Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / UTİKAD BAŞKANI AYŞEM ULUSOY LOJİSTİK GÜNDEMİNİ ZİRVE'DE DEĞERLENDİRDİ

UTİKAD BAŞKANI AYŞEM ULUSOY LOJİSTİK GÜNDEMİNİ ZİRVE'DE DEĞERLENDİRDİ

UTİKAD BAŞKANI AYŞEM ULUSOY LOJİSTİK GÜNDEMİNİ ZİRVE'DE DEĞERLENDİRDİ21.06.2022Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD’ı temsilen Başkan Ayşem Ulusoy, bu yıl yedincisi gerçekleştirilen Ekonomi ve Lojistik Zirvesi Başkanlar Oturumu paneline konuşmacı olarak katılım gösterdi.

Sektörün bu saygın ve verimli etkinliğinde her yıl dünya standartlarını yakalamak için önemli adımların atıldığına, sektörümüzün sorunlarına ortak akıl ile çözümler aramanın faydalarına değinen Ayşem Ulusoy, lojistik sektörünün öncelikle küresel anlamda mercek altına alınması gerekliliğine vurgu yaptı.

Ulusoy, iki yıl süresince tüm dünyada büyük kayıplara yol açan pandemide büyük zorluklar yaşandığını gerek küresel ekonominin toparlanmaya başladığı gerekse arz ve talep dengesinin nispeten normalleştiği bir süreçte Rusya-Ukrayna krizinin baş göstermesi ile sektörümüzün bu kez de savaş koşullarında yol haritasını çizmeye çalıştığını belirtti.

Ayşem Ulusoy’un konuşmasından başlıklar ise şöyle:

Yeşil Lojistik
Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın Türkiye için de önem arz eden sonuçlarının tespiti ve bunlara yönelik atılacak adımların planlanmasının birkaç yönden önemine değinen Ulusoy, "Bunlardan birincisi Türkiye’nin dış ticaretine yönelik üretim yapan sanayilerin alması gereken önlemlerdir. Çevreci üretim yapan Avrupalı firmaların rekabetçiliğini korumak amacıyla konacak karbon sınır vergisinin Türkiye sanayisi üzerindeki muhtemel etkileri değerlendirilmelidir. Düşük emisyonlu üretim yapan ülkeler AB ile ticarette avantajlı konuma sahip olacaktır. Türkiye’nin ihracatının yarısının AB ülkelerine yapıldığı göz önüne alındığında, alınacak önlemlerin önemi ortaya çıkmaktadır" dedi.

Planlanması gereken bir diğer alanın da taşımacılık sektörü olduğunu, dış ticaretin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilebilecek taşımacılık sektörüne dair AB tarafından konacak hedeflerin üretim sektöründe olduğu gibi taşımacılık sektöründe de yankı bulacağını belirten Ayşem Ulusoy atılması gereken adımları ise şöyle sıraladı:

 • Karayolu ile taşınan yükün demiryolu ve kombine taşımacılık gibi çevre dostu taşıma türlerine kaydırılması,
 • Taşıma türleri arasındaki yük aktarmalarının kolaylaştırıldığı lojistik merkezlerin doğru kurgulanması,
 • Sürdürülebilirlik prensibi esasında getirilecek mevzuat ve uygulama değişikliklerinin gündeme alınması gerekebilecektir.
 • Çevreye duyarlı teknolojilere yatırım yapılması,
 • Bu yatırımların teşvik edilmesi,
 • Transit taşımacılığın fiziki ve mevzuat altyapısının geliştirilmesi ve kolaylaştırılması ise alınacak diğer önlemler olarak değerlendirilebilir.

İnsan Kaynakları
Lojistik sektörünün bir diğer önemli konusunun ise gelecekte insan kaynakları olduğunu, önümüzdeki dönemde odağımızda yine insanın olacağını, nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve Z Kuşağını memnun edecek uzun süreli yol arkadaşlıkları kurabilecek çalışma yöntemleri üzerinde UTİKAD’ın önemli çalışmalar yaptığını belirtti.

Dijitalleşme
Bu gelişmelerin içinde lojistiğin geleceğinin kurgulanmasındaki en önemli noktalardan birinin dijitalleşme olduğunu tespit eden Ayşem Ulusoy, tüm süreçlerin kağıtsız bir şekilde tamamlanabilmesi ve gümrüklerin de dijital sisteme entegrasyonu konusunun uzun süredir UTİKAD’ın çalışma alanında olduğunu belirterek şöyle devam etti;

"UTİKAD çatısı altında kurduğumuz İnovasyon ve E-Ticaret Odak Grubumuz, Türkiye Dijital Lojistik Platformu kısaca TDLP olarak isimlendirdiğimiz projemizde önemli bir yol kat etti. Projenin amacı tüm sektöre hizmet edecek bir platform oluşturarak tamamen dijital bir yapıya geçilmesini sağlamak. Projemizi neticelendirdiğimizde Bakanlığımızdan destek almak için de harekete geçeceğiz."

Lojistik sektörüne verilen destekler
Geçtiğimiz Nisan ayında "Lojistik ve Taşımacılık Hizmetlerine Yönelik Tanımlar ve Destek Unsurları" yayınlanarak sektörümüzün 11 kalemde destekleneceği hatırlatan Ayşem Ulusoy, ayrıca "Yurt Dışı Lojistik Merkezlerinin Desteklenmesi Kararı"nın da sektörümüzün yararına olacağını değerlendirdi.

Bu tür destek ve teşviklerin devam etmesi, tüm paydaşların yararlanabileceği farklı formüller üzerinde de çalışılması gerektiğini ve sektörümüzün genişletilmiş ve tabana yayılmış desteklerden yararlanmasının önem arz ettiğine vurgu yaptı.

Orta Koridor
Orta Koridor’un son dönemde oldukça gündemde olduğunu, bu koridorun işlerlik kazanmasının operasyonların aksamadan devam etmesi bakımından oldukça büyük önem arz ettiğine değinen Ayşem Ulusoy, Orta Koridor’un işlerlik kazanması için UTİKAD’ın önerilerini şöyle sıraladı:
 • Altyapı uyumluluğunun sağlanması,
 • Kars Lojistik Merkezi ile Ahılkelek arasında yeni hat yapımı,
 • Gümrük sistemlerinin birbirine uyumlu hale getirilmesi,
 • Marmaray geçişlerinin arttırılması,
 • Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden demiryolu geçişinin sağlanması.
Transit taşımacılığın gelişmesinin önemine vurgu yapan Ayşem Ulusoy konuşmasına şöyle devam etti; "Türkiye’de kara, hava, demir ve denizyolu taşıma türlerinin hepsi ve bu taşıma türlerinin kombinasyonu kullanılabilmektedir. Asya, Avrupa ve Ortadoğu'nun geçiş koridorunda yer alan ülkemiz jeopolitik konumu sayesinde avantajlı bir ülke konumundadır.

Ülkemiz sahip olduğu bu ayrıcalık sayesinde transit taşımacılıkta dünya genelinde transit ülke ve ticaret merkezi olma yolunda takip edilen bir ülke konumunda, Batı ile Doğu'yu buluşturan güçlü bir rol üstlenmektedir.

Türkiye'nin gerek Avrupa ülkelerine ve gerekse Ortadoğu ile Asya ülkelerine yakın konumuna ve bu ülkelere yönelik etkin taşımacılık ağına rağmen transit taşımacılık henüz gerçek potansiyelini ortaya koymaktan uzaktır.

Ülkemizin, transit eşya sevklerinde sahip olduğu potansiyeli tam anlamıyla gerçekleştirebilmesi, uygulamadaki ve mevzuattaki bir takım gelişim alanlarına yönelik alınacak tedbirler ve yapılacak iyileştirmeler ile mümkün olabilecektir. Tüm taşıma modları için transit taşımacılık mevzuatı uygulanabilir ve taşımacılığı kolaylaştıracak şekilde tasarlanmalıdır.

Bilindiği üzere ülkeler arası dış ticaretin ve taşımacılık faaliyetlerinin kolaylaştırılması amacıyla ulaştırma koridorları oluşturulmaktadır.

Türkiye'nin gerek üç kıtanın birbirine yakınlaşmış bir noktada konumlanmış olması gerekse dünyanın üretim alanları olarak öne çıkan doğu ülkeleri ile bu ülkelerde üretilen eşyaların temel pazarları konumunda yer alan batı ülkeleri arasında yer alması ülkemizin transit taşımacılığa vermesi gereken önemi vurgular niteliktedir."

Sektörün gelişimi
Sektörün gelişimi bağlamında Türkiye’nin performansının en üst seviyeye çıkarılması için atılması gereken öncelikli adımlara ve UTİKAD’ın önerilerine konuşmasında yer veren Ayşem Ulusoy şu başlıklara değindi;
 • İntermodal taşımacılığın geliştirilmesi,
 • Demiryolunun karayoluna alternatif taşıma moduna dönüştürülmesi,
 • Limanların demiryolu bağlantısının yapılması,
 • Doğu-Batı yönünde kesintisiz demiryolu taşımacılığının yapılabilmesi,
 • OSB’lerin demiryolu ile limanlara bağlanması,
 • Orta Koridor ile ilgili olan teknik sorunların giderilmesi,
 • Karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu ulaştırma türleri arasında entegrasyonun sağlanması,
 • Teknolojik yatırımlara ve dijital altyapıya önem verilmesi.
Dijitalleşmenin sektörümüze yaratacağı fırsatları; hız, verimlilik, maliyet düşüşü ve insan kaynaklı hataların azalması olarak tespit eden Ayşem Ulusoy, her gelişmenin bedelleri olacağını, dijitalleşme özelinde sektör paydaşlarının farklı dijital yapılar kullandığını belirtti. Ancak verimlilik artışı için tek bir platform ihtiyacının gündeme geldiğini ve bu noktada devlet organlarının da özel sektör kadar dijitalleşmeye sıcak bakması ve gerekli entegrasyonun bir an evvel sağlanması gerektiğini söyledi.

Konteyner ve Küresel Tedarik Zinciri Krizleri
Pandemi süreci ile başlayan yeni dünya düzeninde lojistik sektörünün farklı krizlerle baş etmeye çalıştığına, 2021 yılında sektörü bu krizlerden en çok yüksek maliyet artışlarına sebebiyet veren konteyner ve küresel tedarik zinciri krizlerinin zor durumda bıraktığına değinen Ulusoy konuşmasına şöyle devam etti;

"Denizyolu tüm dünyada en çok kullanılan taşıma modu olduğu için dünya ticaretindeki sapmalardan da pandemi sürecinde oldukça etkilendi. 2021 yılında sektörü zor durumda bırakan bir diğer kriz, sert biçimde yükseliş eğilimi gösteren navlun fiyatları oldu. Emtia pazarlarındaki talebin normale dönmesi ile taşımacılık hizmetine olan talep arttı, pandemi etkisi aşı sayesinde azalmaya başlayınca mal ve hizmetlere olan talep salgın öncesi düzeye geldi" dedi.

Şöför Krizi
Dünyanın dört bir yanında kriz haline gelen, marketlerdeki rafların boş kalmasına kadar uzanan şoför krizine dair de tespitlerde bulunan Ayşem Ulusoy, konunun sebeplerini şöyle sıraladı;

Sınır kapılarında Türkiye için özellikle de Kapıkule’de yaşanan uzun beklemeler ve gecikmeler,
Çalışma koşullarının zor olması,
Pandeminin getirdiği zorluklar,
Vize almada yaşanan sıkıntılar,
Vize sürelerinin dolması ve yenilenmeyen vize problemi,
Kaçak göçmenlerin şoförlerin hayatlarını ve mesleki kariyerlerini riske atması,
Mola yerlerinin temiz olmayışı,
Yemek yemek için uygun yerlerin bulunmayışı,
Park yerlerinin yeterli olmayışı
Özellikle pandemiye yakalanmış ve karantinada olan şoförlerin yerine hızlı olarak profesyonel bir şoför bulmanın firmalar için oldukça zorlaştığını, gençler tarafından tercih edilmeyen bir meslek haline geldiğini söyleyen Ulusoy, "Sektör soruna dair çıkış¸ yolları aradı ancak önümüzdeki yıllarda da sektörü¨ en çok etkileyen sorunlardan biri olacağı değerlendiriliyor" dedi.

Rusya-Ukrayna Krizi
Pandeminin açtığı yaraları sarmaya hazırlanırken Rusya-Ukrayna krizi ile bir kez daha zorlu bir döneme girildiğini, 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan ve hala sürmekte olan Rusya-Ukrayna savaşının global ölçekte ekonomik ve ticari faaliyetleri etkilediğini söyleyen Ayşem Ulusoy, Rusya-Ukrayna savaşının sektöre etkilerini ve UTİKAD’ın Cumhurbaşkanlığı ile iletişime geçtiğini belirtti.

Ulusoy’un Rusya-Ukrayna savaşına dair tespitleri ve UTİKAD’ın sektör yararına gerçekleştirdiği girişimleri şöyle özetledi;

"Türkiye’nin en önemli dış ticaret ortaklarından biri olan Rusya’nın içinde olduğu kriz Türkiye’nin ticaretinde de sorunların ortaya çıkmasına sebep oldu. Yüklerin limanlarda kalması, transit ticaretin sekteye uğraması ile çözüm bulmak amacıyla harekete geçtik. UTİKAD Cumhurbaşkanlığı ile iletişime geçti. Transit yüklerin sadece yerli plakalı araçlar yerine savaştan kaynaklı mücbir sebep gereğince yabancı plakalı araçlarla da taşınmasının serbest bırakılmasına yönelik bir düzenleme yapılmasını arz ettik. Makam onayıyla bu talebimiz kabul gördü ve uygulamaya alındı. Bu gibi hayati konuları kamu nezdinde UTİKAD olarak dile getiriyoruz. Geçtiğimiz aylarda Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş’a bir ziyarette bulunduk. Burada lojistik sektörünün iş yapış şekillerini kolaylaştıracak önerilerimizi aktardık. Sayın Bakanımız da bu önerilere kulak verdi ve sonuçta bildiğiniz üzere Gümrük Yönetmeliğimizde hem biz lojistikçilerin hem de paydaşlarımızın faydasına birçok gelişme oldu.

Bu gelişmelerden en önemlisi gümrüklü antrepolara transit halindeki eşyanın, gümrük müşavirliği firmaları vasıtasıyla TİO’lar adına asıl sorumlu olarak antrepo beyannamesi verilmesi sureti ile konabilmesi ve eşyaların TİO belgeli firma sorumluluğunda transit işlemleri yapılarak yurt dışına gönderilebilmesi oldu."

7. EKONOMİ VE LOJİSTİK ZİRVESİ’NDE ÖDÜL ALAN UTİKAD ÜYELERİ

7. Ekonomi ve Lojistik Zirvesi’nde bu yıl 6’ncısı düzenlenen "Yılın Lojistikte Başarı Ödülleri 2022" sahiplerini buldu. Ödül alanlar üyelerimizi lojistik sektörüne katkılarından dolayı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Ödül alan üyelerimiz ise şöyle:

- ALIŞAN LOJİSTİK-YILIN LOJİSTİK ŞİRKETİ

- BATU INTERNATIONAL LOGISTICS-SINIRLARI AŞAN LOJİSTİK ÖDÜLÜ
- GALATA TAŞIMACILIK -YILIN LOJİSTİK GİRİŞİMCİSİ- GALATA TAŞIMACILIK YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI VE CEO’SU VITTORIO ZAGAIA

- KITA LOJİSTİK-YILIN LOJİSTİĞE KATKI ÖDÜLÜ – KITA LOJİSTİK CEO’SU EMRE ELDENER

- SABAY LOJİSTİK -YAŞAM BOYU LOJİSTİK ÖDÜLÜ- SABAY LOJİSTİK YÖNETİM KURULU BAŞKANI BÜLENT AYMEN

-YILIN LOJİSTİKTE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖDÜLÜ – SARP INTERMODAL

-YILIN LOJİSTİK DOSTU ŞİRKETİ- SGS TRANSITNET