Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / POSTA HİZMETLERİ KANUNU İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİNE YAPILAN İPTAL VE YÜRÜRLÜĞÜ DURDURMA BAŞVURUSU

POSTA HİZMETLERİ KANUNU İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİNE YAPILAN İPTAL VE YÜRÜRLÜĞÜ DURDURMA BAŞVURUSU

POSTA HİZMETLERİ KANUNU İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİNE YAPILAN İPTAL VE YÜRÜRLÜĞÜ DURDURMA BAŞVURUSU05.08.2013
6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu'nun bazı maddelerinin Anayasa'ya aykırılığı ileri sürülerek iptal ve iptal davası sonuçlanıncaya kadar yürürlüklerinin durdurulması istemiyle dava açıldı.

9 Mayıs 2013'te TBMM'nde kabul edilen 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu'nun bazı maddelerinin Anayasa'ya aykırılığı ileri sürülerek CHP tarafından iptal ve iptal davası sonuçlanıncaya kadar yürürlüklerinin durdurulması istemiyle dava açıldı. Dava dilekçesinde aşağıda yazılı Kanun maddelerinin bazı şıklarının Anayasa'nın bazı maddelerine aykırılıkları nedeniyle iptal istenilmektedir.

6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu'nun; 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendindeki "…. İlgili mevzuatı saklı kalmak kaydıyla" ibaresinden sonra gelen "….gerçek …" ibaresinin Anayasanın 2. ve 10. maddelerine aykırı olarak özel kişilerin rızası alınırken, tüzel kişilerin rızaları dışında fiziki ve elektronik adreslerinin kullandırmak istemeseler de adreslerin kullanılması konusunda PTT'ye yasa ile yetki verilmesi,

3. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (h) ve (ı) bentleri ile 6. maddesi, 9. maddesinin (3) numaralı fıkrası ve Geçici 3. maddesinin Anayasanın 10., 167. ve 172. maddelerine aykırı olarak, yapılan iş tarifi itibariyle ancak Kamu İktisadi Kuruluşu'nun yapması gereken hizmetleri, 6102 sayılı TTK hükümlerine göre sermayesinin tamamı kamuya ait bir Anonim Şirket kurularak 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu'nun 6. maddesi ile özel hukuk tüzel kişisi olan PTT A.Ş. adına "posta tekeli" yaratılmıştır. Anayasa'nın 172. maddesi ile devlete tüketiciyi koruyucu önlemleri almak görevini de verildiği dikkate alınarak piyasa ekonomisinin etkinliğinin rekabetin koşullarının sağlanması ile mümkün olabileceğinden bahisle sektörde sermayeye sahiplik dışında hukuken hiçbir fark bulunmayan özel işletmeler bulunduğu halde PTT A.Ş.'ye ayrıcalık tanınarak Anayasa'nın eşitlik ilkesinin ihlal edildiği belirtilmektedir.

6475 sayılı kanuna kadar, 5584 sayılı kanunla PTT'ye mektup ve üzerinde haberleşme mahiyetinde yazı bulunan kart gönderilerinin tekel kapsamında taşıma yetkisi verilmiş olmakla birlikte, bu tekelin fiilen işlemediği ve serbest ve rekabetçi bir sektörün de faaliyette bulunduğu açıklanarak, sektörün düzenleme ihtiyacının Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde gündeme geldiği ve AB'nin 97/67/EC sayılı I. Direktifinde posta ve lojistik sektörünün serbestleştirilerek tekel hakkının sınırlandırılması ve bağımsız düzenleyici kurumun kurulması ön görülmüş iken 2008/EC sayılı III. Direktifinde ise, 2011 yılına kadar tekel hakkının yüzde 95, 2013 yılında da tamamen kaldırılması kararlaştırılmıştır.

Türkiye AB Müktesebatına Uyum Programı'nda (2007-2013) sektörün serbestleştirilerek düzenlenecek yasanın 2008 yılında çıkarılacak yükümlüğü altına girilmesine karşılık bu uyum programı gereği 6475 sayılı yasa bu yükümlülük gereği yasalaştırılmıştır.

Bu nedenlerle 6475 sayılı Posta Hizmetleri Yasası'nın 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (h) ve (ı) bentleri ile 6. maddesinin (1) numaralı fıkrası ve 9. maddesinin (3) numaralı fıkralarının, Anayasa'nın 167 ve 172. maddelerine aykırılığı nedeni ile iptali istenmektedir.

Kanunun 6. maddesinin (1) numaralı fıkrasının iptal edilmesi halinde, 6. maddenin (2) ve (3) numaralı fıkralarının da uygulanma olanağı kalmayacağı belirtilerek 30 Mart 2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca 6. maddenin (2) ve (3) numaralı fıkralarının da iptal edilmesi talep edilmektedir.

Aynı maddelerde PTT'ye verilen tekel yetkisinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ait bir yetki olmadığı ve görev sözleşmesine Danıştay görüşünün alınmasının da yasayla oluşturulan tekel hakkının PTT'ye ait değil Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ait olduğu izlenimi verilmek suretiyle tekel hakkı tesisi edilemeyeceği, PTT'nin bu hakkı kullanacak olmasının da Anayasa'nın 10, 167 ve 172 nci maddelerine aykırı olduğu ifade edilmektedir.

İptal istemi ile ilgili diğer maddeler ve açıklamalara sonraki sayıda değinilecektir. (Devam edecek)

Selahattin Doğan/Transport
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr