hazırlanmasında, ulusal ve uluslararası sermaye hareketlerinin izlenmesinde ve ekonomik faaliyetlerin devlet tarafından kontrol edilmesi ve yönetiminde muhasebede tek düzenin sağlanması önem arz etmektedir.

Mali tabloların denetlenmesi ve analiz edilmesi karar organları açısından da önemli bir uğraş alanıdır. Çünkü mali tablolar analizi, firmaların mali durumunu, faaliyet sonuçlarını ve finansal yönden gelişmelerini değerlendirebilmek, gelişme yönlerini olumlu veya olumsuzluk açısından saptayabilmek için yapılmaktadır.

Mali piyasalarda yaşanan krizler mali tabloların analiz ve değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır. Bunun temel nedeni krizlerin ekonomik sistemle ilgili sağlıklı bir değerlendirme yapabilme olanağını azaltması ve hatta tamamen engellemesidir. Bu bağlamda düzenlenen mali tablolarda konuya ilişkin analizlerin yapılması da ayrı bir uğraş alanı haline dönüşmektedir.

Kriz dönemlerinde ülkeler arasında yaşanan hareketlilik ve değişkenlik mali tabloların karakteristik özelliklerini de değiştirmektedir.

Türkiye'de 2009 yılında bütçe açığı tahminlerinin gerçekleşmemesinin açığın beklenenin üzerinde çıkmış olmasının başlıca nedeni dünya üzerinde yaşanan krizin ülkemiz üzerindeki olumsuz etkisidir.

Kamu kesiminde yaşanan sorunların ister istemez, özel sektörü de etkilemesine, özel sektörün yaşayacağı sorunlardan ise kamu kesiminin özellikle bütçe dengesini oluştururken önemli finansman sorunları ile karşı karşıya kalmasına neden olmakta, özellikle vergi gelirlerini azaltmaktadır.

Türkiye'de kriz öncesinde ihracatta aylık olarak yüzde 30'ların üzerinde artışlar yaşanırken, kriz döneminde ihracat hacminin yüzde 30'lardan farklı olarak daha büyük oranlarda azalması bu durumun somut örneği olarak karşımıza çıkmaktadır.

Dünya üzerinde yaşanan finansal kriz işletmelerin üretim ve stok politikalarını da olumsuz etkilemiştir.

Yaşanan ekonomik olaylar yeterli ve yerinde düzenlemelerden ve kredi derecelendirme olanaklarından yoksun olan bir ekonomik ortam yaratmış, bu ortamda düşük faiz oranlarının yarattığı kredi olanakları ödenmesi sorunlu hale gelen yeni bir borç yapısını ortaya çıkarmıştır.

Kriz dönemlerinde özellikle ticari işletmelerin muhasebe bilgileri ileriye yönelik programların yapılmasında önemlidir. Bu bağlamda "kriz dönemlerinde yönetim muhasebesi"nin rolü giderek ilgi çekici bir uğraş ve çalışma alanı haline gelmiş bulunmaktadır.

Ülkemizde de "Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı"nın 4-5 Aralık tarihleri arasında Marmara Üniversitesi'nin İstanbul Sultanahmet'te bulunan konferans salonunda düzenlemiş bulunduğu "Kriz döneminde yönetim muhasebesinin rolü" konulu konferansta;

* Yaşadığımız küresel kriz kontrol sistemlerinin kullanımını etkiliyor mu?

* Finansal karar alma modelinde performans göstergeleri,

* İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören şirketlerin bağımsız denetim raporlarında işletme sürekliliği kavramının analizi,

* Risk yönetiminde iç denetim ve kurumsal yönetimin rolü,

* Çağdaş performans ölçüm aracı olarak finansal olmayan kriterlerin geliştirilmesi,

konuları tartışılacaktır.

Açılış konuşmalarının SPK, TMSK ve TÜRMOB temsilcileri tarafından yapılacağı konferansta 4 Aralık Cuma günü Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu Üyesi Jan Engstrom, 5 Aralık Cumartesi günü ise American Accounting Association'ın eğitiminden sorumlu Başkan Yardımcısı Belverd Needles birer sunum yapacaklar.

Konferansta simültane çeviri yapılacaktır.

Konferansı izleyebilmek için "www.modav.org.tr" adresine başvurulması gerekmektedir.

MÖDAV, Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı tarafından "6. Uluslararası Muhasebe Konferansı"nın konusu olarak seçilen "kriz döneminde yönetim muhasebesinin rolü" yöneticileri, denetim elemanlarını, yatırımcıları yakından ilgilendirmektedir.

Kaynak: Referans

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr