Anasayfa / Sektörel / Duyurular / Genel / Taşıma İşleri Organizatörleri Taslak Yönetmeliği'ne Yönelik UTİKAD Çalışmaları

Taşıma İşleri Organizatörleri Taslak Yönetmeliği'ne Yönelik UTİKAD Çalışmaları

Sayı: 2018/103
Tarih: 22.02.2018
Sayın Üyemiz,

Uluslararası taşımacılıkta "freight forwarder", Türk Ticaret Kanunu'nda "taşıma işleri komisyoncusu", Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında ise "taşıma işleri organizatörü" olarak tanımlanan meslek grubu tarafından yürütülen faaliyetler T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Taşıma İşleri Organizatörleri Taslak Yönetmeliği ile yeniden düzenlenmek istenmektedir. Üyelerimizin mesleki geleceğini çok yakından etkileyecek bu taslak yönetmelik hakkında bugüne kadar yapılan UTİKAD çalışmalarını aşağıda bilgilerinize sunarız.

22 Aralık 2017 tarihinde yayınlanan taslak yönetmelik aynı gün yapılan duyuru ile UTİKAD üyelerinin bilgi ve görüşlerine sunulmuş, UTİKAD Yönetim Kurulu ve UTİKAD Çalışma Grupları söz konusu yönetmeliğe ilişkin çalışmalarını başlatmıştır.

Yapılan çalışmalar neticesinde taslağa yönelik hazırlanan ve 2 Ocak 2018 tarihinde Bakanlıklara, genel müdürlüklere ve ilgili sivil toplum kuruluşlarına iletilen görüş yazımızda;

•    Taşıma işleri organizatörü tanımının doğru yapılmadığı,
•    Taşıma işleri organizatörlerinin mevzuatta açıkça tanımlanmayan ücretleri müşterilerine tahakkuk ettiremeyecek olmasının taşımacılık faaliyetlerini ve buna bağlı olarak ticari faaliyetleri   
      olumsuz etkileyeceği,
•    Taşıma işleri organizatörleri tarafından sunulacak hizmetlere yönelik kamu idaresince taban ve tavan ücret uygulaması getirilecek olmasının serbest piyasa koşulları ile ters düşen bir 
      uygulama olacağı, bu sebeple maddenin tamamen iptal edilmesi gerektiği,
•    Taşıma işleri organizatörlüğü faaliyeti için şart koşulan yetki belgesini almak isteyen firmaların 300.000 TL sermayeye sahip olmasının sektöre girişi engelleyici nitelikte olduğu,
•     R ve DD Yetki Belgelerine sahip firmaların yetki belgelerini alırken ödedikleri ücretler arasındaki farkın gözetilerek, yönetmelikçe zorunlu kılınacak yetki belgesi temini sırasında yeniden
      başvuru yaparcasına yetki belgesi ücretinin tamamını değil, yenileme hükümleri çerçevesinde yetki belgesi temininin mümkün kılınması gerektiği,
•    Taşıma işleri organizatörü firmaların sundukları hizmeti, taslak yönetmelikte öngörüldüğü gibi talep eden herkese sunmalarına dair zorunluluğun kabul edilemeyeceği,
•    Taşıma işleri organizatörü firmaların verdikleri hizmetlerden yararlananların tacir olmaları sebebiyle, taslak yönetmelikte öngörüldüğü gibi bu hizmetlerden yararlananların 6502 sayılı
      Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile sağlanan haklara sahip olamayacağı, tacirler arasındaki taşımacılık işlerinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar
      Kanunu'nun geçerli olacağı

belirtilmiştir. Ayrıca, yetki belgesi olmadan faaliyet gösteren firmaları denetleyebilecek mekanizmaların tam anlamıyla oluşturulmadan yetki belgesi ücretinin yüksek belirlenmesi halinde, yatırım ortamının bozulacağı ve haksız rekabet ortamının oluşacağı da Bakanlığa iletilmiştir.

UTİKAD, Türk lojistik sektörünün sorunlarını, bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik görüşlerini 5 Ocak 2018 tarihinde Çankaya Köşkü'nde yapılan görüşmede Başbakan Yardımcısı Sayın Recep Akdağ'a aktarmıştır. Bu görüşmede UTİKAD, ticari faaliyetlerini yasal çerçevede ve kayıt altında yürüten taşıma işleri organizatörlerinin, almakla yükümlü tutulacakları yüksek ücretli yetki belgelerinin mevcut piyasa rekabetinden dolayı halihazırda karlılık oranları çok düşmüş olan sektör firmalarına mali bir yük getireceğini dile getirmiştir. Ayrıca tacir sıfatına sahip bir meslek grubunun faaliyetleri için kamu idaresi tarafından taban ve tavan ücret tarifeleri getirilmesinin sektördeki iş barışını ve yatırım ortamını bozacağı da vurgulanmıştır. Bahse konu görüşmeyle ilgili detaylar kamuoyu yaratmak üzere 9 Ocak 2018 tarihli basın bültenimiz ve haftalık bültenimiz aracılığıyla kamuoyuna ve üyelerimize duyurulmuştur.

Bakanlığa iletilen görüş ve Başbakan Yardımcısı Sayın Recep Akdağ ile yapılan görüşmeye ek olarak 17 Ocak 2018 tarihinde UTİKAD ve İstanbul Barosu Lojistik ve Taşıma Hukuku Komisyonu iş birliğinde "Lojistikte Son Gelişmeler Paneli" düzenlenerek Ordino Belgesi ile Taşıma İşleri Organizatörleri Taslak Yönetmeliği taşımacılık alanında uzman hukukçular ve sektör paydaşları ile ele alınmıştır. Panelde ortaya konan görüşler 19 Ocak 2018 tarihli basın bültenimiz ve elektronik bültenimiz aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmıştır.

UTİKAD'ın taslak yönetmeliğin tüm paydaşların katılımı ile düzenlenecek bir toplantıda değerlendirilmesi yönündeki 8 Ocak 2018 tarihli yazılı talebine istinaden yönetmeliği hazırlayan T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü 25 Ocak 2018 tarihinde Ankara'da bir çalıştay düzenlemiştir.

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin katılım gösterdiği çalıştayda UTİKAD öncelikle mevcut uluslararası konvansiyonlar, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde taşıma işleri organizatörlerinin faaliyetlerinin net bir şekilde çizildiği ve yeni bir yetki belgesi yaratılarak sektörden belge ücreti almayı amaçlayan bir yönetmeliğe gerçekte kesinlikle ihtiyaç olmadığı vurgulanmıştır. Ancak genel müdürlük yetkilileri siyasi iradenin ve Bakanlığın kesinlikle yeni bir yönetmelik çıkarılması yönündeki kararını ifade ettiği için, önceden yapılan çalışmalar doğrultusunda taslak yönetmeliğe ilişkin UTİKAD yaklaşımı ve maddelere ilişkin detaylı görüşleri Bakanlık yetkililerine aktarılmıştır.

Bu arada yayınlanan taslakta yer almayan, ancak çalıştay sırasında dağıtılan taslak metinde taşıma işleri organizatörleri yetki belgesi ücretinin 5 yıl için 200.000 TL olarak öngörüldüğü öğrenilmiştir. UTİKAD olarak bu düzeyde yüksek belge ücretine karşı çıkılmış olup, devletin sektör firmalarından vergi haricinde ilave gelir sağlamaya yönelik bu düzeyde yüksek belge ücreti belirlememesi gerektiği, bunun girişimcilerin sektöre girişini zorlaştıracak ve yatırımdan alıkoyacak bir adım olduğu vurgulanmıştır. Genel müdürlük yetkilileri benzer şekilde karayolu taşımacılığında ödenmekte olan R ve L Yetki Belgesi ücretlerini örnek göstererek, tüm taşıma modlarını kapsayacak bu belgenin ücretinin daha düşük düzeylere çekilemeyeceği ve üst düzeyden gelen talimatların bu yönde olduğu dile getirilmiştir.

Bu çalıştayda ve önceki yazılarımızda dile getirdiğimiz görüşlerimiz doğrultusunda taslak yönetmelik maddelerinde yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler sonrası güncellenen metin tekrar incelenerek ilave düzeltme önerilerimiz 14 Şubat 2018 tarihinde genel müdürlük yetkililerine iletilmiştir.

Bu çalışmalar devam ederken, önce Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nce 3 Ocak 2018 tarihinde yayınlanan 2018/1 sayılı genelge ile denizyoluyla gelen yüklere ilişkin düzenlenen yük teslim talimat formu-ordino belgesi için 150 TL'lik tavan ücret uygulaması getirilmiştir.

8 Ocak 2018 tarihinde ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan bir yazıyla havayolu taşımalarında düzenlenen yük teslim talimat formu-ordino belgesi için de aynı tavan ücret uygulaması duyurulmuştur.

Her iki genel müdürlükle de bu genelge ve yazılar çıkmadan önce görüşülmüş ve taşımacılıkta kullanılan hizmet ve belge bedellerine tavan ücret sınırlaması getirilmesinin doğru olmayacağı ifade edilmiş olmasına rağmen, münferit ve fahiş fiyat uygulamalarını önlemek amacıyla üst düzeyden gelen talimatlar doğrultusunda bahse konu sınırlamanın getirildiği belirtilmiştir.

Bu arada Başbakanlığın 30 Ocak 2018 tarihinde TBMM Başkanlığına sevk ettiği Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı'nda yer alan maddelerle, Gümrük Kanunu'na deniz ve hava limanları ile geçici depolama yerlerinde eşyalara verilecek çeşitli hizmetlere ilişkin Bakanlıkça tarife getirilmesi ve belirlenen azami bedellere uyulması, uyulmadığı takdirde usulsüzlük cezası uygulanacağı hükümleri eklenmesi amaçlanmıştır. Kanun tasarısı 6 Şubat 2018 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ve takiben TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmiş olup önümüzdeki günlerde yasalaşacaktır.

UTİKAD kamu idareleriyle ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı tüm görüşmelerde, demeçlerinde ve yazılarında kamu idaresinin ticari faaliyet olan taşımacılık işine yönelik taban ve tavan ücret getirmemesi gerektiğini; ticaret serbestisi içinde belirlenmesi gereken ücretlere kamu müdahalesinin doğru olmadığını, bu tür müdahalelerin hem serbest ekonomi ilkelerine uymadığını hem de lojistik sektörüne yönelik iş barışını ve yatırım ortamını bozacağını ifade etmiştir ve etmeye devam edecektir.

Değerli Üyemiz,

Taşıma İşleri Organizatörleri Taslak Yönetmeliği ve sektörün verdiği hizmet kalemlerine yönelik tavan ücret uygulamaları, lojistik sektörünün çatı kuruluşu UTİKAD'ın üyelerinin önemli bir bölümünü oluşturan firmaların faaliyetlerine yönelik doğrudan düzenlemeler getirmektedir. Bu bağlamda taslak yönetmeliğin kamuoyu görüşüne sunulduğu ilk günden beri UTİKAD, sürdürdüğü çalışmalar ile söz konusu yönetmeliğin ülkemizdeki taşıma işleri organizatörü ve lojistik hizmet üreten firmaların çalışma koşullarını iyileştirici nitelikte bir mevzuat metni haline dönüşmesi için üyelerinden aldığı destek ve güçle çalışmalarını sürdürecektir.

Değerli Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

UTİKAD
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE
LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ


 
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr