Anasayfa / Sektörel / Duyurular / Depo ve Antrepo / Antrepo ve Geçici Depolama Yerlerinde Verilen Hizmetlerde KDV Uygulamasına İlişkin Bilgilendirme

Antrepo ve Geçici Depolama Yerlerinde Verilen Hizmetlerde KDV Uygulamasına İlişkin Bilgilendirme

Sayı: 2017/321
Tarih: 21.06.2017
Sayın Üyemiz,
 
2 Kasım 1984 tarihli ve 18563 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17/4-o maddesinde,
 
"Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda; ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri ile vergisiz satış yapılan işyerlerinin ve bu işyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanması"
 
hükmü amir olup, antrepolar ve geçici depolama yerlerinde ardiye, depolama ve terminal hizmetlerinde KDV istisnasından faydalanılabileceği belirtilmiştir.
 
Ayrıca 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 21/C maddesinde ithalatta vergi matrahı unsurları belirtilirken,
 
"Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler."
 
hükmü amir olup, gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar vergilendirilmeyen giderlerin matraha eklenmesi gerektiği belirtilmiştir.
 
Bu konu ayrıca 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Katma Değer Vergisi Uygulama Tebliği'nin 3/A-2 maddesinde,
 
"Bu kapsamda, örneğin, ithal edilen eşyanın gümrük antreposuna konulduğu tarihten gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar geçen süre için ödenen ardiye ücreti üzerinden KDV Kanununun (17/4-o) maddesine göre KDV hesaplanmadığından vergilendirilmeyen bu tutar, ithalatta KDV matrahına dahil edilir. Malın, ithalat işlemi gerçekleştikten sonra da gümrük antreposunda kalmaya devam etmesi durumunda gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar verilen hizmet için ayrı bir fatura düzenlenebileceği gibi antrepodan çekiş sırasında işlem için tek bir fatura da düzenlenebilir. Bu durumda gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar verilen ardiye hizmet bedeline isabet eden tutar, fatura üzerinde ayrıca gösterilir ya da "İşlem bedelinin .. TL'si gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar verilen hizmet bedeline aittir." şeklinde bir açıklama yapılır."
 
şeklinde düzenlenmiştir. Söz konusu düzenleme ile ilgili hizmet faturası üzerinde vergilendirilmeyen tutarların ayrımının nasıl yapılacağı konusuna açıklık getirilmiştir.
 
Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda,
1.    Gümrük vergilerinin doğru hesaplanması,
2.    Mükerrer vergilendirmenin önüne geçilmesi,
3.    Ayrıca ithalatçı konumundaki mükelleflere gümrük idaresi tarafından yapılan sonradan kontrol kapsamındaki denetimlerin mevzuata uygun şekilde nihayete erdirilmesi
amacıyla antrepo ve geçici depolama yeri işleticileri tarafından verilen hizmet karşılığı kesilen faturalarda, gümrük beyannamesinin "tescil tarihine kadar yapılan gider ve ödemeler" ile "tescil tarihinden sonra yapılan gider ve ödemeler"  ayrımının yapılması veya gümrük beyannamesinin "tescil tarihine kadar yapılan gider ve ödemeler" ile "tescil tarihinden sonra yapılan gider ve ödemeler" için ayrı ayrı fatura kesilmesi önem arz etmektedir.

Bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz.
 
Saygılarımızla

UTİKAD
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE
LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİCavit UĞUR
Genel Müdür

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr