Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gümrük / VERGİ KANUNUNDA HER ŞEY SİLBAŞTAN

VERGİ KANUNUNDA HER ŞEY SİLBAŞTAN

VERGİ KANUNUNDA HER ŞEY SİLBAŞTAN11.02.2009

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkartılmasından doğan kazançlar, 31 Aralık 2013 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik`in, TBMM`de grubu bulunan siyasi partilere dağıttığı Gelir Vergisi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören taslağa göre, ücretlerin vergilendirmesinde, asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra varsa teşvik amaçlı diğer indirim ve istisnalar dikkate alınacak.

Maliye Bakanlığı, 94. maddeye göre tevkifat yapacaklardan 10 ve daha az hizmet erbabı çalıştıranlar ile hizmet erbabı çalıştırmayanlara ilişkin olarak beyanname verme süresinden itibaren 3 ayı geçmeyecek şekilde, ödeme zamanı belirlemeye yetkili olacak.

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar, 31 Aralık 2013 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulacak. İstisna edilen bu kazançlar üzerinden tevkifat yapılamayacak. Yalnız bu kazançlar için gelir vergisi mükelleflerince yıllık beyanname verilmeyecek.

İktisadi işletmeler hariç, Türkiye Kızılay Derneğine makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağış ve yardımlar, kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirilecek.

Ekonomik kalkınmanın hızlandırılması, istihdamın artırılması ve bölgeler arası gelişmişlik düzeyi farkının en aza indirilmesi ve sektörel olarak da kümelenme olgusunun öne çıkartılarak yatırımların teşvik edilmesine yönelik indirimli kurumlar vergisi oranı uygulamasına imkan tanınacak.

İndirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanacak yatırımlar, teşvik belgesine bağlanacak. Bu yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırım kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulacak.

Gümrük antrepoları

Yetkili gümrük antrepoları ile buralarda düzenlenmesi zorunlu belgeleri belirlemeye, konulacak malın cinsi ve miktarı ile bunların antrepoda bekleme sürelerine ilişkin olarak sınırlama getirmeye, Gümrük Müsteşarlığının görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

Yetkili gümrük antrepolarının işleyişine ilişkin olarak belirlenen esaslara uyulmaması halinde kayba uğratılan vergi, buna ilişkin olarak kesilecek ceza ve hesaplanacak gecikme faizinin ödenmesinden, katma değer vergisi iadesi alanla birlikte antrepo işleticisi de müteselsilen sorumlu tutulacak.

Standart depolarda istisna uygulanacak motorin miktarı; TIR çekicilerinde 550 litreyi, istiap haddi 15 tona kadar olan (15 ton dahil) kamyon ve tankerlerde 300 litreyi, istiap haddi 15 tonun üzerinde olan kamyon ve tankerlerde ise 400 litreyi aşamayacak. Bu istisna miktarları, araçların frigorifik depoları için ayrıca uygulanacak. Bakanlar Kurulu, istisna uygulanacak bu miktarları, sıfıra kadar indirmeye, iki katına kadar çıkarmaya, araç cinsleri ve özellikleri itibarıyla farklılaştırmaya, Maliye Bakanlığı ise bu istisna uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak.

Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin tesliminde, Katma Değer Vergisi Kanununa göre; bölgeler, sektörler veya mal grupları itibariyle işlem yaptırmaya Bakanlar Kurulunun yetkili olmasıyla ilgili süre, 31 Aralık 2008 tarihinden, 31 Aralık 2010 tarihine ötelendi.

İhracatın şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde zamanında alınmayan vergi, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faiziyle birlikte alıcıdan tahsil edilecek.

Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 31 Aralık 2011 tarihine kadar tamamlanmak üzere projelendirilen ve toplam proje bedeli içinde en az 200 milyon lira tutarında makine ve teçhizat alımı öngörülen yatırımlarda, yeni makine ve teçhizatın teslim veya ithalinde ödenen katma değer vergisi, yatırımcı mükellefe 3 aylık dönemler itibarıyla Maliye Bakanlığınca kanunda belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde iade edilecek.

Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetinden alınan Özel İletişim Vergisi, yüzde 15`den yüzde 5`e indiriliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik`in, Mecliste grubu bulunan partilere sunduğu Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Öngören Kanun Taslağı, menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıklarında; sermaye piyasalarında yapılan işlemlerdeki aracılık maliyetleri düşürülerek, kurumsal yatırımcılığın gelişmesi, sermaye piyasalarının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Buna göre, emeklilik yatırım fonlarının yanı sıra, menkul kıymet yatırım fonları ve menkul kıymet yatırım ortaklıkları; banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna olacak.

Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetine ilişkin Özel İletişim Vergisi yüzde 15`ten yüzde 5`e indirilecek.

Ön ödemeli kart satışları dahil, her çeşit telekomünikasyon işletmeciliği kapmasındaki tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri, radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetler ile kablolu ve kablosuz internet servis sağlayıcılığı hizmeti kapsamına girmeyen, diğer telekomünikasyon hizmetlerinden yüzde 15 Özel İletişim Vergisi alınacak.

Söz konusu hizmetlerin birlikte veya birbiriyle bağlantılı olarak verilmesi halindeyse, her hizmet tabi olduğu oran üzerinden vergilendirilecek.

Bakanlar Kurulu, yüzde 25 oranı yüzde 10`a, yüzde 15 oranlarını ayrı ayrı veya birlikte yüzde 5`e, yüzde 5 oranı ise sıfıra kadar indirebilecek veya artırabilecek.

Elektronik ortamda tebliğ

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu göre AR-GE faaliyetlerinde bulunan iş yerlerinde çalışan personelin ücretlerinin belli bir kısmı, gelir vergisinden muaf olacak.

Bazı Dernekler ve Kurumların Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına İlişkin Kanun kapsamına giren bazı dernek ve kurumların iktisadi işletmeleri, muafiyet kapsamı dışında tutulacak.

Resmi sicile kayıtlı olan menkul mallar ve hakların haczi, sicillerine işlenmek üzere sicilin tutulduğu daireye tebliğ edilerek yapılacak. Tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirileri, alacaklı tahsil dairelerince ya da alacaklı amme idaresi aracılığıyla posta yerine elektronik ortamda tebliğ edilebilecek ve bu tebligatlara elektronik ortamda cevap verilebilecek.

Kamu alacaklarının takibi için tahsil dairelerince gayrimenkullerin ve gemilerin kayıtlı oldukları sicillere işlenmek üzere tebliğ edilecek haciz bildirileri de elektronik ortamda tebliğ edilecek.

Yapılacak takip sonunda tahsili imkansız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan ve Vergi Usul Kanunu kapsamına giren amme alacaklarında 10 TL, diğer amme alacaklarında 20 TL`ye kadar olan alacaklar, amme idarelerince, tahsil zaman aşımı süresi beklenilmeksizin terkin olunabilecek. Bakanlar Kurulu bu tutarları topluca veya ayrı ayrı 10 katına kadar artırabilecek.

Tahsile yönelik bilgilerin ve borcun olmadığına dair belgeyi arama zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlara, ödeme ve işleme taraf olanlara ilişkin borç bilgilerinin verilmesi sırrın açıklanması sayılmayacak. Ancak bu kurum ve kuruluşlarda görevli olanlar, edindikleri bilgileri açıkladıkları takdirde cezalandırılacak.

Mali işler genel müdürlüğü

Başbakanlıkta, Ekonomi ve Mali İşler Başkanlığı kaldırılarak, Ekonomi Koordinasyon Kurulu ile ana hizmet birimi olarak Ekonomik ve Mali İşler Genel Müdürlüğü kurulacak.

Ekonomik ve Mali İşler Genel Müdürlüğü, ekonomi ile ilgili politikalar, plan ve programlar, karar ve süreçlerin tespiti ve uygulanmasında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayacak. Söz konusu kurum, küresel ve ekonomik gelişmeleri izleyecek, ekonomik ve mali konular hakkında inceleme ve araştırma yapacak, bunları değerlendirip, teklifler hazırlayacak.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Başbakanın belirleyeceği bakanlardan oluşacak. Kurul üyesi Başbakan Yardımcısı, kurula başkanlık edecek. Kurul, genel ekonomik istikrarı ve ekonomik dengeleri güçlendirecek, verimlilik ve gelir artırıcı ortamı iyileştirici, sürekli ve sürdürülebilir ekonomik performans için gerekli karar ve uygulamaların koordinasyonunu sağlayacak.

Gider Vergisi Kanununda öngörülen değişikliğe göre, menkul kıymet yatırım fonlarının sermaye piyasasında yaptığı işlemlere ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisi ile cezaların tahsilinden vazgeçilecek. Bu uygulama, düzenleme yürürlüğe girdikten itibaren geçerli olacak.

30 yaş ve üstü taşıtlar

Bu arada düzenlemede yer alan geçici madde ile de ilgili trafik sicilinde adlarına kayıtlı ve tescilli bulunan, 1979 veya daha eski model motorlu taşıtlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 Haziran 2010`a kadar, kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması durumunda, tahakkuk etmiş ve ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, vergi cezaları ve plakaya kesilen cezalardan vazgeçilecek.

Maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıtlar vasfını kaybeden, 1998 model ve daha eski taşıtların, bu durumlarının belgelendirilmesi halinde, bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergilerinin dörtte birinin 31 Aralık 2009`a kadar ödenmesi şartıyla, kalan vergi, verginin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve plakalarına kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek ve ödemeyi takiben trafik tescil kayıtları silinecek.

Çalıntı araçlara ilişkinde yapılan düzenleme ile 5 Temmuz 2003`den önce çalınan motorlu taşıtlara ilişkin, çalınma tarihinden bulunma tarihine kadar, henüz bulunmadıysa 5 Temmuz 2003`e kadar olan vergilendirme dönemlerine ait olan ve madde yürürlüğe gireceği tarihte ödenmemiş bulunan motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme zammı, faizi, cezaları ve idari para cezaları da terkin edilecek.

Noterler vasıtasıyla satışı yapılan motorlu taşıtlar için, noter satış senedinin düzenlendiği tarihten sonra satıcılar adına tahakkuk eden motorlu taşıtların vergileri, gecikme zammı, faizleri ve cezaları, taşıtın 31 Aralık 2009`a kadar alıcısı adına tescili kaydıyla, düzeltme zaman aşımı hükümlerine tabi olmaksızın düzeltilecek. Motorlu taşıtlar vergisinde düzeltme yapılan bu taşıtlarla ilgili olarak 31 Aralık 2003 tarihinden önce tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecek. Ancak, bu madde hükmünden gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak suretiyle yararlananlar, bu taşıtları taşıt vasfını kaybettirecek şekilde kullanılamaz hale getirmeyenler ile buna ilişkin gerekli tedbirleri almayanlar ilgili kanun gereğince cezalandırılacak.

Bu madde kapsamında tescil kayıtları silinen motorlu taşıtlara ait daha önce ödenmiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile buna ilişkin gecikme zammı, faizi, cezaları ve idari para cezaları ret ve iade edilmeyecek.

Denizhaber
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr