Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK TRENDLERİ 2019 AÇIKLANDI

LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK TRENDLERİ 2019 AÇIKLANDI

LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK TRENDLERİ 2019 AÇIKLANDI03.09.2019
Denetim, danışmanlık ve vergi hizmetleri alanında çözümler üreten PwC'nin her yıl gerçekleştirdiği Küresel CEO Araştırması'nın kapsamında değerlendirilen Lojistik ve Taşımacılık Trendleri-2019 sonuçları açıklandı. PwC'nin araştırmasına göre lojistik ve taşımacılık sektöründeki trendler şöyle:

SON HIZ İNOVASYON

Yeni teknolojiler, otomatik planlama ve çizelgeleme, birden fazla nakliyeci için teslimatların birles¸tirilmesi, talep üzerine gerçekles¸tirilen tas¸ımacılık faaliyetleri ve tas¸ıyıcı bazlı veri analitigˆi gibi çes¸itli lojistik hizmetlerine odaklanıyor. Ve bu alana yapılan yatırımlar bile tek bas¸ına söz konusu degˆis¸imin çapını ve hızını göstermek için yeterli...

I·novasyonun hızı ve beraberinde getirdigˆi belirsizlikler - yeni rekabet tehditleri dâhil - tas¸ımacılık ve lojistik (T&L) CEO'larının yakın gelecek hakkında neden çok da umutlu olmadıklarını açıklıyor. PwC'nin 22. Küresel Yıllık CEO Aras¸tırması, T&L CEO'larının gelecek 12 ay için kendi s¸irketlerinin gelir artıs¸ına duydukları güvenin son bes¸ yılın en düs¸ük seviyesinde oldugˆunu ve sadece yüzde 29'unun ‘oldukça güvenli' oldugˆunu ortaya koyuyor. 2017'de bu oran yüzde 45'idi.

YENİ BLOKZİNCİR ve YAPAY ZEKA (AI) TEKNOLOJİLERİNDEN BEKLENTİLER

Blokzincir, tas¸ımacılık ve lojistik sektörü için göreceli olarak olgunlas¸ma sürecinde olan, bununla birlikte kayda degˆer potansiyele de sahip bir teknoloji. Lojistik alanında dar bogˆazlar genellikle s¸effaflık eksikligˆi ve bürokrasiden kaynaklanıyor. Blokzincir söz konusu engellerin çogˆunu ortadan kaldırma potansiyeline sahip; ürünlerin depodan müs¸teriye hareketini takip eden s¸ifreli bir dijital kayıt görevi görebiliyor, gönderilen ürünler teslimata dogˆru yol aldıkça dokümantasyon ile sevkiyatlar arasında dogˆrudan bagˆlantı kurabiliyor.

En büyük etkisi, son as¸amaya gelen teslimatlardaki verimsizligˆi azaltarak getiri oranı oldukça düs¸ük ve yönetmesi maliyetli olan bir T&L alanında kâr marjlarını yükseltmede görülebilir.

T&L s¸irketleri ayrıca, yapay zekânın (AI) kullanımını da göz önünde bulundurmalı; AI sayesinde kendilerini rekabetten farklılas¸tırabilir, daha iyi hizmetler sunabilir, maliyetleri azaltabilir ve günlük operasyonları iyiles¸tirebilirler. Örnegˆin filo yönetimi, kamyonların, gemilerin ve uçakların içinde bulunan ve yakıt tüketimini takip eden, benzin ve gaz tüketimini azaltma yolları öneren sensörlerin, maliyetli ve zaman kaybettiren büyük çaplı arızalar ortaya çıkmadan önce proaktif bakım faaliyetleri öneren programların kullanımı ile büyük oranda iyiles¸tirilebilir.

AI programlama açısından, talebi öngörmek ve teslimatları en uygun (optimal) seviyede organize edip dogˆru teslimat sürelerini taahhüt etmek için filo sensörü agˆlarından yararlanabilir. Bu da, dinamik fiyatlandırma olasılıgˆını ortaya çıkarır. Seyahat s¸irketlerinin her bir bilet için fiyatı talebe göre belirleyerek mümkün olan en yüksek geliri hedeflemeleri gibi, T&L s¸irketleri de teslim alma, sevkiyat ve teslim etme hacim ve süreçlerini dikkate alarak, belirli zaman dilimlerine göre daha yüksek bir fiyat belirleyebilirler.

TEKNOLOJİNİN İŞGÜCÜ STRATEJİLERİ ÜZERİNDE ETKİSİ

Dijital araçlar ile performans ve sonuçları iyiles¸tirme degˆerlendirmeleri genellikle teknolojinin, s¸irketin teknik olmayan bölümlerinde - örnegˆin is¸ gücünü kullanma s¸ekli - pozitif ve harekete geçirici etkiye sebep olur. Teknolojinin s¸irketlerin sevkiyatlarını takip etmelerini ve bir araya getirmelerini sagˆlaması gibi T&L s¸irketleri de çalıs¸anlar için esnek çalıs¸ma programları gelis¸tirmek için lokasyona göre arz ve talep verilerini daha sagˆlıklı kullanabilirler.

Gelecekte, yenilikçi teknoloji fikirlerine sahip startup'lar ile kurumsal T&L s¸irketlerini bir araya getiren ortaklık ve birles¸meler özellikle, hem operasyon hem de müs¸terilere sunulan hizmetleri iyiles¸tirmek için ileri teknolojiyi uygulamada yeni yöntemler gelis¸tiren yetenekleri is¸e almak için olagˆan hale gelebilir. Bu teknoloji meraklısı çalıs¸anlara duyulan ihtiyaç, aras¸tırmamıza katılan CEO'lar tarafından açıkça kabul ediliyor. Katılımcıların yüzde 55'i, bu beceri eksikligˆi sebebiyle yenilikler gelis¸tiremedikleri konusunda ‘oldukça endis¸eli'. Yüzde 53'ü beceri eksikligˆinin büyüme hedeflerini yakalayamamalarına sebep oldugˆunu, yüzde 49'u ise pazar fırsatlarını degˆerlendirmelerini engelledigˆini belirtiyor.

T&L CEO'LARI İÇİN İŞ ORTAKLIKLARI ile ŞİRKET BİRLEŞME ve SATINALMALARI DÜŞÜK BİR ÖNCELİK

Ancak bu görüs¸ler henüz teknoloji firmaları ve T&L s¸irketleri arasında yogˆun bir birles¸me, satınalma veya is¸ ortaklıgˆı faaliyetlerine sebep olmuyor. Söz konusu faaliyetler sektörde birbirleriyle dogˆrudan rekabet eden firmalar arasında ise neredeyse hiç gerçekles¸miyor. Aslına bakılırsa katılımcıların sadece yüzde 37'si herhangi bir stratejik ortaklık veya is¸ ortaklıgˆı kurmayı hedefliyor ve yüzde 26'sı giris¸imciler veya startup'lar ile is¸birligˆine gitmeyi hedefliyor.

T&L sektörü yöneticileri, yeni rekabetin ortaya çıktıgˆı ve yeni teknolojilerin tas¸ımacılık ve lojistik sektörünün lojistik kısmını etkiledigˆi bir ortamda hayatta kalabilmek için yeni stratejileri uygulamaya son yıllarda oldugˆundan daha açık olmalı. Operasyonların nasıl olus¸turuldugˆu ve yönetildigˆi, yaratıcı kullanım ve yaklas¸ımlar için dijital teknolojilerin uygulanma s¸ekli ve is¸ gücünün nasıl is¸e alındıgˆı ve görevlendirildigˆi dâhil olmak üzere her s¸ey degˆis¸iyor. T&L sektörü genellikle teknolojik çevikligˆi veya yeniden icat etmeye yatkınlıgˆı ile bilinmemekle birlikte, günümüzde T&L s¸irketleri alıs¸ılageldik is¸ yapıs¸ yöntemlerine çok fazla bel bagˆlamamalı…

Konuyla ilgili PwC Tedarik Zinciri Yönetimi Hizmetlerinden Sorumlu Direktör Dr. İsmail Karakış şu değerlendirmeyi yaptı: “Küresel T&L yöneticilerinin gelir artıs¸ı kaygıları dogˆrultusunda Türkiye'deki T&L sektöründe faaliyet gösteren s¸irketlerin de gelecegˆe yönelik büyümeyi sagˆlayacak stratejilerini gözden geçirmeleri kritik öneme sahip oluyor. Büyümeyi ve kârlılıgˆı sürdürülebilir kılmak için gerçekles¸tirilecek strateji gelis¸tirme faaliyetleri kapsamında, s¸irketlerin pazardaki konumlarını ve hizmet derinliklerini cogˆrafi kapsam ile kalibre edip rekabet ve yetkinlikleri göz önünde bulundurarak pazarda “kazanan” pozisyonunda olduklarından emin olmaları gerekiyor. Bununla birlikte, bu stratejiler ile uyumlu, yeni nesil teknolojiler ile desteklenmis¸, müs¸teri taleplerine göre sürekli gelis¸me gösteren bir operasyonel mükemmellik seviyesini yakalamaları; Türk s¸irketlerinin küresel ölçekte müs¸terileri için “güvenilir bir is¸ ortagˆı” olmaları için digˆer bir kritik konu olarak kars¸ımıza çıkıyor.”

Kaynak: yesillojistikciler.com
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr