Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / DENİZ AKARYAKITINDA ÖTV TEBLİĞİ DEĞİŞTİ

DENİZ AKARYAKITINDA ÖTV TEBLİĞİ DEĞİŞTİ

 DENİZ AKARYAKITINDA ÖTV TEBLİĞİ DEĞİŞTİ25.07.2013
Akaryakıt dağıtıcılarının deniz yakıtı satışı yapabilmeleri için almaları gereken Dağıtım İzin Belgesi için verilen teminat tutarı 2 milyon liradan 10 milyon liraya çıkarıldı. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Genel Tebliği (Seri no: 26) Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı, kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine miktarı her geminin teknik özelliklerine göre tespit edilmek ve bu akaryakıtı kullanacak geminin jurnaline işlenmek kaydıyla verilecek akaryakıtın özel tüketim vergisi tutarı sıfıra indirilmişti.

Tebliğe göre, ithal edilen malların bu kapsamda teslim edilmesi halinde, dağıtıcılar, her ayın ilk on beş günlük birinci ve kalan günlerinden oluşan ikinci vergilendirme dönemleri kapsamında yapmış oldukları teslimler için en az bu dönemlerin her birini kapsayacak şekilde, ÖTV yönünden bağlı oldukları vergi dairesi müdürlüğüne verecekleri bir dilekçe ile ithalde alınan teminatın çözümü talebinde bulunabilecekler. Bu dilekçe ile birlikte Gelir İdaresi Başkanlığının “www.gib.gov.tr” adresinde hizmet veren internet vergi dairesi üzerinden, deniz yakıtı kullanıcılarına düzenlenen ve tahsil edilmeyen ÖTV tutarlarını gösteren faturaların bilgilerini içeren tablonun doldurularak gönderilmesi gerekecek. İlgili vergi dairesince talep edilmesi halinde söz konusu faturaların onaylı örneklerinin ibrazı zorunlu olacak.

Kararname kapsamında deniz yakıtı alacak olan vergi kimlik numarası sahibi gerçek ya da tüzel kişiler, her yılbaşında yenilenecek olan yakıt talep taahhütnamesi ileDeniz Ticaret Odası (DTO) merkez ya da temsilciliklerine müracaat edecekler. DTO, taahhütnamelerde yer alan bilgilerin uygunluğunu kontrol ederek ve gerekirse düzeltme işlemini yaptırarak, taahhütnamenin bir örneğini alacak ve yakıt alım defterini doldurup onaylayarak kullanıcıya teslim edecek. Genel ve Özel Bütçeli İdareler, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve sermayesinin yüzde 51´i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar, özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşlar ile balıkçı gemileri için DTO’ya müracaat ihtiyari olacak.

Yakıt alım defterinin DTO tarafından onaylanmasından sonra, yakıt talep taahhütnamesinin bir örneği ile liman başkanlığına müracaat edilecek. DTO’dan yakıt alım defteri almamış olan balıkçı gemileri ise yakıt alım defteri alabilmek için 3 örnek olarak düzenledikleri yakıt talep taahhütnamesi ile liman başkanlığına müracaat edecekler. Liman başkanlığı, deniz yakıtı kullanıcılarının deniz yakıtı kullanma taleplerini uygun bulması halinde, yakıt alım defterini onaylayacak. DTO tarafından onaylanan yakıt alım defterinde yer alan bilgilerin liman başkanlığı tarafından uygun bulunmaması halinde, yakıt alım defterindeki bilgiler liman başkanlığınca düzeltilerek onaylanacak ve liman başkanlıklarının onayladığı bilgiler geçerli olacak.

Yakıt alım defterinin liman başkanlığı tarafından onaylanmasından sonra, onaylı yakıt alım defteri ve yakıt talep taahhütnamesinin bir örneği ile KDV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu vergi dairesine müracaat edilecek. Deniz yakıtı kullanıcısı, vergi dairesince de onaylanan yakıt alım defteri ile vergisi indirilmiş deniz yakıtı alma hakkına sahip olacak. Teslim aldığı deniz yakıtını deniz aracının jurnaline işleyecek.

Deniz yakıtı kullanıcıları, yakıt alım defterinde belirlenmiş olan azami yakıt miktarlarının üzerinde deniz yakıtı alamayacak.

Dağıtıcıların deniz yakıtı satışı yapabilmeleri için almaları gereken Dağıtım İzin Belgesi için verilen teminat tutarı 2 milyon liradan 10 milyon liraya çıkarıldı.

YMM faaliyet raporu düzenlenmesi

Kararname kapsamında deniz yakıtı kullanan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (ticari ve zirai kazançları gerçek usulde tespit edilmeyenler hariç), her takvim yılının ilk ve ikinci 6 aylık dönemlerinde kullandıkları deniz yakıtı ile gerçekleştirdikleri ticari ve zirai faaliyetlerine ilişkin olarak, yeminli mali müşavir (YMM) tarafından düzenlenen faaliyet raporunu, bu dönemleri takip eden ay başından itibaren bir ay içerisinde, KDV mükellefiyetlerinin bulunduğu vergi dairesine verecekler. Ancak Genel ve Özel Bütçeli İdareler, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve sermayesinin yüzde 51′i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşların, söz konusu dönemlerde satın aldıkları deniz yakıtı ile gerçekleştirdikleri faaliyetleri içeren ve kurum yetkililerince imzalanmış olan bir raporu vergi dairesine ibraz etmeleri halinde, YMM raporu aranmayacak. Yukarıda anılan YMM raporlarının, bir aylık süre içinde ibraz edilemeyeceğine ilişkin olarak deniz yakıtı kullanıcısı ya da YMM tarafından makul mazeret bildirilmesi halinde, vergi dairesince 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre bir aylık sürenin bir katını geçmemek üzere ek süre verilebilecek.

İthal veya imal edilen deniz yakıtının teslimi

Deniz yakıtını, yalnızca dağıtım izin belgesini haiz dağıtıcılar teslim edebilecek. Deniz yakıtı almak isteyen deniz araçları, yakıt alım defteri ile dağıtıcılardan yakıt talep edebilecekler. Dağıtıcı deniz yakıtı almak için müracaat eden deniz aracına, yakıt alım defterindeki azami miktarları aşmamak kaydıyla ve söz konusu defterin sayfa dipnotlarında yer alan açıklamalar çerçevesinde yakıt verecek, deniz yakıtının teslimine ilişkin olarak teslimat anında, yakıt alım defterini yakıtı teslim alan alıcı ile doldurarak kaşeleyip, imzalayacak. Dağıtıcılar ithal ettikleri veya imal ettikleri deniz yakıtının tesliminde, ÖTV tutarını sıfır olarak uygulayacaklar ve tahsil etmedikleri ÖTV tutarı ile yakıt alan deniz aracına ait yakıt alım defteri numarasını düzenlenen faturada ayrıca belirtecekler.

Rafinericilerden alınan deniz yakıtının teslimi ve mahsup işlemleri

Dağıtıcılar, rafinericilerden ÖTV ödeyerek aldıkları deniz yakıtını teslim etmeleri halinde, teslim ettikleri deniz yakıtına ilişkin olarak düzenleyecekleri faturalarda, teslim tarihindeki ÖTV tutarını teslim bedeline dahil etmeyecekler. Teslim bedeline dahil edilmeyen ÖTV tutarı ile yakıt alan deniz aracına ait yakıt alım defteri numarası faturada ayrıca belirtilecek. Dağıtıcıların bu suretle yaptıkları teslimlere ilişkin tahsil etmediği ÖTV tutarı, rafinericilerden aldığı mallar için hesaplanacak ÖTV tutarından mahsup edilecek.

Dağıtıcılar, her ayın ilk ve ikinci 15 gününden oluşan vergilendirme dönemleri kapsamında yapmış oldukları teslimler için en az bu dönemlerin her birini kapsayacak şekilde, ÖTV yönünden bağlı oldukları vergi dairesi müdürlüğüne verecekleri bir dilekçe ile mahsup talebinde bulunabilecekler. Ancak mahsup taleplerinin teslim tarihini takip eden ay başından itibaren bir yıl içerisinde yapılması gerekecek. Bu dilekçe ile birlikte Gelir İdaresi Başkanlığının “www.gib.gov.tr” adresinde hizmet veren internet vergi dairesi üzerinden, deniz yakıtı kullanıcılarına düzenlenen ve teslim bedeline dahil edilmeyen ÖTV tutarlarını gösteren faturaların bilgilerini içeren tablo doldurularak gönderilecek. İlgili vergi dairesince talep edilmesi halinde söz konusu faturaların onaylı örneklerinin ibrazı zorunlu olacak.

Dağıtıcıların bildirim zorunluluğu

Dağıtıcılar her ayın ilk15 günlük birinci ve kalan günlerinden oluşan ikinci dönemleri itibariyle, Kararname kapsamında teslim ettikleri deniz yakıtı miktarlarının, deniz yakıtını teslim alan alıcıların vergi kimlik numarası, ad-soyad/ticaret unvanları ile yakıt alan deniz araçlarına ait yakıt alım defteri numaralarının, yakıtın fiili teslim yeri, teslim tarihi ve saati bilgilerinin ve tahsil edilmemiş olan ÖTV tutarlarının yer aldığı bir listeyi, bu dönemleri takip eden 10′uncu günü akşamına kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına gönderecekler.

Toplu yakıt alım hakkı

Genel ve Özel Bütçeli İdareler, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve sermayesinin yüzde 51′i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşların sahip olduğu deniz araçları da Kararname kapsamında deniz yakıtı kullanabilecekler. Anılan kurum veya kuruluşlar, deniz yakıtı kullanmak için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına müracaat edecekler ve her bir deniz aracı için yakıt alım defteri alacaklar.

Ancak Bakanlık tarafından ilgili kurum ve kuruluşların tüm deniz araçları için kullanabileceği azami deniz yakıtı miktarı, her bir deniz aracı için ayrı ayrı belirlenmek yerine, tüm deniz araçları için topluca belirlenebilecek. Miktarlara ilişkin bölümleri boş bırakılarak doldurulmuş ve Bakalıkça onaylanmış olan yakıt alım defterleri, ilgili kurum ya da kuruluşun kullanabileceği azami toplam yakıt miktarını gösteren izin belgesi ile birlikte, ilgili vergi dairesince de onaylanacak.

Söz konusu kurum ve kuruluşlar, izin belgesi ile dağıtıcılardan izin belgesinde belirlenen azami yakıt miktarını aşmamak ve her yakıt alımında, alınan yakıt miktarını izin belgesine kaydettirmek ve dağıtıcıya izin belgesini imzalatmak kaydıyla birden fazla deniz aracı için topluca yakıt alabilecek ancak izin belgelerinde kendilerine tahsis edilen azami yakıt miktarının üzerinde deniz yakıtı alamayacaklar.

Karada sabit kurulu deniz yakıtı depoları ve deniz yoluyla düzenli sefer yapmak için hat izni bulunan, toplu ulaşım hizmetlerinde kullanılan yolcu ve/veya taşıt aracı taşıyan deniz araçlarını işleten özel sektöre ait firmalardan, filolarında bir yılda alabilecekleri azami deniz yakıtı miktarı toplamı asgari 5.000 metreküp olan ve en az 15 adet aracı bulunanlar da filolarındaki tüm bu deniz araçlarını kapsamak ve sadece bu depolarındaki deniz yakıtını kullanmak şartıyla; ilgili liman başkanlığından, azami deniz yakıtı miktarının topluca belirlenmesini talep edebilecekler.

ÖTV’si sıfıra indirilmiş deniz yakıtı kullanan firmaların yıl içerisinde toplu yakıt alım izin belgesi için başvuru yapması halinde, bu firmalara deniz araçlarının kullandığı mevcut yakıt miktarı yıllık yakıt limitlerinden düşülerek elde edilen toplam miktar için toplu yakıt alım izin belgesi düzenlenebilecek ancak bu durumda yakıt talep formu ve taahhütnamelerinin deniz yakıtı miktarlarına ilişkin bölümleri doldurulmayacak.

Kaynak:Lojiport
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr