Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / LOJİSTİK KOORDİNASYON KURULU’NUN YETKİLERİ BELİRLENDİ

LOJİSTİK KOORDİNASYON KURULU’NUN YETKİLERİ BELİRLENDİ

LOJİSTİK KOORDİNASYON KURULU’NUN YETKİLERİ BELİRLENDİ29.10.2021
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile "Lojistik Koordinasyon Kurulu ve Lojistik Koordinasyon İcra Kurulunun Teşkili ile Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Karar" yürürlüğe girdi.

Bu karar, Türkiye'de lojistikle ilgili iş ve hizmetlerde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların aynı amaç etrafında iş birliği ve koordinasyonunun sağlanması ile lojistik alanında yürürlüğe konulacak stratejilerin belirlenmesi, uygulanması ile Ulaştırma ve Lojistik Master Planının hayata geçirilmesi amacıyla hazırlandı.

Ulaştırma ve Lojistik Master Planı, Türkiye'de kurulacak lojistik merkezlerin yer, kapasite ve benzeri niteliklerinin belirlenmesine ve lojistik merkezlerin kurulmasına ilişkin yapım usul ve esaslarına temel teşkil etmesi ve lojistik sektöründeki paydaşların üstlenecekleri rollerle ilgili görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca hazırlanarak Cumhurbaşkanı tarafından yürürlüğe konulacak.

Lojistik Koordinasyon Kurulu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı başkanlığında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı, İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanından oluşacak.

Kurulun sekretarya hizmetlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı teşkilatı bünyesindeki bir hizmet birimi yürütecek.

KURUL YILDA İKİ KEZ TOPLANACAK

Kurul, toplantılarını kendi belirlediği yerde ve yılda iki kez düzenleyecek. Toplantılarda elde edilen sonuçlar ve kararlar sekretarya tarafından raporlanarak, Kurul üyelerine sunulacak. Kurul, salt çoğunlukla toplanacak ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alacak.

Lojistik Koordinasyon Kurulu, Ulaştırma ve Lojistik Master Plan hedefleri çerçevesinde stratejiler belirleyecek. Lojistikle ilgili iş ve hizmetlerde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının üstlenecekleri rolleri belirleyecek. Lojistikle ilgili iş ve hizmetlerde uygulanacak mevzuat düzenlemelerini hazırlayacak. Sektör temsilcileri ve ilgili sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonu sağlayacak. Ulaştırma ve Lojistik Master Planı dahilindeki projeleri belirleyecek, önceliklendirecek ve projelerin gerçekleştirilmesini takip edecek.

LOJİSTİK KOORDİNASYON İCRA KURULU

Lojistik Koordinasyon İcra Kurulu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısının başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkan Yardımcısından oluşacak. Görev, yetki ve sorumluluk alanına göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı, İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı yapılacak toplantılara ve çalışmalara katılım sağlayacak. Kurulun daimi üyeleri dışında toplantıya katılanların alınacak kararda oy hakkı bulunmayacak.

Kurulun sekretarya hizmetleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı teşkilatı bünyesindeki bir hizmet biriminin altında Lojistik Koordinasyon İcra Kurulu’nun belirleyeceği ekipten oluşturulacak Program Yönetim Ofisince yürütülecek. Kurul, toplantılarını iki ayda bir kendi belirlediği yerde düzenleyecek. Toplantılarda elde edilen sonuçlar ve kararlar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına, Hazine ve Maliye Bakanlığına ve Ticaret Bakanlığına ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na raporlanacak. Kararlar, toplantıya katılanların oybirliğiyle alınacak.

LOJİSTİK KOORDİNASYON İCRA KURULU’NUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Lojistik Koordinasyon İcra Kurulu, Ulaştırma ve Lojistik Master Planı'nda belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla; lojistik merkezlerin ve iltisak hatlarının planlanarak yapılması yönünde gerekli çalışmaları yapacak. Kurulda yapılacak çalışmaların ve projelerin düzenli takibini sağlayacak. Alt çalışma komiteleri oluşturarak bunların çalışma usul ve esaslarını belirleyecek. Üniversiteler, sektör temsilcileri ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla koordinasyonu sağlayacak.

Türkiye ekonomisini güçlendirecek, ihracat ve transit gelirlerini artıracak müşterek konularda kurumlar arası iletişimi sağlayacak. Lojistikle ilgili projelerin bütçe ve fizibilite çalışmalarını takip edecek.

Lojistik Koordinasyon İcra Kurulu, uluslararası ticari ilişkiler, sektör temsilcileri ile ilişkiler ve mevzuat, uygulama ve proje yönetimi ile teknoloji ve altyapı planlama alanlarında alt çalışma komiteleri oluşturabilecek. Alt çalışma komiteleri, çalışma alanlarıyla ilgili olarak hazırladıktan raporları Lojistik Koordinasyon İcra Kurulu’na sunacak.

Kaynak: www.uab.gov.tr