Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Denizyolu / YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI01.11.2013
Gemilerin Genel Denetimi ve Belgelendirilmesi hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. İşte Resmi Gazete'de yayınlanan yazı:

MADDE 1 – 10/11/2006 tarihli ve 26342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerin Genel Denetimi ve Belgelendirilmesi Hakkında Yönetmeliğin 57 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İhlaller ve idari yaptırımlar

MADDE 57 – (1) Türk Bayraklı gemilerin teknik durumları, gemiadamı donatımı, emniyet, güvenlik ve çevrenin korunmasıyla ilgili tüm aksamı ve düzenlemeleri mevzuatına uyumlu olmak zorundadır. Mevzuata uyumsuz gemilerin durumları uygun hale getirilene kadar faaliyetine izin verilmez. Geminin elverişsiz durumunun İdareye rapor edilmesi durumunda İdare durumu araştırır ve gerekli tedbirleri aldırır.

(2) Uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemiler ile Türk hükümranlık sahasındaki yabancı bayraklı gemilerde, bulundurulması zorunlu olan belgelerin eksik, vizesiz veya geçersiz olması veya geçerli olsa dahi geminin gerçek durumunun belgede belirtilen duruma uygun olmadığının tespit edilmesi halinde, eksik veya gerçek durumu yansıtmayan belge başına 5000 TL para cezası verilir. Durum düzeltilene kadar faaliyete, sefer veya operasyona izin verilmez.

(3) Uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilerde veya Türk hükümranlık sahasındaki yabancı bayraklıgemilerde, bulundurulması zorunlu olan dokümanları, jurnal, kayıt defteri, hesap, rehber, plan, denge, yükleme ve emniyet bilgileri ve projeleri, yük evrakları, liman evrakları, seyir neşriyatı ve haritalarının eksik, geçersiz, yanıltıcı veya hatalıolduğunun tespit edilmesi halinde İdare tarafından gerekli tedbirler aldırılır. Tespit edilen hususun denizde can emniyetine veya deniz çevresine risk oluşturması halinde kayıt, belge veya evrak başına 500 TL idarî para cezası verilir.

(4) Uluslararası sefer yapmak üzere denetimden geçirilen ve belgelendirilen Türk Bayraklı gemiler, mütemmim cüzleri ve tüm aksam ve teçhizatlarına ilişkin belgelerin geçerlik süresi içerisinde belgesinde belirtilen durumuna uygun halde bulundurulur. Uygunluğun devam ettirilmediğinin tespiti halinde söz konusu belge iptal edilir, ilgilisine 1000 TL idarîpara cezası verilir.

(5) Uluslararası sefer yapmak üzere denetimden geçirilen ve belgelendirilen Türk bayraklı gemilerin bu denetimler kapsamındaki aksamında, İdarenin yazılı izni alınmaksızın kurallara veya verilen belgesine aykırılık oluşturacak değişiklik yapılamaz. Gemi mütemmim cüzünün belgelerinde yazılı kullanım amacı değiştirilemez. Böyle izinsiz değişikliklerin tespiti durumunda geminin ilgilisine 5.000 TL'dan 50.000 TL'ye kadar idarî para cezası verilir. Değişiklik düzeltilene veya İdarenin istediği hale getirilene kadar geminin operasyonuna ve seferine müsaade edilmez. Aynı durumun yabancı bayraklı gemide tespiti durumunda denizde can emniyetine veya deniz çevresine risk oluşturması halinde aynı idarî para cezası verilir ve aynı tedbirler alınır.

(6) Yurtdışında bulunduğu sürede, başka devletlerce yapılan denetimlerde, sefer yapmasına engel durumu belirlenmiş Türk Bayraklı gemilere İdarece uygun görülen ek denetleme yapılır. Böyle gemiler kurallara uygun hale getirilmeden sefer yapmalarına müsaade edilmez. Bu geminin aynı veya benzer sebepten 6 ay içerisinde bir kereden fazla veya 1 yıl içerisinde iki kereden fazla yurtdışında alıkonması durumunda geminin alıkonma ile ilgili konuda uygunluğunu gösteren belgesi askıya alınır ve gemi ilgilisine 10.000 TL idarî para cezası verilir. 6 ay içerisinde iki kereden fazla veya 1 yıl içerisinde üç kereden fazla yurt dışında alıkonduğu tespit edilen gemilerin alıkonmasına esas belgeleri iptal edilir ve 50.000 TL idarî para cezası verilir.

(7) İdarenin uzmanlarınca veya İdare tarafından yetkilendirilmiş görevliler tarafından yapılan her türlüdenetimlerde, tüm ilgililer denetim görevini yapan personele gerekli yardımı yapmak ve istenilen bilgileri sağlamak zorundadır. Denetim veya inceleme yapan personelin izni olmadan ilgili gemilerin limandan hareketine izin verilmez.

(8) 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun hükümleri ile diğer ilgili mevzuatta belirtilen idarî ve cezaî müeyyideler saklıdır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İdari yaptırımların uygulanmasına ilişkin hükümler

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik ile düzenlenen idarî yaptırım kararları, İdare merkez teşkilatında Genel Müdürlükler, taşra teşkilatında Liman Başkanlıklarınca verilir.

(2) Bu Yönetmelik ile düzenlenmiş idarî para cezaları tahsil edilmeden ilgisine yeniden denetim ve belgelendirme yapılmaz, verilmiş tedbir kararları kaldırılmaz.

(3) Bu Yönetmelik kurallarının ihlali durumunda idarî ve cezaî müeyyide uygulanması, bu Yönetmelikte öngörülen alıkoyma tedbirlerine ve ulusal mevzuat ile uluslararası sözleşmelerde öngörülen diğer ceza ve tedbirlerin uygulanmasına halel getirmez.

(4) İdari yaptırımların uygulanmasına ilişkin diğer hususlarda 5326 sayılı Kabahatler Kanununda yer alan esaslar dikkate alınır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Kaynak: Aktüel Deniz
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr